Agnese

Agnese

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  UN NERETAS PAGASTA PĀRVALDES

DARBA LAIKS

PIEKTDIEN, 22.JŪNIJĀ,

8.00 – 12.30

 

BEZ PUSDIENAS PĀRTRAUKUMA

 

30.06.-08.07. – dalība Dziesmu un deju svētkos Rīgā

06.07. pl.20.00 – Ērberģes estrādē Valles amatierteātra viesizrāde A.Niedzviedzis

            “Viss otrādi”

20.-22.07. – Moldovas delegācijas vizīte Neretas novadā

            21.07.pl.11.00 – moldāvu koncerts Neretā tirgus laukumā

            21.07. pl.18.00 – moldāvu dalība Ērberģes muižas svētkos

21.07. Ērberģes muižas svētki (sekojiet, lūdzu, afišām!) un balle kopā ar “Liepavotu”

28.07. Neretas novada svētki (sekojiet reklāmai!)

           11.00- sportiskas jautrības ģimenēm

           16.00 – Neretas ev. luter.baznīcā ērģeļmūzikas koncerts un koncertlekcija

19.00 – Neretas Dzirnavu saliņā muzicēs U.Marhilevičs, Ivo un Igo Fomini, A.Stafecka un A.Andrejeva

22.00 zaļumballe

Iepirkuma veids: PIL 9. panta kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Identifikācijas Nr. NNP2018/12

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 27. jūnijā  plkst. 11:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  13.jūnijā

Pirmo reizi Neretas novadā pašvaldība izsludināja projektu konkursu, kurā varēja pieteikties novada jaunieši “Jaunieši veido savu vidi 2018”, lai iegūtu finansējumu savu ieceru realizēšanai. Jāatzīst, ka jaunieši bija gana kūtri – varbūt trūkst pieredzes projektu rakstīšanā, varbūt pirmo izsludināto konkursu neievēroja, varbūt…Un tomēr gribējās, lai jaunieši aktīvāk iesaistās sava pagasta, sava novada labiekārtošanā, savas vides sakārtošanā. Konkursa noteikumi paredzēja, ka tiek atbalstīts vispirms katrā pagastā viens projekts, ja projektu vairāk, tad tiek atbalstīti tie projekti, kuru rezultātu izmanto vairāk jauniešu.

Konkursa rezultātā tika atbalstīti 4 projektu pieteikumi. Mazzalvē finansējumu pievilkšanās stieņa uzstādīšanai saņems Alvja Spēlmaņa un viņa draugu grupa. Zalves pagastā finansējumu lapenes ierīkošanai pie peldētavas saņems jaunieši no uzņēmuma “Kronīšu kokapstrāde”. Neretā Alises Vaičulenas draugu kopa saņems 250 eiro, lai atjaunotu Neretas parkā rotaļu laukumu, bet Saiva Staģīte ar draugiem par saņemto finansējumu ierīkos baskāju taku Neretas parkā.

Lai jauniešiem veicas darbi un labās ieceres līdz 31.augustam izdodas realizēt! Cerams, ka nākamgad, ja projektu konkurss atkal tiks izsludināts, jaunieši būs aktīvāki un radošāki un pieteiks savas idejas drošāk.

Žanna Miezīte

“Vai gribi dzīvē kaut ko sasniegt? Gribi būt slavens un bagāts? Gribi būt nereāli labs fotogrāfs, rakstnieks, youtuberis vai prezidents? Kā to izdarīt? Vienkārši - saņemies un dari vairāk nekā no tevis prasa. Vairāk nekā OK vai “norm”. Tikai OK nav OK. Pamēģini - uzreiz redzēsi, ka paveras visas iespējas un visa pasaule ir tavējā.Tāpēc tieši tagad - pacel acis no telefona ekrāna, piecelies no dīvāna un sāc darīt!”[1] tā jau 12. reizi tika uzrunāti Latvijas skolēni.  

“ZZ Čempionāts” tradicionāli ir kļuvis par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu notikumiem, ar kuru 2018. gads apmeklētības ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju svētki. Kāpēc? Fināls notika 3 klašu grupās, katrā no Fināliem piedalījās vismaz 1500 skolēnu!

Skolēni šogad tika pārsteigti ar Pusfināla posma koncepciju, tas bija digitāls. Digitālais Pusfināls norisinājās 1 mēnesi, paredzot uzdevumu saņemšanu interneta vidē. Visi uzdevumi nebija jāpilda digitāli. Pusfinālistiem bija jādarbojas arī fiziski, taču digitāli tika iesūtīti izpildītie uzdevumi. Tas nebija viegls darbs, jo prasīja ne vien daudz laika, bet arī vēlmi visiem kopā to paveikt.

Katram skolēnam individuāli bija jāizpilda 3 uzdevumi: Digitālais mēmais šovs un “Durex” tests. Klasei kopā bija 4 uzdevumi: elektrodrošības memes, radoši parādi lauvu, Fizmix eksperiments, jāparāda, ka TELE 2 ir plašākais tīkls Latvijā. 4. uzdevums - Klases ceļš uz finālu – bija visradošākais un tajā bija jāiegulda visvairāk laika. Jāuzņem selfijs, kurā parādīts klases vienotais apģērbs. Jāparāda, ar ko mēs lepojamies savā skolā. Jāizveido savas klases karogs. Jāuzņem foto ar klases faniem.  Jāparāda, kā pārsteigs klases audzinātāju.

Negāja viegli, taču no 4 Neretas Jaunsudrabiņa vidusskolas klasēm (7., 8., 10., 11. klase), kas bija saņēmušas apstiprinājumu pildīt Fināla uzdevumus, uz Finālu tika uzaicinātas 3 klases. 8. klases skolēni ar audzinātāju Ludmilu Kolpakovu uz “ZZ Čempionāta 2018” Finālu brauca 25. maijā. 10. klases skolēni ar audzinātāju Daci Kronīti un 11. klase (audzinātāja Sarmīte Sniķere) ar sporta skoltāju Mairi Dzeni uz Ropažiem devās 26. maijā.

Šī diena būs tā, kas noteikti skolēniem paliks atmiņā kā viena no spilgtākajām skolas laiku atmiņām, jo tādu kopības sajūtu saņemam tikai tad, ja skolēni savu varēšanu apvieno ar vēlmi darīt visu klases labā. Skolēni atzīst, ka “ZZ Čempionāts 2018” bija visspilgtākais notikums mācību gada laikā.

Paldies skolai par finansiālo atbalstu, lai nokļūtu Ropažos un mājup! Paldies visiem tuvajiem cilvēkiem, kas palīdzēja Fināla uzdevumu izpildē un gaidīja mājās!

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klases audzinātāja

 

[1] https://www.zzcempionats.lv/par-zz-cempionatu/kas-ir-zz-cempionats

Vidusskolēnu eksāmenu laiks ir garām, arī laiks, kas pavadīts skolā, ir beidzies, taču atlicis laiks atvadām no skolas.

9. jūnijā divpadsmit 12. klases absolventi atskatījās uz saviem skolas gadiem, sakot paldies tuviniekiem, skolotājiem un, protams, klases audzinātājai Sandrai Silavai, kas ar viņiem kopā ir jau no 5. klases.

Absolventi savu algu – sertifikātus – saņems 29. jūnijā, taču Atvadās no skolas viņiem tiek teikts paldies par labajiem darbiem.  Pēteris Pavlovičs saņēma Ministru prezidenta piešķirto Atzinības rakstu, skolas Zelta pildspalvu um skolas Atzinības rakstu. Pēteris pa 3 vidusskolas gadiem ir ieguvis 11 olimpiādēs 1. – 3. vietu, 3 Atzinības, ir piedalījies valsts posma olimpiādē matemātikā, kā arī konkursā “Pazīsti savu organismu” ieguvis gan 2., gan 1. vietu,  valsts posmā 12. klasē – 1. vietu. Pēteris ir ieguvis godalgotas vietas skatuves runas konkursā, literārajā konkursā. Ir ieguvis 3. vietu Zemgales reģiona konferencē, 1. pakāpes diplomu valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.  Ir ievērojami sasniegumi sportā.

Krista Kristiāna Matisāne saņēma skolas Sudraba pildspalvu par iegūto 3. vietu sadarbības novadu bioloģijas olimpiādē un konkursā “Pazīsti savu organismu”, kā arī Atzinību sadarbības novadu pētniecisko darbu konkursā. Skolas Atzinības rakstu saņēma par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sasniegumiem sportā.

Klāvs Zigurds Kanāre saņēma skolas Sudraba pildspalvu un Atzinības rakstu, jo Klāvam ir sasniegumi mūzikā, kā arī ieguvis Atzinību Zemgales reģiona konferencē un valsts 41. Zinātniski pētniecisko darbu konferencē.  Klāvs 12 gadus dejoja tautiskās dejas un vidusskolas gados bija atbildīgais par mūziku visos pasākumos.

Par sasniegumiem sportā un piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Inga Berezovska saņēma skolas Atzinības rakstu. Par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā Kristīne Poriņa saņēma skolas Atzinības rakstu. Kristers Spriņģis saņēma skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti, bet Henriks Pupels – par aktīvu darbību Jaunsargu vienībā un 116.  Neretas mazpulkā.

No skolas kolektīva katrs absolvents dāvanā saņēma grāmatas, arī Laurita Podžuka, Aiva Meržinska, Sintija Prodniece, Viktorija Boldaševiča un Mikus Andersons.

12. klases absolventi svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem, lai nestu tālāk Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vārdu Latvijā un pasaulē.

Uz tauriņa spārniem tiek aiznesti skolas gadi. Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!

 

Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Biedrība “Ērberģietes” 2017.gadā realizējusi projektu “ Esi aktīvs, būsi vesels”, projekta nr. 16-04-AL08-A019.2201-000005,  kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020 gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros Ērberģes centrā pie Mazzalves pamatskolas sporta angāra tika labiekārtots trenažieru laukums. Tika iegādāti un uzstādīti 7 ( septiņi) āra jeb brīvdabas trenažieri. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5227.73 ( pieci tūkstoši divi simti divdesmit septiņi euro un septiņdesmit trīs centi ), no kuriem publiskais finansējums ir EUR 4704.96 ( četri tūkstoši septiņi simti četri euro un 96 centi ), pašvaldības līdzfinansējums EUR 522.77 ( pieci simti divdesmit divi euro un 77 centi ).

Trenažieru uzstādīšana ir ilgtermiņa ieguldījums aktīva, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Iveta Muraška

 

 

Ir arī valodas vingrotāji, tādi Latvijā 3 mēnešus jau darbojās otro gadu. Zinību resurss “Letonika.lv” piedāvāja digitālo spēli 5. – 12. klašu skolēniem “Valodas vingrotava”. Tā kā jaunatne “daudz laika pavada telefonos”, tad šī spēle ir jēgpilni pavadīts laiks, uzzinot ko jaunu ne vien par latviešu valodas jaunajām tendencēm, bet arī nostiprinot skolā mācītos likumus, iepazīstot brāļu Kaudzīšu, Andreja Upīša un Annas Sakses dzīvesstāstu un daiļradi. Grūtākie jautājumi bijuši 3: senās drukas izburtošana, kā pareizi saīsināt vārdu “marts”, atrast kļūdu citātā no A. Upīša stāsta “Sūnu Ciema zēni”: “Virpuliene rādīja pazemīgu seju, kā jau piederas pret Ciema vecāko, bet mēle nebija viss tik viegli novaldāma pazemībā.”

Latvijā aktīvākais spēlētājs izspēlēja 150 spēles (pa visām 3 kārtām). Skolēni atzīst, ka katru dienu pa 3 reizēm 22 dienu garumā nav nemaz tik viegli sevi piespiest un “izvingroties” “Valodas vingrotavā”. Mūsu neatlaidīgākie “vingrotāji” kādā no 3 kārtām bija Signe Budre (59 reizes), Edīte Grigalovičina (58 reizes), Tīna Zaščerinska (53 reizes) un Laura Krjahova (52 reizes).

Mūsējie skolēni ir bijuši samērā aktīvi spēlātāji, jo no 232 skolām, kas piedalījās spēlē, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ir 5 skola, kopā iegūstot 2154 punktus.

Taču mūsu skolā mācās spēles individuālā uzvarētāja Edīte Grigalovičina (11. klase), kas ieguvusi Cīņas lielmeistares titulu un kas pa visām 3 kārtām saņēmusi 35,34 punktus. Edītei balvā “Tildes Biroja” gada abonements un izklaide kopā ar 3 draugiem batutu parkā “JumpSpace”. Lai jauka vasara!

Arī es piedalījos “Valodas vingrotavā”: 1. kārtā izspēlēju 50 reizes, 2. – 48, bet 3. – 30. Mans vislabākais rezultāts – 11,49!

Paldies skolai, kas 2017./2018. mācību gadā bija abonējusi “Letonika.lv”, tāpēc skolotāji un skolēni to varēja izmantot pa velti!

Noslēgumā “valodas nokauta” piemēri no vecās drukas izburtošanas (iekavās pareizais teksts): “Tīrais gaisa teftelis” (Tīrais gaisa grābslis), “Tildeskoks”, “Bieteskoks” (Vīģeskoks), “Skraida kā ledenes saēdies” (Skraida kā driģenes saēdies).

                                                                                                                                                                    Dace Kronīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība