Agnese

Agnese

Ceturtdien, 22.martā, plkst.15.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienības SR Dienas centrs “Kopā būt” zālē notiks konsultatīvs seminārs visām biedrībām/nodibinājumiem, kas ieinteresēti sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu Zemgales NVO projektu programmā. Semināru vadīs realizētājas organizācijas “Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

Semināra laikā tiks sniegta konsultējoša informācija arī par otru šobrīd Zemgales nevalstiskajām organizācijām aktuālo projektu programmu, ko finansē AS Latvijas Valsts meži un administrē Kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā “Atbalsts kultūras programmām reģionos”.

Atgādinām, ka šobrīd biedrība “Zemgales NVO centrs” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju ir izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanu Zemgales NVO projektu programmā, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu, ievērojot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi ''Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību''. Kopā 2018. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam:

* pilsoniskās sabiedrības/Latvijas valsts simtgades iniciatīvu projektiem 8 000 EUR;

* starpkultūru dialoga projektiem 8 000 EUR;

* mazākumtautību iniciatīvu projektiem 8 000 EUR (t.sk. atbalsts romu NVO, kas nav mazāks par 1500 EUR).

Vienam projektam maksimāli pieejami 2000 EUR. Projektu ieviešanai jānotiek līdz 2018.gada 1.decembrim. Nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama šeit: http://www.zemgalei.lv/pp  vai http://jekabpilsnvo.lv/2018/03/izsludina-zemgales-nvo-projektu-programmu/

Iesniegšanas termiņš projektu pieteikumiem ir 2018. gada 5.aprīlis (pasta zīmogs) vai iesniedzot personīgi:

  • Zemgales NVO centrā Jelgavā vai
  • Jēkabpils NVO resursu centrā Jēkabpilī (visur no plkst.12.00 līdz 17:00).

Projekta pieteikuma elektroniskā versija jānosūta līdz 2018.gada 05.aprīlim plkst. 22:00 uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

No 2016. līdz 2018.gadam Zemgales reģiona nevalstisko organizāciju projektiem trīs konkursos kopā bija pieejami 72 000 EUR.

Visi šīs programmas konkursi Zemgalē tiek organizēti “Zemgales NVO centrs” sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

 

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Vecumnieku novadā, ar kuru sadarbojas Mazzalves pamatskola, jau tradicionāli katru pavasari tiek organizēts zīmēšanas konkurss pirmsskolēniem “Krāsu diena”. Šogad 14.martā šis pasākums notika Skaistkalnē. Mazzalves pamatskolu konkursā pārstāvēja sešgadīgās Sabīne  Grīnberga un Zane Dubinska.

Pasākumu vadīja jautrais un viesmīlīgais Buratīno, kurš sirsnīgi visus sagaidīja un, lai zīmētājus sadraudzētu, uzdeva dažādus uzdevumus, aicināja minēt mīklas. Tad sekoja zīmēšana. Pa to laiku bērnu skolotājas apmeklēja grezno Skaistkalnes baznīcu, kur Tēvs Jānis vadīja nelielu interesantu ekskursiju.

Konkurss noslēdzās ar apbalvošanu. Zīmējumi bija padevušies krāšņi un spilgti. Mazzalvietes saņēma titulus – Zanei bija “Pavasarīgākais zīmējums”, bet Sabīnei – “Saulainākais zīmējums”. Gan meitenes, gan skolotāja Aija Dārziņa bija gandarītas par veikumu, tāpēc to kopā nosvinēja Skaistkalnes kafejnīcā. (Sešgadīgās mākslinieces apguva papildu iemaņas – viņas mācījās iepirkties, pašas skaitīja naudiņu un kafejnīcā ēda - kā jau pieklājas- ar nazi un dakšiņu).

Pirmsskolniecēm tā bija krāsaina un iespaidiem bagāta diena.

Žanna Miezīte

13. martā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību par lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem. Lai lauksaimniekiem mazinātu 2017. gada rudens lietavu radītos zaudējumus, par noteiktu kultūraugu sējumiem un stādījumiem no valsts atbalsta 2018. gadā tiks novirzīts 4 427 733 eiro liels finansējums.

Jaunais noteikumu projekts paredz atbalsta piešķiršanas kārtību par kultūraugiem, kuru novākšanas periodā visā Latvijas teritorijā tika konstatēts pārmērīgs nokrišņu daudzums. Tas tiks izmaksāts kā ienākumu stabilizējošs atbalsts par vasarāju, dārzeņu, kartupeļu, augļu un ogu kultūraugu platībām, lauksaimniekiem mazinot daļu no lietavu radītajiem ienākumu zaudējumiem.

Valsts atbalstu paredzēts piešķirt par 2017. gadā vienotajā iesniegumā deklarētajām noteiktu kultūraugu platībām, kas tika atzītas par atbalsttiesīgām vienotajam platības maksājumam un mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam. Kultūraugu saraksts, par kuriem piešķir valsts atbalstu, noteikts noteikumu pielikumā.

Šajos noteikumos paredzētais valsts atbalsts netiks piešķirts par platībām, par kurām jau ir saņemta kompensācija saskaņā ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu par 2017. gada augusta lietavās un plūdos bojā gājušo sējumu, stādījumu kultūraugiem un sienu.
Plašāka informācija par MK noteikumu projektu “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017. gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem” pieejama MK tīmekļvietnē. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informācijas avots: ZM 

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersona: Aina Vadzīte tālr. 65176488

                 

Iepirkuma priekšmets :Malkas piegāde Neretas novada pašvaldībai

Identifikācijas Nr. NNP2018/04

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2018. g. 04.aprīļa  plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2018.g  08.martā

1. Izvērtēt un samazināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu

Nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, cik un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaicīgi un kādas elektroiekārtas plānots iegādāties un lietot nākotnē. Jo vairāk un jaudīgākas elektroiekārtas tiek lietotas vienlaicīgi, jo lielāka elektrotīkla jauda ir nepieciešama. Visbiežāk klienti, aprēķinot nepieciešamo pieslēguma jaudu savam īpašumam, kļūdās, skaitot visu darbināmo elektroierīču jaudu kopā, tomēr jāņem vērā, ka elektrotīkla pieslēguma jauda ir tā jauda, kuru jūs varat darbināt vienlaicīgi un visbiežāk tie ir tikai 20% no visām elektroierīcēm. Tas jāņem vērā gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem. Kā papildrīku nepieciešamās jaudas aprēķināšanai var izmantot AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv pieejamo Slodzes aprēķināšanas kalkulatoru, kas palīdzēs veikt aprēķinus. Nereti jau vēsturiski pieslēgumam ir pieprasīts elektrotīkla pieslēgums ar jaudas rezervi, bet faktiski tā netiek izmantota, jo ikmēneša maksājums agrāk nebija saistīts ar pieprasītās jaudas apjomu, bet gan norēķini notika pēc faktiski patērētā elektrības daudzuma. Mainot sadales pakalpojumu tarifu struktūru, kā arī ieviešot obligātā iepirkuma jaudas komponenti, situācija ir mainījusies. Klienti, kuriem savos pieslēgumos ir lielas jaudas rezerves, tiek mudināti pārskatīt to nepieciešamību. Lai aprēķinātu elektrotīkla pieslēguma jaudu saviem uzņēmumiem, AS “Sadales tīkls” aicina piesaistīt sertificētu energospeciālistu, kuru kontaktinformācija var iegūt AS “Sadales tīkls” mājas lapā vai uzziņu dienestos. Ja elektrotīkla pieslēguma jauda ir par lielu, to samazināt, tādējādi samazinot kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, tomēr lēmums par elektrotīkla jaudas izmaiņām savā īpašumā vai uzņēmumā katram klientam jāpieņem pašam.

 

2. Pārskatīt elektroiekārtu lietošanas paradumus vai uzņēmuma tehnoloģiskos un ražošanas procesus Ņemot vērā, ka nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, kādas elektroierīces tiek darbinātas vienlaicīgi, klienti var būtiski samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, pārskatot savus elektroenerģijas un elektroiekārtu lietošanas paradumus - elektroiekārtu izmantošanas biežums un ilgums, kā arī elektroiekārtu stāvoklis - vai tās ir energoefektīvas un nav bojātas. Gadījumos, ja nav iespēju būtiski samazināt pieprasītā pieslēguma jaudu, pastāv dažādi risinājumi kā uzņēmumi var pārkārtot ražošanas ciklus, piemēram, elektroenerģiju patērējošās darbības veikt secīgi nevis vienlaicīgi. Daudziem uzņēmumiem darba laiks ir tikai astoņas stundas un darbības procesi tikai dažu brīdi prasa lielu jaudu, piemēram, iekārtu ieslēgšanās brīdī, līdz ar to uzņēmumi var izvērtēt iespējas pārkārtot esošo sistēmu, jo ne jau visām iekārtām ir jāieslēdzas vienlaicīgi – to var darīt pakāpeniski. Pat birojiem, ja visus datorus ieslēgtu vienā laikā, būtu nepieciešama daudz lielāka pieslēguma jauda. Ar mūsdienu tehnoloģijām var izmērīt pīķa slodzes un, vadoties no tām, uzzināt, kāda būs optimālā vajadzīgā pieslēguma jauda. Ir uzņēmumi, kas savā darbā izmanto inovatīvas tehnoloģijas, veic iekārtu nomaiņu un modernizāciju, bet aizmirst par pieslēguma jaudas optimizēšanu. Izmantojot energoefektīvas iekārtas un inovatīvas tehnoloģijas, mainās arī faktiski nepieciešamās elektrotīkla pieslēguma jaudas apjoms. AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem rekonstrukcijas, modernizācijas vai cita veida izmaiņu gadījumā padomāt arī par elektroenerģijas pieslēgumu jaudas iespējamām izmaiņām. Katrs gadījums ir individuāls, taču, izvērtējot savu elektrotīkla pieslēguma jaudu un reālo elektrības patēriņu, ir iespējas ietaupīt un nepārmaksāt. Savukārt, mājsaimniecību klienti var vienlaicīgi ieslēgt elektrisko plīti, ieslēgt trauku vai veļas mazgājamo mašīnu, ieslēgt putekļu sūcēju, bet var to darīt arī pakāpeniski – vispirms pagatavot ēst, tad nomazgāt traukus un vakarā ieslēgt veļas mašīnu. Tas būtiski samazinās nepieciešamo elektroenerģijas jaudu. Dažādi ieteikumi efektīvai elektrības lietošanai ir pieejami AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv.

 

3. Apvienot mazas jaudas pieslēgumus

Vēsturiski daudzviet klientu īpašumos ir izbūvēti vairāki pieslēgumi un uzstādīti vairāki elektroenerģijas skaitītāji un katrā no šiem pieslēgumiem klients ir pieprasījis noteiktu elektrotīkla pieslēguma jaudu. Piemēram, lauku īpašumos, kur ir atsevišķs elektrības pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam vai garāžai. Par katru no šiem elektrotīkla pieslēgumiem klientiem jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu, tādēļ AS “Sadales tīkls” piedāvā klientiem iespēju apvienot šos vēsturiski izbūvētos mazas jaudas elektrotīkla pieslēgumus un elektroenerģijas skaitītājus, līdz ar to samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Bet, ja klienti savos objektos elektroenerģiju nelieto vai lieto to ļoti maz, klienti var izvērtēt, vai šajos īpašumos elektroenerģijas piegāde nākotnē viņiem būs nepieciešama.

 

4. Sadalīt lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumu

Savukārt, ja klientiem īpašumā ir lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, AS “Sadales tīkls” piedāvā iespēju to sadalīt, piemēram, gadījumos, ja viens lielas jaudas pieslēgums nodrošina elektroapgādi gan mājai, gan kaltei, bet faktiski visa lielā pieslēguma jauda ir nepieciešama tikai kaltei un dažus mēnešus gadā. Šādos gadījumos, AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem pieslēguma jaudu sadalīt, izveidojot mājai atsevišķu elektrotīkla pieslēgumu. Atsevišķa pieslēguma izbūve mājai nodrošinās, ka viens mazas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots efektīvi, savukārt otrs lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, tiek izmantots tad, kad tas ir nepieciešams. Un, ja šis lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots tikai sezonāli, klientiem ir iespēja šim objektam pārtraukt elektroenerģijas piegādi (uz laiku līdz 6 mēnešiem) un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu.

 

5. Pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam

Kā līdz šim, AS “Sadales tīkls” turpina piedāvāt klientiem, tajā skaitā sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem, iespēju sezonālā darba laikā lietot elektrības pieslēgumus ar visu nepieciešamo jaudu un, kad tā nav nepieciešama, pārtraukt pieslēgumam elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. Šāda iespēja ir visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no nozares vai darbības specifikas. Bet, ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pieslēgumam ir ilgāk par 6 mēnešiem, lai to atjaunotu, klientam jāsedz ar pieslēguma atjaunošanu vai ierīkošanu saistītās izmaksas. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” individuāli izvērtē pieslēguma atjaunošanas iespēju, pārbauda, vai ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls uz attiecīgo pieslēguma vietu, piemēram, vai AS “Sadales tīkls” piederībā esošās elektrolīnijas ir darba kārtībā, un pārbauda, vai AS “Sadales tīkls” var nodrošināt klientam nepieciešamo elektrotīkla jaudu, no kā arī būs atkarīgas pieslēguma atjaunošanas izmaksas un pieslēguma atjaunošanas laiks. Šādu iespēju pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam uz laiku līdz 6 mēnešiem nodrošina spēkā esošie Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.

 

6. Izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu un piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu

Samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju klienti var ne tikai optimizējot elektrotīkla pieslēguma jaudu, bet arī izvēloties izdevīgākos elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus, turklāt juridiskās personas papildus var izvēlēties atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu. Jautājumos par elektroenerģijas piedāvājumiem klienti var vērsties pie sava tirgotāja, bet, lai aprēķināt piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, klienti var izmantot AS “Sadales tīkls” mājas lapā www.sadalestikls.lv pieejamo tarifu aprēķināšanas kalkulatoru.

Kopš šā gada 1.janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) galalietotājiem un arī tās apmērs lielā mērā ir atkarīgs no klientu objektos esošās elektrotīkla pieslēguma jaudas. Līdzīgi kā maksājumu par sistēmas pakalpojumiem, arī kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas: mainīgā daļa (OIK), kura ir atkarīga no patērētās elektroenerģijas, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no sprieguma pakāpes un pieslēguma tehniskajiem parametriem. Arī pēc OIK finansēšanas modeļa izmaiņām ieguvēji ir tie klienti, kuri ir efektīvi elektroenerģijas lietotāji, arī rūpīgi izvērtējuši saviem elektrotīkla pieslēgumiem pieprasīto jaudu. Šiem klientiem rēķini ir samazinājušies vai nav mainījušies, tomēr arī šobrīd, izvēloties sev izdevīgāko un piemērotāko risinājumu, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju.

Savā objektā esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu mājsaimniecību klienti var uzzināt, sazinoties ar savu elektroenerģijas tirgotāju, apskatot savstarpējo līgumu ar tirgotāju vai sazinoties ar AS “Sadales tīkls” klientu servisu, bet juridiskajiem klientiem, tā ir norādīta līgumā ar AS “Sadales tīkls”. Esošā pieslēguma fāžu skaits ir norādīts arī uz elektroenerģijas skaitītāja. Turklāt visi klienti tehniskos datus var redzēt sava elektroenerģijas tirgotāja vai AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv.

Ja rodas papildu jautājumi vai neskaidrības, AS “Sadales tīkls” aicina sazinies ar savu elektroenerģijas tirgotāju vai zvanīt uz AS “Sadales tīkls” bezmaksas informatīvo tālruni 8403.

Ikvienu pakalpojuma                    pieteikumu,    tajā     skaitā    pieteikumu    pieslēguma                jaudas samazināšanai, klienti var iesniegt savam elektroenerģijas tirgotājam vai elektroniski AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.

 

 

 

 

 

Valdība 6. martā apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.

Noteikumi noteic, ka lauksaimniekiem atbalstam jāpiesakās LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai. Plānā jāietver 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, un tā ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.

Lai saņemtu atbalstu, atbalsttiesīgo hektāru skaitam jāveido vismaz 30% no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības. Atbalsttiesīgo hektāru skaitu noteiks LAD, no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības atņemot 2018. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam noteikto platību atbalsta izmaksas brīdī.

Lai novērstu iespēju pieteikt atbalstam nepamatoti lielu ziemāju sējumu platību plānu, LAD kā lauksaimnieka kopējo ziemāju platību izvēlēsies to, kas atbilst mazākajam no šādiem rādītājiem:

1) plānā norādītajam hektāru skaitam,

2) 115% no 2017. gadā vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam apstiprinātās ziemāju platības,

3) kopējam hektāru skaitam, kas noteikts 2018. gada vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam atbalsta izmaksas brīdī.

Atbalsta likmi noteiks LAD, dalot pieejamo finansējumu ar kopējo atbalsttiesīgo hektāru skaitu valstī.

Vairāk informācijas - noteikumos “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrija