Neretas novada Neretas pagastā                                 2017. gada 27. jūlijā plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par Neretas novada pašvaldības2017.gada 1.pusgada  budžeta izpildi
 2. Par aizņēmuma ņemšanu
 3. Par līdzekļu piešķiršanu Viesītes Mūzikas un mākslas skolas kora klases atvēršanai Neretā
 4. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
 5. Par pabalstu piešķiršanu
 6. Par termiņa noteikšanu Neretas novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanai
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA M. par nekustamo īpašumu „NĪ’’ Mazzalves pagasts, Neretas novads
 8. Par nekustamā īpašuma  „Zemturi”  Neretas pagastā  sadalīšanu
 9. Par nekustamā īpašuma  „Čaidāni” Neretas pagastā sadalīšanu
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Beķeri” Mazzalves pagastā
 11. Par nekustamo īpašumu  apvienošanu  Mazzalves pagastā
 12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu
  1. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā
  2. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas pagastā
  3. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
  4. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
 13. Par adrešu maiņu

 

 

 

 

 

 

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         A.Kviesis

 

Iepirkuma veids: PIL 9.panta noteiktajā kārtībā

Pasūtītājs: Neretas novada pašvaldība

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads LV 5118

Kontaktpersonas: Aina Vadzīte tālr. 65176488

Iepirkuma priekšmets : Neretas novada pašvaldības ēkas remontdarbi

Identifikācijas Nr. NNP2017/14

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš :2017. g. 04.augusta plkst. 10:00

Vērtēšanas kritēriji: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā cenu

Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem

 

 

Nolikuma apstiprināšanas datums: 2017.g 21.jūlijā

   Viesītes jaunajā sporta kompleksā 22.jūlijā notika Viesītes Sporta svētki. Tā kā tradicionāli visos sporta svētkos ir arī pludmales volejbola sacensības, uz šo sportisko pasākumu devās arī piecas Neretas pludmales volejbola komandas. Sešu sieviešu komandu konkurencē pārliecinoši, uzvarot visās spēlēs, zelta medaļas izcīnīja Amanda Regute, Kitija Kuzņecova un Anita Kuzņecova, sudrabs - Endijai Kapelei un Diānai Zanei un ceturtajā vietā Alise Vaičulena un Sintija Caune. Divpadsmit vīriešu komandu konkurencē otro vietu izcīnīja Jānis Kārtiņš un Raivis Pauniņš, otrajam pārim Jurim Ignatikam un Imantam Silavam pēc uzvaras pirmajā spēlē diemžēl pietrūka stabilitātes un visas nākamās spēles tikai ar divu punktu deficītu tika zaudētas izškirošajā trešajā setā.

   Kā jau ierasts, paralēli komandu sacensībām visas dienas garumā notika gan individuālās, gan komandu stafetes. Arī šajās sacensībās tika sasniegti augsti rezultāti. Stafetē sievietēm 1.vieta Ilzei Ignatikai, 2.vieta A. Kuzņecovai. Amandai Regutei 1.vieta tāllēkšanā un 3.vieta lodes grūšanā, A. Kuzņecovai 1.vieta lodes grūšanā un 3.vieta tāllēkšanā, Jurim Ignatikam 1.vieta basketbola metienos, komandu stafetēs 1.vieta A. Vaičulenai, Mairim Dzenim, Sandai Zirnītei un Uģim Saleniekam, 2.vieta Amandai Regutei, I. Ignatikai, A. Kuzņecovai, 3.vieta A. Regutei, I. Ignatikai un A. Kuzņecovai.

   Gandarījumu par izcīnītajām medaļām un pozitīvas emocijas var iegūt tikai sportojot un piedaloties dažāda mēroga un nozīmes sportiskajās aktivitātēs. Īpaši priecē tas, ka vecāki ne tikai atbalsta savus bērnus, bet arī aktīvi līdzdarbojas, un kopīgam panākumam ir nenovērtējami pozitīvāka ietekme uz bērna personības veidošanos, savstarpējām attiecībām, vienota  mērķa sasniegšanu.

   Bija īpaši jauka diena ar azartisku savējo atbalstu, prieku, arī sarūgtinājumu, kas dod spēkus nākamajām sacensībām.

 

Imants Silavs

Iepirkuma veids : PIL 9.panta kārtībā

 

Identifikācijas numurs: NNP2017/13

 

Iepirkumu komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma “Rīgas ielas ietves atjaunošana Neretā, Neretas novadā”  identifikācijas Nr. NNP2017/13  pretendentam SIA MITBAU AC reģ.Nr.43603066688,juridiskā adrese Tērvetes iela 263, Jelgava, LV-3008  ar piedāvāto  cenu EUR 19424.74. (deviņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit četri  euro 74 centi), bez PVN.

 

Lēmuma pieņemšanas datums – 2017.gada 24.jūlijs

 

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola  priecājas un lepojas ar 2017. gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem!

Valstī centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents - 49.1%, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā- 63.44%!

Apsveicam 12.klases absolventus  ar sasniegto, vēlam aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

2016./2017. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Kopā mūsu skolēni šogad nokārtoja  52 centralizētos eksāmenus.

 

Neretas novada pašvaldība aicina ikvienu novada uzņēmēju iesaistīties ar  idejām un iesniegt savus piedāvājumus 2018.gadā dzimušo jeb Latvijas simtgades bērnu piemiņas lietu vai zīmju izgatavošanā.  Priekšlikumus līdz 1.septembrim sūtiet uz epastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Tālr.nr. 65176155

Nākamā Neretas novada domes sēde notiks 27.jūlijā plkst. 15.

30.jūnijā Biržu domes pārstāvji – mērs Valdemārs Vaļķiūns (Valdemaras Valkiūnas) un projektu vadītāja Jurga Bagomoloviene – viesojās Neretā uz darba grupas sanāksmi, lai ar Neretas pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.- 2020.gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”)ietvaros apspriestu jau paveiktos darbus, apskatītu Neretas sporta halli un kopīgās diskusijās apspriestu vēl risināmos jautājumus.

Biržu pārstāvji viesojās Neretas sporta hallē, lai novērtētu, kā paveikta  grīdas seguma nomaiņa, kura pieņemšana notika 22. jūnijā. Biržu mērs V.Vaļķiūns pauda gandarījumu gan par paveikto sporta hallē, gan arī izrādīja neviltotu interesi par notiekošo Neretā – apskatīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, piedalījās nelielā ekskursijā Neretas ev. luterisko baznīcā. Biržu domes priekšsēdētājs laipni aicināja ciemoties arī kaimiņos – doties viesos uz kaimiņvalsti Lietuvu, jo, dzīvojot pierobežā, to iedzīvotājiem ir būtiski uzturēt draudzīgas attiecības.

Ar projekta veiksmīgu īstenošanu Biržu un Neretas pašvaldības cer veicināt ciešāku sadarbību abu valstu pierobežas kopienās, kā arī motivēt, iedrošināt un veicināt ciešāku saikni starp iedzīvotājiem, aicināt iesaistīties visas iedzīvotāju grupas fiziskajās aktivitātēs, kā arī piedalīties sociālajās aktivitātēs.

 

Daiga Meldere

22. jūnijā, piedaloties Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektorei Silvijai Spriņģei, SIA “Pro Laurus” pārstāvjiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai un direktores vietniecei izglītības jomā Viktorijai Trukšai, direktores vietniecei saimniecības jautājumos Irēnai Sīmanei, Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim un izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, kā arī “La Consult “ pārstāvei Līgai Koržeņevskai tika pieņemti Neretas sporta halles grīda seguma uzklāšanas un labiekārtošanas darbi.

Būvinspektore S.Spriņģe pauda atzinību par paveikto un atzina, ka darbi paveikti korekti.

Projekts tiek īstenots starpvalstu programmas Interreg V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020.gada programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (”Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”). Tas paredz ciešākas sadarbības veidošanu starp Latviju un Lietuvu un panākt vienmērīgu abu kaimiņvalstu robežas reģionālo attīstību sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā. Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Biržu pašvaldība projekta ietvaros cels skeitparku. Patlaban projekta sadarbības partnera pašvaldībā notiek iepirkuma process.

 

Daiga Meldere

Fonds „1836” 2015. gadā ir sācis realizēt Latvijas simtgades projektu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”, kura mērķis ir kopā ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem izveidot tūrisma „1836” ceļu gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem un autobraucējiem līdz 2018. gada 21. jūnijam. Projekta laikā tiks izveidots ceļš ar tā tuvumā esošajiem tūrisma objektiem un naktsmītnēm – „Naktenēm”, kas tiks apkopots ceļvedī „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”. Plānots, ka pēc ceļveža izveides katrs individuāli, kopā ar ģimenēm un draugiem varēs apceļot Latvijas pierobežu, iepazīstot Latvijas pierobežas kultūrvēsturiskās vērtības.

Lai to realizētu, 15.jūlijā sākās pārgājiens pa Neretas novada pierobežu. 93 gājēji no visas Latvijas pulcējās Ērberģes muižā, kur tikās ar Zilo dāmu, muižkungu baronu fon Hānu un muižas dāmām, nedaudz ieskatījās muižas leģendās, apskatīja Mazzalves pamatskolu un izteica daudz komplimentu par muižas – skolas sakoptību un viesmīlību.

Pabrokastojuši Ērberģes muižā, sadziedājušies un sapazinušies, pārgājiena dalībnieki devās ceļā uz “Zemturiem”, kur viņus laivu piestātnē laipni sagaidīja Agrīte un Jānis Kanopi. Sarūpētais dzēriens un pupas nu garšoja lieliski. Arī neapēstās brokastmaizītes tika notiesātas. Bērni un arī pieaugušie labprāt pabradāja pa pārplūdušo Mēmeli, atpūtās un devās ceļā uz Medņu krogu, pa ceļam apskatot arī Mēmeles dzirnavas, kur saimnieko Veinbergu ģimene.

Sirsnīga un īsti krodzinieciska sagaidīšana bija Medņu krogā. Pārgājiena dalībnieki tika uzcienāti ar kādu graķīti, un visi mielojās ar garšīgu zupu. Kroga dārzā visi ar aizrautību un patiesu ieinteresētību noklausījās saimnieces Lūcijas Ķuzānes interesanto un sirsnīgo stāstījumu par kroga vēsturi un nākotnes iecerēm.

Apskatījuši kādreiz varenās un lepnās Gricgales muižas paliekas, ceļotāji tālāk devās līdz nakšņošanas vietai – bijušajai Pilskalnes pamatskolai. Šo ceļa posmu veica arī pasākuma vecākais dalībnieks - 83 gadu vecumu sasniegušais zemessardzes veterāns Dailis Rijnieks. Pēc iekārtošanās, peldes vietējā dīķītī, pārsteigums – visiem gājējiem Pilskalnes saimnieces pārvaldes vadītājas Ainas Vadzītes vadībā… sacepušas pankūkas. Tādu našķošanos, kurā tika apēsti pankūku kalni, Latvijas apceļotāji teicās vēl neesot baudījuši. Tad sirsnīga un draudzīga sadziedāšanās pie ugunskura kopā ar pilskalniešiem līdz rīta gaismai.

Pārgulējuši ap ugunskuru saceltajās teltīs vai skolas sporta zālē, pārgājiena dalībnieki devās uz Pilkalnes muižu. Tur saimnieces Irmas Tomsones sarūpētie pīrādziņi un plūškoka dzēriens un tēja bija īsti laikā. Gājēji ar interesi noklausījās Valda Tomsona stāstījumu par muižas iekārtošanu, par īpašo plauktu kalti, par Monas Lizas gleznu izstāžu zāles pagrabā, par iespējām Latvijas apceļotājiem apmesties Pilkalnes muižā, baudīt pirtiņu pašā robežupītes Neretiņas krastā un Irmas gardās maltītes.

Tālāk ceļš vijās uz Neretu. Lietus, kurš negaidīti sākās, tika veiksmīgi pārlaists Neretas ev. luteriskajā baznīcā, klausoties draudzes locekļa Jura Naroga ieskatā par baznīcas vēsturi un sadarbību ar ārzemju partneriem. Īpaši ceļotāji bija sajūsmā par mazajām gidēm, kuras vadīja ekskursiju baznīcas tornī. Paldies skolotājai Ditai Pavlovičai par meiteņu sagatavošanu gidošanai!

Tad gājiens turpinājās uz Ķišku kapsētu, lai kopā ar skolotāju, novadpētnieci Egiju Apiņu atcerētos notikumus “Baltajā grāmatā”, nelielā piemiņas brīdī pabūtu pie Jaunsudrabiņa dzimtas kapa.

Un tad ceļš uz “Riekstiņiem”, kur visus sagaidīja “Riekstiņu” saimniece Ilze Līduma. Pārgājiena dalībnieki kopā ar viņu apskatīja ekspozīciju par gleznotāju, rakstnieku un dzejnieku Jāni Jaunsudrabiņu, apskatīja fotogrāfiju izstādi un mielojās ar “Riekstiņu” tradicionālo cienastu – pupiņām.

Noslēgumā visi ceļotāji kopā ar neretiešiem Neretā parkā uzstādīja 1836 īpašo stabu, kas būs kā ceļazīme Latvijas apceļotājiem. Pie pievilcīgā vides objekta, uzrunājot klātesošos, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis teica: “Pateicos visiem šī pasākuma organizatoriem un dalībniekiem. Mēs esam gandarīti par šo Latvijas apceļošanas ideju, jo tā saliedē ļaudis, stiprina patriotisma jūtas un ļauj pamatīgāk iepazīt mūsu brīnišķīgo tēvzemi. Mēs esam lepni, ka šī tūrisma taka ved caur Neretas novadu un mūsu parku tagad rotās piemiņas zīme mūsu Latvijai.”

Vakarā pulksten 18.36 Neretas Dzirnavu saliņā visi pulcējās uz fonda “1836” koncertu, kas allaž katrā novadā, ko apceļo pārgājiena dalībnieki, noslēdz divu dienu gājienu.

Pārgājiens pa Neretas novada pierobežu Latvijas apceļotājiem likās interesants un sirsnīgs. Par atbalstu pārgājiena organizēšanā īpašu paldies gribu teikt visiem, kuri uzņēma gājējus, sarūpēja ēdienu un sirsnīgu sagaidīšanu. Ceru, ka arvien vairāk Latvijas un ārzemju tūristu mūsu novadu sauks par viesmīlīgo Leišmalīti.

Pārgājiena organizatore Neretas novadā Žanna Miezīte

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2219144
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2407
136838
2219144

Sadarbība