Attīstības plānošana

Attīstības plānošana (12)

 

Stratēģija un priekšlikumu veidlapa – www.aizkrauklespartneriba.lv vai Aizkraukles rajona partnerības birojā.


2015. gada 20. novembrī plkst. 10:00 visi interesenti ir aicināti uz sanāksmi Aizkraukles rajona partnerības birojā, Lāčplēša iela 1 – 52 kab., Aizkraukle.


Kontaktinformācija tel.: 29487108, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aktualizēta Neretas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam 4.2. sadaļa “Investīciju plāns turpmākajiem 3 gadiem”

Ar aktualizēto sadaļu aicinām iepazīties šeit:


Neretas novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumiem (protokols Nr.15, §12 un §32 ) „Par Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam apstiprināšanu” un „Par Neretas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam un Neretas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam.

 

 

 

 

Ar minētajiem dokumentiem aicinām iepazīties šeit:

 

Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam

Neretas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam

Lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

Lēmums par attīstības programma apstiprināšanu

 

 

Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un attīstības programmas 2013. – 2019.gadam

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

 

Atbilstoši novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumam Nr.12. §2 Neretas novada pašvaldībā no š.g. 26.augusta līdz š.g. 23.septembrim tika organizēta Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publiskā apspriešana. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritāte un telpiskās attīstības nākotne turpmākajiem 25 gadiem, savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiks novada rīcības un investīciju plāns turpmākajiem 7 gadiem.

Neretas novada pašvaldība septembra mēnesī organizē novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publisko apspriešanu. Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem joprojām līdz š.g. 23.septembrim ikviens iedzīvotājs tiek aicināts iepazīties*. Kas ir paredzēts šajos dokumentos – par to plašāk šajā rakstā.

 

planosanaPlānošanas process. Plānošanas darbs pašvaldībā tika uzsākts ar pētniecības darbu. 2012.gada rudenī, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, pašvaldība izstrādāja pētījumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2012.gada vasarā - lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības problēmām un iespējamiem risinājumiem, tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Izpētes rezultāti, kā arī pašvaldībā organizētās darba grupu diskusijas, pieaicinot tajās arī ārējos plānošanas jomas konsultantus, kalpoja par pamatu dokumentu projektos formulētajam attīstības redzējumam. Pašreizējā situācijā ar konkrētu priekšlikumu – dokumentu projektiem - tiek uzrunāti novada iedzīvotāji, lai uzklausītu viņu viedokli par attīstības redzējumu un darāmajiem darbiem gan ilgtermiņā, gan arī tuvāko gadu periodā.  

Izejas pozīcijas. 2013.gadā novadā dzīvo 4144 iedzīvotāji, kas ir par 8,9 % mazāk kā pirms pieciem gadiem mūsu četru pagastu teritorijās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences, salīdzinot ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām, ir visnegatīvākās. Bezdarba līmenis novada teritorijā sastāda 11,1%, un tas, savukārt, ir par 0,5% labāks kā valstī vidēji novados un apsteidz kaimiņu pašvaldības – Viesītes novadu un Jaunjelgavas novadu. Plānotie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā ir par 183 000 LVL vairāk kā iepriekšējā gadā, un sastāda 1,971 miljonus. No visiem strādājošajiem novada iedzīvotājiem 68,8% strādā sabiedriskajā sektorā, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, un 31,2% - privātajā sektorā. Lielākā daļa jeb 78% no visām 248 ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistiskajām vienībām nodarbojas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Summējot kopā dažādus attīstību raksturojošos statistikas pamatrādītājus, 2013.gadā starp 110 Latvijas novadiem Neretas novads ierindojas 60.pozīcijā, tātad Latvijas attīstības vērtēšanas kontekstā novads atrodas apmēram pa vidu.

llgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Neretas pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums.

llgtspējīgas attīstības stratēģija 

Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Neretas pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programma

Atbilstoši novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumam Nr.12. §2 tiek organizēta novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publiskā apspriešana. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritāte un telpiskās attīstības perspektīve turpmākajiem 25 gadiem. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiks novada rīcības un investīciju plāns turpmākajiem 7 gadiem.

Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem laika posmā no š.g. 26.augusta līdz š.g. 23.septembrim var iepazīties Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Zalves pagasta, Mazzalves pagasta un Pilskalnes pagasta pārvaldēs, Neretas novada bibliotēkās kā arī Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par izstrādātajiem projektiem iespējams iesniegt līdz 2013.gada 23.septembrim Neretas novada pašvaldībā, kā arī visās pagastu pārvaldēs. Tos iespējams arī sūtīt pa pastu Neretas novada domei uz adresi Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Neretas novada pašvaldībā 2013.gada 13.septembrī tiks organizēta Neretas novada pašvaldības plānošanas diena, aicinot visus novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajās apspriedēs un izteikt viedokli par izstrādātajiem priekšlikumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentos:

  • 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldē
  • 12.00 Zalves pagasta pārvaldē
  • 14.00 Pilskalnes pagasta pārvaldē
  • 16.00 Neretas pagasta pārvaldē

 

Aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm mūsu novada turpmākajai attīstībai.

 

Kontaktpersona:

Arvīds Kviesis

Novada domes priekšsēdētājs

tālr. 65176187

mob.tālr. 26345400

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Neretas novada dome uzsāk Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, kā to paredz 13.10.2011. likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums", nosakot, ka vietējās pašvaldības līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā līdz 2013.gada decembrim, pamatojoties uz Neretas novada domes 22.11.2012. lēmumu „Par Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.11).

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2037.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana  un priekšlikumu iesniegšana par Neretas novada ilgtermiņa (līdz 2037.gadam) nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2013.gada 7.janvārim elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefoniski 65176148 vai rakstiski, adresējot to Neretas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā LV-5118, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības laikrakstā „Neretas novada vēstis”.

Neretas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc minētā projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku, to plānots organizēt 2013.gada augustā, septembrī), kad tiks organizētas sanāksmes - tikšanās ar iedzīvotājiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītājs ir Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kviesis.

Kādi izskatāmies uz kaimiņu pašvaldību fona?

Neretas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes ietvaros vērtējam, kādi izskatāmies uz tuvējo kaimiņu pašvaldības fona, un kāds ir mūsu iedzīvotāju noskaņojums, vērtējot attīstību pašvaldībā.

 

Attīstības rādītāji – esam pa vidu

Bezdarba līmenis 2012.gada sākumā, %Par noteicošo kritēriju izvēloties ģeogrāfisko kontekstu, Neretas novadam nosakāmas astoņas kaimiņu pašvaldības – Aizkraukles, Aknīstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Salas, Skrīveru, Vecumnieku un Viesītes. Minētajos novados kopā dzīvo 51 202 iedzīvotāji, no tiem 4233 jeb 8,3 % Neretas novadā. Minēto deviņu pašvaldību sarakstā, tas ir sestais lielākais iedzīvotāju skaits (lielākais ir Aizkraukles novadā ar 9694 iedzīvotājiem). Viens no primārajiem pašvaldību attīstības salīdzināšanas instrumentiem ir teritorijas attīstības indekss – to aprēķina summējot attīstību raksturojošos statistikas pamatrādītājus. Veidojot šo indeksu, kā būtiskāki avoti tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Valsts kases (VK), Valsts zemes dienesta (VZD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sagatavotā (PMLP) informācija. Apkopojot šos attīstības indeksa datus par 110 Latvijas novadiem, Neretas novads ierindojas 60. pozīcijā.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678885
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4774
138627
2678885

Sadarbība