Kāda būs attīstība un nākotne pašvaldībā pēc 25 gadiem?

Neretas novada pašvaldība septembra mēnesī organizē novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publisko apspriešanu. Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem joprojām līdz š.g. 23.septembrim ikviens iedzīvotājs tiek aicināts iepazīties*. Kas ir paredzēts šajos dokumentos – par to plašāk šajā rakstā.

 

planosanaPlānošanas process. Plānošanas darbs pašvaldībā tika uzsākts ar pētniecības darbu. 2012.gada rudenī, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, pašvaldība izstrādāja pētījumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti, 2012.gada vasarā - lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības problēmām un iespējamiem risinājumiem, tika veikta iedzīvotāju anketēšana. Izpētes rezultāti, kā arī pašvaldībā organizētās darba grupu diskusijas, pieaicinot tajās arī ārējos plānošanas jomas konsultantus, kalpoja par pamatu dokumentu projektos formulētajam attīstības redzējumam. Pašreizējā situācijā ar konkrētu priekšlikumu – dokumentu projektiem - tiek uzrunāti novada iedzīvotāji, lai uzklausītu viņu viedokli par attīstības redzējumu un darāmajiem darbiem gan ilgtermiņā, gan arī tuvāko gadu periodā.  

Izejas pozīcijas. 2013.gadā novadā dzīvo 4144 iedzīvotāji, kas ir par 8,9 % mazāk kā pirms pieciem gadiem mūsu četru pagastu teritorijās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences, salīdzinot ar apkārtējām kaimiņu pašvaldībām, ir visnegatīvākās. Bezdarba līmenis novada teritorijā sastāda 11,1%, un tas, savukārt, ir par 0,5% labāks kā valstī vidēji novados un apsteidz kaimiņu pašvaldības – Viesītes novadu un Jaunjelgavas novadu. Plānotie pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā ir par 183 000 LVL vairāk kā iepriekšējā gadā, un sastāda 1,971 miljonus. No visiem strādājošajiem novada iedzīvotājiem 68,8% strādā sabiedriskajā sektorā, kas ir salīdzinoši augsts rādītājs, un 31,2% - privātajā sektorā. Lielākā daļa jeb 78% no visām 248 ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistiskajām vienībām nodarbojas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Summējot kopā dažādus attīstību raksturojošos statistikas pamatrādītājus, 2013.gadā starp 110 Latvijas novadiem Neretas novads ierindojas 60.pozīcijā, tātad Latvijas attīstības vērtēšanas kontekstā novads atrodas apmēram pa vidu.

Ilgtermiņa attīstības prioritāte - katra novada iedzīvotāja individuāla labklājība. Ja Neretas novadā turpināsies pēdējo 5 gadu demogrāfijas tendences, pēc 25 gadiem iedzīvotāju skaits Neretas novadā būs ap 2550. Protams, ir grūti prognozēt, kāds iedzīvotāju skaits būs novadā pēc 25 gadiem, un kāda arī izskatīsies novada teritorija, bet pašvaldības attīstības plānošanā rēķināmies gan ar iedzīvotāju skaita samazināšanos un novecošanos, gan arī migrāciju no laukiem uz pilsētām, kas kā tendence novērojama plašākā mērogā. Iedzīvotāju skaita samazināšanās vēl vairāk pastiprina kā ilgtermiņa attīstības prioritāti izvirzīt nepieciešamību izzināt katra novada iedzīvotāja vajadzības un nodrošināt, lai pašvaldības ikdienas rīcības būtu saskaņā ar iedzīvotāju pieprasījumu pēc tām. Tādējādi arī teritorijas attīstības plānošanas dokumentos tiek atzīmēts, ka Neretas novada iedzīvotājs ar savām zināšanām, pieredzi un darbību veido šīs vietas attīstības pamatu, un ir Neretas novada galvenā vērtība.

Teritorijas specializācija – lauksaimniecība un pārtikas pārstrāde, mežsaimniecība, sociālās jomas pakalpojumi un dabas un kultūras tūrisms. Teritorijas specializācija ir definētās jomas, kas šodien un paredzams arī ilgtermiņā varētu veidot Neretas novada ekonomisko pamatu. Ņemot vērā, ka globālā mērogā pieaug iedzīvotāju skaits un samazinās lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības, Neretas novada lauksaimniecības zemes ir resurss ar augstu ekonomisko vērtību. Prognozējot, ka lauksaimniecības produktu cenas nākotnē tikai pieaugs, paredzams, ka lauksaimniecība kļūs par vēl nozīmīgāku vietējās ekonomikas sastāvdaļu. Mežsaimniecības jomas specializāciju novadā nosaka pieejamie resursi – vairāk kā pusi novada teritorijas aizņem meži. Sociālās jomas konkurētspēju nodrošina Neretas novadā esošā Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāle "Mēmele", nodrošinot ap 100 darbavietu, un Neretas novada pašvaldības iestāde „Neretas sociālās aprūpes centrs”. Tūrisma jomas attīstībā plānošanas dokumentos īpaši izcelta Nereta, Ērberģe un Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”, ko esam definējuši kā Neretas novada tūrisma attīstības enkura jeb pamatobjektus. Spēcinot šo vietu attīstību, var tikt sekmēta visa novada attīstība tūrisma jomā, tādējādi Neretas novada pašvaldība tūrisma jomā primāri sekmēs šo vietu kā attīstības dzinējspēku attīstību, aktīvāk atbalstot gan muzeja darbību, gan izveidojot tūrisma informācijas centrus Neretā un Ērberģē.

Skatījums par darāmajiem darbiem septiņu gadu periodā. Respektējot visas likumā „Par pašvaldībām” (1994) pašvaldībai deleģētās funkcijas, teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir definēti pieci stratēģiskie mērķi, kuru sasniegšanai izvirzīti rīcības virzieni un vidēja termiņa (septiņu gadu) attīstības prioritātes. Lai soli pa solim sasniegtu stratēģiskos mērķus, ir sagatavots darāmo darbu saraksts jeb investīciju plāns tuvāko trīs gadu periodam. Tajā  definēti 57 novada attīstībai nozīmīgi projekti, no kuriem lielu daļu, īpaši tas attiecas uz infrastruktūras attīstības projektiem, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūst Eiropas Savienības vai kādu citu ārējo finanšu atbalstu. Novada attīstībā būtiski ir paaugstināt esošo izglītības iestāžu konkurētspēju, tādējādi realizējamo projektu sarakstā esam definējuši mūzikas un mākslas skolas izveidošanu Neretā un Ērberģē, kā arī duālās izglītības (vispārējā un profesionālā) ieviešanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas telpās. Atsaucoties uz iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem un radot pievilcīgākus dzīves apstākļus jauniešiem, esam iecerējuši izveidot jauniešu centrus Ērberģē un Neretā. Ņemot vērā iedzīvotāju vecumstruktūru, kā arī paredzot, ka sociālās palīdzības un pakalpojumu nepieciešamība novadā palielināsies, perspektīvē paredzam izveidot sociālos dzīvokļus. Līdzās šiem projektiem, teritorijas attīstības plānošanas dokumentos paredzēti virkne citu projektu, kuru realizācija būs atkarīga ne vien no pašvaldības darbības, bet arī valsts kopējā redzējuma par lauku novadu turpmāko attīstību un lomu valsts kopējās attīstības sekmēšanā.

 

*Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem iespējams iepazīties Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Zalves pagasta, Mazzalves pagasta un Pilskalnes pagasta pārvaldēs, kā arī mājas lapā www.neretasnovads.lv (sadaļā „Attīstības plānošana”).

 

Kontaktpersona

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu

priekšlikumu iesniegšanai:

Arvīds Kviesis

Novada domes priekšsēdētājs

tālr. 65176148

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3154784
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2474
78576
3154784

Sadarbība