Publiskās apspriedes rezultāti

Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam un attīstības programmas 2013. – 2019.gadam

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

 

Atbilstoši novada domes 2013.gada 22.augusta lēmumam Nr.12. §2 Neretas novada pašvaldībā no š.g. 26.augusta līdz š.g. 23.septembrim tika organizēta Neretas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projektu publiskā apspriešana. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritāte un telpiskās attīstības nākotne turpmākajiem 25 gadiem, savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiks novada rīcības un investīciju plāns turpmākajiem 7 gadiem.

Informācija par publiskās apspriešanas organizēšanu tika ievietota novada domes mājas lapā www.neretasnovads.lv, kā arī Neretas novada domes informatīvajā izdevumā „Neretas novada vēstis” 2013.gada septembra izdevumā (skatīt 1.pielikumu). Papildus tam, iedzīvotāju informētībai par publisko apspriešanu uz informācijas stendiem tika izlikti informatīvi plakāti (skatīt 2.pielikumu).

Ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektiem publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties Neretas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Zalves pagasta, Mazzalves pagasta un Pilskalnes pagasta pārvaldēs, kā arī novada domes mājas lapā www.neretasnovads.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par izstrādātajiem projektiem bija iespējams iesniegt līdz 2013.gada 23.septembrimNeretas novada pašvaldībā, kā arī visās pagastu pārvaldēs. Priekšlikumus bija iespējams arī sūtīt pa pastu Neretas novada domei uz adresi Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Uz norādītajām adresēm publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens priekšlikums.

 

 

Lai aktivizētu iedzīvotājus un papildus informētu par izstrādāto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu saturu, būtību un izstrādātajiem priekšlikumiem, Neretas novada pašvaldības mājas lapā 2013.gada 5.septembrī tika publicēts raksts „Kāda būs attīstība un nākotne pašvaldībā pēc 25 gadiem?” (skatīt 3.pielikumu).

2013.gada 13.septembrī Neretas novada pašvaldība sadarbībā ar pagastu pārvaldēm organizēja Neretas novada pašvaldības plānošanas dienu, aicinot visus novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajās apspriedēs un izteikt klātienē viedokli par izstrādātajiem priekšlikumiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Sabiedriskās apspriešanas tika organizētas visās pagastu pārvaldēs - 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldē, 12.00 Zalves pagasta pārvaldē, 14.00 Pilskalnes pagasta pārvaldē un 16.00 Neretas pagasta pārvaldē.

Organizētajās sabiedriskajās apspriešanās piedalījās vairāk kā 40 novada iedzīvotāji (skatīt 4.pielikumu), no kuriem visaktīvākā iedzīvotāju līdzdalība bija Pilskalnes un Mazzalves pagastā.

Sabiedriskajā apspriešanā Mazzalves pagastā tika kopīgi pārrunātas vispārīgas novada attīstības tendences un pašvaldības iespējas tās ietekmēt (iedzīvotāju skaita samazināšanās, migrācija no laukiem uz pilsētām u.c.), kā arī tika saņemti precizējumi no pagasta pārvaldes darbiniekiem par attīstības programmā iekļauto informāciju (skolēnu skaits, projektu informācija u.c.). Mazzalves pagasta lauksaimniecībā strādājošie uzņēmēji pauda viedokli, ka labai sadarbībai, tai skaitā arī uzņēmēju sadarbībai ar pašvaldību, ir ļoti būtiska attieksme un ieinteresētība.

 

Sabiedriskajā apspriešanā Zalves pagastā tika diskutēts par sociālās jomas attīstību novadā, kā arī pārrunāti konkrēti risināmi jautājumi - interneta pieejamības uzlabošana, autoceļa no Zalves uz Loni rekonstrukcija, Zalves pamatskolas ēkas renovācija u.c. Pamatojoties uz Zalves pagasta pārvaldē izteiktajiem priekšlikumiem, ir papildināta attīstības programma, iekļaujot tajā projektu par Zalves pamatskolas ēkas renovāciju, un papildināta ilgtspējīgas attīstības stratēģija, atzīmējot tajā autoceļu no Zalves uz Loni kā nākotnē rekonstruējamu.

Pilskalnes pagastā iedzīvotāji kā galveno jautājumu diskusijai akcentēja ražošanas attīstību novadā un valsts kopējo atbalstu lauku teritoriju attīstībai. Mazāk aktīvi novada iedzīvotāji bija Neretas pagastā, kurā tika pārrunāti dažādi ar vides aizsardzību risināmi jautājumi, piemēram, latvāņu izplatības samazināšana novada teritorijā. Arī Pilskalnes pagasta un Neretas pagasta pārvaldēs sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti nelieli precizējumi no pašvaldības darbiniekiem par attīstības programmā iekļauto informāciju.

Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, ir precizēta informācija gan novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektā (pamanītās tehniskās kļūdas), gan arī attīstības programmas projektā.

Atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktam, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam projekts un attīstības programmas 2013.-2019.gadam projekts ir nododams Zemgales plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai par dokumentu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Rezultātu pilnā versija šeit!

 

 


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3154784
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2474
78576
3154784

Sadarbība