Budžets

Budžets (9)

Ieņēmumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 429 995 eiro apmērā.

Vislielāko artavu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu sadaļā dod nodokļu ieņēmumi, kas šogad plānoti 1 773 001 eiro apjomā , no tā iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 1 531 853 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis – 241 148 eiro.

Nenodokļu ieņēmumos (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas) paredzēti 2490 eiro.  Savukārt ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas plānoti 3600 eiro apjomā.

Transferta ieņēmumi (gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta – valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta – ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem). Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžeta saņemtajiem maksājumiem tiek plānoti 1 362 434 eiro apjomā.  Valsts budžeta transferti, kas ietver mērķdotāciju 1.- 4.klašu ēdināšanai, mācību literatūrai un mācību līdzekļiem, pedagogu algām, deju kolektīvu vadītājiem, izglītības un sociālo asistentu pakalpojumiem, kā arī mērķdotāciju nodarbinātības pasākumam un klientu apkalpošanas centram paredzēti 1 303 263 eiro apjomā. Šajā summā ir ietverti arī pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda transferti (772 941 eiro) un ES projekti ” Sudmalu sala”, kas paredz Neretas brīvdabas estrādes rekonstrukciju, “Atver sirdi Zemgalē”, kas ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu paredz atbalsta sniegšanu personām ar ierobežotām iespējām sevi aprūpēt (pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar jebkāda veida funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas nedzīvo ģimenēs, bet institūcijās) un  projekts “Proti un dari”, kura mērķis ir 15 – 29 gadu vecus jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, veicināt iesaistīt izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas pasākumos u.c.  Šiem trim ES projektiem paredzēti 38 875 eiro.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (noma, īre, dzīvokļu un komunālo pakalpojumi, kā arī citi maksas pakalpojumi) plānoti 288 470 eiro.

 

 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā būs 150 064 eiro. No dabas resursu nodokļa plānoti 4100 eiro ienākumi, savukārt mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondiem – 145 964 eiro.

 

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi

2017.gada Neretas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 872 389 eiro apmērā.

Izglītībai Neretas novads tērēs 35, 26%  no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Naudas izteiksmē tie ir 1 365 474 eiro.  Šo naudu paredzēts tērēt pirmsskolas izglītības, dienas centra, vidusskolas un pamatskolu darba nodrošināšanai, mērķdotācijām pedagogu algām, ēdināšanai un mācību līdzekļiem, kā arī savstarpējās izglītības pakalpojumiem.

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai (finansējums deputātu komitejām, komisijām, izpildvaras institūcijām, domes un pagastu pārvalžu administratīvajiem izdevumiem) paredzēts tērēt 581 722 eiro jeb 15, 02% no pamatbudžeta izdevumiem.

 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 40 226 eiro apjomā (bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai), savukārt ekonomiskās darbības nodrošināšanai, kas ietver atbalstu lauksaimniecības, nodarbinātības pasākumiem, būvvaldei, tūrismam, katlu mājas uzturēšanas izmaksām, finansējumu ielu un ceļu rekonstrukcijai plānoti 408 391 jeb 10, 55% procenti no budžeta. No šīs summas 9385 eiro paredzēti projektam “Proti un dari”, savukārt nodarbinātības pasākumam, kas ietver pagaidu sabiedriskos darbus, – 22 521 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (finansējums atkritumu savākšanai, ielu apgaismojumam un ūdensapgādei) paredzēts tērēt 15, 42 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb naudas izteiksmē 597 065 eiro.

Savukārt kultūrai, sportam un atpūtai no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 339  185 eiro jeb 8, 76% no kopējiem izdevumiem. Šī budžeta sadaļa ietver kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algas, kā arī naudas piešķīrumu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. Projekta “Neretas Sudmalu jaukā sala” izmaksas ir 44 323 eiro.

Sociālajai aizsardzībai (Neretas SAC uzturēšana, sociālie pabalsti un invalīdu asistentu pakalpojumi, Sociālā dienesta funkciju nodrošināšana, krīzes centrs) šogad  tērēs 515 452 eiro jeb 13, 31% no pamatbudžeta izdevumiem. Neretas SAC piešķirti 164 784  eiro, Sociālajam dienestam – 63 647 eiro, sociālajiem un citiem pašvaldības pabalstiem  – 147 390 eiro, projektam “Atver sirdi Zemgalē” – 5000 eiro un projekta sociālajiem asistentiem – 59 623 eiro,  krīzes centram – 39 167 eiro, mazgātuvei, kā arī veco un vientuļo aprūpei – 35 841 eiro.

 

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā plānoti 252 152 eiro apmērā. 94% no izdevuma kopapjoma, t.i.,  236 945 eiro paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, bet vides aizsardzībai paredzēts izlietot 15 207 eiro.

Finansiālās saistības

Neretas novada pašvaldībai 2017. gadā Valsts Kasei atmaksājamā aizņēmuma pamatsumma ir 94 321 eiro, Vides investīciju fondam – 6739 eiro.

Nākamajos trijos gados atmaksājamā aizņēmumu summa kopā ar procentu maksājumiem paredzama šāda – 2018. gadā – 77 748 eiro, 2019. gadā – 68 958 eiro, 2020. gadā – 50 694 eiro.

Saistību apjoms attiecībā pret pamatbudžetu 2017.gadā un nākamajos trijos gados vidēji būs 3.12%. Savukārt galvojuma summas atlikums uz 1.janvāri  2017.gadā ir 12 718 eiro.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt novada mājaslapā www.neretasnovads.lv

 

Daiga Meldere

Šī gada 25. februārī Neretas novada domes sēdē deputāti apstiprināja 2016. gada pašvaldības budžetu, kas pamatbudžetā paredz plānotos ieņēmumus 3 207 078 euro apmērā un izdevumus 3 582 484 euro. Aizdevuma atmaksa Valsts kasei paredzēta 95 265  euro apmērā. Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2016. gada 1. janvāri ir 491 658 euro.

IEŅĒMUMI

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Vislielāko Neretas novada pašvaldības ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, kas plānoti 1 608 038 euro jeb 50% no ieņēmumu kopapjoma. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis šogad sastāda 1 391 911 euro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir samazinājies par 16 561 tūkstošiem eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 216 127 euro, kas ir par 20 625 euro vairāk nekā 2015. gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 2016. gadā plānots iekasēt  3 950 euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas šogad plānoti 1 530 euro.            

Transferta ieņēmumi.  Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžeta saņemtajiem maksājumiem tiek plānoti 1 316 909 euro apmērā  jeb 41%, tai skaitā 1 270 643 euro ir valsts budžeta transferti un 46 266 euro pašvaldību budžetu transferti. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 805 812 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi par nomu, īri, dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem šogad plānoti 278 181 euro apmērā.

 Viens no 2016. gada mērķiem ir lauku prioritāro grants ceļu rekonstrukcija pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai. Katra pagasta pārvalde budžetā ieplānojusi līdzmaksājumus projekta realizācijai.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi šogad sastāda 150 746 euro. Salīdzinot ar 2015. gadu tas ir palielinājies par 6 537 euro. Ieņēmumi no dabas resursa nodokļa tiek plānoti 4 800 euro, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija 145 964 euro. 

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi

2016. gadā Neretas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 582 484 euro apmērā.

Izglītība ir nemainīga Neretas novada pašvaldības prioritāte. Šīs nozares izdevumiem finansējums plānots 1 240 460 euro apmērā, kas ir 34,63% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Šī nauda paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu un dienas centra, pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas pedagogu algām.

Vispārējie valdības dienesti. Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 575 985 euro, kas sastāda 16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, domes un pagastu pārvalžu administratīvajiem izdevumiem.  

Sabiedriskā kārtība un drošība. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi noteikti 38 169 euro apmērā jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas paredzēti bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai.  

Ekonomiskā darbība. Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānotie izdevumi 2016. gadā ir 409 305 euro apmērā, tai skaitā atbalsts lauksaimniecības pasākumiem, nodarbinātībai, būvvaldei, tūrismam, katlu māju uzturēšanas izmaksām un ielu, ceļu rekonstrukcijai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts 501 749 euro. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, atkritumu savākšanai, ūdensapgādei un ielu apgaismojumam.  

Kultūrai, atpūtai un sportam paredzēti 250 844 euro, kas ir 7% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algām, kā arī  kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, grāmatu un žurnālu iegādei un citiem pakalpojumiem.

Veselība un sociālā aizsardzība. Izdevumu sadaļā “Veselība” plānoti 16 361 euro apmērā jeb 0,45% no plānotajiem izdevumiem, lai sekmētu veselības aprūpes funkcijas pieejamību Neretas novadā. Sociālās aizsardzības izdevumi 2016. gadā plānoti 523 212 euro jeb 14,60% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šogad sociālajiem pabalstiem atvēlēti 168 855 euro, savukārt invalīdu asistentu pakalpojumiem 46 002 euro. Neretas SAC uzturēšanas izdevumi plānoti 158 225 euro apmērā, kas tiek segti no klientu iemaksām un sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Krīzes centra uzturēšanas izmaksas ir 37 950 euro, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai finansējums sastāda 59 226 euro.

Vides aizsardzības budžetā šogad plānots 26 399 euro, kas paredzēti attīrīšanas iekārtu un pagastu ielu apsaimniekošanas izdevumiem.

Speciālā budžeta izdevumi

2016. gadā speciālā budžeta izdevumi sastāda 194 630 euro. Salīdzinot ar 2015. gadu tie ir par 2 269 euro  mazāki. Vides aizsardzībā paredzēts izlietot 16 254 euro, ekonomiskajai darbībai (ceļu infrastruktūrai) – 172 376 euro, ielu apgaismojumam – 6000 euro.      

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par budžeta pārskatiem, netiek plānoti. Uz 01.01.2016 šo līdzekļu ir 14 251 euro.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu variet saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt novada mājas lapā www.neretasnovads.lv

 

Agnese Rutka

Kā jau ierasts, jauna gada sākums Latvijas pašvaldībām ir ļoti saspringts un atbildīgs periods. Arī Neretas novada pašvaldībā janvārī un februārī domes deputāti, iestāžu darbinieki un pagastu pārvaldes  izskatīja dažādus budžeta jautājumus. 2015. gada budžets tika apstiprināts domes sēdē šī gada 26. februārī. Tas ir sabalansēts tā, lai no pieejamajiem  finanšu līdzekļiem varētu nodrošināt pašvaldības funkciju īstenošanu.

 

Katru gadu janvāra mēnesis ir viens no saspringtākajiem laika posmiem novada domē un pagastu pārvaldēs, jo tiek skatīti dažādi budžeta jautājumi. Neretas novada pašvaldības 2014.gada budžets tika apstiprināts domes sēdē šī gada 30.janvārī. Tas ir sabalansēts tā, lai no pašreizējās finanšu līdzekļu pieejamības varētu nodrošināt pašvaldības funkciju īstenošanu un projektu realizāciju pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.

 

 

 

IEŅĒMUMI

Pamatbudžeta ieņēmumi

 

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā plānoti 3,219 miljonu euro apmērā. Plānotie ieņēmumi budžetā šogad ir par 414 tūkstošiem euro lielāki nekā pagājušajā gadā. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 700 961 euro, pieejamie finanšu resursi 2014.gadā ir 3 920 503 euro.

 

Lielāko Neretas novada pašvaldības ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad sastāda 1 328 101 euro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir palielinājies par 61,5 tūkstošiem euro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti 193 480 euro, kas ir par 6362 euro mazāk kā 2013.gadā.

 

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 6 730 euro apmērā. Salīdzinot ar 2013.gadu plānotie ieņēmumi palielinājušies par 1 580 euro.

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus sastāda arī Valsts budžeta transferti 1,409 miljonu euro apmērā. Valsts budžeta transferti paredzēti pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 394 714 euro apmērā. Mērķdotācijas ES līdzfinansētajiem projektiem palielinājušies par 169 785 euro salīdzinot ar 2013.gadu, kopsummā sastādot 374 196 euro lielus ieņēmumus. 2014.gadā plānotie projekti - Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” rekultivācija, ūdenssaimniecības attīstība Neretas ciemā 2.kārta, energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš”, energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā, mūžizglītības Comenius projekts un NVA stipendiju projekts.

 

Atšķirībā no pagājušā gada, šogad budžeta palielinājums būs no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un ieņēmumi šajā sadaļa šogad būs 544 693 euro apmērā. Šajā gadā samazināsies ieņēmumu transferti izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanai. Šogad tie sastādīs 33 295 euro.

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi šajā gadā tiek plānoti par 13292 euro mazāk nekā pagājušajā gadā, un tie 2014.gadā sastāda 248 476 euro.

APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS

 

Visu janvāra mēnesi gan pagastu pārvaldes, gan iestāžu darbinieki un deputāti ar lielu atbildību skatīja 2013.gada budžeta jautājumus. Neretas novada budžeta prioritātes, salīdzinot ar pagājušo, gadu nemainās. Veidojot budžetu, pievērsta liela uzmanība, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk novada cilvēku un veicinātu izglītības, kultūras un sporta attīstību, projektu realizāciju, kā arī nodrošinātu mazturīgo iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

 

Budžeta izstrādē dominē godīguma princips

Sastādot budžetu, arī šogad turpināts kopš novada izveidošanas aizsāktais princips par varas un naudas decentralizāciju, tas ir, kopējais finansējums tiek sadalīts pa 4 pagastiem, balstoties uz objektīviem kritērijiem – iedzīvotāju daudzumu, iedzīvotāju vecuma struktūru un citiem apsvērumiem. Līdzīgi arī speciālā budžeta ieņēmumi tiks sadalīti pa pagastu pārvaldēm un tiks ieskaitīti pagastu kontos autoceļu uzturēšanai, atkarībā no katrā pagastā uzturamo ceļu un ielu garuma.

Neretas novada pašvaldības budžets savā būtībā ir dokuments, kas atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus. Tas lielā mērā nosaka pašvaldības pagasta pārvalžu, iestāžu un struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

Neretas novada pašvaldības budžets ir izstrādāts realizējot mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot savlaicīgu budžeta izstrādi un ņemot vērā godīguma principu nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē.

2013.gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības obligāto funkciju īstenošanas nodrošināšana un finanšu resursu piešķiršana iesāktajiem un perspektīvā plānotajiem projektiem, kas vērsti uz novada teritorijas attīstību un infrastruktūras sakārtošanu.

 

Ieņēmumi

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā plānoti 1,971 miljonu latu apmērā. Plānotie ieņēmumi budžetā šogad ir par 183 tūkstošiem latu lielāki nekā pagājušajā gadā. Kā citām pašvaldībām, arī mūsu galvenais ieņēmuma avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šogad tas palielinājies par 109 tūkstošiem un kopsummā sastāda 890 tūkstošus latu.

Otru lielāko īpatsvaru novada pašvaldības budžeta ieņēmumos sastāda Valsts budžeta transferti 789 tūkstošu latu apmērā. No šiem ieņēmumiem mērķdotācijas ES līdzfinansētajiem projektiem sastāda 143 661 latu, (Neretas kultūras nama teritorijas labiekārtošana, Mazzalves pamatskolas pagraba renovācija, Krīzes centra uzturēšana un jauniešu centra izveide Zalves pagastā, Strobuku atkritumu izgāztuves rekultivācija un NVA stipendiju projekts). Savukārt mērķdotācijas pedagogu algām sastāda 229 715 Ls. Gan projektiem, gan mērķdotācijām paredzētie budžeta ieņēmumi šogad ir lielāki nekā pagājušajā gadā, taču 18,6 tūkstošu latu liels budžeta samazinājums būs Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un ieņēmumi šajā sadaļa šogad būs 349 051 lata apmērā. Samazināsies arī ieņēmumu transferti izglītības, un sociālo funkciju nodrošināšanai. Šogad tie sastādīs 36740 latus.

Savukārt par 19 tūkstošiem latu palielināsies nodokļu ieņēmumi par nekustamo īpašumu un šogad tie sastādīs 140450 Ls.

Par 24,5 tūkstošiem latu palielināsies arī ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu un komunālajiem maksas pakalpojumiem. Savukārt par 10 tūkstošiem latu mazāki būs ieņēmumi par telpu nomu un īri.

 

Autoceļu fonds

Speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi un iemaksas no dabas resursu nodokļa. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad nav īpaši palielinājušies, un tie sastāda 58,5 tūkstošus latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, speciālā budžeta ieņēmumi ir tikai par 8 tūkstošiem latu lielāki nekā pērn. Katrai pagastu pārvaldei šie līdzekļi piešķirti ņemot vērā uzturamo ceļu garumu. Finansējuma palielinājums ir neliels, bet uzturēšanas izmaksas aug, tāpēc ļoti iespējams, ka pagastu ceļu uzturēšanai būs jātērē arī pamatbudžeta līdzekļi.

 

 

Pamatbudžeta izdevumu sadaļa

Aizdevumu atmaksa Neretas novada pašvaldībai 2013.gadā ir noteikta 88233 latu apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu aizdevumu atmaksas summa ir samazinājusies par gandrīz 6,5 tūkstošiem latu.

Par 78 tūkstošiem latu palielināsies vispārējie vadības dienestu izdevumi. Tas nozīmē, ka ievērojami lielākas summas tiks atvēlētas ES projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļu palielinājumu radīs arī 7 jaunu darbavietu izveide (logopēds un psihologs Neretas novadā, medicīnas māsa Zalves pagastā, veļas mazgātājs Mazzalves pagastā, kā arī 3 jaunas darbavietas no septembra Neretas PII „Ziediņš.”..

Pārslēdzot ar Valsts kasi uz izdevīgākiem noteikumiem aizņēmumu procentu likmes, pašvaldībai izdosies ietaupīt 18,8 tūkstošus latu.

 

Lielākais finansējums izglītībai

Neretas novada pašvaldības plānotais finansējums izglītībai sastāda 739 716 latu. Tas ir par 60 tūkstošiem latu lielāks nekā pērn. Tā ir nauda, kas paredzēta gan pirmskolas izglītības iestāžu, gan pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas skolotāju algām no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam. Kopā pedagogu algām 8 mēnešos paredzēts tērēt 229 715 latus. Tas ir tikai par 2716 latiem vairāk nekā pērn.

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums ir 351 927 lati. No tiem sociālajiem pabalstiem atvēlēti 116 tūkstoši latu. Pabalstiem paredzētais finansējums šogad samazinājies par 6123 Ls. Savukārt Neretas SAC uzturēšana gadā izmaksās 84 090 latus.

Krīzes centra uzturēšana izmaksās 45 471 latu, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai pašvaldība atvēlējusi 35 660 latus. Jāpiebilst, ka Krīzes centra uzturēšanai visa nauda ir piesaistīta no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.

Neretas novada domes atalgojumam, tai skaitā Sociālā dienesta un SAC darbinieku algām, tiks izlietoti 233 348 lati. Nedaudz mazāk tērēs Neretas pagasta pārvalde visu savu iestāžu darbinieku atalgojumam- 213 542 latus. Savukārt Pilskalnes pagasta pārvalde savu darbinieku atalgojumam tērēs 33 752 latus, Zalves 58 910 latus, bet Mazzalves pagasta pārvalde 116 922 latus. Pašvaldības domes un pagasta pārvalžu darbinieku atalgojums nav mainījušās jau 4 gadus, tāpēc tuvākajā nākotnē būs jādomā tieši par mazo algu palielināšanu.

 

 

Palielinās finansējums kultūrai, sportam un komunālajai saimniecībai

Atpūtai, kultūrai un sporta pasākumiem pašvaldība šogad ir, atvēlējusi 148 626 latus. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeja un sporta metodiķu algām. Tā tiks izlietota arī grāmatu iegādei, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī pakalpojumiem. Pirmo reizi budžetā paredzēta nauda mūsu volejbola sporta kluba dalībai Starptautiskā turnīrā ārpus valsts robežām. Finansējums šogad palielināts visām atpūtas un kultūras jomām. Šajā izdevumu sadaļā iekļauts arī 28 tūkstošus latu lielais finansējums Neretas kultūras nama teritorijas labiekārtošanai.

Vides aizsardzības budžetā šogad būs 52 102 lati. Šajā jomā vislielākos līdzekļus no Kohēzijas fonda piesaistīs Pilskalnes pagasta pārvalde Strobuku atkritumu izgāztuves rekultivācijai- 48 820 latus.

Novada Komunālo dienestu vajadzībām šogad plānots izlietot 231,7 tūkstošus latu. Tas būs par 23 tūkstošiem latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Šeit ietverts arī 50 tūkstošus latu lielais finansējums, kas paredzēta Mazzalves pamatskolas jumta renovācijai.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, tāpat kā pagājušajā gadā, novada budžetā asignēti 10 000 latu.

 

Budžeta izdevumi šogad plānoti ņemot vērā reālās finansu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada galvenos attīstības uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Ja budžets pildīsies kā plānots, tad tas, tāpat kā valsts budžets, būs pirmais izaugsmes budžets pēc krīzes gadiem.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat saņemt domes kancelejā, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt mājas lapā www.neretasnovads.lv/dokumenti/budžets.

 

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 Arvīds Kviesis

Saistošie noteikumi Nr.1/2013

„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”

 

Izdoti  saskaņā ar likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.,17.pantiem

  1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.pielikumu 1 9713 86 latu apmērā.
  2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 2.pielikumu 2 144 969 latu apmērā.
  3. Noteikt aizdevuma atmaksu  88233 latu apmērā.
  4. Noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 269378.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 23325.00 latu apmērā.
  5.  Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumus saskaņā ar 3.pielikumu 58534.00latu apmērā.
  6. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu izdevumus saskaņā ar 3. pielikumu 74060.00 latu apmērā.
  7. Noteikt Neretas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 18886.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 3360.00 latu apmērā.
  8. Noteikt Neretas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  līdzekļu atlikumu uz 2013.gada 01.janvāri 12310.00 latu apmērā, uz 2013.gada 31.decembri 4921.00 latu apmērā.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                        A.Blūms

 

Pielikumus skatīt šeit!

Neretas novada budžeta prioritātes nemainās, lielāko daļu izdevumu atvēlot kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai, sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai un Eiropas Savienības projektu realizācijai.

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi šogad plānoti 1,788 miljonu latu apmērā..

Speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi un dabas resursu nodokļa atskaitījumi. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad ir ļoti niecīgi- ap 50 tūkstoši latu. Pateicoties tam, ka sniega tīrīšana uz novada ceļiem šoziem nebija jāveic tik bieži, ir ietaupījušies 15 tūkstoši lati no pagājušā gada. Tātad kopumā novads ceļu uzturēšanai šogad varēs atļauties izlietot vien 65 tūkstošus latu.

Apstiprināti

ar 2012.gada 23.februāra

domes lēmumu (protokols Nr.2   .§)

                       

 

Saistošie noteikumi Nr.2/2012

Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2012.gadam

 

Izdoti  saskaņā ar likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”16.,17.pantiem

 

 

1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.pielikumu 1 788 366 latu apmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 2.pielikumu 1 958 707 latu apmērā.

3. Noteikt aizdevuma atmaksu  94 682 latu apmērā.

4. Noteikt Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 396 899 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 146 118 latu apmērā.

 5. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu ieņēmumus saskaņā ar 3.pielikumu 50 278 latu apmērā.

6. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2012.gada speciālo budžetu izdevumus saskaņā ar 3. pielikumu 76 213 latu apmērā.

7. Noteikt Neretas novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 31 108 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 5 173 latu apmērā.

8. Noteikt Neretas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu  līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 01.janvāri 8558 latu apmērā, uz 2012.gada 31.decembri 8558 latu apmērā.

 

1. pielikums (2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi)

2. pielikums (Pamatbudžeta izdevumi 2012.g.)

3. pielikums (Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.g.)

Skaidrojumi par budžetu

 

Domes priekšsēdētājs A.Blūms

PIELIKUMS Nr.1

(protokols Nr.3 §1)

Saistošie noteikumi Nr.2/2011

 

Neretā

2011.gada 24.februārī

Par Neretas novada pašvaldības 2011.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar LR likuma

“Par pašvaldībām” 46.pantu (17.02.2005. likuma redakcija)

LR likuma “Par pašvaldības budžetiem” 29.pantu

 

 1.sadaļa “Neretas  novada pašvaldības pamatbudžets 2011.gadam”

1. Apstiprināt Neretas  novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetu ieņēmumus saskaņā ar 1.1. pielikumu 1 995 217 latuapmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta izdevumus saskaņā ar 1.2. pielikumu 2 235 872 latuapmērā.

3. Noteikt aizdevuma atmaksu  47 655 latuapmērā.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Neretas novada pašvaldības plānoto budžetu 2011.gadam (1.3. pielikums).

 

2.sadaļa “Neretas novada pašvaldības speciālais budžets 2011.gadam”

 

 1. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu ieņēmumos saskaņā ar 1.4. pielikumu 63 435 latuapmērā, tai skaitā:

dabas resursu nodokli 2 380 latuapmērā;

ceļu fonds 61 055 latuapmērā.

2. Apstiprināt Neretas novada pašvaldības 2011.gada speciālo budžetu izdevumos saskaņā ar 1.4. pielikumu 81 732 latuapmērā, tai skaitā:

dabas resursu nodoklis 7380 latu apmērā

ceļu fonds 74352 latu apmērā.

 

Pielikums 1.1 (2011.gada pamatbudžeta ieņēmumi)

Pilikums 1.2 (Pamatbudžeta izdevumi 2011.g.)

Pielikums 1.3 (Paskaidrojuma raksts par Neretas novada pašvaldības plānoto budžetu 2011.gadam)

Pielikums 1.4 (Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2011.g.)


 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3182888
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
645
106680
3182888

Sadarbība