APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS

APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETS

 

Visu janvāra mēnesi gan pagastu pārvaldes, gan iestāžu darbinieki un deputāti ar lielu atbildību skatīja 2013.gada budžeta jautājumus. Neretas novada budžeta prioritātes, salīdzinot ar pagājušo, gadu nemainās. Veidojot budžetu, pievērsta liela uzmanība, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk novada cilvēku un veicinātu izglītības, kultūras un sporta attīstību, projektu realizāciju, kā arī nodrošinātu mazturīgo iedzīvotāju sociālo aizsardzību.

 

Budžeta izstrādē dominē godīguma princips

Sastādot budžetu, arī šogad turpināts kopš novada izveidošanas aizsāktais princips par varas un naudas decentralizāciju, tas ir, kopējais finansējums tiek sadalīts pa 4 pagastiem, balstoties uz objektīviem kritērijiem – iedzīvotāju daudzumu, iedzīvotāju vecuma struktūru un citiem apsvērumiem. Līdzīgi arī speciālā budžeta ieņēmumi tiks sadalīti pa pagastu pārvaldēm un tiks ieskaitīti pagastu kontos autoceļu uzturēšanai, atkarībā no katrā pagastā uzturamo ceļu un ielu garuma.

Neretas novada pašvaldības budžets savā būtībā ir dokuments, kas atspoguļo īstermiņa pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus. Tas lielā mērā nosaka pašvaldības pagasta pārvalžu, iestāžu un struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

Neretas novada pašvaldības budžets ir izstrādāts realizējot mērķtiecīgu un stingru pašvaldības finanšu politiku, nodrošinot savlaicīgu budžeta izstrādi un ņemot vērā godīguma principu nostiprināšanu pašvaldības finanšu resursu sadalē.

2013.gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības obligāto funkciju īstenošanas nodrošināšana un finanšu resursu piešķiršana iesāktajiem un perspektīvā plānotajiem projektiem, kas vērsti uz novada teritorijas attīstību un infrastruktūras sakārtošanu.

 

Ieņēmumi

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā plānoti 1,971 miljonu latu apmērā. Plānotie ieņēmumi budžetā šogad ir par 183 tūkstošiem latu lielāki nekā pagājušajā gadā. Kā citām pašvaldībām, arī mūsu galvenais ieņēmuma avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šogad tas palielinājies par 109 tūkstošiem un kopsummā sastāda 890 tūkstošus latu.

Otru lielāko īpatsvaru novada pašvaldības budžeta ieņēmumos sastāda Valsts budžeta transferti 789 tūkstošu latu apmērā. No šiem ieņēmumiem mērķdotācijas ES līdzfinansētajiem projektiem sastāda 143 661 latu, (Neretas kultūras nama teritorijas labiekārtošana, Mazzalves pamatskolas pagraba renovācija, Krīzes centra uzturēšana un jauniešu centra izveide Zalves pagastā, Strobuku atkritumu izgāztuves rekultivācija un NVA stipendiju projekts). Savukārt mērķdotācijas pedagogu algām sastāda 229 715 Ls. Gan projektiem, gan mērķdotācijām paredzētie budžeta ieņēmumi šogad ir lielāki nekā pagājušajā gadā, taču 18,6 tūkstošu latu liels budžeta samazinājums būs Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un ieņēmumi šajā sadaļa šogad būs 349 051 lata apmērā. Samazināsies arī ieņēmumu transferti izglītības, un sociālo funkciju nodrošināšanai. Šogad tie sastādīs 36740 latus.

Savukārt par 19 tūkstošiem latu palielināsies nodokļu ieņēmumi par nekustamo īpašumu un šogad tie sastādīs 140450 Ls.

Par 24,5 tūkstošiem latu palielināsies arī ieņēmumi no pašvaldības dzīvokļu un komunālajiem maksas pakalpojumiem. Savukārt par 10 tūkstošiem latu mazāki būs ieņēmumi par telpu nomu un īri.

 

Autoceļu fonds

Speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi un iemaksas no dabas resursu nodokļa. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad nav īpaši palielinājušies, un tie sastāda 58,5 tūkstošus latu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, speciālā budžeta ieņēmumi ir tikai par 8 tūkstošiem latu lielāki nekā pērn. Katrai pagastu pārvaldei šie līdzekļi piešķirti ņemot vērā uzturamo ceļu garumu. Finansējuma palielinājums ir neliels, bet uzturēšanas izmaksas aug, tāpēc ļoti iespējams, ka pagastu ceļu uzturēšanai būs jātērē arī pamatbudžeta līdzekļi.

 

 

Pamatbudžeta izdevumu sadaļa

Aizdevumu atmaksa Neretas novada pašvaldībai 2013.gadā ir noteikta 88233 latu apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu aizdevumu atmaksas summa ir samazinājusies par gandrīz 6,5 tūkstošiem latu.

Par 78 tūkstošiem latu palielināsies vispārējie vadības dienestu izdevumi. Tas nozīmē, ka ievērojami lielākas summas tiks atvēlētas ES projektu līdzfinansēšanai. Līdzekļu palielinājumu radīs arī 7 jaunu darbavietu izveide (logopēds un psihologs Neretas novadā, medicīnas māsa Zalves pagastā, veļas mazgātājs Mazzalves pagastā, kā arī 3 jaunas darbavietas no septembra Neretas PII „Ziediņš.”..

Pārslēdzot ar Valsts kasi uz izdevīgākiem noteikumiem aizņēmumu procentu likmes, pašvaldībai izdosies ietaupīt 18,8 tūkstošus latu.

 

Lielākais finansējums izglītībai

Neretas novada pašvaldības plānotais finansējums izglītībai sastāda 739 716 latu. Tas ir par 60 tūkstošiem latu lielāks nekā pērn. Tā ir nauda, kas paredzēta gan pirmskolas izglītības iestāžu, gan pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas skolotāju algām no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.augustam. Kopā pedagogu algām 8 mēnešos paredzēts tērēt 229 715 latus. Tas ir tikai par 2716 latiem vairāk nekā pērn.

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums ir 351 927 lati. No tiem sociālajiem pabalstiem atvēlēti 116 tūkstoši latu. Pabalstiem paredzētais finansējums šogad samazinājies par 6123 Ls. Savukārt Neretas SAC uzturēšana gadā izmaksās 84 090 latus.

Krīzes centra uzturēšana izmaksās 45 471 latu, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai pašvaldība atvēlējusi 35 660 latus. Jāpiebilst, ka Krīzes centra uzturēšanai visa nauda ir piesaistīta no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.

Neretas novada domes atalgojumam, tai skaitā Sociālā dienesta un SAC darbinieku algām, tiks izlietoti 233 348 lati. Nedaudz mazāk tērēs Neretas pagasta pārvalde visu savu iestāžu darbinieku atalgojumam- 213 542 latus. Savukārt Pilskalnes pagasta pārvalde savu darbinieku atalgojumam tērēs 33 752 latus, Zalves 58 910 latus, bet Mazzalves pagasta pārvalde 116 922 latus. Pašvaldības domes un pagasta pārvalžu darbinieku atalgojums nav mainījušās jau 4 gadus, tāpēc tuvākajā nākotnē būs jādomā tieši par mazo algu palielināšanu.

 

 

Palielinās finansējums kultūrai, sportam un komunālajai saimniecībai

Atpūtai, kultūrai un sporta pasākumiem pašvaldība šogad ir, atvēlējusi 148 626 latus. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeja un sporta metodiķu algām. Tā tiks izlietota arī grāmatu iegādei, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī pakalpojumiem. Pirmo reizi budžetā paredzēta nauda mūsu volejbola sporta kluba dalībai Starptautiskā turnīrā ārpus valsts robežām. Finansējums šogad palielināts visām atpūtas un kultūras jomām. Šajā izdevumu sadaļā iekļauts arī 28 tūkstošus latu lielais finansējums Neretas kultūras nama teritorijas labiekārtošanai.

Vides aizsardzības budžetā šogad būs 52 102 lati. Šajā jomā vislielākos līdzekļus no Kohēzijas fonda piesaistīs Pilskalnes pagasta pārvalde Strobuku atkritumu izgāztuves rekultivācijai- 48 820 latus.

Novada Komunālo dienestu vajadzībām šogad plānots izlietot 231,7 tūkstošus latu. Tas būs par 23 tūkstošiem latu vairāk nekā pagājušajā gadā. Šeit ietverts arī 50 tūkstošus latu lielais finansējums, kas paredzēta Mazzalves pamatskolas jumta renovācijai.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, tāpat kā pagājušajā gadā, novada budžetā asignēti 10 000 latu.

 

Budžeta izdevumi šogad plānoti ņemot vērā reālās finansu iespējas, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada galvenos attīstības uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus. Ja budžets pildīsies kā plānots, tad tas, tāpat kā valsts budžets, būs pirmais izaugsmes budžets pēc krīzes gadiem.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat saņemt domes kancelejā, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt mājas lapā www.neretasnovads.lv/dokumenti/budžets.

 

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 Arvīds Kviesis


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 14:59

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība