APSTIPRINĀTS NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA BUDŽETS

Katru gadu janvāra mēnesis ir viens no saspringtākajiem laika posmiem novada domē un pagastu pārvaldēs, jo tiek skatīti dažādi budžeta jautājumi. Neretas novada pašvaldības 2014.gada budžets tika apstiprināts domes sēdē šī gada 30.janvārī. Tas ir sabalansēts tā, lai no pašreizējās finanšu līdzekļu pieejamības varētu nodrošināt pašvaldības funkciju īstenošanu un projektu realizāciju pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās.

 

 

 

IEŅĒMUMI

Pamatbudžeta ieņēmumi

 

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gadā plānoti 3,219 miljonu euro apmērā. Plānotie ieņēmumi budžetā šogad ir par 414 tūkstošiem euro lielāki nekā pagājušajā gadā. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 1.janvāri 700 961 euro, pieejamie finanšu resursi 2014.gadā ir 3 920 503 euro.

 

Lielāko Neretas novada pašvaldības ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis šogad sastāda 1 328 101 euro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir palielinājies par 61,5 tūkstošiem euro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti 193 480 euro, kas ir par 6362 euro mazāk kā 2013.gadā.

 

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 6 730 euro apmērā. Salīdzinot ar 2013.gadu plānotie ieņēmumi palielinājušies par 1 580 euro.

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus sastāda arī Valsts budžeta transferti 1,409 miljonu euro apmērā. Valsts budžeta transferti paredzēti pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 394 714 euro apmērā. Mērķdotācijas ES līdzfinansētajiem projektiem palielinājušies par 169 785 euro salīdzinot ar 2013.gadu, kopsummā sastādot 374 196 euro lielus ieņēmumus. 2014.gadā plānotie projekti - Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” rekultivācija, ūdenssaimniecības attīstība Neretas ciemā 2.kārta, energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „Ziediņš”, energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā, mūžizglītības Comenius projekts un NVA stipendiju projekts.

 

Atšķirībā no pagājušā gada, šogad budžeta palielinājums būs no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un ieņēmumi šajā sadaļa šogad būs 544 693 euro apmērā. Šajā gadā samazināsies ieņēmumu transferti izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanai. Šogad tie sastādīs 33 295 euro.

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi šajā gadā tiek plānoti par 13292 euro mazāk nekā pagājušajā gadā, un tie 2014.gadā sastāda 248 476 euro.

 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi

 

Autoceļu fonda līdzekļi un iemaksas no dabas resursu nodokļa veido speciālo budžetu. Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 135 652 euro. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad ir palielinājušies par 50,5 tūkstošiem euro, sastādot kopsummu 128 822 euro. Katrai pagastu pārvaldei šie līdzekļi piešķirti ņemot vērā uzturamo ceļu garumu.

 

 

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi

 

2014.gadā pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 4 178 041 euro apmērā. Izdevumu sadaļā „Vispārējie valdības dienesti” plānotie izdevumi ir 614 641 euro apmērā, kas sastāda 14.7 % no visiem izdevumiem. Šajos izdevumos iekļauti izdevumu neparedzētiem gadījumiem 25 612 euro apmērā. Vispārējie vadības dienestu izdevumi samazinājušies par 26,9 tūkstošiem euro.

 

Aizdevumu atmaksa Neretas novada pašvaldībai 2014.gadā ir noteikta 189 005 euro apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu tā ir palielinājusies par 63,4 tūkstošiem euro. Šogad samazināsies aizņēmumu procentu izdevumi. 2014.gadā aizņēmumu procentu izdevumi Valsts kasei un Vides investīciju fondam sastāda 19 849 euro, kas ir par 9 616 euro mazāk nekā 2013.gadā.

 

 

Lielākais finansējums izglītībai

 

Arī 2014.gadā lielākais finansējums Neretas novada pašvaldībā plānots izglītībai. Kopsummā tas sastāda 1 584 382 euro. Tas ir par 531,8 tūkstošiem euro lielāks nekā 2013.gadā. Šī nauda ir paredzēta gan pirmskolas izglītības iestāžu un dienas centra, gan pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas skolotāju algām. Pedagogu algām šogad paredzēts tērēt 394 714 euro, kas ir par 67,8 tūkstošiem vairāk nekā pērn. Šajā sadaļā ir paredzēts finansējums izglītības iestāžu siltināšanas projektiem, sastādot summu 394 458 euro apmērā.

 

 

Sociālā aizsardzība

 

Sociālajai aizsardzībai paredzētais finansējums ir 560 082 euro, salīdzinot ar 2013.gadu tas ir palielinājies par 75 tūkstošiem euro. Šogad sociālajiem pabalstiem atvēlēti 173 076 euro, kas ir par 6.7 tūkstošiem euro vairāk nekā pagājušajā gadā. Savukārt Neretas SAC uzturēšana gadā izmaksās 171 258 euro.

 

Krīzes centra uzturēšanas izmaksas ir samazinājušās par 32,4 tūkstošiem, sastādot 32 258 euro lielu kopsummu, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai finansējums palielinājies par 3,2 tūkstošiem euro un šogad sastāda 54 007 euro.

 

 

Finansējums kultūrai, sportam un komunālajai saimniecībai

 

Atpūtai, kultūrai un sporta pasākumiem pašvaldība šogad ir, atvēlējusi 201 069 euro. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeja un sporta metodiķu algām. Tā tiks izlietota arī grāmatu iegādei, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, kā arī pakalpojumiem.

 

Vides aizsardzības budžetā šogad būs 112 127 euro. Šajā jomā vislielākos līdzekļus no Kohēzijas fonda piesaistīs Mazzalves pagasta pārvalde „Mazdīči” atkritumu izgāztuves rekultivācijai – 88 191 euro.

 

Novada Komunālo dienestu vajadzībām šogad plānots izlietot 375,4 tūkstošus eiro. Tas būs par 45,7 tūkstošiem eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Neretas novada Neretas ciemā, 2.kārtai”, ir ieplānoti līdzekļi 550 624 euro apmērā.

 

Pašvaldības projektu īstenošanai plānots ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 468 788 euro apmērā.

 

 

Speciālā budžeta izdevumi

 

Speciālā budžeta izdevumi 2014.gadā ir plānoti 141 458 euro apmērā. Salīdzinot ar 2013.gadu tie ir par 36 080 euro lielāki. Speciālā budžeta izdevumi

 

plānoti ceļu uzturēšanai un sniega tīrīšanai ziemas periodā 128 367 euro, vides aizsardzībai 10 245 euro, ielu apgaismojumam 2 846 euro.

 

 

Saistošie noteikumi "Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2014.gads"

 

 

Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja

Ilona Strade


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 14:58

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība