Apstiprināts Neretas novada pašvaldības 2015. gada budžets

Kā jau ierasts, jauna gada sākums Latvijas pašvaldībām ir ļoti saspringts un atbildīgs periods. Arī Neretas novada pašvaldībā janvārī un februārī domes deputāti, iestāžu darbinieki un pagastu pārvaldes  izskatīja dažādus budžeta jautājumus. 2015. gada budžets tika apstiprināts domes sēdē šī gada 26. februārī. Tas ir sabalansēts tā, lai no pieejamajiem  finanšu līdzekļiem varētu nodrošināt pašvaldības funkciju īstenošanu.

 

 

IEŅĒMUMI

 

Pamatbudžeta ieņēmumi

 

Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2015. gadā plānoti 3,021 miljonu euro apmērā. Plānotie ieņēmumi budžetā šogad ir par 198 tūkstošiem jeb 6% mazāki nekā pagājušā gadā. Kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz 2015. gada 1. janvāri, kas sastāda 503 711, pieejamie finanšu resursi 2015. gadā ir 3 524 858 euro.

 

Tāpat kā pagājušā gadā, arī šogad lielāko Neretas novada pašvaldības ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi – 53%. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis šogad sastāda 1 408 472 euro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir palielinājies par 70,4 tūkstošiem euro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti 195 502 euro, kas ir par 2022 euro vairāk kā 2014. gadā.

 

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 7650 euro apmērā. Salīdzinot ar 2014. gadu plānotie ieņēmumi palielinājušies par 920 euro.

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumus sastāda arī Valsts budžeta transferti 1,114 miljonu euro apmērā. 2015. gadā plānotie projekti – ERASMUS+ programmas projektā “Skolotāju kompetences paaugstināšanā” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, LAD projekts “Kar brālīti šūpolītes…”, bērnu rotaļu laukuma izveidei PII “Ziediņš” teritorijā un publisko interneta pieejas punktu izveide.

 

Arī šogad budžeta palielinājums būs no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un ieņēmumi šajā sadaļā sastāda 503 292 euro apmērā. Šajā gadā, atšķirībā no pagājušā gada, palielinājušies ieņēmumu transferti izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanai. Šogad tie sastādīs 43 704 euro.

 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi šajā gadā tiek plānoti 237 966 euro.

 

Speciālā budžeta ieņēmumi

 

Autoceļu fonda līdzekļi un iemaksas no dabas resursu nodokļa veido speciālo budžetu. Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 144 299 euro. Ceļu fondam paredzētie līdzekļi šogad ir 135 299 euro. Katrai pagastu pārvaldei šie līdzekļi piešķirti ņemot vērā uzturamo ceļu garumu.

 

IZDEVUMI

 

Pamatbudžeta izdevumi

 

2015. gadā pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 308 377 euro apmērā. Izdevumu sadaļā “Vispārējie valdības dienesti” plānotie izdevumi ir 637 708 euro apmērā, kas sastāda 19% no visiem izdevumiem. Šajos izdevumos iekļauti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 17 652 euro apmērā.

 

Aizdevumu atmaksa Neretas  novada pašvaldībai 2015. gadā ir noteikta 146 908 euro apmērā. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir samazinājies par 42,1 tūkstoti euro. Šogad būtiski samazināsies aizņēmumu procentu izdevumi. 2015. gadā aizņēmumu procentu izdevumi Valsts kasei un Vides investīciju fondam sastāda 7084 euro.

 

Lielākais finansējums izglītībai

Arī 2015. gadā lielākais finansējums Neretas novada pašvaldībā plānots izglītībai – 39%. Kopsummā tas sastāda 1 277 185 euro. Šī nauda ir paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu un dienas centra, pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas pedagogu algām, kur šogad paredzēts tērēt 396 120 euro.

 

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība no visiem izdevumiem sastāda 18% un kopsummā paredzētais finansējums ir 593 404 euro. Salīdzinot ar 2014. gadu tas ir palielinājies par 33 322 euro. Šogad sociālajiem pabalstiem atvēlēti 174 261 euro. Savukārt Neretas SAC uzturēšanas izdevumi plānoti 151 104 euro apmērā, kas tiek segti no klientu iemaksām un sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

 

Krīzes centra uzturēšanas izmaksas ir 36 088 euro, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai finansējums sastāda 56 292 euro.

 

Finansējums kultūrai, sportam un komunālajai saimniecībai

Atpūtai, kultūrai un sporta pasākumiem pašvaldība šogad ir atvēlējusi 226 217 euro. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algām. Tā tiks izlietota kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, grāmatu un žurnālu iegādei un citiem pakalpojumiem.

 

Vides aizsardzības budžetā šogad būs 23 441 euro.

 

Novadu Komunālo dienestu vajadzībām šogad plānots izlietot 434 tūkstošus euro. Neretas komunālās saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams 38,7 tūkstoši liels aizņēmums jaunas traktortehnikas iegādei.

 

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2015. gadā ir plānoti 196 899 euro apmērā. Salīdzinot ar 2014. gadu tie ir par 55 441 euro lielāki. Speciālā budžeta izdevumi plānoti ceļu uzturēšanai un sniega tīrīšanai ziemas periodā 178 919 euro, vides aizsardzībai 14 940 euro, ielu apgaismojumam 3040 euro.

 

Budžeta izdevumi šogad plānoti balstoties uz reālajām finansu iespējām, nodrošinot pašvaldību funkciju izpildi un novada galvenos attīstības uzdevumus.

 

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu variet saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt mājas lapā www.neretasnovads.lv .

 

Finanšu un attīstības nodaļas

vadītāja Ilona Strade


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 14:58

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība