Apstiprināts Neretas novada pašvaldības budžets 2016. gadam

Šī gada 25. februārī Neretas novada domes sēdē deputāti apstiprināja 2016. gada pašvaldības budžetu, kas pamatbudžetā paredz plānotos ieņēmumus 3 207 078 euro apmērā un izdevumus 3 582 484 euro. Aizdevuma atmaksa Valsts kasei paredzēta 95 265  euro apmērā. Neretas novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2016. gada 1. janvāri ir 491 658 euro.

IEŅĒMUMI

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.

Vislielāko Neretas novada pašvaldības ieņēmumu daļu veido nodokļu ieņēmumi, kas plānoti 1 608 038 euro jeb 50% no ieņēmumu kopapjoma. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis šogad sastāda 1 391 911 euro. Salīdzinot ar pagājušo gadu tas ir samazinājies par 16 561 tūkstošiem eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 216 127 euro, kas ir par 20 625 euro vairāk nekā 2015. gadā.

Nenodokļu ieņēmumus 2016. gadā plānots iekasēt  3 950 euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas šogad plānoti 1 530 euro.            

Transferta ieņēmumi.  Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžeta saņemtajiem maksājumiem tiek plānoti 1 316 909 euro apmērā  jeb 41%, tai skaitā 1 270 643 euro ir valsts budžeta transferti un 46 266 euro pašvaldību budžetu transferti. Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 805 812 euro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi par nomu, īri, dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem šogad plānoti 278 181 euro apmērā.

 Viens no 2016. gada mērķiem ir lauku prioritāro grants ceļu rekonstrukcija pieejamības un uzņēmējdarbības veicināšanai. Katra pagasta pārvalde budžetā ieplānojusi līdzmaksājumus projekta realizācijai.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi šogad sastāda 150 746 euro. Salīdzinot ar 2015. gadu tas ir palielinājies par 6 537 euro. Ieņēmumi no dabas resursa nodokļa tiek plānoti 4 800 euro, autoceļu (ielu) fonda mērķdotācija 145 964 euro. 

IZDEVUMI

Pamatbudžeta izdevumi

2016. gadā Neretas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 582 484 euro apmērā.

Izglītība ir nemainīga Neretas novada pašvaldības prioritāte. Šīs nozares izdevumiem finansējums plānots 1 240 460 euro apmērā, kas ir 34,63% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Šī nauda paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu un dienas centra, pamatskolu un vidusskolas darbību nodrošināšanai, kā arī mērķdotācijas pedagogu algām.

Vispārējie valdības dienesti. Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai ir paredzēti 575 985 euro, kas sastāda 16% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst finansējums deputātu komitejām un dažādām komisijām, izpildvaras institūcijām, domes un pagastu pārvalžu administratīvajiem izdevumiem.  

Sabiedriskā kārtība un drošība. Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi noteikti 38 169 euro apmērā jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas paredzēti bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai.  

Ekonomiskā darbība. Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānotie izdevumi 2016. gadā ir 409 305 euro apmērā, tai skaitā atbalsts lauksaimniecības pasākumiem, nodarbinātībai, būvvaldei, tūrismam, katlu māju uzturēšanas izmaksām un ielu, ceļu rekonstrukcijai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts 501 749 euro. Šajos izdevumos ietilpst finansējums teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, atkritumu savākšanai, ūdensapgādei un ielu apgaismojumam.  

Kultūrai, atpūtai un sportam paredzēti 250 844 euro, kas ir 7% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Šī nauda paredzēta kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algām, kā arī  kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, grāmatu un žurnālu iegādei un citiem pakalpojumiem.

Veselība un sociālā aizsardzība. Izdevumu sadaļā “Veselība” plānoti 16 361 euro apmērā jeb 0,45% no plānotajiem izdevumiem, lai sekmētu veselības aprūpes funkcijas pieejamību Neretas novadā. Sociālās aizsardzības izdevumi 2016. gadā plānoti 523 212 euro jeb 14,60% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Šogad sociālajiem pabalstiem atvēlēti 168 855 euro, savukārt invalīdu asistentu pakalpojumiem 46 002 euro. Neretas SAC uzturēšanas izdevumi plānoti 158 225 euro apmērā, kas tiek segti no klientu iemaksām un sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Krīzes centra uzturēšanas izmaksas ir 37 950 euro, bet Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai finansējums sastāda 59 226 euro.

Vides aizsardzības budžetā šogad plānots 26 399 euro, kas paredzēti attīrīšanas iekārtu un pagastu ielu apsaimniekošanas izdevumiem.

Speciālā budžeta izdevumi

2016. gadā speciālā budžeta izdevumi sastāda 194 630 euro. Salīdzinot ar 2015. gadu tie ir par 2 269 euro  mazāki. Vides aizsardzībā paredzēts izlietot 16 254 euro, ekonomiskajai darbībai (ceļu infrastruktūrai) – 172 376 euro, ielu apgaismojumam – 6000 euro.      

Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par budžeta pārskatiem, netiek plānoti. Uz 01.01.2016 šo līdzekļu ir 14 251 euro.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu variet saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt novada mājas lapā www.neretasnovads.lv

 

Agnese Rutka


Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 01 Novembris 2016 14:57

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība