NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (1)

LATVIJAS REPUBLIKA

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Rīgas ielā 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118; Reģ.Nr.90009116384; tālrunis: 65176166; fakss: 65176536;

e -pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

APSTIPRINĀTS

ar Neretas  novada domes  2013.gada 22. augusta 

sēdes lēmumu Nr. 4 (protokols Nr.12)

 

NERETAS  NOVADA NERETAS PAGASTA PĀRVALDES

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām” 41.panta

pirmās daļas 2.punktu,

 69.¹pantu un 69.2 pantu

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Neretas novada Neretas pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pagasta pārvalde) ir Neretas  novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kas  Neretas pagasta administratīvajā  teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

 

2. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Neretas novada pašvaldības izpilddirektors.

 

3. Pagasta pārvaldes juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118.

 

4. Pagasta pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas.

 

5. Pagasta pārvalde rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, atbilstoši pašvaldības budžetā apstiprinātajam finansējumam.

 

6. Pagasta pārvalde savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus, pašvaldības nolikumu, Domes lēmumus, Domes priekšsēdētāja un novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumus un norādījumus.

 

7. Neretas pagasta pārvaldes darba laiku nosaka saskaņā ar 27.01.2011. „Neretas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumiem” .

 

 

 

 

 

II. PAGASTA PĀRVALDES KOMPETENCE UN DARBA ORGANIZĀCIJA

 

 

8. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.¹panta otrajai daļai Pagasta pārvalde:

8.1. nodrošina  Domes pieņemto lēmumu  izpildi;

8.2. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

8.3. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;

            8.4. nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem, Neretas novada Sociālā dienesta  izdotajiem administratīvajiem aktiem  un apstiprinātajiem sociālo pabalstu izmaksu sarakstiem;

8.5. pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un  juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;

8.6. nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju;

8.7. nodrošina komunālos pakalpojumus  pagasta iedzīvotājiem;

            8.8. kārto atsevišķi no Domes lietvedību, nodrošina dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu Latvijas Republikas likumdošanas aktos, Domes un Pagasta pārvaldes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

         8.9. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;

         8.10. organizē pagasta teritorijas labiekārtošanas darbus un rūpējas par sanitāro tīrību;

         8.11. nodrošina pagasta kapsētu uzturēšanu;

         8.12. piedalās darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

         8.13. gādā par pagasta teritorijā dzīvojošo bērnu izglītību;

         8.14. Domes piešķirtā finansējuma ietvaros, organizē un vada pagasta teritorijā esošo pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu kārtībā;

         8.15. reģistrē civilstāvokļa aktus, atjauno un groza civilstāvokļa aktu reģistru un izsniedz laulības, dzimšanas, miršanas apliecības;

          8.16. nodrošina veselības aprūpes pieejamību.

 

9. Domes lēmumos noteiktajā kārtībā  Pagasta pārvalde:

9.1. pieņem no iedzīvotājiem maksājumus par Domes un Pagasta pārvaldes sniegtajiem  pakalpojumiem;

9.2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par  Pagasta pārvaldes  kompetencē esošajiem jautājumiem;

9.3. nodrošina informācijas apriti ar  Domes institūcijām;

9.4. sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotāju pieņemšanai pie Domes amatpersonām;

9.5. nodrošina Pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;

9.6. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pagasta pārvaldes  dokumentus. Ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamos dokumentus nodod glabāšanai  pašvaldības arhīvā;

  9.7. nodrošina sadarbību un piemērotas telpas Neretas novada administrācijas darbiniekiem;    

   9.8. organizē pagasta teritorijā dzīvojošo izglītojamo nokļūšanu uz pašvaldības izglītības iestādēm;

   9.9. organizē kultūras un sporta pasākumus pagasta teritorijā.

 

10. Lai nodrošinātu Pagasta pārvaldei uzdoto funkciju izpildi, Pagasta pārvaldei ir tiesības:

10.1. pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un amatpersonām  Pagasta pārvaldes  funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;

10.2. izstrādāt un iesniegt izpilddirektoram Domes lēmumu projektus par pagasta pārvaldes  darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz  Pagasta pārvades darbību;

10.3. iesniegt Domei pieprasījumu par Pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus Pagasta pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

 

11. Neretas pagasta pārvaldes struktūru nosaka šis nolikums. (Pielikums nr.1)

11.1. Neretas pagasta pārvalde ir izveidojusi šādas struktūrvienības:

          11.1.1.  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi”;

          11.1.2. Neretas kultūras nams;

          11.1.3. Neretas komunālo pakalpojumu nodaļa.

11.2. Neretas pagasta pārvaldes pārraudzībā ir Neretas pagasta administratīvajā  teritorijā esošās iestādes:

                               11.2.1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola;

                               11.2.2. Neretas pirmskolas iestāde „Ziediņš”.

           11.3. Iestādes ar funkcionālo pakļautību:

                               11.3.1. Neretas novada centrālā bibliotēka;

       11.3.2. Neretas novada centrālās bibliotēkas Neretas pagasta bērnu filiālbibliotēka;

       11.3.3. Sociālais dienests.

 

12. Pagasta pārvaldes pārraudzībā esošās iestādes  darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata.

 

13. Pārvaldes grāmatvedības uzskaiti veic pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļa.

 

 

III.  PAGASTA PĀRVALDES  AMATPERSONU PILNVARAS

 

14. Pagasta pārvaldes darbu organizē un vada  pārvaldes vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu.

 

15. Pārvaldes  vadītājs:

15.1. vada, plāno, organizē un nodrošina Pagasta pārvaldes darbu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, nodrošina darbības tiesiskumu un uzdevumu izpildi, kā arī koordinē pagasta pārvaldes teritorijā  esošo pašvaldības iestāžu  darbību;

15.2. seko līdzi finanšu līdzekļu izlietošanai apstiprinātā budžeta ietvaros un iesniedz Domei priekšlikumus par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem;

15.3. iesniedz Domes noteiktajā kārtībā un termiņos  Pagasta pārvaldes un tās teritorijā  esošo pašvaldības iestāžu  ikgadējo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

15.4. atbild par Pagasta pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, atbild par informācijas apriti starp Pagasta pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām;

15.5. nodrošina Pagasta pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

15.6. Domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar Pagasta pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un piešķirtajiem finanšu līdzekļiem,

15.7. nodrošina pārvaldei nodotā pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;

15.8. organizē autoceļu, ielu, tiltu un laukumu ikdienas uzturēšanu Pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā;

15.9. sagatavo Pagasta pārvaldes  finanšu līdzekļu pieprasījumu un iesniedz to novada pašvaldības finanšu un  attīstības nodaļai tālākai tā virzīšanai;

15.10. pēc Domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora pieprasījuma dod atzinumus par jautājumiem, kas skar Pagasta pārvaldes funkcijas;

15.11. pēc Domes priekšsēdētāja vai deputātu pieprasījuma sniedz ziņojumus Domei par Pagasta pārvaldes darbu;

15.12. uz Domes pilnvarojuma pamata pārstāv Pagasta pārvaldi valsts pārvaldes institūcijās, attiecībās ar fiziskām vai juridiskām personām;

15.13. Domes noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz izpilddirektoram informāciju, kas nepieciešama Pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošanai;

15.14. regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī informē  Domi par Pagasta pārvaldes kompetencē esošo  jautājumu izpildi;

15.15. organizē un nodrošina Pagasta pārvaldes administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu;

15.16. veic citus pienākumus Domes priekšsēdētāja un novada pašvaldības izpilddirektora  uzdevumā;

15.17. ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības iepirkumu jomā un Domes pieņemtos lēmumus;

15.18. piedalās Domes sēdēs.

 

16. Pagasta pārvaldes vadītājam ir piešķirtas tiesības vīzēt apmaksai Pagasta pārvaldes finanšu izlietojuma attaisnojošos dokumentus.

 

17. Pagasta pārvaldes vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā  Pagasta pārvaldes  darbu vada un organizē ar Neretas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelts Pagasta pārvaldes darbinieks.

 

18. Pagasta pārvaldes darbiniekus darbā pieņem  un atbrīvo izpilddirektors, pamatojoties uz pārvaldes vadītāja ieteikumu.

 

 19. Atbilstoši pagasta pārvaldes struktūrai, Pagasta pārvaldes darbinieku un padotībā esošo iestāžu un struktūrvienību darbinieku kompetenci nosaka Pagasta pārvaldes vadītāja izstrādātie amata  apraksti, kurus apstiprina izpilddirektors.

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

   20. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas Neretas novada domes sēdē.

   21.  Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Neretas novada  Neretas  pagasta pārvaldes nolikums, kurš apstiprināts ar Neretas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu (protokols Nr.15, 2.§).

 

 

 

                            Domes priekšsēdētājs                                          A.Kviesis

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība