Ideju konkursa nolikums

Ideju konkursa nolikums (1)

ATKLĀTS IDEJU KONKURSS

„Neretas novada tēla un devīzes izstrādāšana”

 

1.Vispārīga informācija

 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Neretas novada pašvaldība organizē Neretas tēla  un devīzes izstrādāšanu.

1.2. Ideju konkursuNeretas novada tēla un devīzes izstrādāšana” rīko Neretas novada pašvaldība, adrese – Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118.

1.3. Konkursa veids – atklāts ideju konkurss, un tajā var piedalīties neierobežots pretendentu skaits, kuri piekrīt konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.4. Konkursa mērķis - iegūt pēc iespējas labāku vizuāli un tehniski izstrādātu ideju Neretas novada tēla un logotipa izveidošanai, izveidot vienotu Neretas novada zīmolu un iegūt pēc iespējas skanīgāku ideju Neretas devīzes izveidošanai.

1.5. Konkursa darbus vērtēs konkursa komisija, kuras sastāvu apstiprina Neretas novada dome.

1.6. Konkursā iesniegtais materiāls, minot autora vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu, kļūst par konkursa rīkotāja īpašumu, dodot tiesības konkursa rīkotājam izmantot tā risinājumus, kā arī pilnveidot to.

1.7. Konkursā iesniegtais materiāls un piedāvājumu darba izstrāde no konkursa rīkotāja puses netiek apmaksāta.

 

2. Informācija par konkursa priekšmetu

 

2.1. Ideju konkurssNeretas novada tēla un devīzes izstrādāšana” ir konkurss par visatbilstošāko, vizuāli un saturiski ietilpīgāko logotipu un devīzi. Neretas novada tēlā un devīzē ir īsi, un konkrēti jāatspoguļo Neretas novada iespējas un savdabība salīdzinājumā ar citiem novadiem. Katrs pretendents drīkst iesniegt vienu vai vairākus piedāvājumus.

2.2. Konkursa priekšmets sastāv:

 

  1. Neretas novada tēla idejas apraksts un formas pamatojums (komunikāciju platforma, sauklis, tēla vērtību apraksts, tēla veidošanas un attīstības sistēma, arhetipi, vizuālie atribūti);
  2. Neretas novada tēla devīze un vizuālā identitāte (logo);

 

  1. Vizuālā identitāte (logo) jāsagatavo kā grafisks zīmējums vai datorsalikums uz A4 formāta lapas.

 

3. Konkursa izziņošana un konkursa nolikuma saņemšana.

 

3.1. Konkursu izziņo, publicējot par to paziņojumu Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv

3.2. Konkursa nolikuma kopijas var saņemt Neretas novada pašvaldības Kancelejā Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, 1.stāvā darba dienās no 8.00 līdz 17.00. Nolikumu kopijas var saņemt visās pagastu pārvaldēs vai izdrukāt novada mājas lapā: www.neretasnovads.lv.

3.3. Izsniedzot nolikumu, konkursa rīkotājs reģistrē nolikuma saņēmēju. Konkursa rīkotājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai nolikuma saņēmēju saraksts netiktu izpausts.

3.4. Konkursa rīkotājs nodrošina visām ieinteresētājām personām iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu uz vietas.

 

 

4. Konkursa piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

 

4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 2.aprīlim plkst. 14:00 Neretas novada pašvaldības Kancelejā Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, 1.stāvā, visās pagastu pārvaldēs, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Termiņš un iesniegšanas vieta attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

4.2. Konkursa dalībnieks iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

4.3. Konkursa dalībnieks var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām konkursa rīkotājs grozījumus piedāvājumā nepieņem.

4.4. Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmēs drīkst piedalīties tikai konkursa vērtēšanas komisija.

4.5. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgas nozares speciālistus sava viedokļa paušanai par konkrētu piedāvājuma ideju.

 

5. Konkursa piedāvājuma noformējums un iesniegšana

 

5.1. Konkursa piedāvājumā iesniegt idejas Neretas novada tēla devīzes un vizuālās identitātes (logo) izstrādāšanai kopā ar paskaidrojuma rakstu, tajā norādot idejas pamatojumu (koncepciju)..

5.2. Konkursa piedāvājumā jāiekļauj:

5.2.1. paskaidrojuma raksts uz A4 lapas (pie paskaidrojuma raksta norādīt devīzi. Paskaidrojuma rakstā nenorādīt izpildītāju),

5.2.2. slēgta aploksne ar informāciju par konkursa dalībnieku- piedāvājuma iesniedzēju.

5.3. Uz iesaiņojuma norāda konkursa nosaukumu

5.4. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi: Piedāvājums konkursam „Neretas novada tēla un devīzes izstrādāšana”. Neatvērt līdz 2.aprīlim plkst.14.00.

5.5.Atsevišķā aploksnē darbam pievienojama informācija par autoru (vārds, uzvārds, telefona Nr., e-pasta adrese).

5.6.  Darbi iesūtami pa pastu: Neretas novada domē, Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV- 5118. Darbus var iesniegt arī personīgi Neretas novada domē vai pagastu pārvaldēs.

 

5.7. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikuma prasībām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt.

5.8.    Pretendents var iesniegt piedāvājuma variantu gan tikai tēla vizuālās identitātes risinājumam (logo skices), gan tikai devīzes aprakstu, vai arī abus piedāvājuma variantus kopā.

 

6. Konkursa piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas kritēriji

 

6.1. Piedāvājums tiek vērtēts pēc kritērijiem:

6.1.1. Neretas novada tēla un devīzes izveides idejas oriģinalitāte un inovācija;

6.1.2. Neretas novada tēla un devīzes izveides potenciāls piesaistīt novadam viesus un tūristus;

6.1.3. Piedāvājuma lietderīgums ilgtermiņā, funkcionālisms.

6.2. Par katru kritēriju izpildi tiek piešķirti punkti no 0 līdz 5 (0 = kritērijs nav izpildīts, 1 = vāji izpildīts, 3 = daļēji izpildīts, 5 = izpildīts kvalitatīvi).

 

7. Konkursa piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

 

7.1. Konkursa komisija iesniegtos konkursa darbus izvērtēs līdz 2013.gada 11.aprīlim.

7.2. Lēmumu par iesniegto darbu atbilstību konkursa nolikumam, kā arī lēmumu par konkursa prēmiju piešķiršanu pieņem konkursa komisija ar vienkāršu balsu vairākumu, uzrādot motīvus, kādēļ izraudzīts pretendents.

7.3. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķiroša ir konkursa komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Pēc konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas atver aploksnes, kas apzīmētas ar prēmēto darbu devīzēm.

7.5. Visi klātesošie konkursa komisijas locekļi paraksta lapas ar prēmēto darbu devīzēm un ziņām par autoriem.

7.6. Konkursa Komisija informēs personīgi konkursa uzvarētāju par komisijas galavērtējumu. Konkursa komisija neinformēs pārējos konkursa dalībniekus personīgi par konkursa uzvarētājiem, bet šī informācija būs pieejama Neretas novada pašvaldībā.

7.7. Konkursa komisijai ir tiesības pagarināt konkursa termiņu. Informācija par termiņa pagarināšanu jāpublicē tāpat, kā bija publicēta informācija par konkursu.

7.8. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izsludināt jaunu konkursu, ja neviens no piedāvājumiem neatbilst konkursa vērtēšanas kritērijiem.

7.9. Konkursa komisijai ir tiesības apstiprināt atsevišķi tikai logotipa/vai devīzes konkursa uzvarētāju, kā arī savienot atsevišķu piedāvājumu uzvarētājus,- atsevišķu logotipu ar atsevišķu devīzi.

 

 

8. Konkursa prēmiju piešķiršanas kārtība

 

8.1. Konkursa prēmiju fonds ir LVL 200.00.

8.2. Konkursa rīkotājs atkarībā no konkursā iesniegto piedāvājumu apjoma un kvalitātes ir tiesīgs noteikt prēmiju skaitu un lielumu.

8.3. Konkursa rīkotājs, pēc konkursa laureātu publicēšanas un prēmēšanas, iegūst tiesības izmantot konkursa piedāvājumā ietvertās izstrādnes, pieminot idejas autoru, un noslēgt līgumu par iespējamām pilnveidošanas izstrādēm.

 

 

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība