Nolikumi

Nolikumi (1)

APSTIPRINĀTS
ar Neretas novada domes
2011.gada 22.decembra
lēmumu (prot.Nr.16,17.§)


Neretas novada pašvaldības krīzes centra
 NOLIKUMS

1.    Vispārīgie noteikumi.
1.1.    Neretas novada pašvaldības Krīzes centrs (turpmāk tekstā –Krīzes centrs) ir pašvaldības izveidota sociālās palīdzības institūcija, kas sniedz diennakts sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumus Neretas novada iedzīvotājiem.
1.2.    Krīzes centrs ir Neretas novada pašvaldības struktūrvienība, kas izvietota Rīgas ielā 6, Neretas pagastā, Neretas novadā.

2.    Darbības pamatprincipi – mērķi, uzdevumi, metodes un darbības virzieni.

2.1.    Krīzes centrs ir palīdzības institūcija, kurā tiek sniegta psiholoģiskā, sociālā un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Krīzes centra darbības mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušas personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu. Centra galvenais uzdevums, ievērojot Latvijā esošo likumdošanu un šo nolikumu, ir efektīvas neatliekamas palīdzības nodrošināšana personai, kas cietusi no vardarbības vai ir nonākusi krīzes situācijā.
2.2.    Krīzes centra darbība vesta uz kvalitatīvu un efektīvu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu klientu sociālo un psiholoģisko problēmu risināšanā, speciālistiem strādājot komandā un sadarbojoties ar citām institūcijām un organizācijām.  
2.3.    Sociālie rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti, nepieļaujot klientu diskrimināciju, ievērojot konfidencionalitātes, interešu. Vajadzību un pašnoteikšanās tiesības.
2.4.    Krīzes centra darbības galvenie uzdevumi ir:
2.4.1.    psihosociālā palīdzība;
2.4.2.    juridiskā palīdzība;
2.4.3.    pedagoģiskā palīdzība.
2.5.    Krīzes centrs nodrošina sekojošus pakalpojumus:
2.5.1.    diennakts aprūpi krīzes situācijās nonākušajām personām (ēdināšana, pajumte, pirmā medicīniskā palīdzība);
2.5.2.    rehabilitācijas pasākumus;
2.5.3.    individuālas konsultācijas ar centra speciālistiem;
2.5.4.    krīzes intervenci un palīdzību krīzes situācijās;
2.5.5.    atbalsta un pašpalīdzības grupas;
2.5.6.    specifisku palīdzību sadarbībā ar citām institūcijām;
2.5.7.    informāciju par pieejamo palīdzību un pakalpojumiem krīzes centrā un   
      ārpus tā.
2.6.    Krīzes centrs savā darbībā izmanto publiskas, organizatoriskas, saimnieciskas un uzņēmējdarbības metodes, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

3.    Krīzes centra darba organizācija.
3.1.    Krīzes centra darbību organizē Krīzes centra vadītāja .
3.2.    Krīzes centrs sadarbojas ar Sociālā dienesta darbiniekiem, Sociālās aprūpes, centru darbības plānošanai tiek veidota darba grupa, kuru vada vadītāja.
3.3.    Krīzes centra  vadītāja:
3.3.1.    pārstāv Krīzes centra intereses valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās, privātajās institūcijās;
3.3.2.    izdod rīkojumus un norādījumus, kas attiecas un Krīzes centra darbības nodrošināšanu;
3.3.3.    izskata Krīzes centra klientu un darbinieku iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības, vajadzības gadījumā piesaistot speciālistus;
3.3.4.    sekmē darbinieku kvalifikācijas celšanu;
3.3.5.    atbild par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošību darba, veselības, apkārtējās vides aizsardzības prasību ievērošanu;
3.3.6.    atbild par personāla dokumentācijas un pārējās lietvedības pareizu noformēšanu un uzglabāšanu.

4.    Krīzes centra darbinieku tiesības un pienākumi.
4.1.    Pienākumi un tiesības
4.1.1.    Darbā ar klientu ievērot konfidencialitāti, profesionālās ētikas normas, respektēt klienta vajadzības un klientu pašnoteikšanās tiesības.
4.1.2.    Apkopot datus par savām klientu lietām atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
4.1.3.    Saņemt no Krīzes centra vadītājas nodrošinātu supervīziju un citu speciālistu konsultāciju.
4.1.4.    Iesaistīt darbā brīvprātīgos darbiniekus, uzticot viņu kompetencei atbilstošu darba uzdevumu veikšanu un nodrošinot sadarbības līguma slēgšanu un viņu darba pārraudzību.
4.1.5.    Saņemt darbam nepieciešamo informāciju un materiālo nodrošinājumu.
4.1.6.    Krīzes centra darbinieku pienākumus un tiesības nosaka noslēgtie darba līgumi un LR  normatīvie akti.

5.    Krīzes centra klienta uzņemšana un uzturēšanās
5.1.    Par krīzes centra klientu  var būt:
5.1.1.    bērns, kurš atrodas veselībai un  dzīvībai bīstamos apstākļos;
5.1.2.    bez vecāku gādības palikušie bērni līdz bāriņtiesas lēmuma pieņemšanai;
5.1.3.    bērni un ģimenes, kuri cietuši no vardarbības;
5.1.4.    bērni, kuri dažādu sociālo un psiholoģisko iemeslu dēļ nevar atrasties mājās;
5.1.5.    krīzes situācijā nonākušas personas, kas cietušas nelaimes gadījumos ;
5.2.    Klienta uzņemšana un uzturēšanā krīzes centrā.
5.2.1.    Krīzes centrā uzņem bērnus vecumā no 3 gadiem, ģimenes ar bērniem u.c. krīzes situācijā nonākušas personas, kuri atnākuši paši, atvesti kāda pieaugušā pavadībā, nogādāti ar policiju, nosūtīti ar Bāriņtiesas, Sociālā dienesta darbinieka vai kādas citas institūcijas lēmumu vai norīkojumu.
5.2.2.    Krīzes centrā klientu uzņem visu diennakti.
5.2.3.    Klienti centrā uzturas saskaņā ar speciālista atzinumu un pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.
5.3.    Bērna uzņemšanai krīzes centrā nepieciešamiem dokumentiem:
5.3.1.    Policijas akts/ziņojums;
5.3.2.    Sociālā dienesta vēstule;
5.3.3.    Bērna ģimenes apsekošanas akts;
5.3.4.    Nepieciešamības gadījumā Bāriņtiesas lēmums vai nosūtījums.
5.4.    Uzturēšanās dokumentācijā ietilpst;
5.4.1.    klienta uzņemšanas anketa;
5.4.2.    personu apliecinoša dokumenta kopija;
5.4.3.    nosūtījums vai iesniegums par uzņemšanu krīzes centrā;
5.4.4.    izziņa par veselības stāvokli;
5.4.5.    dokumenti, kas apliecina klienta problēmu risināšanas gaitu;
5.4.6.    lietas noslēgšanas forma.

5.5.    Klientu no krīzes centra var izrakstīt, ja ir Bāriņtiesas lēmums (par bērniem), sociālā dienesta lēmums (par ģimenēm) par to, ka:
5.5.1.    bērns tiek atgriezts ģimenē.
5.5.2.    ģimenē tiek atjaunotas normālas funkcionēšanas spējas.
5.6.    Klientam ir tiesības uz informācijas konfidencionalitāti , izņemot gadījumus, kad klienta vai kādas citas personas rīcība apdraud cilvēka veselību vai dzīvību.
5.7.    Klientam ir tiesības saņemt savām vajadzībām atbilstošu palīdzību.
5.8.    Klientam ir tiesības saņemt informāciju par palīdzības veidiem, kas tiek sniegti krīzes centrā, kā arī informāciju par citām institūcijām, kas sniedz palīdzību.
5.9.    Klientam (attiecas tikai uz pilngadīgām personām) ir jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem un rīcību.
5.10.    Klientam ir tiesības atteikties no palīdzības saņemšanas krīzes centrā.
5.11.    Klientam ir pienākums:
5.11.1.    iepazīties un ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;
5.11.2.    aktīvi līdzdarboties savas situācijas risināšanā.

Domes priekšsēdētājs                                   A.Blūms
 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4532140
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4392
64176
4532140

Sadarbība