Ikmēneša sēdes darba kārtība

Ikmēneša sēdes darba kārtība (1)

NERETAS NOVADA DOMES

SĒDE

Nr.4

 

Neretas novada Neretas pagastā                                 2017. gada 23. martā plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par Neretas novada vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzības noteikšanu
 2. Par piedalīšanos ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/1/001.
 3. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2017. gadam
 4. Par pabalstu piešķiršanu
 5. Par pabalsta piešķiršanu.
 6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo  noteikumu Nr.2/2017 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības 2011. gada 28. jūlija  saistošajos noteikumos  Nr. 6/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu
 7. Par Neretas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr.3/2017 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2017 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu
 8. Par  kustamā īpašuma- autobusa IVECO DAILY  atkārtotas izsoles rīkošanu.
 9. Par  neapbūvētās zemes vienības “Kurzemnieki” ar kadastra apzīmējumiem 32700100092 un 32700100114, Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 10. Par  neapbūvētās zemes vienības “Salātītes” ar kadastra apzīmējumu 32700110091, Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par ceļa servitūta tiesību nodibināšanu
 12. Par nekustamā īpašuma „S.”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 13. Par nekustamā īpašuma  „A.”  sadalīšanu
 14. Par nekustamā īpašuma  „Ā.”  sadalīšanu
 15. Par zemes vienības lietošanas mērķi
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „M.” Pilskalnes pagastā,  Neretas novadā
 17. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā.
 18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
  1. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā I.J.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā N.V.
  3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā A.T.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         A.Kviesis

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1548209
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1005
106447
1548209

Sadarbība