Ikmēneša sēdes darba kārtība

Ikmēneša sēdes darba kārtība (3)

 

NERETAS NOVADA DOMES

SĒDE

Nr.6

 

Neretas novada Neretas pagastā                                 2017. gada 25. maijā plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par pašvaldības iestādes struktūrvienības “Neretas novada pašvaldības Krīzes centrs” likvidāciju
 2. Par Neretas sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
 3. Par Neretas novada Novadpētniecības muzeja izveidošanu
 4. Par Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu
 5. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 6. Par Neretas novada pašvaldības saistošo  noteikumu  Nr.4/2017 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2017 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”apstiprināšanu.
 7. Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Brīvais laiks ārā”)
 8. Par piedalīšanos projektu konkursā (projekts „Vieta sabiedriskajām aktivitātēm”)
 9. Par biedrības “Pumpuriņi”  piedalīšanos projektu konkursā (projekts “Brīvdienu centra izveide Zalves pagasta Sproģu ciemā”)
 10. Par  Neretas novada domes 2016. gada 28. jūlija  lēmuma Nr.128 “Par piedalīšanos CFLA izsludinātajā projektu konkursā” papildināšanu
 11. Par līdzekļu piešķiršanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai
 12. Par pabalstu piešķiršanu
 13. Par naudas balvu piešķiršanu izglītojamiem
 14. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 25. aprīļa sēdes lēmumā Nr.76
 15. Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā
 16. Par Mazzalves pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2016./2017.g. apkures sezonā
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā:
  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.P. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.D. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.R. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no B.A. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA J. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.Ķ. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.V. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no M.V. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.S. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no D.S. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no G.B. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S.H. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
  14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.D. par nekustamo īpašumu „NĪ” Mazzalves pagasts, Neretas novads.
 18. Par  Neretas novada domes 20114.gada 30. janvāra lēmuma (protokols Nr. 1, 11.§) “Par nekustamā īpašuma- zemes gabalu „Raiņa iela 14”, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu” atcelšanu
 19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Cīrulīši”, Zalves pagastā, Neretas novadā
 20. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Mazzalves pagastā
 21. Par  kopīpašumam  „Miezāni”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”,  kad.apz. 3270 009 0042, Neretas pagastā, Neretas novadā
 23. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā
 24. Par nekustamo īpašumu  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  1. Par nekustamā īpašuma “Atpūtas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  2. Par nekustamā īpašuma “Līgas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  3. Par nekustamā īpašuma “Birzes” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  4. Par nekustamā īpašuma “Liepkalni” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  5. Par nekustamā īpašuma “Pēteri ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  6. Par nekustamā īpašuma “Susējas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  7. Par nekustamā īpašuma “Zalves pamatskola” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  8. Par nekustamā īpašuma “Bešas” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
  9. Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
 25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         A.Kviesis

 

 

 

 

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.5

 

Neretas novada Neretas pagastā                                                                                                  2017. gada 25. aprīlī                                                                                               

 

DARBA KĀRTĪBA

 

 1. Par Neretas novada pašvaldības 2016.gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par grozījumiem Neretas novada domes 2013.gada 28.novembra Iepirkumu komisijas nolikumā
 3. Par Neretas novada pašvaldības noteikumu “Tirgus izpētes un  elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 4. Par Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu Sporta svētku 2017 nolikuma apstiprināšanu
 5. Par Neretas novada vēlēšanu komisiju
 6. Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/1/001
 7. Par tirdzniecības cenas noteikšanu grāmatai “No Sēlijas pūra…”
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  G.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.G. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.C. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  V.Z.par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  7. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  I.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  8. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  J.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  9. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  L.Z. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  S.M. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  11. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  E.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  R.D. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  14. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.B. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  15. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  A.L. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  16. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  O.U. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  17. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  M.Š. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  18. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  B.N. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  19. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  G.J. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads
  20. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  Z.S. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads
  21. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  E.V. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
  22. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no  S.R.K. par nekustamo īpašumu „NĪ”, Mazzalves pagasts, Neretas novads
 11. Par  Neretas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmuma (protokols Nr. 14, 21.§)  „Par nekustamā īpašuma – zemes gabala D., Pilskalnes pagastā , Neretas novadā, atsavināšanu” atcelšanu
 12. Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  „B.”  Neretas  pagastā
 14. Par nekustamā īpašuma  „U.” Neretas pagastā sadalīšanu
 15. Par nekustamā īpašuma  „S.”  sadalīšanu
 16. Par grozījumiem Neretas novada domes 2017. gada 23. marta  lēmumā Nr.62 “Par nekustamā īpašuma „Ā.” sadalīšanu”
 17. Par zemes vienību platību precizēšanu
 18. Par  Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Mazzalves pagastā
 19. Par adresēm Neretas novada Zalves pagastā
 20. Par izmaiņām adrešu reģistrā Zalves pagastā
 21. Par  adreses piešķiršanu Neretas novada Pilskalnes pagastā
 22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
  1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Z.S.
  2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.F.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                         A.Kviesis

 

 

 

Nākamā Neretas novada domes sēde notiks 2017.gada 25.aprīlī plkst.15.00.

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2042875
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4228
170010
2042875

Sadarbība