Izsoles

Izsoles (29)

2017. gada 28. novembrī plkst. 10:00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas” Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā notiks nekustamā īpašuma „Vērtūži 5”-7, Zalves pagasts,  Neretas novads,  kadastra apzīmējums 32960050046005007 mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR  670.00 ( seši simti septiņdesmit euro, 00 centi ).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 67.00 (sešdesmit septiņi euro 00 centi) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

2017. gada 18.oktobrī plkst. 10:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Pīskupi”,Pilskalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 32740050241-2.8 ha platībā  nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- 20.16EUR  (divdesmit euro 16 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Vilkupes", Zalves pagastā, Neretas novadā - sākumcena EUR 240,00, nodrošinājums EUR 24,00, izsole 26.10.2017. plkst. 16.00

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jānodrošina līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

2017.gada 25. aprīlī plkst. 11.00, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novada domes sēžu zālē, Neretas novada pašvaldība rīko kustamās mantas - autobusa IVECO DAILY, valsts reģistrācijas Nr. FF2184, pārdošanu izsolē.

Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Autobusa IVECO DAILY nosacītā cena ir EUR 1016,96 (divi tūkstoši trīsdesmit trīs euro, 91 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Nodrošinājuma nauda - 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 101,70 (viens simts viens euro, 70 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

Autobusa raksturojums - IVECO DAILY, krāsa- balta, izlaiduma gads - 1993.gads, odometra rādījums - 413047 km. Autobuss jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta. Autobusu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Jaunsētas" zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Jaunsētas” Mazzalves  pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Jānis Ozoliņš.

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Kurzemnieki" zemes nomas tiesību rezultātiem

Par zemes gabala  “Kurzemnieki” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts SIA "APAGRO".

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Salātīte" zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Salātīte” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts SIA "APAGRO".

 

Par zemes gabalu "Zalve" Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta Evija Rutka.

2017. gada 15.martā plkst. 10:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Kurzemnieki”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700100092- 3,75 ha platībā  un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu32700100114- 7,30 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 58,37  (piecdesmit astoņi euro 37 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

2017.gada 15.martā plkst. 11:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Salātīte”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091- 4,49 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 23,12  (divdesmit trīs euro 12 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3355477
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1768
84824
3355477

Sadarbība