Izsoles

Izsoles (27)

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Vilkupes", Zalves pagastā, Neretas novadā - sākumcena EUR 240,00, nodrošinājums EUR 24,00, izsole 26.10.2017. plkst. 16.00

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jānodrošina līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

2017.gada 25. aprīlī plkst. 11.00, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novada domes sēžu zālē, Neretas novada pašvaldība rīko kustamās mantas - autobusa IVECO DAILY, valsts reģistrācijas Nr. FF2184, pārdošanu izsolē.

Izsoles veids - rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis - EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Autobusa IVECO DAILY nosacītā cena ir EUR 1016,96 (divi tūkstoši trīsdesmit trīs euro, 91 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Nodrošinājuma nauda - 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 101,70 (viens simts viens euro, 70 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

Autobusa raksturojums - IVECO DAILY, krāsa- balta, izlaiduma gads - 1993.gads, odometra rādījums - 413047 km. Autobuss jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta. Autobusu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176232

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, kancelejā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Jaunsētas" zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Jaunsētas” Mazzalves  pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Jānis Ozoliņš.

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Kurzemnieki" zemes nomas tiesību rezultātiem

Par zemes gabala  “Kurzemnieki” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts SIA "APAGRO".

Paziņojums par nekustamā īpašuma "Salātīte" zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Salātīte” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts SIA "APAGRO".

 

Par zemes gabalu "Zalve" Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīta Evija Rutka.

2017. gada 15.martā plkst. 10:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Kurzemnieki”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700100092- 3,75 ha platībā  un zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu32700100114- 7,30 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 58,37  (piecdesmit astoņi euro 37 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

2017.gada 15.martā plkst. 11:00 Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību “Salātīte”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091- 4,49 ha platībā nomas tiesību izsole.

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 23,12  (divdesmit trīs euro 12 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www. neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Pie Jaunsētām " Mazzalves pagastā zemes gabala 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0391 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 16.martā plkst. 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā – Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 81,84  (astoņdesmit viens euro 84 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.15.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Vilkupes”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0049 – sākumcena EUR 240.00, nodrošinājums EUR 24.00, izsole 07.04.2017. plkst. 13.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 1  “Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0047, sākumcena EUR 460.00 , nodrošinājums EUR 46.00, izsole 07.04.2017. plkst. 15.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 16.03.2017. plkst. 16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31 , Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles  noteikumi pieejami ww.pa.gov.lv /izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati 67021300, 67021348, 67021413.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2691715
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
731
151457
2691715

Sadarbība