Nekustamā īpašuma izsole

2017. gada 28. novembrī plkst. 10:00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas” Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā notiks nekustamā īpašuma „Vērtūži 5”-7, Zalves pagasts,  Neretas novads,  kadastra apzīmējums 32960050046005007 mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR  670.00 ( seši simti septiņdesmit euro, 00 centi ).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 67.00 (sešdesmit septiņi euro 00 centi) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Lejupielādēt pielikumus:


Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4234322
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
192
103507
4234322

Sadarbība