Izsoles

Izsoles (33)

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Pie Jaunsētām " Mazzalves pagastā zemes gabala 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 3266 010 0391 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 16.martā plkst. 10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā – Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 81,84  (astoņdesmit viens euro 84 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldē, Liepu ielā 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst.15.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Vilkupes”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0049 – sākumcena EUR 240.00, nodrošinājums EUR 24.00, izsole 07.04.2017. plkst. 13.00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr. 1  “Vērtūži 2”, Zalves pagastā, Neretas novadā, Nr. 3296 900 0047, sākumcena EUR 460.00 , nodrošinājums EUR 46.00, izsole 07.04.2017. plkst. 15.30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 16.03.2017. plkst. 16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā K. Valdemāra ielā 31 , Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles  noteikumi pieejami ww.pa.gov.lv /izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati 67021300, 67021348, 67021413.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Zalve " Zalves pagastā zemes gabala 4.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960130104 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2017. gada 27.janvārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē,”Atpūtas”,Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Jaunķāži 1” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Jaunķāži 1” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Z/S “Ģēģeri”

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Salatite” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabalu “Salatite” Neretas pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts Edgars Kamišovs

Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību

  • “Jaunķāži 1”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700030145 - 1,9 ha platībā 
  • “Salatite”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091 - 4,49 ha platībā  

nomas tiesību izsole.

 

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lujāni” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Lujāni” Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zalve 1” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Zalve 1”  Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma (k.n. 32960050075) zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala (k. n. 32960050075) Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Blakus Lapinskim” Zalves pagastā zemes gabala 4.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960060290 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 9. martā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā -www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē, ”Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma Zalves pagastā zemes gabala 6.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960060203 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 9.martā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē, ”Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

2015.gada 10. jūlijā plkst. 10.00, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Draudzības iela 10 kadastra apzīmējums 32740050252  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 5400.00 (pieci tūkstoši četri simt euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 540.00 (pieci simti  euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Draudzības iela 10 sastāv no zemes gabala 0.2464 ha, dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m un trīs  palīgēkām 109.3 kv.m Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

Neretas novada pašvaldība pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu - traktoru MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldē pie sekretāres Rīgas ielā 1, Nereta, un Neretas novada pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv. Izsolāmās mantas atrašanās vieta – P. Lodziņa iela 1A, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas  apskates vieta un laiks - darba dienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.

 

Pieteikumi jāiesniedz Neretas novada pašvaldībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš norādīts izsoles noteikumos. Traktora MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL, izsole notiks 2015. gada 17. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 8190,00. Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā  Neretas novada pašvaldības kontā     LV64HABA0551025939090, AS „SWEDBAK”, kods HABALV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas sākumcenas, kā arī reģistrācijas naudu EUR 10,00.  Izsolāmā manta tiek pārdota rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3921662
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1388
127944
3921662

Sadarbība