Izsoles

Izsoles (29)

Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes telpās Rīgas ielā 1, Neretā,  notiks Neretas novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību

  • “Jaunķāži 1”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700030145 - 1,9 ha platībā 
  • “Salatite”, Neretas pagastā ar kadastra apzīmējumu 32700110091 - 4,49 ha platībā  

nomas tiesību izsole.

 

Ar objekta izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv un Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lujāni” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Lujāni” Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zalve 1” zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala “Zalve 1”  Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma (k.n. 32960050075) zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Par zemes gabala (k. n. 32960050075) Zalves pagasts, Neretas novads, zemes nomas tiesību izsoles uzvarētāju atzīts IK Junils.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma "Blakus Lapinskim” Zalves pagastā zemes gabala 4.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960060290 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 9. martā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.  

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā -www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē, ”Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

Neretas novada pašvaldība rīko  nekustamā īpašuma Zalves pagastā zemes gabala 6.09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 32960060203 zemes nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 9.martā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes ēkā „Atpūtas”. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Reģistrācijas nauda - EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un drošības nauda- EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv kā arī Zalves pagasta pārvaldē, ”Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00.

2015.gada 10. jūlijā plkst. 10.00, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Draudzības iela 10 kadastra apzīmējums 32740050252  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 5400.00 (pieci tūkstoši četri simt euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 540.00 (pieci simti  euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Draudzības iela 10 sastāv no zemes gabala 0.2464 ha, dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m un trīs  palīgēkām 109.3 kv.m Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

Neretas novada pašvaldība pārdod atkārtotā izsolē kustamo mantu - traktoru MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldē pie sekretāres Rīgas ielā 1, Nereta, un Neretas novada pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv. Izsolāmās mantas atrašanās vieta – P. Lodziņa iela 1A, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas  apskates vieta un laiks - darba dienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.

 

Pieteikumi jāiesniedz Neretas novada pašvaldībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš norādīts izsoles noteikumos. Traktora MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL, izsole notiks 2015. gada 17. jūnijā plkst. 11:00 Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 8190,00. Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā  Neretas novada pašvaldības kontā     LV64HABA0551025939090, AS „SWEDBAK”, kods HABALV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas sākumcenas, kā arī reģistrācijas naudu EUR 10,00.  Izsolāmā manta tiek pārdota rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Neretas novada pašvaldība atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Draudzības iela 10, Pilskalnes pagasts, Neretas  novads, kadastra apzīmējums 3274 005 0252, kas sastāv no zemes gabala 0.2464 ha platībā, vienas dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m. un trīs palīgēkām 109.3 kv.m.

 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (sākumcena) – EUR  7200.00 (septiņi tūkstoši divi simti euro 00 centi).

 

Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas – EUR 720.00 (septiņi simti divdesmit  euro 00 centi).

 

Reģistrācijas maksa EUR 30.00 (trīsdesmit euro).

 

Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 05. maija plkst. 10.00  ir jāreģistrējas Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4, Pilskalnes pagasts, Neretas novads.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldības mājas lapā www.neretasnovads.lv, sadaļā izsoles, kā arī Pilskalnes pagasta pārvaldē.

Telefons uzziņām 65176480

Neretas novada pašvaldība pārdod izsolē kustamo mantu - traktoru MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Neretas novada pašvaldībā, Neretas pagasta pārvaldē, pie sekretāres, Rīgas ielā 1, Nereta, un Neretas novada pašvaldības mājaslapā www.neretasnovads.lv. Izsolāmās mantas atrašanās vieta – P. Lodziņa iela 1A, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas  apskates vieta un laiks - darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

 

Pieteikumi jāiesniedz Neretas novada pašvaldībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš norādīts izsoles noteikumos traktora MTZ 920.3, reģistrācijas Nr. T1603LL, izsole notiks 2015.gada 9.aprīlī plkst. 11.00 Rīgas ielā1, Nereta, Neretas novads. Izsolāmās mantas sākumcena ir EUR 9100,00. Lai varētu piedalīties izsolē, izsoles dalībniekiem pirms reģistrācijas jāiemaksā  Neretas novada pašvaldības kontā LV64 HABA 0551 025939090, AS „ SWEDBAK”, kods HABALV22, nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas sākumcenas. Izsolāmā manta tiek pārdota rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2015.gada 24. martā plkst. 10.00, Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Dadzīši kadastra apzīmējums 32740040131  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 950.00 (deviņi simt piecdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 95.00 (deviņdesmit pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Dadzīši-sastāv no zemes gabala 0.2306 ha, dzīvojamās ēkas 344.8 kv.m un palīgēkas

 

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4,Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

2015. gada 24. martā plkst. 10.00 Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Neretas novads, Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās notiks nekustamā īpašuma Draudzības iela 10 kadastra apzīmējums 32740050252  izsole.

 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsoles solis - EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

 

nosacītā cena - EUR 9000.00 (deviņi tūkstoši  euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma nauda - 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 900.00 (deviņi simti  euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK". Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

Reģistrācijas nauda - EUR 30,00 (trīsdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS "SWEDBANK".

 

Nekustamais īpašums “Draudzības iela 10-sastāv no zemes gabala 0.2464 ha, dzīvojamās ēkas 113.6 kv.m un palīgēkām 109.3 kv.m

 

Nekustamo īpašumu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 65176480

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvaldē, Nākotnes ielā 4,Pilskalne, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā - www.neretasnovads.lv.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3182888
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
645
106680
3182888

Sadarbība