Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

3.kārtas projektu iesniegumu

pieņemšanas laiks

26.05.2017.- 26.06.2017.

 

 

3.kārtas piešķirtais ELFLA kopējais publiskais finansējums

321 533,01 EUR

3.kārtā piešķirtā ELFLA

publiskā finansējuma sadalījums  - Rīcībām

 

 

Rīcībai R2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem  - 226 063,67 EUR

 

Rīcībai R3

Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai – 95 469,34 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

1.Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana- divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana

Elektroniski:

- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

- Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Papīra formā:

 • Biedrības “Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 - 37, Aizkraukle, Aizkraukles novads.  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Kontaktinformācija

Administratīvā vadītāja: Alda Paura

Tālr. 29487108

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mājas lapa: www.aizkrauklespartneriba.lv

 

Cita informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” birojā: Lāčplēša ielā 1 – 37 kab., Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101.
 • biedrības mājas lapas  www.aizkrauklespartneriba. Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

     

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M2 Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Rīcība Nr.2

Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

226 063,67 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 20 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90% * sabiedriskā labuma projekti

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība

Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

 

Rīcības apraksts

Atbalstīt iniciatīvas, kas veicina teritorijas popularizēšanu, vietējo iedzīvotāju kapacitātes stiprināšanu, kopienu sadarbību, jauniešu un mazaizsargāto personu iesaisti.

Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, sporta, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī vietu/ objektu sakārtošanai,  kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu.

Piemēram, mūžizglītība, interešu izglītība, kultūras mantojuma  ( materiālā un nemateriālā) saglabāšana, brīvā laika pavadīšanas, sporta pasākumi un nometnes vietējiem iedzīvotājiem u.c. sabiedriskās aktivitātes.

Darbību īstenošanai paredzētie ieguldījumi:

 • Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
 • Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas
 • Būvmateriālu izmaksas
 • Teritorijas labiekārtošanas izmaksas
 • Mācību izmaksas
 • Ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas
 • Vispārējās izmaksas

 

 

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

SVVA Stratēģiskais mērķis:

M2 Veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā

Rīcība Nr.3

Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai

 

Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs 

95 469,34 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR

līdz EUR 50 000,00

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

90% * sabiedriskā labuma projekti

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590

5.2.1. punktā minētā darbība

Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

 

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas  publisko infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, vai paredzēta pašvaldības attīstības programmā. Projekti rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstībai.

Piemēram, sporta laukumu izveide, atpūtas zonas, bērnu rotaļu laukumi, brīvdabas vietas izveide pasākumiem, teritorijas labiekārtošana, apgaismojuma izveide, muzeju, kultūras, sociālās aprūpes u.c .veida publiskās infrastruktūras projekti apdzīvotās vietās.

Darbību īstenošanai paredzētie ieguldījumi:                                               

 • Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana
 • Jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas, būves novietošanas, būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas
 • Būvmateriālu izmaksas
 • Teritorijas labiekārtošanas izmaksas
 • Vispārējās izmaksas

 

 

 

*Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla stiprināšanas iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 sasniedzamais rezultatīvais rādītājs, kas norādīti SVVA stratēģijā:

 • Labiekārtotas publiskās teritorijas un uzlabota infrastruktūra;
 • Norādīts kopējais potenciālo pakalpojumu saņēmēju skaits.

 

 

Rezultatīvie rādītāji

 

Atbilstoši  biedrības ““Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai  2015. -2020.gada” attiecas uz Lauku attīstības programmas 2014.-2020.aktivitātes

 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas:

 • Rīcība (R2) Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem 
 • Rīcība (R3) Publiskā infrastruktūras uzlabošana pakalpojuma pieejamībai 

 

Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (atsauce uz veidlapu B.4.)

Nr.p.k

Rezultātu indikatori - atbilstošie– vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji

Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas, plānotais rādītāja sasniegšanas termiņš, apraksts (ja nepieciešams)

Mērvienība

Vērtība

1.

Uzlaboti objekti, pamatojoties uz  vietējo  iedzīvotāju vajadzībām

   

Objekta pieejamības raksturojums, apmeklētāju skaits

2.

 Realizēti interešu un mūžizglītības pasākumi

   

Pasākumi x dalībnieki gadā  projekta uzraudzības laikā

3.

Projekta rezultātu tiešie (1.) un netiešie (2.) labuma guvēji

 

 

Piem.(1) iegādātie tērpu, instrumentu skaits +(2) koncertu \pasākumu skaits x dalībnieki\ apmeklētāji

 

 

 

 

 

 

2017.gada 30.martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu starptautiskā programmā INTERREG V-A  Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada  programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived teritories by creating sustainable, active and healthy communities” (“ Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ).

Neretas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra: “Patiess prieks, ka Neretas novada pašvaldībai pirmo reizi izdevies sekmīgi startēt starpvalstu projektā. Pie tā esam ļoti nopietni strādājuši jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atradām lielisku sadarbības partneri no lietuviešu puses-  Biržu rajona pašvaldību. Izdevās sagatavot labu projekta pieteikumu, iesniegt to noteiktajos termiņos un sasniegt vēlamo rezultātu. Saprotams, ka šajā darbā lieti noderēja arī lietuviešu valodas zināšanas. Starp šajā Interreg projektu programmā iesniegtajiem 156  projektiem atbalstīts tika 41. Mūsu iesniegtais projekts bija kā 23 atbalstītākais. Šī projekta rezultātā iegūtos 77 tūkstošus EUR galvenokārt izlietosim Neretas vidusskolas sporta zāles renovācijai. Līdz ar to pašvaldības budžetā ietaupīsies līdzekļi, kurus varēsim izlietot citu infrastruktūras objektu sakārtošanai.

Lielas cerības saistām arī ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Šī projekta ietvaros esam iecerējuši uzbūvēt estrādi Ērberģē un sakārtot daļu no Neretas kultūras nama iekštelpām. Šo projektu izvērtēšana vēl turpinās.”

Biržu un Neretas sadarbības projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Biržu un Neretas pašvaldībās, sekmējot sociālo grupu nodarbinātību. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgus rezultātus – tiks izveidotas jaunas sociālās zonas Biržu un Neretas pašvaldībās. Biržos būs jauns skeitparks, bet Neretā atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle. Tā tiks modernizēta. Halle tiks izmantota ne tikai sporta aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm.

Projekta aktivitāšu īstenošanā ietilpst trenēšanās/praktiskās aktivitātes un sporta svētki. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīt sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Projekta kopējais finansējums ir 199 897, 75 eiro, Neretas novada apgūstamā finansējuma daļa ir 77 532, 14 eiro.
 
Pārrobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju vispārīgais mērķis ir sasniegt vienmērīgu Lietuvas-Latvijas robežas reģionālo
attīstību sociālajās, ekonomiskajās un kultūras sfērās, kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm.

Daiga Meldere

No marta Neretas novada skolas iesaistās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Projekts darbosies līdz 2020.gadam. Šī projekta ietvaros Neretas novadā strādās karjeras konsultante Rita Trukša, kura sadarbībā ar Daigu Pabērzu koordinēs karjeras izglītību mūsu novadā. (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja Rita Trukša un  Mazzalves pamatskolas skolotāja Daiga Pabērza projekta ietvaros ir ieguvušas atbilstošu izglītību.) Karjeras konsultantes palīdzēs klašu audzinātājām organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai skolēniem būtu vieglāk izvēlēties savu nākotnes karjeru.

Šajā mācību gadā novads saņems no ESF 3685 EUR finansējumu karjeras izglītības veicināšanai. Mazzalves pamatskolas skolēniem tiks organizēta mācību ekskursija uz SIA “Skrīveru saldumi”, lai iepazītu saldumu ražošanas procesu un saldumu ražošanā iesaistītās profesijas (pārtikas tehnologs, kulinārs). Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  7.klases skolēni dosies uz zinātnes centru Cēsīs, lai ieinteresētu skolēnus savas karjeras lēmumā izvēlēties tehniskās zinātnes. (Apmeklējot interaktīvās ekspozīcijas, skolēni izmēģinās dažādas tehnoloģijas un pārbaudīs paši, kā darbojas dabas likumi.) 3.-4.klašu neretieši dosies mācību ekskursijā uz Līgatnes Amatu māju, lai rosinātu bērnu interesi par ar amatniecību saistītām profesijām. (Bērni iesaistīsies amatnieku darbnīcās, kurās dažādu amatu pratēji demonstrēs aušanu stellēs, karošu grebšanu, tāšu pīšanu, vilnas velšanu, leļļu šūšanu, grozu pīšanu, papīra liešanu. Skolēni praktiski darbosies pie kāda no izvēlētajiem amata meistariem (koka rotaļlietas, papīra liešana, vilnas velšana)). Visiem Neretas novada skolēniem 24.aprīlī būs iespēja piedalīties tehniskās jaunrades dienā Neretā “Izmēģini, uzzini, aizraujies!” Diena plānota, lai skolēniem sniegtu daudz jaunu tehnisko zināšanu, kuras varēs pārbaudīt praksē radošajās darbnīcās. Audzēkņiem pašiem būs iespēja uzbūvēt katapultu, unikālus vēja ģeneratora spārnus, atkārtot  Edisona eksperimentu. Tehniski radošajās darbnīcās jauniešiem  tiks piedāvāta iespēja meklēt savas nākotnes profesiju, kas saistās ar  tehnisko nozari un būs pieprasīta nākotnes darba tirgū, piemēram, būvnieks, fiziķis, inženieris… 

Pēc vasaras brīvdienām nākamajā mācību gadā atkal atsāksies dažādas aktivitātes karjeras izglītības  veicināšanai.

Žanna Miezīte

 

Neretas jauniete Velga Miļkeviča iesaistījusies projektā “Proti un dari” ((Nr. 8.3.3.0/15/I/001).  Programmu vada Žanna Miezīte, bet mentors ir Kaspars Baltacis.

Velga stāsta, ka viņa iesaistījusies manikīra, pedikīra darba pamatu apguvē un floristikas kursos. Viņa priecājas, ka tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, izrauties no mājas vides, iegūt jaunus paziņas un kontaktus, ko pēc tam var izmantot darba dzīvē. Pats svarīgākais esot jauna pieredze un iemaņas, turklāt meitene atzīst, ka viņai būtiski bijis, lai kursi būtu praktiski un noderīgi, kas pēc jaunu zinību apgūšanas būtu izmantojami karjeras veidošanā.

Velga atzinīgi vērtē to, ka par kursiem pašai nav jāmaksā, bet izmaksas sedz pašvaldība projekta ietvaros. Zinību apguve notika mācību centrā “Buts”. Meitene priecājas, ka mācības kursos ir nesušas pirmos augļus – viņai ir jau pirmie klienti, kas izmanto manikīra pakalpojumus. Arī floristikas kursi bijuši vērtīgi – praktiskās nodarbības notikušas Jēkabpils ziedu salonā “Mimoza”, kur Velga uzzinājusi dažādus knifiņus, kā kārtot ziedus, kā ilgāk uzglabāt tos svaigus un dažādas citas florista darba nianses.

Velga tuvākajā nākotnē plāno apvienot divu bērnu audzināšanu ar strādāšanu no mājām kā saimnieciskās darbības veicējs, izmantojot projektā “Proti un dari” iegūtās zināšanas. Tāpat meitene priecājas, ka projekts paredz piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, un rosība, spēja būt noderīgam ar savu ieguldījumu ceļ pašapziņu.  Viņa aicina jauniešus, kuri šobrīd nekur nemācās un neapgūst kādas aroda prasmes, droši pieteikties un iesaistīties “Proti un dari”.

 

 

Daiga Meldere

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros  Neretas pagastā tiek īstenots projekts Nr. 16-04-A-L08-A019.2202-000015 “Neretas Sudmalu jaukā sala”. Tā ietvaros tiek atjaunota Neretas brīvdabas estrāde un soliņi, estrādes koka vairogi un estrādes augšējais laukums un kāpņu bruģēšana.

Estrādes atjaunošanas darbus veic SIA "LC Būve" no Jēkabpils. SIA “LC Būve” veikto darbu izmaksas summa bez PVN ir EUR 36630.15.

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis stāsta, ka uz šo brīdi ir demontēts viss, kas ir jādemontē,  -  noņemta skatuves grīda, vecie, savu laiku nokalpojušie soli ir novākti, noņemtas skaņas aizsargbarjeras, atbalsta sienas bija sapuvušas - arī tās novāca nost. Saliņā šobrīd ir ievesti 133 kubikmetri smilts - zem vecās skatuves grīdas bija milzīga bedre, teju 2 m dziļa, kuru paredzēts aizbērt. Vecie paneļi bija izdrupuši, tāpēc, lai neapdraudētu kādu neuzmanīgu bērnu, izklaidīgu pasākuma apmeklētāju un neradītu bīstamas situācijas, tie savulaik tika aiztaisīti ar koka vairogiem. Projekta ietvaros bīstamā bedre tiks aizbērta un noklāta ar bruģi. Paneļi, pa kuriem pārvietojas dziedātāji un dejotāji arī bija izdrupuši un slideni, to vietā būs jaunas trepes.

Kā atzīst J.Zālītis, tā kā termiņi ir "saspiesti", tad ziemā dara visu, ko vien var paveikt. Turklāt darbus arī apgrūtina tas, ka saliņa ir applūstoša teritorija, pavasarī tur veikt darbus būs apgrūtinoši. Šobrīd ir veikti ne tikai demontāžas darbi, bet arī nostiprināta tilta konstrukcija pār kanālu.

Projekts saskaņots ar Dzirnavu saliņas teritorijas īpašnieci Tamāru Stuci, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums ar reģistrāciju Zemesgrāmatā. T. Stuce ir arhitekte, viņa estrādes projektam veidojusi arī brīvdabas estrādes datorgrafiku.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis norāda: ”Projektu paredzēts pabeigt jūlija sākumā. Pašvaldība šajā projektā piedalās ar 10% lielu līdzfinansējumu, bet darbi jāpaveic līdz jūnijam. 15.un 16.jūlijā mūsu novada teritorijā noritēs viens posms no iespaidīgā Latvijas simtgades projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”. Šī pasākuma noslēguma koncertu plānojam organizēt jaunajā Neretas Dzirnavu saliņā.”

 

Neretieši cer, ka, atjaunojot Neretas brīvdabas estrādi, palielināsies iespējas organizēt tādus pasākumus, kas palīdzētu saglabāt un attīstīt esošās un dibināt jaunas tradīcijas, popularizēt Neretas vārdu, dodot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem iespēju baudīt  kvalitatīvus pasākumus – uz sakārtotu vietu vēlēsies braukt arī tie mākslinieki, kas tagad Neretai pabrauc garām.

Tāpat arī A.Kviesis piebilda :”Sudmalu saliņa jau Latvijas 1.neatkarības laikos ir bijusi neretiešu iecienīta atpūtas vieta. Šodien vietējie ļaudis šo vietu vairāk pazīst ar nosaukumu „Dzirnavu saliņa”, taču savu populārās atpūtas vietas statusu tā nav zaudējusi arī mūsdienās.

Šis projekts ir liels ieguvums ne tikai neretiešiem, bet arī Neretas novada iedzīvotājiem – visi varēs baudīt kultūru atjaunotajā Dzirnavu saliņas estrādē.”

 

 

Daiga Meldere

Neretas novada deputāti ir lēmuši  par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektā , kura mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana, pieejamība un izmantošana, lai veidotu kvalitatīvu dzīves vidi un stiprinātu iedzīvotāju piederību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā, kā arī lai veicinātu sociālo iekļaušanos un cīnītos pret nabadzību.

Projekta ietvaros ir plānoti kopīgu meistarklašu, plenēru, amatniecības dienu. u.c. pasākumu organizēšana projektu partneru teritorijās, jaunu kopīgu maršrutu izveide, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, sekmējot kultūras pasākumu un tūrisma piedāvājumu iesaistīto partneru teritorijās, kā arī iesaistīto pušu tehniskās un profesionālās kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņas u.c.).

Projekta sadarbības partneri no Lietuvas ir Viļņa un Rokišķi, Baltkrievijas – Polocka, Latviju pārstāv  Neretas novads, Jēkabpils pilsēta un Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris. Neretas novada projekta budžets plānots ap 180 000 EUR, no kā 90% ir Eiropas Savienības fondu finansējums, 5% - valsts finansējums, 5% - pašvaldības.  

Neretas novada pašvaldības projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste Solvita Bukša norāda, ka projekts par vietējās kultūras veicināšanu un kultūras vērtību saglabāšanu ir iesniegts un tiek gaidīta atbilde. Ja tā būs apstiprinoša, tad  Mazzalves pagastā tiks būvēta jauna brīvdabas estrāde, bet Neretas kultūras namā remontēs astoņas telpas. Ja būs pozitīvs lēmums, projektu varētu sākt īstenot 2018.gada pavasarī.

Savukārt projekta otrajā kārtā plānota projekta pieteikšana par sociālās iekļaušanas veicināšanu. Tā paredzēta šā gada septembrī.

 

 

Daiga Meldere

 

Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros tiek uzraudzīta. Izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti, teritorija ir uzturēta labā kārtībā.

 

Uz doto brīdi rekultivētajā izgāztuvē tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota. Rekultivētā izgāztuve "Radiņi", tiek uzraudzīta un uzturēta kārtībā.

 

2016. gada  7. jūnijs

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekts tika realizēts par ES fondu līdzekļiem. Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Pagasta iedzīvotāji un garāmbraucēji ir bijuši apzinīgi un rekultivētajā izgāztuvē atkritumus vairs neizmet. Pašvaldības darbinieki rekultivēto teritoriju uztur kārtībā.

Par projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

 

2015.gada  6.novembris.

 

2014.gadā tika realizēts projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta.  Apsekojot rekultivēto izgāztuvi, varam secināt, ka projekts ir veiksmīgi realizēts, teritorija netiek izmantota atkritumu izgāšanai un pašvaldībā ir vēl viena sakopta vieta. Tas bij iespējams pateicoties ES fondu līdzekļiem.

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1700169
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
5514
128202
1700169

Sadarbība