2017.gads strauji tuvojas savai izskaņai. Noslēdzies biedrības “Upmales mantinieki” laikā no šī gada 1.maija līdz 1.decembrim realizētais Valsts Kultūrkapitāla finansētais un Zemgales plānošanas reģiona atbalstītais projekts “Pļava savus svētkus svin” (finansēšanas līgums Nr.17/1-14.2/K1). Tā norises gaitā noorganizētas piecas radošās darbnīcas un meistarklases. Projektu uzsākām ar klūdziņu pīšanas meistarklasi, gatavojām no klūdziņām putnu barotavas, maizes un cepumu šķīvjus. Nākamā bija maizes cepšanas meistarklase Pilskalnes pagastā, kur mācījāmies maizi iejaukt, raudzēt, mīcīt, gatavot klaipiņus un karašas, kurināt krāsni. Šis pasākums īpaši patika bērniem, kuri drīkstēja līdzdarboties visos procesos. Siera gatavošanas meistarklase notika Neretas pagasta Čaidānos. Annas un Jēkaba dienas ēdienu meistarklases laikā kopīgi vārījām batviņu zupu neretiskās variācijās (katra saimniece zupai pievienoja savu ieteikto sastāvdaļu. Rezultāts? Nenoēsties! Kā saka mūspusē: “Mirdams var ēst!” Šajā dienā gatavojām arī kartupeļu ēdienu pēc senajām novada receptēm – cepām kuģeli, vārījām cepelīnus u.c. Katra saimniece rādīja savu talantu izvēlētā kartupeļu ēdiena gatavošanā, paturot noslēpumā īpašos recepšu knifiņus. Projektu noslēdzošā bija Miķeļdienai veltītā aušanas darbnīca – dekoru aušana. Pēc meistarklases tās dalībnieces iegūtās prasmes turpina lietot, aužot patstāvīgi. Radošās darbnīcas un meistarklases  pavisam apmeklēja 152 Neretas novada iedzīvotāji, tai skaitā bērni, jaunieši - bezdarbnieki, arī sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji.

Biedrības “Upmales mantinieki” vadītāja Lidija Ozoliņa

 

2017./2018.mācību gadā Mazzalves pamatskola ir viena no tām 100 Latvijas skolām, kura izvēlēta kā pilotskola jaunā mācību satura aprobācijai, kura domā par to, kā mācīsies mūsu skolēni 2030.gadā. Ne velti projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (nr.8.3.1.1/16/I/002) saīsināti nosaukts par projektu “Skola 2030”.

Līdz šim mazzalvieši apmeklējuši valstī notiekošās intensīvās apmācības visu posmu skolotāju komandām – pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas. Skolu komandas strādā individuāli pie kādas no lietpratības caurvijām. Mazzalvē tiek akcentēta domāšanas un radošuma caurvija. Tās iedzīvināšanā īpaši tiek akcentēta lasītprasmes apguve (ne tikai teksta apzināta lasītprasme, bet arī kartes, diagrammu, shēmu, tabulu, uzziņu teksta u.tml. lasītprasme), jo tā skolas un valsts pārbaudes darbu rezultātu analīzē Mazzalves pamatskolā tiek uzsvērta kā būtiska problēma sekmīgai mācību satura apguvei.

Skolotāji reizi nedēļā pulcējas uz apspriedēm un savstarpēji dalās pieredzē, informē kolēģus par semināros gūtajām atziņām.

Līdz februārim skolu komandas strādā jauno mācību programmu aprobēšanā, izmēģina atsevišķu tematu apguvi pēc jaunajām programmām un gatavo priekšlikumus programmu uzlabošanai.

Darbs projektā ir ļoti intensīvs un dažkārt traucē ikdienas mācību ritmu, bet, domājams, nesīs augļus turpmākajā mācību procesā.

Žanna Miezīte

23.decembrī Mazzalves skolā 3 nodarbības karjeras jomā vadīja     pieredzējusī  diplomētā karjeras speciāliste, personības izaugsmes trenere Jolanta Priede.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību  mērķis bija rosināt apgūt  prasmes un iemaņas izzināt sevi kā personību un atbilstošai tai izvirzīt  savus karjeras mērķus. Nodarbībās piedalījās 1.-3.klases (25 skolēni) un 7.-9.klases (33 skolēni).

Mazāko klašu skolēni, multiplikāciju tēlu ietekmēti, tika rosināti domāt par savu spēju un prasmju piemērotību konkrētai  profesijai. J. Priedes vadīti, viņi paši sprieda, izteicās un pieņēma lēmumu. Nodarbības beigās katrs skolēns varēja izteikties par gūtajām atziņām un savām iecerēm darba izvēlē. Saruna bija nepiespiesta un radoša, nodarbību beidzot, mazās meitenes pasniedzēju pat samīļoja.

 Vecāko klašu skolēni, pirmkārt, guva pieredzi no pašas Jolantas Priedes kā personības. Speciālistes valoda un jautājumi bija vērsti uz to, lai skolēni nonāktu pie izpratnes par savu piemērotību izvēlētajai profesijai. Lektore ar piemēriem stāstīja par jauniešu kļūdām un stereotipiem, izvēloties profesiju. Jau agri skolas solā jāsaprot, kāpēc es mācos, kam to vajag, ko ar sakrātajām zināšanām un prasmēm pēc skolas absolvēšanas varētu iesākt. Vai tas, ko jaunietis  strādās, pašam patiks vai drīzāk vecākiem?

Nodarbība bija vērtīga - rosināja pašus domāt, izrauties no skolas vides un ieklausīties speciālistes viedoklī. Pēc nodarbības motivētajiem skolēniem bija arī individuāli jautājumi.

      Daiga Pabērza

Valsts Izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar iekšlietu  un aizsardzības speciālistiem 15. novembrī  Bauskā  rīkoja 4 stundu semināru ,,Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās.” To apmeklēja piecpadsmit Mazzalves un Neretas skolas 7.-10. klases skolēni Daigas Pabērzas vadībā.

Semināra mērķis bija izsmeļoši iepazīstināt jauniešus par karjeras iespējām mūsdienās  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Latvijas armijā, Valsts robežsardzē un Valsts policijā.

Katras jomas pārstāvji savu jomu prezentēja apmēram  50 minūtes, interesanti, bagātīgi un mērķtiecīgi stāstot un rādot gan video, gan slaidus, gan iesaistot nelielos jautājumu konkursos, par pareizām atbildēm dāvinot suvenīrus. Runātāji  dalījās arī ar savu  personīgo profesionālo  pieredzi un aicināja jauniešus šīs profesijas apgūt, jo

  • speciālisti šajās jomās ir un būs pieprasīti,
  • darbs šajās jomās ir prestižs un, viņuprāt, pietiekami labi atmaksāts,
  • ir lielas iespējas sevis izzināšanai un izaugsmei,
  • darbs saistās ar vīrišķību un patriotismu,
  • ir atmaksāta izglītošanās un ļoti augstas sociālās garantijas.

Runātāji uzsvēra, ka visās šajās jomās konkursu veidā izvēlas gudrus un spēcīgus jauniešus ar vidusskolas   izglītību, un tas, protams, motivēja arī mums pieņemt lēmumu, ka bez labas izglītības nevienu labi atmaksātu darbu nevarēs atrast, un tāpēc jāgrib un jāprot mācīties.

Īpaši aizraujoša bija policistu prezentācija, jo 4 jaunieši no Policijas akadēmijas īsi pastāstīja par savu izvēli, mērķi studēt  un  strādāt specvienībās. Viņi  demonstrēja dažādus kaujas un aizsardzības spēka paņēmienus.

Noslēgumā ieradās 2 kinologi ar saviem kolēģiem-suņiem-demonstrēja savu saskarsmi, gudrību un īpašās spējas. Tas mums visiem ļoti, ļoti patika. 8. klases Emīlam palaimējās būt ,,izmēģinājuma ekspertam” suņa priekšā. Guvām patīkamas emocijas gan no slavenajiem Latvijas suņiem, gan no viņu saimniekiem-kinologiem.

Daudz uzzinājām par Latvijas karavīru, ugunsdzēsēju, policistu un robežsargu darbu un misiju Latvijā un arī Eiropā. Ļoti priecājos par iespēju apmeklēt šo semināru.

Daiga Pabērza

Arī 2017./2018.m.g. abas Neretas novada skolas piedalās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Novadā uz nelielu slodzi strādā pedagogs – karjeras konsultants Rita Trukša. Viņa sadarbībā ar Mazzalves pamatskolas skolotāju Daigu Pabērzu, skolu klašu audzinātājiem plāno un organizē pasākumus skolēnu karjeras atbalstam.

Skolēniem būs iespēja sevi izzināt, pārbaudīt savas spējas un rast priekšstatu par dažādām profesijām, lai mērķtiecīgāk varētu izvēlēties savējo. Mazzalviešiem būs nodarbība kopā ar personīgās izaugsmes speciālistu par sevis izzināšanu. Neretas vidusskolēni un 7.-9.klašu skolēni kopā ar profesionālu karjeras speciālistu vairākās nodarbībās plānos savu karjeru.

Skolēni šajā mācību gadā apmeklēs mūsu novada un apkārtējo novadu  uzņēmēju darba vietas, tiksies ar uzņēmējiem, izzinās viņu pieredzi. Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 2.-5.klašu skolēniem iecerēts apmeklēt vairākus uzņēmumus, lai iepazītu ražošanas procesus un tur strādājošo profesijas Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas 6.klases izglītojamie dosies individuālas ražotnes izpētē, 7.klase dosies tematiskajā nodarbībā botāniskajā dārzā, 10.klase un Mazzalves pamatskolas 5.-7.klase apmeklēs lidostu, lai iepazītos ar lidostā strādājošo profesijām. Mazzalves pamatskolas un Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sākumskolas skolēni apmeklēs saldumu ražošanas kombinātu un gūs priekšstatu par fasētāja darbu, reklāmu un pārdošanu. Mazzalves pamatskolas 4.-9.klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanu, plānota praktiska nodarbība, lai varētu iejusties skaistumkopšanas speciālista lomā.

Informāciju par tālākizglītības iespējām profesionālajā jomā Neretas novada skolēni saņem no karjeras konsultanta un klašu audzinātājiem. Karjeras izglītībā Neretas novads sadarbojas gan ar Aizkraukles profesionālo vidusskolu, gan ar augstskolām , gan darba devējiem un profesionālajām organizācijām, gan izmanto Nodarbinātības valsts aģentūras Neretas filiāles speciālista sniegto informāciju par nodarbinātību vasarā un dalību projektos. Tiks izmantotas NVO “Ērberģiešu”, “Niricas”, “Neretas papardīšu” piedāvātās iespējas karjeras izglītībā (NVO iepazīstinās ar dažādām profesijām, kuras vajadzīgas novadā).

 

Žanna Miezīte

Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros tiek uzraudzīta. Izgāztuve pēc projekta realizācijas ir uzturēta labā kārtībā, katru gadu tiek veikts monitorings.

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Pagasta iedzīvotāji un garāmbraucēji ir bijuši apzinīgi un rekultivētajā izgāztuvē atkritumus vairs neizmet. Pašvaldības darbinieki rekultivēto teritoriju uztur kārtībā, apseko.

Septembrī un oktobrī 3 Neretas novada jaunieši turpina iesaistīties projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) Jauniešiem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības, Dita Davidova turpina mācīties manikīra kursos.

 Bet svarīgākais šajos mēnešos ir iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku Neretas novadā izzināšana. Jaunieši iesaistījās sporta pasākumu organizēšanā, apmeklē dažādus pasākumus.

Valteram Vītolam interesē tehnika, tāpēc viņš labprāt apmeklēja Neretā sporta klubu “Saules”, kur viņam bija iespēja iepazīties ar jauniešiem, kuri te, Naura Beļūna rosināti, piektdienu vakaros un dažreiz arī sestdienās un svētdienās paši meistaro mopēdus. Sporta klubs īrē telpas, kuras jaunieši paši uztur kārtībā, paši jaunieši rūpējas arī par siltumu un labsajūtu klubā. Te ir prezentāciju telpa, kur izkārtoti foto, kausi un diplomi par sporta kluba “Saules” motokrosistu panākumiem. Ir arī noliktava, kur glabājas rezerves daļas. Bet visa rosība un darbošanās notiek darbnīcā – telpā, kur visi darbarīki salikti pa ķērienam. Te metina, skrūvē, mēģina…Puiši lietderīgi pavada brīvo laiku. Arī Valteru tas ieinteresēja. Viņam vēl vairāk nostiprinājās doma pilnveidot savu motociklu kolekciju, restaurēt tos un…varbūt atklāt nelielu darbnīcu.

Jauniešiem projektā bija iespēja arī izzināt Tomsonu ģimenes pieredzi tūrisma attīstīšanā Pilkalnes muižā. Ar daudzveidīgu saimniekošanu, prasmi ieinteresēt cilvēkus, piesaistīt finansējumu dažādos projektos Pilkalnes muiža jauniešiem likās interesanta un pieredzes pārņemšanas vērta.

Projekta vadītāja Neretas novadā Žanna Miezīte

 

 

Projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (Nr.9 2.4.2/16/I/034) ietvaros PII “Ziediņš” notika sportiskās aktivitātes bērniem.  Pirmsskolas vecuma bērni 6.oktobrī fizisko aktivitāšu nodarbību noslēguma pasākumā Jolantas Albrehtas vadībā piedalījās dažādās sporta disciplīnās, skrienot pa šķēršļu joslu, lienot, pārbaudīja precizitāti un roku veiklību, metot bumbiņu, kā arī mēģināja apgāzt spēļu ķegļus. Tāpat mazie atrakcijā “Lāča appikošana”zīmēja sniega pikas, pēc tam tās līmējot uzzīmētam lācim uz vēdera. Par aktīvu dalību katrs bērns saņēma medaļu – kliņģerīšu virteni.

Projekta ietvaros J.Albrehta vadīja astoņas fizisko aktivitāšu nodarbības (septembris – oktobris).

Daiga Meldere

Projektā "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves "Radiņi" Nr. 32708/28557/PPV vienošanās Nr.3DP/3.5.1.2.1/10/IPI/VIDM/001 rekultivācija" ir veikti rekultivācijas darbi un ir sakopta teritorija. Katru gadu rekultivētajā izgāztuvē tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota. Rekultivētā izgāztuve "Radiņi" tiek uzraudzīta un uzturēta kārtībā.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3355477
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1768
84824
3355477

Sadarbība