Šī gada 8. jūnijā  Neretas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Dzīvo vesels Neretas novadā ”  Nr.9.2.4.2/16/I/034 īstenošanu .

 Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki,  personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta kopējais  finansējums ir 48582.00 EUR, t.sk. :

  • 85%  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 41294.70 EUR
  • 15 % valsts budžeta finansējums -   7287.30 EUR

Šobrīd tiek plānoti iepirkumi un kārtotas formalitātes, lai veiksmīgi uzsāktu projektu. Ar paredzamajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017.gadam Neretas novada mājaslapā: http://neretasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/projekti/item/3427-uzsakta-projekta-dzivo-vesels-neretas-novada-istenosana-neretas-novada

 

Solvita Bukša

Neretas novada 3 jaunieši šajā gadā  no augusta līdz decembrim ir iesaistījušies  projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0/15/I/001). Projektu vada Žanna Miezīte, mentora pienākumus veic Madara Zeltiņa.

Augustā jaunietes palīdzēja novada nevalstiskajām organizācijām, iesaistoties novada Sporta svētku un Zalves pagasta svētku “Atvadas vasarai” organizēšanā, piedalījās Jāņa Jaunsudrabiņa 140 gadu piemiņas pasākumā, no septembra 1 jauniete kursos apgūs manikīra prasmes. Septembrī jaunieši iesaistīsies dažādu sporta aktivitāšu organizēšanā novadā. Visiem 3 jauniešiem būs iespēja kļūt mobilākiem, jo viņi apgūs autovadītāja prasmes.

Patīkami, ka jaunieši, kuri sākuši darboties projektā,  kļuvuši aktīvāki, uzņēmīgāki un meklē savu vietu dzīvē. Priecājamies, jo tas jau arī ir šī projekta mērķis.

Nākamā gada sākumā atkal 15 – 29 gadus veci jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs pieteikties šai projektā. Kopā mēģināsim rast risinājumus, kā veidot savu karjeru.

Žanna Miezīte

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros Neretas pagastā tiek īstenots projekts Nr. 16-04-AL08-A019.2202-000002 “Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas fasādes renovācija”. Tā ietvaros tiek atjaunota Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas fasāde. 

Fasādes renovācijas darbus veic SIA “BŪVREM” no Ropažu pagasta. Restaurācijas veikto darbu izmaksas summa bez PVN ir EUR 41172.60.

Renovācijas laikā ir paredzēta ēkas fasādes vecā apmetuma nokalšana, jauna apmetuma uzlikšana, krāsas noņemšana visai fasādei, fasādes špaktelēšana un slīpēšana un fasādes nokrāsošana. Darbi tiek veikti 1086.00 ēkas kvadrātmetros. Ēkas fasādei visapkārt tiek izvietotas sastatnes, kā arī, ņemot vērā, ka baznīcas ēka ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis un svētdienās baznīcā joprojām notiek dievkalpojumi, renovācijas darbu veicēji ir nodrošinājuši piekļuvi pie baznīcas ieejas durvīm.

Projekta ietvaros renovācijas darbi ir jāveic līdz 2017.gada oktobra beigām. Visi ēkas fasādes renovācijas darbi ir veicami ārpusē, tāpēc darba gaitu un iekļaušanos termiņos būtiski ietekmēs arī laika apstākļi.

Neretas novada pašvaldība šajā projektā piedalās ar 10% lielu līdzfinansējumu. 

Renovētā ēka kā sakrāls objekts piesaistīs tūristu vēlmi iegriezties baznīcā kā tūrisma objektā. Evaņģēliski luteriskās baznīcas ēka atrodas pašā Neretas centrā uz galvenās ielas, tā ir viegli atrodama un pieejama un baznīcas vizuālais tēls ir ļoti svarīgs.

Šis projekts ir liels ieguvums ne tikai neretiešiem, bet arī Neretas novada iedzīvotājiem un Zemgales reģionam kopumā. 

Neretas ev.lut.draudzes priekšnieks Arvīds Jermušs

Noslēdzies biedrības “Upmales mantinieki” projekts „Animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem Rites Tautskolā”. Tā ietvaros šovasar no 6.līdz 12.augustam Viesītes Novada Rites Tautskolā notika animācijas nometne Latvijas un diasporas bērniem.

Mūsdienu bērni ir uzauguši tehnoloģiju vidē, viņi lielu savas dzīves daļu pavada virtuālajā vidē, spēj brīvi operēt ar audio, video failiem sociālajos tīklos, telefonos, mp3 atskaņotājos un citās ierīcēs, bet bieži vien ir datoratkarīgi un sociāli izolēti. Tādēļ nometnes mērķis bija 15 Latvijas bērniem un 31 diasporas bērnam no Bradfordas nedēļas nogales skoliņas “Saulespuķe” (Lielbritānija), Latviešu Biedrības Īrijā Latviešu Skolas „Jumīts” Waterford, kā arī no Kaļiņingradas apgabala (Krievija) kopīgi apgūt animācijas pamatus, veidojot filmiņas par latviešu folkloras tēmām. Tāpat nometnes organizatoru mērķis bija palīdzēt bērniem vasaru padarīt par krāsainu, interesantu piedzīvojumu - izjust Latvijas vasaru, kopā iegūt jaunas zināšanas un prasmes rokdarbos, mācīties vai nostiprināt latviešu valodas prasmes, sportot, dejot, atpūsties. Kā materiāls animācijas filmām tika izmantota latviešu folklora (latviešu tautas pasakas, teikas, mīklas), tādējādi rosinot interesi par latviešu kultūru un valodu. Tas ir mūsdienīgs veids, kā stiprināt saikni ar Latviju un stimulēt bērnu, jauniešu sadarbību, latvisko pašapziņu un radošo darbību.

Nometnē bērni iepazinās ne vien ar folkloru, animācijas filmu veidošanu, bet arī ar papīra liešanu kā tehnoloģiju un mākslu. Animācijas filmas bērni veidoja no pašu izlietajiem papīriem, pašu izgatavotām papīra un plastilīna lellēm. Veidojot animācijas filmas, bērni saprata, ka tehnoloģijas var izmantot savai radošajai darbībai, savu talantu izkopšanai un sevis reprezentācijai. Savukārt bērnu vecākiem nometne palīdzēja saprast, ka mūsdienu patērētāju kultūrā svarīgi ir aktualizēt cilvēka potenciālu kā resursu, kas spēj radīt gan materiālās, gan nemateriālās vērtības. Veidojot animācijas filmas, bērni mācījās radīt paši: radīt papīru, radīt tēlus, mācīties atdzīvināt tēlus ekrānā un beigu beigās izmantot šos tēlus kā medijus vizuālu, digitālu stāstu stāstīšanā. Animācijas filmu veidošana pierāda, ka mūsdienu informācijas tehnoloģijas var kalpot sadarbības prasmju pilnveidei, radošai pašizpausmei un vēstījuma reprezentācijai. Nometnes laikā animācijas nodarbības papildināja latviešu valodas un rokdarbu nodarbības, rotaļnodarbības, sportiskās aktivitātes un pārgājiens – ekskursija uz tuvējo rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi” Neretas novadā.

Laiks nometnē aizritēja steidzīgi, raiti un spraigi daudzveidīgajās nodarbībās, atpūtas un kultūras pasākumos. Nometnes pēdējās dienās dalībnieki izveidotās filmiņas ierakstīja DVD, kurus saņēma kā dāvanas. Visus nometnes laikā izgatavotos darbiņus rokdarbu nodarbībās bērni varēja paņemt līdzi uz mājām atmiņai par nedēļu Latvijā – Rites Tautskolā.

Lidija Ozoliņa, projekta un nometnes vadītāja

 

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai”.  2017.gada 24.augustā Valsts izglītības satura centrs un Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Neretas novadā.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2017./2018.mācību gada laikā Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 16 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā var tikt uzsākti, t.sk., sasaistot tos ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām. “Ir gandarījums par pašvaldības milzīgo darbu, kas paveikts esošās situācijas izvērtēšanā, skolu vajadzību noteikšanā un jaunu risinājumu izstrādē. Šo risinājumu vislielākā ietekme būs jūtama STEM izglītības saturā, jo var novērot, ka dabaszinību apguve un jaunu mācību formu attīstība STEM jomā izglītības iestādēm ir kļuvusi par prioritāti,” uzsver projekta vadītāja Liene Voroņenko.

Projekta realizācijas laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas skolēniem būs iespēja Latvijas universitātes dabaszinātņu centra laboratorijā veikt laboratorijas darbus, apskatīt dabaszinātņu centru, būs iespēja padziļināti iepazīt dažādas dzīvnieku sugas zooloģiskajā  dārzā kopā ar zooloģiskā dārza darbiniekiem, Salaspils botāniskajā dārzā izzināt dažādas augu sugas un tās dziļāk izpētīt, varēs pabūt Cēsu Zinoo centrā un apskatīt Ventspils lokatoru, paplašināt zināšanu loku astronomijā. Mazzalves pamatskolā īpaša uzmanība tiks veltīta vides pētniecībai, bet Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola saņems finansējumu vizuālās mākslas nodarbību, sporta nodarbību un deju kolektīvu finansēšanai. Skolotājiem projekta ietvaros būs iespēja izglītoties skolēnu individuālo kompetenču veidošanā.

Žanna Miezīte

   Šī gada 8. jūnijā  Neretas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Dzīvo vesels Neretas novadā ”  Nr.9.2.4.2/16/I/034 īstenošanu .

 Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta kopējais  finansējums ir 48582.00 EUR, t.sk. :

·         85%  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 41294.70 EUR

·         15 % Valsts budžeta finansējums -   7287.30 EUR

Uz doto brīdi tiek plānoti iepirkumi un kārtotas formalitātes, lai veiksmīgi uzsāktu projektu. Ar paredzamajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017.gadam.

Pielikumā darba plāns

 

Neretas pagastā ir īstenots projekts Nr. 16-04-A-L08-A019.2202-000015 “Neretas Sudmalu jaukā sala”. Tā ietvaros ir atjaunota Neretas brīvdabas estrāde un soliņi, estrādes koka vairogi un estrādes augšējais laukums. Projekta pēdējie darbi tika pabeigti jūnija beigās. Bet pašvaldība vēl no savas puses veic darbus, ko pabeigs jūlija sākumā.  Brīvdabas estrādes atjaunošanas darbus LAD projektā  veica  SIA “LC “Būve”, par kopējo summu 44322.49 EUR ( t.sk. PVN).

Atjaunotā Neretas brīvdabas estrāde palielinās iespēju organizēt tādus pasākumus, kas palīdzētu saglabāt esošās  tradīcijas un dibināt jaunas, kā arī popularizēt Neretas vārdu.

 Plānots, ka 16.jūlijā Neretas estrāde tiks atklāta ar vērienīgā Latvijas simtgades projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” koncertu, kura iedvesmotāji ir fonds “Viegli”.                                                                                                       

                                                                                                Daiga Meldere

18.maijā Neretas novada domes pārstāvju delegācija viesojās Biržos, lai kopā ar lietuviešu pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities ” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros kopīgi apspriestu veicamās un jau paveiktās aktivitātes, gaidāmos rezultātus un diskutētu par pašreizējo situāciju.

Projekta pārstāve Solvita Bukša uzsvēra, ka projektā paredzētie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles grīdas seguma nomaiņas darbi jau ir uzsākti. Tos plānots pabeigt līdz maija beigām. Neretas sporta halle tiks atjaunota un modernizēta. Tās telpas varēs izmantot visas vecuma grupas. Projekta aktivitāšu īstenošana ietilpst trenēšanās un praktiskās aktivitātes, kā arī sporta svētki.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, uzrunājot pasākumu dalībniekus, teica: “Kopīgiem spēkiem ar Biržu rajona pašvaldību mums izdevies īstenot ļoti vērtīgu projektu. Tā kā pieredze starptautisku projektu apgūšanā mums nebija pārāk liela, tad šo sasniegumu es uzskatu par lielu panākumu mūsu novadam. Iegūtos finanšu līdzekļus izlietosim projekta realizācijai, t.sk. Neretas sporta halles modernizācijai. Sporta zāle tiks izmantota ne tikai sporta nodarbībām, bet arī citām sabiedrības aktivitātēm. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp abu valstu kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīties sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Pārrobežu sadarbības mērķis ir sasniegt vienmērīgu Latvijas-Lietuvas robežas reģionālo attīstību sociālajās , ekonomiskajās un kultūras sfērās , kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm. Esmu pārliecināts, ka šos  uzstādījumus mums izdosies sasniegt.” A. Kviesis izsaka pateicību projektu vadības speciālistei Solvitai Bukšai par lielo ieguldījumu projektu īstenošanā.

Savukārt lietuvieši projekta ietvaros cels skeitparku.

 

 

Daiga Meldere

24.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini, uzzini, aizraujies!”, kurās piedalījās ne tikai Neretas, bet arī Mazzalves pamatskolas skolēni.  Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku tika organizētas tehniski radošās darbnīcas, kur jaunieši varēja radoši izglītoties un gudri izklaidēties.  Bērniem un jauniešiem bija iespēja pašiem aktīvi darboties un iesaistīties praktiskajos darbos četrās dažādās darbnīcās.  

Tehniski radošajā darbnīcā “Katapulta” skolēni uzzināja par elastības spēku, ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanas un palaišanas leņķiem un katapultas darbības principu. Radošā darbnīca ir aktivitāte fizikas novirzienā, un tās laikā dalībnieki no pieejamiem materiāliem (saldējuma kociņiem, gumijām un plastmasas karotes), izmantojot savu radošo izdomu, izgatavoja tādu katapultu, ko vēlāk bija iespēja testēt vairākās disciplīnās (precizitātē un spēkā).

Darbnīcā “Vēja ģeneratori” skolēni izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus. Dalībnieki šajā nodarbībā varēja uzzināt, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas ražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu.

“Domino efekts ” apspēlēja Rūba Goldberga mašīnas principu – kaut ko pavisam vienkāršu izdarīt pēc iespējas sarežģītāk, izmantojot spēku un inerci. Nodarbības sākumā skolēniem tika nodemonstrēts mūzikas video klips “OK Go” dziesmai “This Too Shall Pass”, kurā tapšanā izmantots Rūba Goldberga mašīnas princips. Darbnīcas lielākā vērtība ir mācība, ka nekad nevajag padoties pie pirmās neveiksmes. Ieguldot enerģiju, radošu izdomu, pacietību un, visai komandai darbojoties kopā, iespējams sasniegt izcilu rezultātu.

Savukārt darbnīcā “Nopelni miljonu” skolēni paši varēja atkārtot pasaulslaveno Edisona eksperimentu, kura rezultāts ir ikdienā tik pierastais produkts – elektriskā spuldzīte. Darbnīcā, saslēdzot elektrisko ķēdi, bija iespēja noskaidrot , kā un kāpēc elektrību spēj saražot ābols, kartupelis, citrons un pat cilvēks. Skolēniem pašiem bija iespēja no pieejamiem materiāliem izveidot savu spuldzīti, konstatēt, kad un kāpēc kvēldiegs gail un pārdeg, kā arī izpētīt, kāda materiāla kvēldiegs deg visilgāk un visspožāk.

 

Daiga Meldere

2017.gada 30.martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu starptautiskā programmā INTERREG V-A  Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada  programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived teritories by creating sustainable, active and healthy communities” (“ Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ).

Neretas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra: “Patiess prieks, ka Neretas novada pašvaldībai pirmo reizi izdevies sekmīgi startēt starpvalstu projektā. Pie tā esam ļoti nopietni strādājuši jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atradām lielisku sadarbības partneri no lietuviešu puses-  Biržu rajona pašvaldību. Izdevās sagatavot labu projekta pieteikumu, iesniegt to noteiktajos termiņos un sasniegt vēlamo rezultātu. Saprotams, ka šajā darbā lieti noderēja arī lietuviešu valodas zināšanas. Starp šajā Interreg projektu programmā iesniegtajiem 156  projektiem atbalstīts tika 41. Mūsu iesniegtais projekts bija kā 23 atbalstītākais. Šī projekta rezultātā iegūtos 77 tūkstošus EUR galvenokārt izlietosim Neretas vidusskolas sporta zāles renovācijai. Līdz ar to pašvaldības budžetā ietaupīsies līdzekļi, kurus varēsim izlietot citu infrastruktūras objektu sakārtošanai.

Lielas cerības saistām arī ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Šī projekta ietvaros esam iecerējuši uzbūvēt estrādi Ērberģē un sakārtot daļu no Neretas kultūras nama iekštelpām. Šo projektu izvērtēšana vēl turpinās.”

Biržu un Neretas sadarbības projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Biržu un Neretas pašvaldībās, sekmējot sociālo grupu nodarbinātību. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgus rezultātus – tiks izveidotas jaunas sociālās zonas Biržu un Neretas pašvaldībās. Biržos būs jauns skeitparks, bet Neretā atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle. Tā tiks modernizēta. Halle tiks izmantota ne tikai sporta aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm.

Projekta aktivitāšu īstenošanā ietilpst trenēšanās/praktiskās aktivitātes un sporta svētki. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīt sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Projekta kopējais finansējums ir 199 897, 75 eiro, Neretas novada apgūstamā finansējuma daļa ir 77 532, 14 eiro.
 
Pārrobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju vispārīgais mērķis ir sasniegt vienmērīgu Lietuvas-Latvijas robežas reģionālo
attīstību sociālajās, ekonomiskajās un kultūras sfērās, kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm.

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2691646
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
662
151388
2691646

Sadarbība