Šī gada 8. jūnijā  Neretas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Dzīvo vesels Neretas novadā ”  Nr.9.2.4.2/16/I/034 īstenošanu .

 Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa - visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;  trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji; bezdarbnieki;  personas ar invaliditāti;  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem; bērni; pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta kopējais  finansējums ir 48582.00 EUR, t.sk. :

·         85%  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 41294.70 EUR

·         15 % Valsts budžeta finansējums -   7287.30 EUR

Uz doto brīdi tiek plānoti iepirkumi un kārtotas formalitātes, lai veiksmīgi uzsāktu projektu. Ar paredzamajiem pasākumiem var iepazīties projekta darba plānā 2017.gadam.

Pielikumā darba plāns

 

Neretas pagastā ir īstenots projekts Nr. 16-04-A-L08-A019.2202-000015 “Neretas Sudmalu jaukā sala”. Tā ietvaros ir atjaunota Neretas brīvdabas estrāde un soliņi, estrādes koka vairogi un estrādes augšējais laukums. Projekta pēdējie darbi tika pabeigti jūnija beigās. Bet pašvaldība vēl no savas puses veic darbus, ko pabeigs jūlija sākumā.  Brīvdabas estrādes atjaunošanas darbus LAD projektā  veica  SIA “LC “Būve”, par kopējo summu 44322.49 EUR ( t.sk. PVN).

Atjaunotā Neretas brīvdabas estrāde palielinās iespēju organizēt tādus pasākumus, kas palīdzētu saglabāt esošās  tradīcijas un dibināt jaunas, kā arī popularizēt Neretas vārdu.

 Plānots, ka 16.jūlijā Neretas estrāde tiks atklāta ar vērienīgā Latvijas simtgades projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” koncertu, kura iedvesmotāji ir fonds “Viegli”.                                                                                                       

                                                                                                Daiga Meldere

18.maijā Neretas novada domes pārstāvju delegācija viesojās Biržos, lai kopā ar lietuviešu pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities ” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros kopīgi apspriestu veicamās un jau paveiktās aktivitātes, gaidāmos rezultātus un diskutētu par pašreizējo situāciju.

Projekta pārstāve Solvita Bukša uzsvēra, ka projektā paredzētie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles grīdas seguma nomaiņas darbi jau ir uzsākti. Tos plānots pabeigt līdz maija beigām. Neretas sporta halle tiks atjaunota un modernizēta. Tās telpas varēs izmantot visas vecuma grupas. Projekta aktivitāšu īstenošana ietilpst trenēšanās un praktiskās aktivitātes, kā arī sporta svētki.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, uzrunājot pasākumu dalībniekus, teica: “Kopīgiem spēkiem ar Biržu rajona pašvaldību mums izdevies īstenot ļoti vērtīgu projektu. Tā kā pieredze starptautisku projektu apgūšanā mums nebija pārāk liela, tad šo sasniegumu es uzskatu par lielu panākumu mūsu novadam. Iegūtos finanšu līdzekļus izlietosim projekta realizācijai, t.sk. Neretas sporta halles modernizācijai. Sporta zāle tiks izmantota ne tikai sporta nodarbībām, bet arī citām sabiedrības aktivitātēm. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp abu valstu kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīties sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Pārrobežu sadarbības mērķis ir sasniegt vienmērīgu Latvijas-Lietuvas robežas reģionālo attīstību sociālajās , ekonomiskajās un kultūras sfērās , kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm. Esmu pārliecināts, ka šos  uzstādījumus mums izdosies sasniegt.” A. Kviesis izsaka pateicību projektu vadības speciālistei Solvitai Bukšai par lielo ieguldījumu projektu īstenošanā.

Savukārt lietuvieši projekta ietvaros cels skeitparku.

 

 

Daiga Meldere

24.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Tehniskās jaunrades diena “Izmēģini, uzzini, aizraujies!”, kurās piedalījās ne tikai Neretas, bet arī Mazzalves pamatskolas skolēni.  Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parku tika organizētas tehniski radošās darbnīcas, kur jaunieši varēja radoši izglītoties un gudri izklaidēties.  Bērniem un jauniešiem bija iespēja pašiem aktīvi darboties un iesaistīties praktiskajos darbos četrās dažādās darbnīcās.  

Tehniski radošajā darbnīcā “Katapulta” skolēni uzzināja par elastības spēku, ķermeņa kustības trajektoriju, atvilkšanas un palaišanas leņķiem un katapultas darbības principu. Radošā darbnīca ir aktivitāte fizikas novirzienā, un tās laikā dalībnieki no pieejamiem materiāliem (saldējuma kociņiem, gumijām un plastmasas karotes), izmantojot savu radošo izdomu, izgatavoja tādu katapultu, ko vēlāk bija iespēja testēt vairākās disciplīnās (precizitātē un spēkā).

Darbnīcā “Vēja ģeneratori” skolēni izgatavoja unikālus vēja ģeneratora spārnus. Dalībnieki šajā nodarbībā varēja uzzināt, kāda nozīme ir vējam elektroenerģijas ražošanā un kā dažādas spārnu formas ietekmē sasniegto rezultātu.

“Domino efekts ” apspēlēja Rūba Goldberga mašīnas principu – kaut ko pavisam vienkāršu izdarīt pēc iespējas sarežģītāk, izmantojot spēku un inerci. Nodarbības sākumā skolēniem tika nodemonstrēts mūzikas video klips “OK Go” dziesmai “This Too Shall Pass”, kurā tapšanā izmantots Rūba Goldberga mašīnas princips. Darbnīcas lielākā vērtība ir mācība, ka nekad nevajag padoties pie pirmās neveiksmes. Ieguldot enerģiju, radošu izdomu, pacietību un, visai komandai darbojoties kopā, iespējams sasniegt izcilu rezultātu.

Savukārt darbnīcā “Nopelni miljonu” skolēni paši varēja atkārtot pasaulslaveno Edisona eksperimentu, kura rezultāts ir ikdienā tik pierastais produkts – elektriskā spuldzīte. Darbnīcā, saslēdzot elektrisko ķēdi, bija iespēja noskaidrot , kā un kāpēc elektrību spēj saražot ābols, kartupelis, citrons un pat cilvēks. Skolēniem pašiem bija iespēja no pieejamiem materiāliem izveidot savu spuldzīti, konstatēt, kad un kāpēc kvēldiegs gail un pārdeg, kā arī izpētīt, kāda materiāla kvēldiegs deg visilgāk un visspožāk.

 

Daiga Meldere

2017.gada 30.martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu starptautiskā programmā INTERREG V-A  Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada  programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived teritories by creating sustainable, active and healthy communities” (“ Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ).

Neretas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra: “Patiess prieks, ka Neretas novada pašvaldībai pirmo reizi izdevies sekmīgi startēt starpvalstu projektā. Pie tā esam ļoti nopietni strādājuši jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atradām lielisku sadarbības partneri no lietuviešu puses-  Biržu rajona pašvaldību. Izdevās sagatavot labu projekta pieteikumu, iesniegt to noteiktajos termiņos un sasniegt vēlamo rezultātu. Saprotams, ka šajā darbā lieti noderēja arī lietuviešu valodas zināšanas. Starp šajā Interreg projektu programmā iesniegtajiem 156  projektiem atbalstīts tika 41. Mūsu iesniegtais projekts bija kā 23 atbalstītākais. Šī projekta rezultātā iegūtos 77 tūkstošus EUR galvenokārt izlietosim Neretas vidusskolas sporta zāles renovācijai. Līdz ar to pašvaldības budžetā ietaupīsies līdzekļi, kurus varēsim izlietot citu infrastruktūras objektu sakārtošanai.

Lielas cerības saistām arī ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Šī projekta ietvaros esam iecerējuši uzbūvēt estrādi Ērberģē un sakārtot daļu no Neretas kultūras nama iekštelpām. Šo projektu izvērtēšana vēl turpinās.”

Biržu un Neretas sadarbības projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Biržu un Neretas pašvaldībās, sekmējot sociālo grupu nodarbinātību. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgus rezultātus – tiks izveidotas jaunas sociālās zonas Biržu un Neretas pašvaldībās. Biržos būs jauns skeitparks, bet Neretā atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle. Tā tiks modernizēta. Halle tiks izmantota ne tikai sporta aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm.

Projekta aktivitāšu īstenošanā ietilpst trenēšanās/praktiskās aktivitātes un sporta svētki. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīt sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Projekta kopējais finansējums ir 199 897, 75 eiro, Neretas novada apgūstamā finansējuma daļa ir 77 532, 14 eiro.
 
Pārrobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju vispārīgais mērķis ir sasniegt vienmērīgu Lietuvas-Latvijas robežas reģionālo
attīstību sociālajās, ekonomiskajās un kultūras sfērās, kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm.

Daiga Meldere

No marta Neretas novada skolas iesaistās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001). Projekts darbosies līdz 2020.gadam. Šī projekta ietvaros Neretas novadā strādās karjeras konsultante Rita Trukša, kura sadarbībā ar Daigu Pabērzu koordinēs karjeras izglītību mūsu novadā. (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja Rita Trukša un  Mazzalves pamatskolas skolotāja Daiga Pabērza projekta ietvaros ir ieguvušas atbilstošu izglītību.) Karjeras konsultantes palīdzēs klašu audzinātājām organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, lai skolēniem būtu vieglāk izvēlēties savu nākotnes karjeru.

Šajā mācību gadā novads saņems no ESF 3685 EUR finansējumu karjeras izglītības veicināšanai. Mazzalves pamatskolas skolēniem tiks organizēta mācību ekskursija uz SIA “Skrīveru saldumi”, lai iepazītu saldumu ražošanas procesu un saldumu ražošanā iesaistītās profesijas (pārtikas tehnologs, kulinārs). Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas  7.klases skolēni dosies uz zinātnes centru Cēsīs, lai ieinteresētu skolēnus savas karjeras lēmumā izvēlēties tehniskās zinātnes. (Apmeklējot interaktīvās ekspozīcijas, skolēni izmēģinās dažādas tehnoloģijas un pārbaudīs paši, kā darbojas dabas likumi.) 3.-4.klašu neretieši dosies mācību ekskursijā uz Līgatnes Amatu māju, lai rosinātu bērnu interesi par ar amatniecību saistītām profesijām. (Bērni iesaistīsies amatnieku darbnīcās, kurās dažādu amatu pratēji demonstrēs aušanu stellēs, karošu grebšanu, tāšu pīšanu, vilnas velšanu, leļļu šūšanu, grozu pīšanu, papīra liešanu. Skolēni praktiski darbosies pie kāda no izvēlētajiem amata meistariem (koka rotaļlietas, papīra liešana, vilnas velšana)). Visiem Neretas novada skolēniem 24.aprīlī būs iespēja piedalīties tehniskās jaunrades dienā Neretā “Izmēģini, uzzini, aizraujies!” Diena plānota, lai skolēniem sniegtu daudz jaunu tehnisko zināšanu, kuras varēs pārbaudīt praksē radošajās darbnīcās. Audzēkņiem pašiem būs iespēja uzbūvēt katapultu, unikālus vēja ģeneratora spārnus, atkārtot  Edisona eksperimentu. Tehniski radošajās darbnīcās jauniešiem  tiks piedāvāta iespēja meklēt savas nākotnes profesiju, kas saistās ar  tehnisko nozari un būs pieprasīta nākotnes darba tirgū, piemēram, būvnieks, fiziķis, inženieris… 

Pēc vasaras brīvdienām nākamajā mācību gadā atkal atsāksies dažādas aktivitātes karjeras izglītības  veicināšanai.

Žanna Miezīte

 

Neretas jauniete Velga Miļkeviča iesaistījusies projektā “Proti un dari” ((Nr. 8.3.3.0/15/I/001).  Programmu vada Žanna Miezīte, bet mentors ir Kaspars Baltacis.

Velga stāsta, ka viņa iesaistījusies manikīra, pedikīra darba pamatu apguvē un floristikas kursos. Viņa priecājas, ka tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, izrauties no mājas vides, iegūt jaunus paziņas un kontaktus, ko pēc tam var izmantot darba dzīvē. Pats svarīgākais esot jauna pieredze un iemaņas, turklāt meitene atzīst, ka viņai būtiski bijis, lai kursi būtu praktiski un noderīgi, kas pēc jaunu zinību apgūšanas būtu izmantojami karjeras veidošanā.

Velga atzinīgi vērtē to, ka par kursiem pašai nav jāmaksā, bet izmaksas sedz pašvaldība projekta ietvaros. Zinību apguve notika mācību centrā “Buts”. Meitene priecājas, ka mācības kursos ir nesušas pirmos augļus – viņai ir jau pirmie klienti, kas izmanto manikīra pakalpojumus. Arī floristikas kursi bijuši vērtīgi – praktiskās nodarbības notikušas Jēkabpils ziedu salonā “Mimoza”, kur Velga uzzinājusi dažādus knifiņus, kā kārtot ziedus, kā ilgāk uzglabāt tos svaigus un dažādas citas florista darba nianses.

Velga tuvākajā nākotnē plāno apvienot divu bērnu audzināšanu ar strādāšanu no mājām kā saimnieciskās darbības veicējs, izmantojot projektā “Proti un dari” iegūtās zināšanas. Tāpat meitene priecājas, ka projekts paredz piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, un rosība, spēja būt noderīgam ar savu ieguldījumu ceļ pašapziņu.  Viņa aicina jauniešus, kuri šobrīd nekur nemācās un neapgūst kādas aroda prasmes, droši pieteikties un iesaistīties “Proti un dari”.

 

 

Daiga Meldere

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros  Neretas pagastā tiek īstenots projekts Nr. 16-04-A-L08-A019.2202-000015 “Neretas Sudmalu jaukā sala”. Tā ietvaros tiek atjaunota Neretas brīvdabas estrāde un soliņi, estrādes koka vairogi un estrādes augšējais laukums un kāpņu bruģēšana.

Estrādes atjaunošanas darbus veic SIA "LC Būve" no Jēkabpils. SIA “LC Būve” veikto darbu izmaksas summa bez PVN ir EUR 36630.15.

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis stāsta, ka uz šo brīdi ir demontēts viss, kas ir jādemontē,  -  noņemta skatuves grīda, vecie, savu laiku nokalpojušie soli ir novākti, noņemtas skaņas aizsargbarjeras, atbalsta sienas bija sapuvušas - arī tās novāca nost. Saliņā šobrīd ir ievesti 133 kubikmetri smilts - zem vecās skatuves grīdas bija milzīga bedre, teju 2 m dziļa, kuru paredzēts aizbērt. Vecie paneļi bija izdrupuši, tāpēc, lai neapdraudētu kādu neuzmanīgu bērnu, izklaidīgu pasākuma apmeklētāju un neradītu bīstamas situācijas, tie savulaik tika aiztaisīti ar koka vairogiem. Projekta ietvaros bīstamā bedre tiks aizbērta un noklāta ar bruģi. Paneļi, pa kuriem pārvietojas dziedātāji un dejotāji arī bija izdrupuši un slideni, to vietā būs jaunas trepes.

Kā atzīst J.Zālītis, tā kā termiņi ir "saspiesti", tad ziemā dara visu, ko vien var paveikt. Turklāt darbus arī apgrūtina tas, ka saliņa ir applūstoša teritorija, pavasarī tur veikt darbus būs apgrūtinoši. Šobrīd ir veikti ne tikai demontāžas darbi, bet arī nostiprināta tilta konstrukcija pār kanālu.

Projekts saskaņots ar Dzirnavu saliņas teritorijas īpašnieci Tamāru Stuci, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums ar reģistrāciju Zemesgrāmatā. T. Stuce ir arhitekte, viņa estrādes projektam veidojusi arī brīvdabas estrādes datorgrafiku.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis norāda: ”Projektu paredzēts pabeigt jūlija sākumā. Pašvaldība šajā projektā piedalās ar 10% lielu līdzfinansējumu, bet darbi jāpaveic līdz jūnijam. 15.un 16.jūlijā mūsu novada teritorijā noritēs viens posms no iespaidīgā Latvijas simtgades projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”. Šī pasākuma noslēguma koncertu plānojam organizēt jaunajā Neretas Dzirnavu saliņā.”

 

Neretieši cer, ka, atjaunojot Neretas brīvdabas estrādi, palielināsies iespējas organizēt tādus pasākumus, kas palīdzētu saglabāt un attīstīt esošās un dibināt jaunas tradīcijas, popularizēt Neretas vārdu, dodot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem iespēju baudīt  kvalitatīvus pasākumus – uz sakārtotu vietu vēlēsies braukt arī tie mākslinieki, kas tagad Neretai pabrauc garām.

Tāpat arī A.Kviesis piebilda :”Sudmalu saliņa jau Latvijas 1.neatkarības laikos ir bijusi neretiešu iecienīta atpūtas vieta. Šodien vietējie ļaudis šo vietu vairāk pazīst ar nosaukumu „Dzirnavu saliņa”, taču savu populārās atpūtas vietas statusu tā nav zaudējusi arī mūsdienās.

Šis projekts ir liels ieguvums ne tikai neretiešiem, bet arī Neretas novada iedzīvotājiem – visi varēs baudīt kultūru atjaunotajā Dzirnavu saliņas estrādē.”

 

 

Daiga Meldere

Neretas novada deputāti ir lēmuši  par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektā , kura mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana, pieejamība un izmantošana, lai veidotu kvalitatīvu dzīves vidi un stiprinātu iedzīvotāju piederību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā, kā arī lai veicinātu sociālo iekļaušanos un cīnītos pret nabadzību.

Projekta ietvaros ir plānoti kopīgu meistarklašu, plenēru, amatniecības dienu. u.c. pasākumu organizēšana projektu partneru teritorijās, jaunu kopīgu maršrutu izveide, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, sekmējot kultūras pasākumu un tūrisma piedāvājumu iesaistīto partneru teritorijās, kā arī iesaistīto pušu tehniskās un profesionālās kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņas u.c.).

Projekta sadarbības partneri no Lietuvas ir Viļņa un Rokišķi, Baltkrievijas – Polocka, Latviju pārstāv  Neretas novads, Jēkabpils pilsēta un Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris. Neretas novada projekta budžets plānots ap 180 000 EUR, no kā 90% ir Eiropas Savienības fondu finansējums, 5% - valsts finansējums, 5% - pašvaldības.  

Neretas novada pašvaldības projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste Solvita Bukša norāda, ka projekts par vietējās kultūras veicināšanu un kultūras vērtību saglabāšanu ir iesniegts un tiek gaidīta atbilde. Ja tā būs apstiprinoša, tad  Mazzalves pagastā tiks būvēta jauna brīvdabas estrāde, bet Neretas kultūras namā remontēs astoņas telpas. Ja būs pozitīvs lēmums, projektu varētu sākt īstenot 2018.gada pavasarī.

Savukārt projekta otrajā kārtā plānota projekta pieteikšana par sociālās iekļaušanas veicināšanu. Tā paredzēta šā gada septembrī.

 

 

Daiga Meldere

 

Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros tiek uzraudzīta. Izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti, teritorija ir uzturēta labā kārtībā.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2412706
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4755
156690
2412706

Sadarbība