Neretas jauniete Velga Miļkeviča iesaistījusies projektā “Proti un dari” ((Nr. 8.3.3.0/15/I/001).  Programmu vada Žanna Miezīte, bet mentors ir Kaspars Baltacis.

Velga stāsta, ka viņa iesaistījusies manikīra, pedikīra darba pamatu apguvē un floristikas kursos. Viņa priecājas, ka tā ir iespēja apgūt kaut ko jaunu, izrauties no mājas vides, iegūt jaunus paziņas un kontaktus, ko pēc tam var izmantot darba dzīvē. Pats svarīgākais esot jauna pieredze un iemaņas, turklāt meitene atzīst, ka viņai būtiski bijis, lai kursi būtu praktiski un noderīgi, kas pēc jaunu zinību apgūšanas būtu izmantojami karjeras veidošanā.

Velga atzinīgi vērtē to, ka par kursiem pašai nav jāmaksā, bet izmaksas sedz pašvaldība projekta ietvaros. Zinību apguve notika mācību centrā “Buts”. Meitene priecājas, ka mācības kursos ir nesušas pirmos augļus – viņai ir jau pirmie klienti, kas izmanto manikīra pakalpojumus. Arī floristikas kursi bijuši vērtīgi – praktiskās nodarbības notikušas Jēkabpils ziedu salonā “Mimoza”, kur Velga uzzinājusi dažādus knifiņus, kā kārtot ziedus, kā ilgāk uzglabāt tos svaigus un dažādas citas florista darba nianses.

Velga tuvākajā nākotnē plāno apvienot divu bērnu audzināšanu ar strādāšanu no mājām kā saimnieciskās darbības veicējs, izmantojot projektā “Proti un dari” iegūtās zināšanas. Tāpat meitene priecājas, ka projekts paredz piedalīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, un rosība, spēja būt noderīgam ar savu ieguldījumu ceļ pašapziņu.  Viņa aicina jauniešus, kuri šobrīd nekur nemācās un neapgūst kādas aroda prasmes, droši pieteikties un iesaistīties “Proti un dari”.

 

 

Daiga Meldere

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros  Neretas pagastā tiek īstenots projekts Nr. 16-04-A-L08-A019.2202-000015 “Neretas Sudmalu jaukā sala”. Tā ietvaros tiek atjaunota Neretas brīvdabas estrāde un soliņi, estrādes koka vairogi un estrādes augšējais laukums un kāpņu bruģēšana.

Estrādes atjaunošanas darbus veic SIA "LC Būve" no Jēkabpils. SIA “LC Būve” veikto darbu izmaksas summa bez PVN ir EUR 36630.15.

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis stāsta, ka uz šo brīdi ir demontēts viss, kas ir jādemontē,  -  noņemta skatuves grīda, vecie, savu laiku nokalpojušie soli ir novākti, noņemtas skaņas aizsargbarjeras, atbalsta sienas bija sapuvušas - arī tās novāca nost. Saliņā šobrīd ir ievesti 133 kubikmetri smilts - zem vecās skatuves grīdas bija milzīga bedre, teju 2 m dziļa, kuru paredzēts aizbērt. Vecie paneļi bija izdrupuši, tāpēc, lai neapdraudētu kādu neuzmanīgu bērnu, izklaidīgu pasākuma apmeklētāju un neradītu bīstamas situācijas, tie savulaik tika aiztaisīti ar koka vairogiem. Projekta ietvaros bīstamā bedre tiks aizbērta un noklāta ar bruģi. Paneļi, pa kuriem pārvietojas dziedātāji un dejotāji arī bija izdrupuši un slideni, to vietā būs jaunas trepes.

Kā atzīst J.Zālītis, tā kā termiņi ir "saspiesti", tad ziemā dara visu, ko vien var paveikt. Turklāt darbus arī apgrūtina tas, ka saliņa ir applūstoša teritorija, pavasarī tur veikt darbus būs apgrūtinoši. Šobrīd ir veikti ne tikai demontāžas darbi, bet arī nostiprināta tilta konstrukcija pār kanālu.

Projekts saskaņots ar Dzirnavu saliņas teritorijas īpašnieci Tamāru Stuci, ar kuru noslēgts zemes nomas līgums ar reģistrāciju Zemesgrāmatā. T. Stuce ir arhitekte, viņa estrādes projektam veidojusi arī brīvdabas estrādes datorgrafiku.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis norāda: ”Projektu paredzēts pabeigt jūlija sākumā. Pašvaldība šajā projektā piedalās ar 10% lielu līdzfinansējumu, bet darbi jāpaveic līdz jūnijam. 15.un 16.jūlijā mūsu novada teritorijā noritēs viens posms no iespaidīgā Latvijas simtgades projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”. Šī pasākuma noslēguma koncertu plānojam organizēt jaunajā Neretas Dzirnavu saliņā.”

 

Neretieši cer, ka, atjaunojot Neretas brīvdabas estrādi, palielināsies iespējas organizēt tādus pasākumus, kas palīdzētu saglabāt un attīstīt esošās un dibināt jaunas tradīcijas, popularizēt Neretas vārdu, dodot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem iespēju baudīt  kvalitatīvus pasākumus – uz sakārtotu vietu vēlēsies braukt arī tie mākslinieki, kas tagad Neretai pabrauc garām.

Tāpat arī A.Kviesis piebilda :”Sudmalu saliņa jau Latvijas 1.neatkarības laikos ir bijusi neretiešu iecienīta atpūtas vieta. Šodien vietējie ļaudis šo vietu vairāk pazīst ar nosaukumu „Dzirnavu saliņa”, taču savu populārās atpūtas vietas statusu tā nav zaudējusi arī mūsdienās.

Šis projekts ir liels ieguvums ne tikai neretiešiem, bet arī Neretas novada iedzīvotājiem – visi varēs baudīt kultūru atjaunotajā Dzirnavu saliņas estrādē.”

 

 

Daiga Meldere

Neretas novada deputāti ir lēmuši  par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektā , kura mērķis ir kultūras vērtību saglabāšana, pieejamība un izmantošana, lai veidotu kvalitatīvu dzīves vidi un stiprinātu iedzīvotāju piederību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā, kā arī lai veicinātu sociālo iekļaušanos un cīnītos pret nabadzību.

Projekta ietvaros ir plānoti kopīgu meistarklašu, plenēru, amatniecības dienu. u.c. pasākumu organizēšana projektu partneru teritorijās, jaunu kopīgu maršrutu izveide, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana, sekmējot kultūras pasākumu un tūrisma piedāvājumu iesaistīto partneru teritorijās, kā arī iesaistīto pušu tehniskās un profesionālās kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņas u.c.).

Projekta sadarbības partneri no Lietuvas ir Viļņa un Rokišķi, Baltkrievijas – Polocka, Latviju pārstāv  Neretas novads, Jēkabpils pilsēta un Zemgales plānošanas reģions kā vadošais partneris. Neretas novada projekta budžets plānots ap 180 000 EUR, no kā 90% ir Eiropas Savienības fondu finansējums, 5% - valsts finansējums, 5% - pašvaldības.  

Neretas novada pašvaldības projektu vadības un plānošanas attīstības speciāliste Solvita Bukša norāda, ka projekts par vietējās kultūras veicināšanu un kultūras vērtību saglabāšanu ir iesniegts un tiek gaidīta atbilde. Ja tā būs apstiprinoša, tad  Mazzalves pagastā tiks būvēta jauna brīvdabas estrāde, bet Neretas kultūras namā remontēs astoņas telpas. Ja būs pozitīvs lēmums, projektu varētu sākt īstenot 2018.gada pavasarī.

Savukārt projekta otrajā kārtā plānota projekta pieteikšana par sociālās iekļaušanas veicināšanu. Tā paredzēta šā gada septembrī.

 

 

Daiga Meldere

 

Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi “Strobuki” projekta “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves “Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros tiek uzraudzīta. Izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti, teritorija ir uzturēta labā kārtībā.

 

Uz doto brīdi rekultivētajā izgāztuvē tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota. Rekultivētā izgāztuve "Radiņi", tiek uzraudzīta un uzturēta kārtībā.

 

2016. gada  7. jūnijs

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekts tika realizēts par ES fondu līdzekļiem. Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Pagasta iedzīvotāji un garāmbraucēji ir bijuši apzinīgi un rekultivētajā izgāztuvē atkritumus vairs neizmet. Pašvaldības darbinieki rekultivēto teritoriju uztur kārtībā.

Par projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

 

2015.gada  6.novembris.

 

2014.gadā tika realizēts projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta.  Apsekojot rekultivēto izgāztuvi, varam secināt, ka projekts ir veiksmīgi realizēts, teritorija netiek izmantota atkritumu izgāšanai un pašvaldībā ir vēl viena sakopta vieta. Tas bij iespējams pateicoties ES fondu līdzekļiem.

Preses relīze/Informācija plašsaziņas līdzekļiem 02.11.2015.

 

Par pārbaudi  pēc projekta realizācijas Pilskalnes pagasta  izgāztuvē „Strobuki”

 

           Pārbaudot dabā Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi „Strobuki” projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros, tika konstatēts, ka izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti , teritorija ir uzturēta labā kārtībā. Vides pārvalde ir noteikusi monitoringa veikšanu vienu reizi gadā :

Pazemes ūdeņu līmeņa un plūsmas virziena noteikšana

Apglabāto atkritumu slāņa augstuma mērījumus

Novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi. Monitoringa veikšanai tiks piesaistītas sertificēta laboratorija.

 

Sīkākai informācijai:

Aina Vadzīte Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja

 tālrunis :65176480

_____________________________________________________________________

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” līdzfinansē

Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  Neretas novada pašvaldība.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2012. gada septembrī noslēdzās projekti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada, Neretas pagasta izgāztuves “Radiņi” Nr. 32708/28557/PPV vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPI/VIDM/001 rekultivācija.”

Projekts tika realizēts pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam.

Uz doto brīdi rekultivētajā zemē ir pārtraukta jebkāda atkritumu uzglabāšana vai saimnieciskā darbība. Tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota.

Iespēja iekļūt izgāztuvē ir liegta un nesankcionēta piegružošana nav konstatēta.

2011.gada 17.maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Neretas novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.32708/2857/PPV rekultivācija” īstenošanu. Vienošanās paredz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu iepriekš minētā projekta īstenošanai.

 

2012.gada 10.augustā realizēts projekts un tā mērķis izgāztuves „Radiņi” rekultivācija sasniegts. Rekultivētā teritorijas platība ir apzaļumota.

 

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros bija Neretas novada pašvaldība. Objekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Seko mums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1548195
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
991
106433
1548195

Sadarbība