Interreg

Interreg (5)

26.septembrī starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ietvaros Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu pašvaldības mērs Valdemārs Vaļķūns (Valdemaras Valkiunas), Biržu rajona sporta centra direktors Sigits Mitrohins (Sigitas Mitrochinas) un Biržu pašvaldības projektu vadītāja Jurga Bagomaloviene.

Biržu pašvaldības pārstāvji vizītes ietvaros pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar projekta īstenošanu un turpmāku sadarbību sporta un kultūras jomā. Kā atzina Biržu mērs V.Vaļķūns, halles grīdas seguma atjaunošana Neretā un skeitparka uzcelšana Biržos, ko paredz šis starpvalstu projekts, ir viens solis uz priekšu, tālākais ir abu kaimiņu – Neretas un Biržu -  ciešāku draudzības saišu un sadarbības veidošana kultūras, sporta u.c. sfērās. A.Kviesis piebilda, ka nākamgad jāsarīko sporta sacensības starp skolu jaunatni un pašvaldības darbiniekiem. Savukārt  Sēlijas novadu tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” jāpiedalās arī Biržu rajona deju kolektīvam un daiļamata meistariem.

Biržu rajona sporta centra direktors S.Mitrohins pauda cerību par turpmāku pašvaldību sadarbību sporta jomā, iesaistot abu kaimiņu sportistus, organizējot kopīgas sacensības u.c. Vizītes ietvaros Biržu pašvaldības sporta pārstāvis tikās ar treneri Zigurdu Karolu.

Projekta ietvaros nākamā gada 12.maijā plānotas dažādas sportiskās aktivitātes Biržos, kurās piedalīsies gan Neretas, gan Biržu sportisti un sportotgribētāji.

2017.gada 30. martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgu rezultātu, jo abās pašvaldībās  tiek radītas jaunas sociālās zonas. Biržos būs jauns skeitparks, savukārt Neretā ir atjaunota skolas sporta halle. Sadarbības projekta mērķis ir motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīties dažādās sociālās aktivitātēs un uzsvērt sporta sniegto labumu iedzīvotāju veselībai, kā arī mudināt iesaistīties abu kaimiņu pašvaldību kopienas piedalīties  kopīgās sportiskās nodarbēs.

Daiga Meldere

 

30.jūnijā Biržu domes pārstāvji – mērs Valdemārs Vaļķiūns (Valdemaras Valkiūnas) un projektu vadītāja Jurga Bagomoloviene – viesojās Neretā uz darba grupas sanāksmi, lai ar Neretas pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.- 2020.gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”)ietvaros apspriestu jau paveiktos darbus, apskatītu Neretas sporta halli un kopīgās diskusijās apspriestu vēl risināmos jautājumus.

Biržu pārstāvji viesojās Neretas sporta hallē, lai novērtētu, kā paveikta  grīdas seguma nomaiņa, kura pieņemšana notika 22. jūnijā. Biržu mērs V.Vaļķiūns pauda gandarījumu gan par paveikto sporta hallē, gan arī izrādīja neviltotu interesi par notiekošo Neretā – apskatīja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, piedalījās nelielā ekskursijā Neretas ev. luterisko baznīcā. Biržu domes priekšsēdētājs laipni aicināja ciemoties arī kaimiņos – doties viesos uz kaimiņvalsti Lietuvu, jo, dzīvojot pierobežā, to iedzīvotājiem ir būtiski uzturēt draudzīgas attiecības.

Ar projekta veiksmīgu īstenošanu Biržu un Neretas pašvaldības cer veicināt ciešāku sadarbību abu valstu pierobežas kopienās, kā arī motivēt, iedrošināt un veicināt ciešāku saikni starp iedzīvotājiem, aicināt iesaistīties visas iedzīvotāju grupas fiziskajās aktivitātēs, kā arī piedalīties sociālajās aktivitātēs.

 

Daiga Meldere

22. jūnijā, piedaloties Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektorei Silvijai Spriņģei, SIA “Pro Laurus” pārstāvjiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai un direktores vietniecei izglītības jomā Viktorijai Trukšai, direktores vietniecei saimniecības jautājumos Irēnai Sīmanei, Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim un izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, kā arī “La Consult “ pārstāvei Līgai Koržeņevskai tika pieņemti Neretas sporta halles grīda seguma uzklāšanas darbi.

Būvinspektore S.Spriņģe pauda atzinību par paveikto un atzina, ka darbi paveikti korekti.

Projekts tiek īstenots starpvalstu programmas Interreg V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020.gada programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (”Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”). Tas paredz ciešākas sadarbības veidošanu starp Latviju un Lietuvu un panākt vienmērīgu abu kaimiņvalstu robežas reģionālo attīstību sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā. Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Biržu pašvaldība projekta ietvaros cels skeitparku. Patlaban projekta sadarbības partnera pašvaldībā notiek iepirkuma process.

 

Daiga Meldere

18.maijā Neretas novada domes pārstāvju delegācija viesojās Biržos, lai kopā ar lietuviešu pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities/Regenerate deprived communities in the regions ” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros kopīgi apspriestu veicamās un jau paveiktās aktivitātes, gaidāmos rezultātus un diskutētu par pašreizējo situāciju. Projekta kopējais finansējums ir 199725,24 Eur, t.sk.  ERAF finansējums 85% ir 169766,45 Eur.

Projekta pārstāve Solvita Bukša uzsvēra, ka projektā paredzētie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles grīdas seguma nomaiņas darbi jau ir uzsākti. Tos plānots pabeigt līdz maija beigām. Neretas sporta halle tiks atjaunota un modernizēta. Tās telpas varēs izmantot visas vecuma grupas. Projekta aktivitāšu īstenošana ietilpst trenēšanās un praktiskās aktivitātes, kā arī sporta svētki.

Trenešanās pasākumi mēģinās izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēs un iedrošinās iedzīvotāju sociālo iesaistīšanos, akcentēs fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai, apkāertējās vides ietekmi uz cilvēka psiholoģisko komfortu, profilaktiskās lekcijas jaunatnei.

Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, uzrunājot pasākumu dalībniekus, teica: “Kopīgiem spēkiem ar Biržu rajona pašvaldību mums izdevies īstenot ļoti vērtīgu projektu. Tā kā pieredze starptautisku projektu apgūšanā mums nebija pārāk liela, tad šo sasniegumu es uzskatu par lielu panākumu mūsu novadam. Iegūtos finanšu līdzekļus izlietosim projekta realizācijai, t.sk. Neretas sporta halles modernizācijai. Sporta zāle tiks izmantota ne tikai sporta nodarbībām, bet arī citām sabiedrības aktivitātēm. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp abu valstu kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīties sociālās aktivitātēs, akcentēt fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Pārrobežu sadarbības mērķis ir sasniegt vienmērīgu Latvijas-Lietuvas robežas reģionālo attīstību sociālajās , ekonomiskajās un kultūras sfērās , kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm. Esmu pārliecināts, ka šos  uzstādījumus mums izdosies sasniegt.” A. Kviesis izsaka pateicību projektu vadības speciālistei Solvitai Bukšai par lielo ieguldījumu projektu īstenošanā.

Savukārt lietuvieši projekta ietvaros cels skeitparku.

 

Daiga Meldere

2017.gada 30.martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu starptautiskā programmā INTERREG V-A  Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada  programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived teritories by creating sustainable, active and healthy communities” (“ Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ).

Neretas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra: “Patiess prieks, ka Neretas novada pašvaldībai pirmo reizi izdevies sekmīgi startēt starpvalstu projektā. Pie tā esam ļoti nopietni strādājuši jau kopš pagājušā gada vasaras, kad atradām lielisku sadarbības partneri no lietuviešu puses-  Biržu rajona pašvaldību. Izdevās sagatavot labu projekta pieteikumu, iesniegt to noteiktajos termiņos un sasniegt vēlamo rezultātu. Saprotams, ka šajā darbā lieti noderēja arī lietuviešu valodas zināšanas. Starp šajā Interreg projektu programmā iesniegtajiem 156  projektiem atbalstīts tika 41. Mūsu iesniegtais projekts bija kā 23 atbalstītākais. Šī projekta rezultātā iegūtos 77 tūkstošus EUR galvenokārt izlietosim Neretas vidusskolas sporta zāles renovācijai. Līdz ar to pašvaldības budžetā ietaupīsies līdzekļi, kurus varēsim izlietot citu infrastruktūras objektu sakārtošanai.

Lielas cerības saistām arī ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Šī projekta ietvaros esam iecerējuši uzbūvēt estrādi Ērberģē un sakārtot daļu no Neretas kultūras nama iekštelpām. Šo projektu izvērtēšana vēl turpinās.”

Biržu un Neretas sadarbības projekta mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Biržu un Neretas pašvaldībās, sekmējot sociālo grupu nodarbinātību. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgus rezultātus – tiks izveidotas jaunas sociālās zonas Biržu un Neretas pašvaldībās. Biržos būs jauns skeitparks, bet Neretā atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle. Tā tiks modernizēta. Halle tiks izmantota ne tikai sporta aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm.

Projekta aktivitāšu īstenošanā ietilpst trenēšanās/praktiskās aktivitātes un sporta svētki. Ar projekta veiksmīgu īstenošanu pašvaldības cer izveidot ciešāku saikni starp kopienām, motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīt sociālās aktivitātēs, akcentēt
fizisko aktivitāšu sniegto labumu cilvēka veselībai.

Projekta kopējais finansējums ir 199 897, 75 eiro, Neretas novada apgūstamā finansējuma daļa ir 77 532, 14 eiro.
 Pārrobežu sadarbības starp Lietuvu un Latviju vispārīgais mērķis ir sasniegt vienmērīgu Lietuvas-Latvijas robežas reģionālo
attīstību sociālajās, ekonomiskajās un kultūras sfērās, kā arī uzlabot sadarbību starp divām valstīm.

Daiga Meldere

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3921662
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1388
127944
3921662

Sadarbība