ESF

ESF (23)

 

 

2013.gada 31.decembrī noslēgusies Neretas novada pašvaldības un Neretas sociālā aprūpes centra Projekta  Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībāīstenošana, kas tika īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.

Projekta mērķis bija izveidot pašvaldības iestādes struktūrvienību – bērnu un ģimeņu krīzes centru ar izmitināšanu – lai attīstītu jaunu, alternatīvu sociālo aprūpes pakalpojumu, kuram novadā ir izveidojies mērķa grupa: daudzbērnu un nepilnās ģimenes, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bērni bāreņi, bērni ar dažādu veidu atkarībām, no vardarbības cietušas personas.

Projekta ietvaros krīzes centrā pakalpojumus saņēmušas 64 unikālas personas, kas apliecina krīzes centra nepieciešamību novadā un tā apmeklētību. Visām krīzes centrā nonākušajām personām tika sniegti kvalitatīvi un katrā situācijā atbilstoši speciālistu pakalpojumi – konsultācijas un individuāls darbs ar psihologu, sociālā pedagoga un sociālā darbinieka palīdzība, kā arī pieredzējušu aprūpētāju uzmanība un ikdienas rūpes, kā arī iespēja apgūt pamatprasmes ēst gatavošanā.

Visi krīzes centra speciālisti atzīst, ka krīzes centra apmeklētāji bija ļoti pateicīgi par krīzes centra sniegtajām iespējām, jo kādam tā bija tik ļoti nepieciešamā palīdzība krīzes situācijās. Projekta ietvaros izveidotais krīzes centrs ir vienīgais krīzes centrs novadā

Pateicamies visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem par līdzdalību un atbalstu, kā arī visiem novada atsaucīgajiem un vērīgajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos un informēšanu!

Atgādinām, ka arī 2014.gadā Krīzes centrs turpinās darbu un palīdzēs krīzes situācijā nonākušajiem.

 

 

Pašvaldība sadarbībā ar Neretas sociālo aprūpes centru turpina īstenot Projektu Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā, kas tiek īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.

Uz 2013.gada oktobri Krīzes centrā palīdzību saņēmušas 48 personas, saņemot gan psihologa, gan sociālā darbinieka palīdzību, gan citu kompetentu speciālistu palīdzību un aprūpi.

Krīzes centrā nonākušajām personām ir sniegta iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ēst gatavošanas pamatiemaņas, saņemot speciālistu konsultācijas un sperot pirmos soļus rehabilitācijā.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada janvārī un ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

Pašvaldība sadarbībā ar Neretas sociālo aprūpes centru turpina īstenot Projektu Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā, kas tiek īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.

Līdz 2013.gada jūlijam Krīzes centrā palīdzību saņēmušas 44 personas, saņemot gan psihologa, gan sociālā darbinieka palīdzību, gan citu kompetentu speciālistu palīdzību un aprūpi.

Krīzes centrā nonākušajām personām ir sniegta iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ēst gatavošanas pamatiemaņas, saņemot speciālistu konsultācijas un sperot pirmos soļus rehabilitācijā.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada janvārī un ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Pašvaldība sadarbībā ar Neretas sociālo aprūpes centru turpina īstenot Projektu Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā, kas tiek īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros.

Līdz 2013.gada aprīlim Krīzes centrā palīdzību saņēmušas 42 personas, saņemot gan psihologa, gan sociālā darbinieka palīdzību, gan citu kompetentu speciālistu palīdzību un aprūpi.

Krīzes centrā nonākušajām personām ir sniegta iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ēst gatavošanas pamatiemaņas, speciālistu konsultācijas un pirmos soļus rehabilitācijā.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada janvārī un ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Tiek turpināts īstenot Projektu Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā, kas tiek īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros, īstenošanu, jaunizveidotā krīzes centra apmeklētāju skaits turpina pieaugt.

Krīzes centrā nonākušās personas var saņemt trīsreizēju ēdināšanu, kā arī iespēju lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ēst gatavošanas pamatiemaņas, speciālistu konsultācijas un pirmos soļus rehabilitācijā.

Laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim krīzes centrs ir sniedzis alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus 38 personām, kas ir vairāk nekā sākotnēji projektā tika plānots.

2013.gadā paredzēts turpināt uzturēt krīzes centru un sniegt pakalpojumus par Projekta līdzekļiem.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada janvārī un ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim.

Projekts „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”.

 

Preses relīze

2012.gada 21.decembrī

 

Saskaņā ar 2012.gada 16. februārī noslēgto vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” trešo atlasi, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, kur projekta ES fonda finansējums ir: 23270.09 LVL Neretas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi projektu „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”.

Projekta ietvaros veikta Neretas novada pašvaldības vajadzību izpēte. Iesaistot pagastu pārvaldes, pašvaldības iestādes, vietējās organizācijas un iedzīvotājus par to vajadzībām, interesēm, veikta esošo normatīvo aktu un reģiona plānošanas dokumentu, kā arī vietējās, reģionālās un nacionālās dokumentu un ES direktīvu izpēte attiecībā uz publisko pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā, kur rezultātā ir iegūts apjomīgs Pētījums, kas sniedz apkopotu informatīvo materiālu par pašvaldību un tās vajadzībām.

Projektu sagatavošanas un ieviešanas Rokasgrāmatu lasīt šeit!

 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Speciālista piesaiste Neretas novadā”   nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/003/116 ietvaros, Neretas novada pašvaldībā juriskonsulta pienākumus turpina pildīt projekta laikā piesaistītā juriskonsulte Valentīna Dubina. Projekta realizācija beidzas 2012.gada 31.decembrī, taču, saskaņā ar nosacījumiem, projekta īstenošanā piesaistītā speciāliste turpinās strādāt vēl vismaz 6 mēnešus, līdzekļi tam tiks paredzēti Neretas novada budžetā.

Atgādinām, ka projekta mērķis bija paaugstināt un stiprināt Neretas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvu publiskās pārvaldības veidošanu, kā rezultātā, izvērtējot prioritārās jomas, projekta ietvaros 2011.gada sākumā tika piesaistīts juriskonsults.

 

 

Projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064/61 ietvaros 2012. gada 7. decembrī tiek rīkots bezmaksas noslēguma seminārs par projektā iegūtajiem rezultātiem, veiktajām darbībām, projekta ietekmi uz pašvaldības darbības uzlabošanu un labo pieredzi.

Semināra sākums plkst. 11.00 Neretas kultūras namā, P.Lodziņa ielā 1. Tiek aicināti visi interesenti.

Turpinot 2012.gada 1.janvārī uzsāktā Projekta Krīzes centra izveide ar izmitināšanu Neretas novada pašvaldībā, kas tiek īstenots programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otrās apakškārtas ietvaros, īstenošanu, jaunizveidotā krīzes centra apmeklētāju skaits turpina pieaugt.

Krīzes centrā nonākušās personas var saņemt trīsreizēju ēdināšanu, kā arī iespēju lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ēst gatavošanas pamatiemaņas, speciālistu konsultācijas un pirmos soļus rehabilitācijā.

2012.gada oktobrī veiksmīgi noritējusi Neretas krīzes centra speciālistu apmācība darbam ar mērķa grupu, kas palīdzēs krīzē nonākušām personām sniegt arvien kvalitatīvākus pakalpojumus un tik ļoti noderīgo „pirmo palīdzību”, kā arī pašiem speciālistiem – pilnveidot zināšanas un iemaņas par alternatīvu sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, aktualitātēm sociālajā jomā un saņemt noderīgas psiholoģes D.Bērziņas konsultācijas par emocionālā līdzsvara saglabāšanu un neizdegšanu darbā ar krīzē nonākušajiem.

Atgādinām, ka Projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada janvārī un ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim.

 

Neretas novada pašvaldība turpina īstenot Projektu „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai”, saskaņā ar 2012.gada 16. februārī noslēgto vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par Projekta īstenošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” trešo atlasi, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
Līdz šim pašvaldība projekta ietvaros ir organizējusi pieredzes apmaiņas braucienus uz Preiļu un Krāslavas novadu pašvaldībām, ir noslēgts līgums un aktīvi notiek Projekta galvenās aktivitātes - Pētījuma veikšana Neretas novada pašvaldības vajadzību apzināšanu - īstenošana. Aktīvi notiek gatavošanās projektā paredzētajiem semināriem Neretas un Aknīstes novadu pašvaldību darbiniekiem par aktualitātēs ES fondu projektu izstrādē, vadīšanā un iepirkumu veikšanā ES fondu projektu ietvaros. Kā arī uzsākts darbs pie metodiskā materiāla izstrādes par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes vadlīnijām investīciju projektiem.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība