KF

KF (15)

Par projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

 

2015.gada  6.novembris.

 

2014.gadā tika realizēts projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta.  Apsekojot rekultivēto izgāztuvi, varam secināt, ka projekts ir veiksmīgi realizēts, teritorija netiek izmantota atkritumu izgāšanai un pašvaldībā ir vēl viena sakopta vieta. Tas bij iespējams pateicoties ES fondu līdzekļiem.

Preses relīze/Informācija plašsaziņas līdzekļiem 02.11.2015.

 

Par pārbaudi  pēc projekta realizācijas Pilskalnes pagasta  izgāztuvē „Strobuki”

 

           Pārbaudot dabā Neretas novada Pilskalnes pagasta atkritumu izgāztuvi „Strobuki” projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” ietvaros, tika konstatēts, ka izgāztuve pēc projekta realizācijas ir bez izmaiņām, atkritumi nav veidoti , teritorija ir uzturēta labā kārtībā. Vides pārvalde ir noteikusi monitoringa veikšanu vienu reizi gadā :

Pazemes ūdeņu līmeņa un plūsmas virziena noteikšana

Apglabāto atkritumu slāņa augstuma mērījumus

Novērošanas urbumos veikt pazemes ūdeņu pilno ķīmisko analīzi. Monitoringa veikšanai tiks piesaistītas sertificēta laboratorija.

 

Sīkākai informācijai:

Aina Vadzīte Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja

 tālrunis :65176480

_____________________________________________________________________

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” līdzfinansē

Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  Neretas novada pašvaldība.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2012. gada septembrī noslēdzās projekti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada, Neretas pagasta izgāztuves “Radiņi” Nr. 32708/28557/PPV vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPI/VIDM/001 rekultivācija.”

Projekts tika realizēts pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam.

Uz doto brīdi rekultivētajā zemē ir pārtraukta jebkāda atkritumu uzglabāšana vai saimnieciskā darbība. Tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota.

Iespēja iekļūt izgāztuvē ir liegta un nesankcionēta piegružošana nav konstatēta.

2011.gada 17.maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Neretas novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.32708/2857/PPV rekultivācija” īstenošanu. Vienošanās paredz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu iepriekš minētā projekta īstenošanai.

 

2012.gada 10.augustā realizēts projekts un tā mērķis izgāztuves „Radiņi” rekultivācija sasniegts. Rekultivētā teritorijas platība ir apzaļumota.

 

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros bija Neretas novada pašvaldība. Objekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

2014. gada 13. novembrī

 

2012. gada septembrī noslēdzās projekti “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada, Neretas pagasta izgāztuves “Radiņi” Nr. 32708/28557/PPV vienošanās Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPI/VIDM/001 rekultivācija.”

Projekts tika realizēts pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam.

Uz doto brīdi rekultivētajā zemē ir pārtraukta jebkāda atkritumu uzglabāšana vai saimnieciskā darbība. Tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tiks noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām. Monitoringa laikā rekultivētā izgāztuve netiek apmežota vai kā citādi izmantota.

Iespēja iekļūt izgāztuvē ir liegta un nesankcionēta piegružošana nav konstatēta.

Projekta ietvaros, Neretas novada pašvaldība ir ieguvusi vienu sakārtotu īpašumu, kurā nākotnē varēs stādīt mežu un veidot atpūtas zonu.

Finansējuma saņēmējs Neretas novada pašvaldība. Objekta administratīvās un tehniskās vadības uzraudzību projekta ietvaros nodrošināja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Neretas pagasta pārvaldes

vadītājs Juris Zālītis

alt

 

2014.gada 8.augustā tika parakstīts akts par izgāztuves rekultivācija „Mazdīči”, kas atrodas Mazzalves pagastā, Neretas novadā, pieņemšanu ekspluatācijā. Izgāztuves rekultivācija tika veikta projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija” ietvaros.

Projekta ietvaros sasniegti visi izvirzītie mērķi:

1.Nodrošināt izgāztuves atbilstību normatīvo aktu prasībām - Aktivitāte „Rekultivācijas būvdarbu izpilde” nodrošinās Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām atbilstošu izgāztuves rekultivāciju.

2. Novērst izgāztuves ietekmi uz vides kvalitātes pasliktināšanos - Realizējot aktivitāti „Rekultivācijas būvdarbu izpilde” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām tiks maksimāli novērsta atkritumu negatīvā ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un nodrošināta ar atkritumiem piesārņotas teritorijas iekļaušanās apkārtējā ainavā.

3. Monitoringa sistēmas izveide izgāztuvē -  Realizējot aktivitāti „Rekultivācijas būvdarbu izpilde” atbilstoši Madonas RVP prasībām un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”, izgāztuvē tiks izveidota monitoringa sistēma.

Izgāztuves vieta tagad ir sakopta atbilstoši visām prasībām un slēgta.

Projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda atbildīgā iestāde.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Neretas novada pašvaldība.

 

Informāciju sagatavoja:

Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja

Zeltīte Odiņa

 

Preses relīze/Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

2014.gada  17.februārī.

 

Neretas novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2014.gada 5.februārī pieņēma lēmumu, ka iepirkumā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”  (projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/002)  astoņu pretendentu vidū uzvarēja SIA „Saldus ceļinieks”. Piedāvātā summa EUR 32 312.81 ( trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti divpadsmit euro 81 cents)

 

2013. gada 4.oktobrī  parakstīts līgums par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves „Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”  realizāciju.

 

Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/002

 

Projekta vispārīgais mērķis ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • Projektēšanas līguma noslēgšanas organizēšana
  • Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un ekspertīzes veikšana
  • Būvuzraudzības līguma noslēgšanas organizēšana
  • Autoruzraudzības līguma noslēgšanas organizēšana
  • Būvdarbu līguma iepirkuma organizēšana
  • Rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzība
  • Rekultivācijas būvdarbu autoruzraudzība
  • Rekultivācijas būvdarbu izpilde
  • Objekta nodošana ekspluatācijā
  • Projekta publicitātes un sabiedrības informētības pasākumu nodrošināšana

 

Projekta kopējās izmaksas ir  LVL 63 916.76  ( EUR 90 945.36), no tām attiecināmās izmaksas ir LVL 63 225.66  (EUR 89 962.01)

 

Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 15.000000 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot LVL 9 483.85  ( EUR 13 494.30).

 

 

Preses relīze/Informācija plašsaziņas līdzekļiem

 

2013.gada  19.augustā

 

Pilskalnes pagastā uzsākta izgāztuves „Strobuki” rekultivācija

 

      Šī gada 20.maijā starp Neretas novada pašvaldību un SIA „Ošukalns „tika noslēgts līgums par būvdarbu izpildi  projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” īstenošanu.

     Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamā būvatļauja tika izsniegta 2013.gada 24. jūlijā.

Būvdarbi objektā tika uzsākti  2013.gada 29.jūlijā

     Projekta ietvaros jāveic sekojoši darbi: atkritumu, kas izkliedēti izgāztuves teritorijā, savākšanu un pārvietošanu vienā kaudzē, tāpat arī jāpārvieto esošā grunts apkārtējās teritorijas profilēšanas rezultātā., apkārtējās teritorijas planēšana, izgāztuves sānu nogāžu veidošanu, atkritumu blietēšanu un virsmas izlīdzināšanu, izgāztuves pārklāšanu ar pretfiltrācijas un auglīgās grunts slāņiem, izgāztuves apzaļumošana, ieskaitot teritorijas sakopšanu izgāztuves daļā, no kuras atkritumi būs aizvākti, brīdinājuma zīmju uzlikšana par to, ka izgāztuve ir slēgta, kā arī izgāztuves ierobežošana.

     Projekta plānotās izmaksas ir 47688.91 LVL, kurus 85% jeb 40535.57 LVL apmērā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un 15% jeb 7153.34 LVL ir pašvaldības līdz finansējums

     Projektu plānots realizēt līdz 2013. gada 1. oktobrim.

Projekta mērķis – pārtraukt jebkādu atkritumu novietošanu objektā, iegūt objektā sakoptu un tīru vidi un novērst piesārņojuma nokļūšanu gruntsūdeņos.

Projekta ieguvums: Realizējot projektu, pašvaldība iegūst tīru un sakopti vidi, pārtrauc jebkādu atkritumu novietošanu objektā, rod iespēju kontrolēt gruntsūdeņu piesārņojumu un nepieciešamības gadījumā to novērst.

 

Sīkākai informācijai:

Aina Vadzīte

65176480

_____________________________________________________________________

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Pilskalnes pagasta izgāztuves „Strobuki” Nr. 32748/2859/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  Neretas novada pašvaldība.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS: NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBA


Finansējuma saņēmēja kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Kontaktpersona: Neretas novada Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis

Telefona nr.: (+371) 65176166(+371) 65176166; faksa nr.: (+371) 65176536(+371) 65176536; e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2012.gada 7.septembris

 

Informācija par izgāztuves „Radiņi” rekultivācijas projektu Neretas ciemā

 

2011.gada 17.maijā, Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Neretas novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās par projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr.32708/2857/PPV rekultivācija” īstenošanu. Vienošanās paredz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu iepriekš minētā projekta īstenošanai.

2012.gada 10.augustā Projekta mērķis – nodrošināt izgāztuves „Radiņi” rekultivāciju, nodrošinot tās pilnīgu atbilstību Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām, tika sasniegts.

 

2011. gada 12. septembrī Rīgā, starp Neretas novada pašvaldību un SIA „ĢEOPLUS” Reģ.Nr. 40003355681 tika noslēgts līgums Nr. 12/09/2011 par „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas” būvdarbu būvuzraudzību.

Līguma kopējās izmaksas ar PVN bija LVL 2 970,02, no tām 2 524,52 LVL finansēja Eiropas Savienība, atlikusī summa – 445,50 LVL – tika segta no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

2011.gada 12. septembrī Rīgā, starp Neretas novada pašvaldību un SIA „ Geo Consultants” Reģ.Nr. 40003340940 tika noslēgts līgums Nr. 82/2011 par „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija” būvniecības autoruzraudzību.

Līguma kopējās izmaksas ar PVN bija LVL 492,17, no tām 418,34 LVL finansēja Eiropas Savienība, atlikusī summa – 73,83 LVL – tika segta no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

 

2011.gada 12. septembrī Neretā, starp Neretas novada pašvaldību un SIA „ Vidzemes būvnieks” Reģ.Nr. 43203003526 tika noslēgts līgums Nr. 2011-240 par „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācijas būvdarbiem”.

Līguma kopējās izmaksas ar PVN bija LVL 99 009,92 no tām 84 158,43 LVL finansēja Eiropas Savienība, atlikusī summa – 14 851,49 LVL – tika segta no pašvaldības/finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

_____________________________________________________________________

 

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Neretas pagasta izgāztuves „Radiņi” Nr. 32708/2857/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros bija Neretas novada pašvaldība. Objekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība