KPFI

KPFI (8)

2014. gada jūnijā pabeigti renovācijas darbi Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta hallē.

 

Projekta realizācijas laikā tika noņemtas vairākas jumta hidroizolācijas kārtas, kuras radīja lieku svaru un nepildīja savas funkcijas. Jumts tika papildus nosiltināts un uzklāta jauna hidroizolācija. Pilnībā tika nomainīti 1988.gadā uzstādītie logi, katlu mājas durvis un ēkas fasādes durvis. Sporta halle tika nosiltināta arī no iekšpuses. Vecais apgaismojums nomainīts pret jaunu, modernu LED apgaismojumu, pamatu cokols nosiltināts no ārpuses un izveidota jauna- betonēta pamatu apmale. No jauna ir uzstādīta ventilācijas ( ar rekuperācijas principu) sistēma, kā arī pilnībā nomainīti apkures radiatori. Visu veikto darbu rezultātā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs būtu jābūt vismaz 53753.00 kg oglekļa dioksīds gadā.

 

Darbus veica SIA „ Ošukalns celtniecība”. Darbi paveikti laicīgi un labā kvalitātē.  

 

Pateicos visam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīvam par sapratni un ieguldīto darbu, kas bija saistīts ar projekta īstenošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Juris Zālītis

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

tālrunis: 65176166;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2014. gada jūnija nogalē noslēdzies KPFI finansētais projekts „Energoefektivitātes uzlabošana Neretas pirmsskolas izglītības iestādē” Ziediņš” Nr. KPFI-15.2/74.

 

Projekta realizācijas gaitā tika nosiltināts pa perimetru pamatu cokols, izveidota pamatu aizsargapmale ( bruģis), nosiltināta ēkas fasāde un jumts, nokrāsota ēkas fasāde un uzkrāsoti dekoratīvi ziedi. Vecais apgaismojums nomainīts uz LED apgaismojumu, uzmontēti jauni apkures radiatori ar regulatoriem, iebūvētas jaunas durvis, izbūvēta ventilācijas,( ar rekuperācijas principu) sistēma. Visu veikto darbu rezultātā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs būtu jābūt vismaz 36199,00 kg oglekļa dioksīds gadā.

 

Visus projektā paredzētos darbus veica SIA „ Ošukalns celtniecība”. Darbi paveikti laicīgi un labā kvalitātē.

 

Pateicos visiem PII” Ziediņš darbiniekiem par sapratni un ieguldīto darbu, kas bija saistīts ar audzēkņu pagaidu izmitināšanu un grupu sakārtošanu pēc renovācijas darbu pabeigšanas, kā arī atvainojamies vecākiem par sagādātajām neērtībām.

 

Septembra sākumā mazuļi tiek mīļi gaidīti renovētajā pirmskolas izglītības iestādē.

 

 

Informāciju sagatavoja

Juris Zālītis

Neretas pagasta pārvaldes vadītājs

tālrunis: 65176166;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2013. gada 17. decembrī  parakstīts līgums par projekta „ Energoefektivitātes uzlabošanu Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „ Ziediņš”  Nr. KPFI – 15.2/74 realizāciju.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti izglītības iestādē Neretas PII „Ziediņš”.

Lai sasniegtu projekta mērķi, Neretas PII „Ziediņš” tiks veikta ēkas vienkāršotā renovācija, veco un neefektīvo čuguna radiatoru nomaiņa pret jauniem radiatoriem ar temperatūras regulēšanas iespēju, uzstādītas iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma otrreizējai izmantošanai, kā arī nomainīts esošais apgaismojums pret energoefektīvu LED apgaismojumu.

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji:

 • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 36199.00 kg CO2/gadā.
 • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.60 kg CO2/lati

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 184784.40 ( LVL 129867.22):

 • attiecināmās izmaksas ir EUR  150664.01 ( LVL 105887.27), kas sadalās:
 • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 56.566498% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 85225.35 (LVL 59896.72);
 • Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 43.433502% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 65438.66 (LVL 45990.55).
 • neattiecināmās izmaksas ir  EUR 34120.39  (LVL 23979.95)

2013. gada 17. decembrī  parakstīts līgums par projekta „ Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā”, Nr. KPFI – 15.2/72 realizāciju.

Projekta vispārīgais mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus Neretas vidusskolas sporta hallē.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 • Ēkas vienkāršotā renovācija;
 • Novecojušo radiatoru nomaiņa pret jauniem;
 • Ventilācijas un gaisa rekuperācijas sistēmu uzstādīšana;
 • Neefektīvo dienas gaismu spuldžu nomaiņa pret LED gaismekļiem.

 

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji:

 • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 53753.00 kg CO2/gadā.
 • Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.65 kg CO2/lati

Projekta kopējās izmaksas ir  EUR 209675.93 ( LVL 147361.08):

 • attiecināmās izmaksas ir EUR  168118.75 ( LVL 118154.53), kas sadalās:
 • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 69.720001% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 117212.39 (LVL 82377.34);
 • Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 30.279999% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 50906.36 (LVL 35777.19).
 • neattiecināmās izmaksas ir  EUR 41557.18  (LVL 29206.55)

 

 

 

2011.gada 31.janvārī Vides ministrija apstiprināja projekta iesniegumu ar identifikācijas Nr. KPFI-7/4  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, Neretas novada pašvaldības iesniegto projektu „Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”.

Plānotajā termiņā 2011.gada 1.decembrī  šis projekts tika sekmīgi pabeigts.  Realizējot projektu visas plānotās aktivitātes ir īstenotas,  labā kvalitātē un atbilstoši noslēgtās vienošanās prasībām. Neretas Sociālās aprūpes ēkas siltināšanas darbus labā kvalitātē veica firmas „Jards” celtnieki no Aizkraukles.           
            Projekta mērķis panākt energoresursu patēriņa samazinājumu Neretas Sociālās aprūpes ēkā tika izpildīts. Renovētajā ēkā tagad ievērojami samazināsies siltumenerģijas patēriņš, kā rezultātā arī samazināsies  CO2 (oglekļa dioksīda)  izmešu daudzums atmosfērā par 25,5 tonnām gadā. Rezultāts ļoti iepriecinošs gan dabas draugiem, gan arī Neretas novada pašvaldībai, kura malkas iegādei Sociālā aprūpes centra vajadzībām tagad tērēs ievērojami mazāku summu.

     Pirmdien, 31.oktobrī, pulksten 15.00 visi interesenti tiek aicināti uz semināru par Neretas novada pašvaldības projekta Nr.KPFI-7/4 „Neretas Sociālās aprūpes centra renovāciju atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanu.

     Seminārs notiks Neretas novada pašvaldības sēžu zālē un tajā sniegta informācija par minēto projektu, publiskā iepirkuma nosacījumiem, „zaļā iepirkuma” prasībām. Tāpat uzzināsiet daudz jauna par ekoloģisko būvniecību, tās principiem un finansiālo ieguvumu strādājot pēc zaļās būvniecības metodēm un izmantojot videi draudzīgus materiālu..

 Šajā seminārā tiks sniegtas teorētiskās zināšanas  par mūra ēku efektīvas siltināšanas iespējām, par pāreju no aktīvās uz pasīvo apkuri izmantojot Isover materiālus, kā arī daudz praktisku ieteikumu par kvalitatīvu renovāciju no projekta līdz tā realizācijai Lektors firmas Gyproc pārstāvis Jānis Ulmanis.
     Kā jau ziņots, Neretas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par minētā projekta īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus neretas Sociālās aprūpes centra ēkā, tādejādi samazinot ēku enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu. Projekta rezultātā iecerēts panākt būtisku apkures siltumenerģijas patēriņa samazinājumu. Veicot energoefektivitātes pasākumus, paredzēts nodrošināt ilgāku ēkas lietderīgās izmantošanas laiku un būtiski uzlabot ēkas vizuālo izskatu.
   Neretas novada pašvaldības apstiprinātajam projektam piešķirtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 50 250 lati. Neretas novada pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai sastādīs 16 750 latus. Tātad Neretas novada pašvaldības, bet konkrētajā gadījumā Sociālā aprūpes centra, attīstībai piesaistītais finansējums ir visai ievērojams.

2011.gada 31.janvārī Vides ministrija apstiprināja Neretas novada pašvaldības sagatavoto KPFI (klimata pārmaiņu finanšu instruments) projektu „Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”.

KPFI finansētā projekta Nr. KPFI-7/4 „Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” ietvaros laika posmā no 2011.gada 14.marta līdz 30.jūnijam tika veiktas vairākas projekta aktivitātes. 

Vides ministrijas izsludinātajā KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta) finansētā projektu konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās”, konkurence bija ļoti nopietna. Tajā piedalījās teju visas Latvijas pašvaldības. Pavisam tika iesniegts  101 projektu pieteikums, bet apstiprināti tika 40. Neretas novada domei izdevās izstrādāt ļoti labu projektu un iekļūt starp tām pašvaldībām, kuru projekti tika akceptēti.

2011.gada 31.janvārī Vides ministrija apstiprināja arī Neretas novada domes sagatavoto projektu „Neretas sociālās aprūpes centra renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Šī projekta ietvaros ir veikts ēkas energo audits un izstrādātas detalizētas renovācijas darbu tāmes. Par  šī projekta vadītāju apstiprināts domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kviesis.

Neretas novada pašvaldības apstiprinātajam projektam piešķirtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 50 250 lati. Neretas novada pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai sastādīs 16 750 latus. 

Vides investīciju fonda veiktās pārbaudes pirms projekta līguma slēgšanas deva mūsu iecerētajam darbam atzinīgu vērtējumu. Projekts būs jāīsteno līdz 2011.gada 1.decembrim. Tā ietvaros tiks veikta:

 1. tehniskā projekta izstrāde, tai skaitā energoaudita izstrāde un paskaidrojuma raksta ar būvniecības tāmi veikšana;
 2. fasādes siltināšana;
 3. pamatu siltināšana;
 4. bēniņu pārseguma siltināšana;
 5. apkures sistēmas uzlabošana;
 6. projekta būvuzraudzība, autoruzraudzība, tai skaitā termogrāfijas un spiediena testu veikšana;
 7. publicitātes nodrošināšana un monitoringa veikšana pēc nodošanas periodā.

             Pasākumu īstenošana ļaus samazināt siltuma patēriņu ēkā, tiks samazināts enerģijas patēriņš, pagarināts ēkas konstrukciju kalpošanas laiks, ierobežota atmosfēras piesārņošana ar siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm, kā arī optimizēti Neretas novada pašvaldības līdzekļi.

KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem.

 Arvīds Kviesis

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3728484
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1538
101856
3728484

Sadarbība