Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (35)

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā". Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:

 1. Apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta norisināsies no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni eiro.
 2. Apakšpasākumā "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, kopējais pieejamais finansējums ir 500 tūkstoši eiro.
 3. Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim, pieejamais finansējums aktivitātē ir 5 miljoni eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv  sadaļā "Atbalsta veidi" -"Projekti un investīcijas".

Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29. augustā izsludināto ārkārtējo situāciju, Zemkopības ministrija (ZM) organizē spēcīgajās lietavās un plūdos pilnībā iznīcināto lauksaimniecības platību apsekošanu Latgalē un Vidzemē. Paredzēts, ka 4. septembrī lauksaimniekiem, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, būs iespēja pieteikties platību apsekošanai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās iestādēs, iesniedzot papīra formā aizpildītu informācijas veidlapu. Informācijai par plūdu radītajiem bojājumiem jāpievieno no LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas izdrukāta 2017. gadā iesniegtā Vienotā iesnieguma lauku bloku karte. Kartē jāiezīmē tā platības daļa, kurā pilnībā gājuši bojā lauksaimniecības kultūraugu sējumi.  Informācija sniedzama par plūdos gājušajām sējumu platībām, kur viena lauka minimālā plūdos bojā gājusī sējumu platība ir vismaz 0,3 ha. Informācijas veidlapā nav jānorāda lopbarības gatavošanai paredzētās zālāju platības un papuvi, bet jānorāda bojā gājušā sagatavotā siena daudzums.

 

Informācijas veidlapa no 4. septembra būs pieejama ZM, LLKC un LAD tīmekļa vietnēs, kā arī LLKC un LAD reģionālajās iestādēs. Lauksaimnieks lauku apsekošanu var pieteikt līdz 2. oktobrim.

 

Pēc informācijas veidlapas saņemšanas, LLKC un LAD speciālisti 3 darba dienu laikā veiks individuālu platību apsekošanu, uzaicinot piedalīties saimniecības pārstāvi.

 

Kompensāciju saņems par 2017. gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017. gada ziemāju sējumiem 2018. gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu rezultātā.

 

Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā.  Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības. Kompensācija ir uzskatāma par valsts atbalstu un ZM tā būs jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.

 

Papildus tam lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes atrodas plūdu skartajos reģionos, platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem tiks piemērotas sekojošas atkāpes:

 1. Netiks piemērots termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo zālāju rindstarpu izpļaušanai, papuves aparšanai, ņemot vērā apstākli, ka nepieciešams ilgāks laiks un resursi, lai apsaimniekotu platības;
 2. Netiks piemērota minimālās ražības ieguves prasība saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem;
 3. Plūdu nodarītie postījumi meliorācijas sistēmām netiks uzskatīti par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei;
 4. Netiks sodīti par minimālo ieņēmu prasības neizpildi – lauksaimnieku dīzeļdegvielas iegādei, bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam;
 5. Arī attiecībā uz projektiem un tajos noteikto mērķu sasniegšanai tiks vērtēta esošā situācija un pagarināts uzraudzības periods vai piemērotas atkāpes.

 

Papildus tam no 16. oktobra LAD sāks avansa maksājumu izmaksas lielākā apjomā nekā sākotnēji tika paredzēts (70% vienotais platību maksājums un 85% mazāk labvēlīgo apvidu maksājums un bioloģiskie maksājumi).

 

„Zālēdāju projekta” ietvaros aicinām uz pasākumu - tēma:

 „ Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējums daudzgadīgajā zālājā lopkopības saimniecībā

 

Fermu dienas pasākumi notiks š.g. 27. jūlijā plkst. 11.00

Pirmā daļa: Aizkraukles novada kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

Darba kārtība:

Pirmā daļa reģistrācija no plkst. 10.30 -11.00

 • Fermu dienas atklāšana, izmēģinājumos iesaistīto gaļas liellopu saimniecību ekonomiskās tendences. Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja.29490806
 • Saimniecības pieredze zāles lopbarības bāzes nodrošināšanā. Ilga Bērtulsone, z/s „Dārznieki” īpašniece)
 • Informācija par izmēģinājuma mērķi z/s „Dārznieki” Dr. agr. Biruta Jansone
 •  Kvalitatīva zāles lopbarība – gaļas liellopu pamata barības devas nodrošinājums. Antra Gražule, liellopu ēdināšanas konsultante
 • Informācija no Baltic Vianco par cenu aprēķina nosacījumiem BGB projektā realizētajiem dzīvniekiem.

 

Otrā daļa: Aizkraukles novada Aizkraukles pagasta z/s „Dārznieki

 • Z/s „Dārznieki” zālāju apskate, zālāju mēslošanas un virsaugu izmantošanas vērtējums Dr.agr., Biruta Jansone
 • Z/s „Dārznieki” kā gaļas un piena ražošanas saimniecība. Ilga Bērtulsone, z/s „Dārznieki” īpašniece.

 

Fermu dienu pasākums notiks 27. jūlijā. Dalībnieku reģistrācija Aizkraukles novada kultūras nama mazajā zālē no plkst.10.30-11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 16:00. Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 25. jūlijam, plkst 12.00: Anita Siliņa LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; mob.tālr.28601061, Līga Ņičiporuka Aizkraukles LKB lopkopības un veterinārmedicīnas konsultante This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mob.talr.29469815 vai Biruta Jansone mob.tālr.29490806

 

Pasākums bezmaksas, norit Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvarā.

PROGRAMMA

 

10.00 - 10.30 Dalībnieku reģistrācija

10.35 - 10.45 Pasākuma atklāšana

10.45 - 11.45 Pasākuma dalībnieku stendu prezentēšana

11.45 - 12.15 Pašdarbnieku
koncerts

12.15 - 12.45 Pasākuma aktualitātes: „Jaunlopa dzīves ceļš no piedzimšanas līdz atražošanai” stenda prezentēšana

12.45 - 13.15 Piena šķirņu dzīvnieku vērtēšanas paraugdemonstrējumi

13.15 - 14.00 Dažādu gaļas šķirņu dzīvnieku prezentēšana

14.00 - 15.30 LOTERIJA (piedalās visi reģistrētie apmeklētāji)
Vaislas bullīšu izsole

no 15.30 …. Apbalvošana un pasākuma noslēgumsVisas dienas garumā kulinārijas labumu baudīšana, tematiskas izklaides gan lieliem, gan maziem, laba mūzika!

 

Ieeja bez maksas !

 

Sīkāka informācija:

 www.ciltsdarbs.lv LšDzAS ciltsdarba speciāliste: Ināra Kanska t. 29456689
www.lgla.lv LGLA ciltsdarba speciāliste: Ieva Freidenfelde t. 26487982

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3022381
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3621
96176
3022381

Sadarbība