Aktualitātes lauksaimiekiem

Aktualitātes lauksaimiekiem (31)

PROGRAMMA

 

10.00 - 10.30 Dalībnieku reģistrācija

10.35 - 10.45 Pasākuma atklāšana

10.45 - 11.45 Pasākuma dalībnieku stendu prezentēšana

11.45 - 12.15 Pašdarbnieku
koncerts

12.15 - 12.45 Pasākuma aktualitātes: „Jaunlopa dzīves ceļš no piedzimšanas līdz atražošanai” stenda prezentēšana

12.45 - 13.15 Piena šķirņu dzīvnieku vērtēšanas paraugdemonstrējumi

13.15 - 14.00 Dažādu gaļas šķirņu dzīvnieku prezentēšana

14.00 - 15.30 LOTERIJA (piedalās visi reģistrētie apmeklētāji)
Vaislas bullīšu izsole

no 15.30 …. Apbalvošana un pasākuma noslēgumsVisas dienas garumā kulinārijas labumu baudīšana, tematiskas izklaides gan lieliem, gan maziem, laba mūzika!

 

Ieeja bez maksas !

 

Sīkāka informācija:

 www.ciltsdarbs.lv LšDzAS ciltsdarba speciāliste: Ināra Kanska t. 29456689
www.lgla.lv LGLA ciltsdarba speciāliste: Ieva Freidenfelde t. 26487982

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

 

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50 % no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības saimniecībām, kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem:

  • tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem,
  • no to zemes platības vairāk nekā 50 % jāklāj mežam,
  • un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai nekā 3 pret 1.

 

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos. Līdz šim atbrīvojums ticis piemērots 101 pagasta saimniecībām.

 

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību.

 

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 2018. gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības varēs piemērot 87 pagastu saimniecībām, tostarp Bērzaunes un Lauderu pagastā, kur pagaidām atbrīvojums netiek piemērots. Bet atbrīvojums no prasības tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. Tabulā ir apkopota informācija par pagastiem, kuros tiks piemērots atbrīvojums, un kuros - atcelts. Atbrīvojums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības zemes platības palielināšanos vairs netiek izpildīts kāds no kritērijiem.

 

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, savukārt Latvijā šis saraksts tiks apstiprināts, izdarot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tiešmaksājumiem.

 

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1.

Ainažu pagasts

30.

Ķūļciema pagasts

59.

Smārdes pagasts

2.

Aiviekstes pagasts

31.

Lauderu pagasts

60.

Staiceles pagasts

3.

Allažu pagasts

32.

Launkalnes pagasts

61.

Stradu pagasts

4.

Alsviķu pagasts

33.

Lazdonas pagasts

62.

Sunākstes pagasts

5.

Amatas pagasts

34.

Lejasciema pagasts

63.

Susāju pagasts

6.

Ances pagasts

35.

Liepnas pagasts

64.

Tārgales pagasts

7.

Bērzaunes pagasts

36.

Mazzalves pagasts

65.

Tomes pagasts

8.

Birzgales pagasts

37.

Mākoņkalna pagasts

66.

Ugāles pagasts

9.

Daudzeses pagasts

38.

Mālupes pagasts

67.

Usmas pagasts

10.

Drabešu pagasts

39.

Mārkalnes pagasts

68.

Valgundes pagasts

11.

Dundagas pagasts

40.

Nītaures pagasts

69.

Valkas pagasts

12.

Dunikas pagasts

41.

Pasienes pagasts

70.

Valles pagasts

13.

Dzērbenes pagasts

42.

Piltenes pagasts

71.

Veclaicenes pagasts

14.

Engures pagasts

43.

Plāņu pagasts

72.

Viesītes pagasts

15.

Ēdoles pagasts

44.

Popes pagasts

73.

Vijciema pagasts

16.

Goliševas pagasts

45.

Puzes pagasts

74.

Virešu pagasts

17.

Inčukalna pagasts

46.

Ramatas pagasts

75.

Zalves pagasts

18.

Indrānu pagasts

47.

Rankas pagasts

76.

Zaubes pagasts

19.

Istras pagasts

48.

Rendas pagasts

77.

Zentenes pagasts

20.

Īvandes pagasts

49.

Rugāju pagasts

78.

Ziemera pagasts

21.

Jaunalūksnes pagasts

50.

Rumbas pagasts

79.

Zlēku pagasts

22.

Jaunannas pagasts

51.

Rundēnu pagasts

80.

Zvārdes pagasts

23.

Jumurdas pagasts

52.

Sakas pagasts

81.

Zvārtavas pagasts

24.

Jūrkalnes pagasts

53.

Salacgrīvas pagasts

82.

Žīguru pagasts

25.

Kaives pagasts

54.

Saulkrastu pagasts

83.

Carnikavas novads

26.

Kalna pagasts

55.

Sērenes pagasts

84.

Mērsraga novads

27.

Kaplavas pagasts

56.

Skaņkalnes pagasts

85.

Rojas novads

28.

Klintaines pagasts

57.

Skrundas pagasts

86.

Ropažu novads

29.

Kolkas pagasts

58.

Skujenes pagasts

87.

Sējas novads

 

 

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1.

Bērzkalnes pagasts

9.

Raiskuma pagasts

2.

Embūtes pagasts

10.

Seces pagasts

3.

Feimaņu pagasts

11.

Straupes pagasts

4.

Ģibuļu pagasts

12.

Tīnūžu pagasts

5.

Ipiķu pagasts

13.

Umurgas pagasts

6.

Mazozolu pagasts

14.

Viļķenes pagasts

7.

Meņģeles pagasts

15.

Zeltiņu pagasts

8.

Pededzes pagasts

16.

Ādažu novads

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" otrās kārtas trim aktivitātēm:

  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība",
  • "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana",
  • "Tūrisma aktivitāšu veicināšana".

Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" ir desmit miljoni eiro; aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionālizācijas principa.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas  ietvaros.

Lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus par bioloģisku saimniekošanu, ir jāņem vērā, ka spēkā ir vairākas būtiskas prasības.

Viena no tām – prasība par ieņēmumiem noteiktā apjomā no bioloģiskās lauksaimniecības. Prasība par ieņēmumiem no hektāra tiks ieviesta pakāpeniski, pirmo reizi LAD kopā ar sertificētajiem šo normu skatīs šogad. Ja pirmo reizi konstatēs, ka nav šo ieņēmumu, tad būs tikai brīdinājums, otro reizi maksājumi tiks samazināti par 10%, bet trešajā gadā tie būs 25% no bioloģiskā atbalsta apjoma. BLA jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā. 2017.gadā tiem jābūt vismaz 170 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. vai 2015.gadu. No 2018.gada ieņēmumiem no bioloģiskās lauksaimniecības jābūt vismaz 200 EUR/ha, tiks skatīti ieņēmumi par 2016. un 2017.gadu. Tiks izvēlēts gads ar lauksaimniekam augstāko ieņēmumu rādītāju.

Jāņem vērā arī saistību palielināšanas ierobežojums. Esošie bioloģiskie lauksaimnieki var papildus uz bioloģisko atbalstu pieteikt platību, kas nepārsniedz 10% no aktuālās apstiprinātās BLA saistību platības. Ja palielinājums būs vairāk nekā par 10% - LAD aprēķinās bioloģisko atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 10%. Uz pārējiem atbalsta maksājumiem šis ierobežojums neattiecas.

BLA pasākumā jaunas saistības 2017.gadā var uzņemties tikai par dārzeņu, kartupeļu un ilggadīgo stādījumu platībām, kā arī gadījumos, ja 2016.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, bet nepieteicās maksājumiem (par 2016.gada nosertificēto platību, bez kultūraugu ierobežojuma) vai 2017.gadā saimniecība sertificēta pirmo reizi, lai īstenotu projektus jauno vai mazo lauksaimnieku projektus.

Pavasaris, vasara un rudens ir būtisks periods, kad lauksaimniekiem jāievēro vairāki nozīmīgi datumi, lai saņemtu atbalsta maksājumus.

Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem vai apstādītiem ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu biezību vismaz 60% apmērā no laukā augošajiem augiem. Līdz 31. augustam LAD jāspēj konstatēt audzētais kultūraugs vai tā atliekas uz lauka.

Līdz 15.augustam ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Līdz 15.septembrim ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas ir ES nozīmes zālāju biotopi vai tie zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15.septembris ir arī termiņš, kad papuvēm jābūt mehāniski apstrādātām; rindstarpām, kuru platums pārsniedz vienu metru, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.

Līdz 15. septembrim jāsaglabā platības ar stiebrzāļu pasēju, kas bija sēta zem vasarājiem.

Līdz 1.oktobrim jābūt nokultiem zālājiem, kas izmantojami sēklaudzēšanai.

Šajā gadā kā ekoloģiski nozīmīga platība zaļināšanas prasību ievērošanai tiek uzskatīta arī starpkultūras, bet tām jābūt iesētām līdz 1.septembrim un uz lauka jābūt vismaz līdz 31.oktobrim.

Plašāk par svarīgiem datumiem var lasīt LAD mājaslapā materiālā “Svarīgi datumi un izmaiņas platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā”

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2678885
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4774
138627
2678885

Sadarbība