TĀLMĀCĪBĀ

profesionālās pilnveides izglītības programmu „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA”

(180 stundas)

Kas var apgūt un kāpēc jāapgūst programma „Bioloģiskā lauksaimniecība?

Programmu var apgūt klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Klausītājiem bez lauksaimnieciskās izglītības:

  • pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” vai „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
  • izstrādājot saimniecības attīstības projektus, piesaistot to īstenošanā Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, programmas „Bioloģiskā lauksaimniecība” apgūšana ir nepieciešama;
  • zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam, uzsākot darbus bioloģiskajā lauksaimniecībā.

2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem 2014. – 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus pārbaudei.

Kartēšanā Latvija būs sadalīta (12,5X12,5km) lielos kvadrātos, un katrā kvadrātā eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus, kuri ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji laika periodā līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pārējās zālāju platības eksperts apmeklēs izlases veidā, ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc dažādu kartogrāfisko materiālu analīzes pastāvēs liela varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski vērtīgs.

Pieteikumam jāpievieno Lauku bloku karšu vai zemes robežu plāna kopijas (jābūt skaidrām un salasāmām, ar malās norādītajām ģeogrāfiskajām koordinātēm), kurā apsekošanai pieteiktos zālājus norādīt, tos apvelkot ar košu krāsu. Plāna kopijā ar bultu norādīt labāko iespējamo iebraukšanas virzienu.

 

Tāpat vēlams pievienot zālāja augāja fotogrāfijas.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Aizkraukles nodaļa, rīko informatīvo semināru “Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.”

 

Semināra norises laiks un vieta:


22.04.2015. Saietu nams, Sproģi, Neretas novads


24.04.2015. Pilskalne, Nākotnes iela 4, Pilskalnes pagasta pārvalde, Neretas novads

No 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam.

 

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.

Aizkraukles novada pašvaldība, nu jau ceturto gadu pēc kārtas, rīko "Pārnovadu uzņēmēju dienu", kas ir gada lielākā izstāde - gadatirgus. Šogad tā notiks 28.martā Aizkraukles novada ģimnāzijas Sporta centrā. Tajā aicināti piedalīties amatnieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, bankas, apdrošināšanas kompānijas, izglītības iestādes u.c.


Pasākuma laikā notiks ēdināšanas uzņēmumu gardo lietu prezentācija -degustācija. Aicinām uzņēmumus, mājražotājus bez maksas piedalīties šajā pasākumā ar savām gardumlietām. Degustācijai varat piedāvāt ēdienus, uzkodas u.c. ēdamlietas pēc saviem ieskatiem, padomājot par savu reklamēšanu ar atraktīvu degustācijas procesu.

Pielikumā DIENAS KĀRTĪBA un PIETEIKUMA ANKETA līdzdalībai pasākumā.

Teorētiskās apmācības notiks 3. un 5. martā, bet praktiskās nodarbības – 9. martā. Apmācību sākums 3. martā plkst. 10.00 Neretas kultūras namā, P. Lodziņa ielā 1, Neretā, Neretas novadā.


Apmācību tēmas:

1. Obligātās nekaitīguma prasības pārstrādei paredzētajam govs pienam.

2. Somatiskās šūnas pienā un mastīti.

3. Baktērijas un to vairošanās pienā.

4. Inhibitorvielas pienā

5. Slaukšanas un piena dzesēšanas iekārtu pareiza darbība un darbības kontrole.

6. Pārraudzības datu analīze un rutīnas darbu protokolu izveide saimniecībās kvalitatīva piena ieguvei.

7. Piena ieguves un uzglabāšanas organizācija piena ražošanas fermā.

8. Savstarpējās Atbilstības prasības piena ražošanas saimniecībā un to ieviešanas praktiskā pieredze.

Lektori: Silvija Dreijere, Līga Ničiporuka, Ilmārs Gruduls.

 

Mācībās aicināti piedalīties reģistrētu lauksaimniecības produkciju ražojošu uzņēmumu īpašnieki vai arī tajos oficiāli nodarbinātas personas.

100% no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem un nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

 

12., 19. un 25. martā Aizkraukles konsultāciju biroja telpās norisināsies vēl viens bezmaksas seminārs.


Semināru programmas skatīt PIELIKUMĀ

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē 4 reģionālās konferences lauksaimniekiem.


Kurzemē - 12. martā Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centrā, Pils gatvē 2, Kazdangā, Aizputes novadā.
Zemgalē - 13. martā Kultūras namā „Lielvārde”, Parka ielā 3, Lielvārdē.

Latgalē - 19.martā Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas kultūras namā, Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē.
Vidzemē - 8.aprīlī Gulbenē, Gulbenes kultūras centrā,  O. Kalpaka ielā 60, Gulbenē.

 

Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar platību maksājumiem un jauno Lauku attīstības programmu.

 

Darba kārtība:


10.30 – 11.00   Konferences dalībnieku reģistrācija
11.00 – 11.10   Konferences atklāšana. Ministra uzruna.
11.10 – 11.50   Tiešie maksājumi 2015. gadā
11.50 – 12.30   Lauku attīstības programmas 2014 – 2020 pasākumi un to ieviešana
12.30 -13.00    Ministra atbildes uz jautājumiem. Diskusija.

Neretas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Neretas novada domes 2015.gada 12.februāra sēdes lēmumu Nr. 23 (protokols Nr.3,  1.§) ir atbalstīts nodoms noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Neretas novada administratīvajā teritorijā līdz 2020.gada 31.decembrim.

 

Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus līdz 2015.gada 20.martam var iesniegt:

 

Neretas novada dome, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Mazzalves pagasta pārvalde, Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Pilskalnes pagasta pārvalde, Nākotnes iela 4, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Zalves pagasta pārvalde, „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5212, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242374
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2763
111559
4242374

Sadarbība