Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, LAD bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību (kadastru) apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai 70% LIZ ir apsaimniekota. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha.

 

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām un iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa likme par zemi ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

 

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%.

 

Ja LAD konstatē, ka neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi. 

 

Par samazinājuma piemērošanu pretendents tiek informēts.

19. septembris, 2014

Platību maksājumi

 

Saistībā ar finanšu grūtībām, ko daļai Latvijas lauksaimnieku izraisījis Krievijas noteiktais produktu importa aizliegums, Zemkopības ministrija līdz 2014.gada beigām plānojusi izmaksāt vairākus maksājumus avansā.

 

Vienotā platības maksājuma (VPM) 50 procentu maksājuma izmaksu avansā par 2014. gada iesniegumiem Lauku atbalsta dienests (LAD) sāks izmaksāt no šā gada 27.oktobra.

 

Arī 70 procentu maksājuma izmaksu avansā par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA), LAD sāks izmaksāt no 27.oktobra.

 

Savukārt no 1.novembra lauksaimnieki sāks saņemt 70 procentu maksājuma izmaksu avansā par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību (BLA).

 

Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

26. septembris, 2014

Valsts atbalsts

 

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu - 10 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to uz šī gada 26.septembri ir piešķirti 80 (50+20+10) litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru.

 

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2014.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.

17. septembris, 2014

Projekti un investīcijas

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

 

Sešpadsmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam "Lauku saimniecības modernizācija" lauku saimniecībām notiks no 2014.gada 17.oktobra līdz 2014.gada 19.novembrim. Kopējais publiskais finansējums pasākumam ir 2 000 000 EUR, projektu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 1.jūlijs.

Platību maksājumi

 

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu jauno zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

 

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

No 2015. -  2020. LIFE projekta “ Invazīvās svešzemju augu sugas Heracleum sosnowskyi Manden (latvāņi) izplatības ierobežošana Latvijas teritorijā” ietvaros ir paredzēta, ar ES un Latvijas valsts kopēju finansējumu, latvāņu izplatības ierobežošana un cietušo ekosistēmu atjaunošana.

 

Lūgums visiem, kuru teritorijas 2007 -  2008 gados Valsts Augu aizsardzības dienests tika uzmērījis, vēlreiz precizēt kadastra numurus un invadētās platības lielumu (ha). Ja ir šie augi parādījušies iepriekš neapsekotās teritorijās – arī tās ir nepieciešams pieteikt. Var un vajag informēt arī par blakus esošo saimnieku zemēm, krūmājiem, mežiem, grāvjiem un ceļmalām kur ir šie augi.

 

Informāciju lūdzu sniegt savās pagastu pārvaldēs pagastu pārvalžu vadītājiem un lauku attīstības speciālistēm:

Mudītei Grīnvaldei tel. 26405236, e-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danutei Avenai tel. 26516730, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Neretas novada dome

 • nepiederošām personām ieeja cūku novietnē ir aizliegta,
 • pie visām ieejām ir jābūt uzstādītiem dezopaklājiem,
 • novietnē ir jāievēro vispārīgās higiēnas pasākumi (apavu, roku dezinfekcija).
 • Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un apavus, ar kuriem ejat kopt un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes, noteikti mainiet apģērbu, ar kuru dosieties mājās un mazgājiet rokas!
 • neizbarot cūkām medījumu apstrādes pārpalikumus, neizkarsētus ( vīruss iet bojā karsējot 70°C temperatūrā 30 minūtēs) virtuves atkritumus,
 • Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas!
 •  regulāri veiciet tīrīšanas un dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumus novietnē (mušu, citu insektu, grauzēju iznīcināšanu)
 • novērst un nepieļaut mājas cūku kontaktu ar mīļdzīvniekiem (suņiem, kaķiem), savvaļas putniem un savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt mežacūkām,
 • Neturēt cūkas āra aplokos, bet turēt slēgtās novietnēs, lai nepieļautu saskari ar meža dzīvniekiem!
 • Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jānomaina un jāmazgā apavi un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus!

 

Par jebkuriem cūku saslimšanas gadījumiem, grūsno dzīvnieku abortiem, pēkšņu nobeigšanos, nekavējoties sazināties ar apkalpojošo veterinārārstu

 

vai Austrumzemgales pārvaldi - tālrunis 65235466, mob. 29171598 (pārvaldes vadītāja Dace Lazdāne), 29432662 (valsts vec. veterinārais inspektors Gunārs Rubins)

 

PVD ĀCM „karstais telefons” 20260400 no plkst. 8:00 līdz 21:00

 

Dezinfekcijas līdzekļi, kurus var izmantot dezopaklājos fermu aizsardzībai: Neoseptal Plus un Neoform K –Plus  (Brama), Virkon-S (Magnum Veterinārija); Ecocid Advanced Powder, Ecocid S, TH5 ( Bertas nams); Halamid-D ( Vet-line); Intra Multi-Des ( Cow care), kā arī citi Latvijas veterināro zāļu lieltirgotavās pieejamie dezinfekcijas līdzekļi, kas paredzēti aizsardzībai pret vīrusiem.

 

Ar ĀCM apkarošanas instrukcijas pilnu tekstu un citiem aktuālajiem materiāliem var iepazīties PVD mājas lapā www.pvd.gov.lv.

Neretas pārvaldes lauksaimniecības konsultante M. Grīnvalde

 no 14. jūlija - 1.septembrim konsultācijas sniegs pirmdienās no 9.00 -12.00.

Aktuālu jautājumu gadījumā zvanīt 26405236.

Atgādinājums:

 

   Visiem lauksaimniekiem, kas savā ganāmpulkā audzējiet, kaut vienu un vairākas cūkas pašpatēriņam ,reģistrēt Lauksaimniecības datu centrā.

 

Cūku kustības kopsavilkums

Ikmēneša cūku kustības kopsavilkumu EREG lietotāji var ziņot elektroniski LDC  mājas lapas autorizētajā sadaļā.

Lai saņemtu datu ievades tiesības LDC mājas lapas autorizētājā sadaļā, ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu.

Informāciju par līguma slēgšanu un video pamācības Jūs varat apskatīt sadaļā Elektroniskā datu ievade: http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade

   Cūku kustības kopsavilkums atspoguļo cūku kustību novietnē attiecīgajā periodā (kustība par  mēnesi, piem.: 01.01.2013. - 31.01.2013.).

Turētājam katru mēnesi ir jāziņo dati par cūku kustību novietnē (piem., cūku kustība par janvāra mēnesi jāziņo no 1. februāra līdz 10. februārim).

Ganāmpulku īpašniekiem, kuriem ir reģistrētas vairākas cūku novietnes, cūku kustība jāziņo atsevišķi par katru novietni.

 

    Ja cūkas audzē tikai paša vajadzībām, tad kopsavilkumu ar īpašu atzīmi „Pašpatēriņš” iesniedz Datu centrā mēneša laikā pēc cūku pirmreizējas ievietošanas novietnē un turpmāk kopsavilkumu par katru iepriekšējo pusgadu iesniedz mēneša laikā pēc 1.janvāra un 1.jūlija.

 

Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē

 

Veidlapa „Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ir jāiesniedz mēneša laikā par stāvokli uz attiecīgā gada 01.01 un .01.07

Nav jāsūta par liellopu, aitu, kazu, zirgu un cūku skaitu.

Aizpildītu veidlapu jāiesūta  Datu centram pa pastu Republikas laukums 2,Rīga LV1010

Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē ir iespēja vadīt Elektronoski, izmantojot LDC Elektronisko ziņojuma ievades sistēmu.

 • Sēklas un sīksīpoli
 • Viss pavasara darbiem (grābekļi, spaiņi un tml.)
 • Kūdra, minerālmēslojums
 • Plēve, agroplēve
 • Dažādas vaska drānas
 • Augu aizsardzības līdzekļi
 • Krāsas, krāsošanas rullīši, otas
 • Darba apavi, darba cimdi
 • Reģipsis, mūrjava, cements
 • Makšķernieku piederumi

 

Gaidīsim Jūs veikalā  Viesītē, Brīvības ielā 1 !

Darba laiks  darba dienās 8:00 – 18:00, Sestdien 8:00 – 16:00.

Telefons: 26624390

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242446
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2835
111631
4242446

Sadarbība