Sakarā ar to, ka Lietuvas Republikā meža cūkām ir apstiprināta  Āfrikas cūku mēra ( turpmāk ĀCM) diagnoze un ir noteikt ĀCM inficētā teritorija ( Druskininkai, Trakai, Alytus, Šaļčininkai, Lazdijai un Varena rajonu teritorijas),  Pārtikas un veterinārais dienests aicina mājas cūku turētājus,  sekot līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informēt veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai nobeidzas.

 

Latvijā laikā  no 2006. gada līdz 2013. gadam Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori ar GPS uztvērējiem uzmērījuši 10640,99 ha ar Sosnovska latvāņiem invadētu platību. Visādi citādi skaistajā  Neretas novadā, pārsvarā Pilskalnes pagastā,  uzmērīti 445,34 ha platību, kurās sastopams šis svešzemju milzenis. Un tas  nebūt vēl nav viss! Padomju režīma laikā to ieveda  no PSRS Ziemeļkaukāza reģiona ar nolūku attīstīt lopbarības ražošanu. Gājis laiks, mainījusies valsts iekārta, zemes īpašumu sistēma, bet nelūgtais ciemiņš- latvānis- turpina savu uzvaras gājienu, neievērojot nekādas robežas -  ne pagastu vai novadu, ne valstu.

 

            Mūsu valstī saistoši ir Ministru kabineta 2008. gada 9. augusta noteikumi Nr. 559 „Invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” un

 

Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 467 „Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi”. Tajos noteikta monitoringa, uzraudzības un kontroles, kā arī informācijas sniegšanas kārtība. Noteikumi arī nosaka kārtību, kādā augu sugu iekļauj invazīvo augu sugu sarakstā, kā arī tās izmantošanu zinātniskiem mērķiem.

 Noteikta arī kontrolējošā institūcija uz robežas.

            Invazīvās augu sugas noteiktas Ministru kabineta 30.06.2008 noteikumos Nr.468 „Invazīvo augu sugu saraksts”. Šajā sarakstā iekļauta viena suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi Manden.

            Tātad Sosnovska latvāņi ir noteikti par invazīvu sugu. Tas nozīmē, ka šī augu suga ir nevēlama, agresīva, kaitīga Latvijas augu valsts daudzveidībai un bīstama cilvēku veselībai. Saules gaismā šo augu šūnsulā veidojas bīstami fotodinamiski savienojumi furokumarīni, kas, nokļūstot uz cilvēka ādas, rada dziļus un grūti ārstējamus apdegumus. Savukārt LV Augu aizsardzības Likuma 18.1  panta trešā daļa nosaka, ka “Latvijā aizliegts audzēt invazīvo sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā.” Valdītājs ir tas, kurš zemes platību lieto.  

2014. un 2015.gadā, ieviešot tiešo maksājumu sistēmas reformu, tiks turpināta vienotā platības maksājuma īstenošana, kas būs nozīmīgākā ienākuma atbalsta daļa no Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem. Pēc konsultācijām ar lauksaimnieku organizācijām šādu lēmumu pieņēmusi Zemkopības ministrija.

Saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas reformas lēmumiem 2014.gadā tiks turpināta vienotā platības maksājuma un īpašā atbalsta pasākumu īstenošana, un, lai nodrošinātu ienākumu stabilitāti, tiks īstenots arī pārejas posma valsts atbalsts. Šobrīd tiek strādāts, lai panāktu 2003.gada 30.jūnija nosacījuma atcelšanu, tas ir, lai nākamajā gadā tiešo maksājumu atbalstam varētu pieteikt ikvienu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī esošu lauksaimniecības zemes hektāru, neskatoties uz to, vai tas kādreiz vēsturē ir bijis aizaudzis.

(Mazzalves, Pilskalnes, Neretas, Zalves pagasti)

 

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

 

Iznākusi septembra mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par

Kā parasti „Lauku Lapā” ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs 2013. gada oktobrī  (Kalendāru skatīt šeit...).

 

"Lauku Lapas" pilno elektronisko versiju skatīt šeit!

 

LAD informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „GE Money bankas” kontus, jo banka pārtrauc savu darbību Latvijā. Tā turpinās klientu apkalpošanu tikai līdz šā gada 20. septembrim (ieskaitot). 

Lai LAD varētu saviem klientiem izmaksāt finanšu līdzekļus, viņiem savlaicīgi jāatver konts citā bankā, par to jāinformē LAD, iesniedzot personīgi vai elektroniski ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par konta maiņu.

Sīkāk par „GE Money bankas” darbības pārtraukšanu mājaslapā www.gemoneybank.lv. Toties par LAD klientu datu izmaiņām informāciju var atrast LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā LAD klientu reģistrācija.

 

LAD informācija

 

15.08.2012.

 

LAD atgādina: apstrādātiem jābūt 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

 

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par apstrādātu, ja līdz 1.septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Līdz 2012.gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības.

Jaunā prasība stājās spēkā ar 2013. gada 1.janvāri un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot ar 2014. taksācijas gadu.

LAD Kontroles departamenta direktore Anita Krūmiņa skaidro: „Minētais nosacījums attiecas uz visu zemi, kurai kadastra informācijas sistēmā noteikts kāds no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidiem, neatkarīgi no pašvaldības noteiktā zemes izmantošanas mērķa. Ja lauksaimniecības zeme tiek izmantota citiem mērķiem, lai tā netiktu aplikta ar dubulto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, zemes īpašniekam jāveic izmaiņas kadastra informācijā.”

 

 

LAD Kontroles departaments

Tālrunis: 67027353

 

LAD Klientu apkalpošanas daļa

Tālrunis: 67095000

 

LAD Sabiedrisko attiecību daļa

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: 67027830

 

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ) sauc zālājus (gan pļavas, gan ganības), kuri veidojušies sen neartās platībās (vismaz 20 gadus), kas ir neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu gaitā cilvēka apsaimniekoti un uzturēti, tādējādi izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. Pazīt bioloģiski vērtīgu zālāju var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī pēc zālājā sastopamām augu un putnu sugām. Dabiskos zālājos parasti nav izteikti dominējošu sugu. Tajos ir liela sugu dažādība, tai skaitā daudz dažādu graudzāļu sugu. Raksturīga ir labi izveidota velēna, ko veido galvenokārt blīvs graudzāļu sakņu pinums.Turpretī kultivētos zālājos izteikti dominē 1-3 sugas (sētās graudzāles), citu sugu daudzums ir niecīgs, kā arī velēna ir skraja un nesaslēgta.

 

SIA”Pakavs” veikalu Viss lauksaimniekam

ZĀLAUGU sēklu piedāvājums

2013.gada sezonai

Cenas ar PVN


Aizkraukle, Enerģētiķu iela 11, tel 65122662, 65122653, fax 65122655 mob. 29188019

Jēkabpils, Ā.Elksnes iela 2b, tel 65234580, 65236076, fax65236969 mob.26349713

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242446
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2835
111631
4242446

Sadarbība