25. februāra Neretas novada domes sēdes darba kārtība

 

  1. gada 25. februāris 15:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par informācijas apjoma apstiprināšanu,kas iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanu” Anda ŠIMANOVSKA
2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs Anda ŠIMANOVSKA
3. Par saistošo noteikumu Nr.3 /2021 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.4/2010  “Neretas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu GITA VEGNERE
4. Par Neretas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu GITA VEGNERE
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā un štatu sarakstā ROLANDS KLIBIĶIS
6. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējumu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam Solvita BUKŠA
7. Par sadarbību  L.Ķuzānes grāmatas“Mūsu mūžu dienas Sēlijā” izdošanā Žanna MIEZĪTE
8. Par pabalstu piešķiršanu ROLANDS KLIBIĶIS
9. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-11, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
10. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-28, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
11. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-2, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
12. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

13. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -6, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 4, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Dzintra NOREIKA

ROLANDS KLIBIĶIS

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

16. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Cūciņas ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

17. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

18. Par pašvaldības zemes nomu J.Ceram Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA

 

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  I.Gabužai Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Biezajam Neretas pagastā, Neretas novadā

 

ROLANDS KLIBIĶIS
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. Mūrniekam Zalves pagastā, Neretas novadā

 

Dzintra NOREIKA
22. Par nekustamā īpašumam  „Selgas”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu

 

ROLANDS KLIBIĶIS
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanai Neretas pagastā, Neretas novadā ROLANDS KLIBIĶIS
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lielmēmele 1”  Mazzalves pagastā, Neretas novadā Zeltīte ODIŅA

 

25. Par zemes vienību “Vecozolnieki” Zalves pagastā, Neretas novadā,  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Dzintra NOREIKA
26. (Papildus iekļauts) Par zemes vienības  “Kalnamuiža ” Neretas pagastā atzīšanu par starpgabalu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Rolands KLIBIĶIS
27. (Papildus iekļauts) Par finansējumu prioritāram investīciju projektam Rolands KLIBIĶIS
28. (Papildus iekļauts)Par Neretas novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu Solvita BUKŠA

 

 

Neretas  novada domes

priekšsēdētājs                                                                                                  A.Kviesis

 

4.martā plkst. 19.15 Neretas novada skolēnu vecākiem interaktīvs tiešsaistes pasākums

Meža cirsmas “Cūciņas” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 08., 04., 09., 01., 10. un 11. nogabalu – platība 3,8 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 20 700,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23. februārī plkst.12.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23.februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Meža cirsmas “Dēliņi” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05. nogabalu – platība 1,0 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 8280,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis – 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23.februārī plkst.12.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Aizkraukles konsultāciju birojs aicina piedalīties BEZMAKSAS informatīvā seminārā, kas notiks 23.02.2021. ZOOM platformā

Semināra sākums plkst. 10:00-12.40

Tēma : Aktuālā informācija nodokļu likumdošanā, uzņēmējdarbības formas

Lektori: Linda Puriņa (Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)

Pieteikšanās saite:  https://forms.gle/oDC73awkuYevKg6Z8

! Pēc semināra uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīta novērtējuma anketa

Pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās līdz 22.02.2021 (vietu skaits ierobežots)

Pirms semināra uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta pieslēgšanās saite.

Kontaktinformācija:

Aizkraukles KB vadītāja: Madara Vēvere, tel. 22431941, madara.vevere@llkc.lv SIA LLKC Aizkraukles KB Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča, tālr.26158775, valentina.beca@llkc.lv

Informatīvais seminārs

Neretas deju kolektīvi piedalās radošā aktivitātē “Deja sniegā!”

Šī ziema ir atnesusi ne vienu vien izaicinājumu, arī Neretas dejotāji tika aicināti  piedalīties radošā aktivitātē ‘’Deja sniegā!’’ Idejas autori ir Krustpils DA ‘’Pastalnieki’’ un viņu vadītāja Aija Rūliete.

Mazzalvieši izzina kino mūzikas vēsturi

Februārī 5.-9.klašu skolēniem bija iespēja programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros baudīt mūzikas stundās lielisku koncertlekciju “Kino mūzikas vēsture”, kurā izzināja interesantus faktus par kino attīstību, sākot no mēmā kino laikiem, noslēdzot ar mūsdienu titulētākajām filmām Latvijā un pasaulē, ko skolēniem piemērotā, atraktīvā veidā atklāja mūziķi Mikus Abaroniņš (vokāls), Arta Abaroniņa (klavieres čells, vokāls).

Mazzalvieši “Latvijas skolas somā” liek mūzikas vēsturi

Mazzalves pamatskolai izveidojusies laba sadarbība ar mūziķiem, kuri apvienojušies SIA “Dzīvā skaņa”. Februārī 7.-9.klašu skolēniem bija iespēja programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros baudīt mūzikas stundās lielisku koncertlekciju “Sprādziens mūzikā” par džeza, blūza, roka, popmūzikas attīstību, tā sakot, mazzalvieši “Latvijas skolas somā” lika mūzikas vēsturi, ko skolēniem piemērotā, atraktīvā veidā atklāja mūziķi Mikus Abaroniņš (vokāls), Arta Abaroniņa (kontrabass, basģitāra, čells, vokāls), Jānis Miltiņš (elektriskās klavieres), Krišjānis Bremš (bungas, sitaminstrumenti), Jānis Kalniņš (elektriskā ģitāra).

Zinātnes un mākslas krustpunkti

 Piektdien, 12.februārī,  Mazzalves pamatskolas 7. – 9.klases skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tika piedāvāta lieliska iespēja piedalīties interaktīvā nodarbībā “Zinātnes un mākslas krustpunkti”, kur, par pamatu ņemot Latvijas filmas “Dvēseļu putenis” veidošanu, nodarbībā skolēni uzzināja, kā tiek iegūti  ticami efekti un pēc iespējas precīzāk attēloti to laiku notikumi.

Biedrībai “Ērberģietes” aprit 20 gadi

           

Mūsu Mazzalves sieviešu biedrībai “Ērberģietes” šī gada 15. februārī aprit 20 gadi. Un mēs patiesi varam šodien justies gandarītas, ka esam spējušas būt stipras un saliedētas, lai šos gadus ne vien saglabātu biedrību, iznestu tās vārdu arī aiz novada robežām, bet atskatoties uz padarīto, varētu arī palepoties. Šodien gan nerunāsim par biedrības veikumu, par to lai runā paveiktie darbi!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider