Kategorija: Aktualitātes

Publiskās apspriešanas sanāksme

Publiskās apspriešanas sanāksme  par  Aizkraukles  Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas  pirmo  redakciju notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 

3.augustā ar:

 • Skrīveru pagasta iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Kokneses apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem plkst. 16.00;

4.augustā ar:

 • Neretas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Aizkraukles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem  16.00.

Visām sanāksmēm ir viena saite: https://us02web.zoom.us/j/87552130590.

Dzīvokļa “Susējas” 2, Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, izsole

2021.gada 6.augustā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Atpūtas”, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, notiks dzīvokļa īpašuma “Susējas” -2, būves kadastra apzīmējums 3296 009 0060 001 , telpu grupas apzīmējums 3296 009 0060 001 002, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 44.2 m2 platībā, izsole.

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 500 ( pieci simti euro, 00 centi).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) un nodrošinājuma nauda  – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas  EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) jāieskaita Neretas apvienības pārvaldes , reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā  AS Swedbank, kods HABALV22, konta nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  iepriekš norādītajā bankas kontā lūdz 2021.gada 5.augustam.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas apvienības pārvaldes mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Aicina pieteikties Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatam

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem. Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās atvērta līdz 2021.gada 28.jūlija plkst.10:00.

Diena, kas iekrāso gadu

17.jūlijā Ērberģes muižas teritorijā norisinājās Neretas apvienības Sporta svētku pasākumi, kas pulcēja lielus un mazus sportotgribētājus. Muižas ābeļdārzā norisinājās biedrības “Ērberģietes” projekta “Ģimeņu ziedēšanas maratons” Ģimeņu Sporta svētki, kuros katram mazulim bija iespēja baudīt daudzveidīgas, krāsainas, košas atrakcijas. Ikviens bērns, kurš piedalījās atrakcijās, par dalību katrā saņēma īpašu uzlīmīti uz aproces un noslēgumā visiem bērniem bija balviņas, un laimīgie aproču numuriņi saņēma arī pārsteiguma balviņu loterijā. Paldies “Ērberģietēm” par krāšņo un emocijām bagāto svētku dienu ģimenēm ar bērniem!

Veiksmīgs starts Latvijas čempionātā vieglatlētikā

Veiksmīgi aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-20, U-18 un U-16 grupām.

Aizkraukles sporta skolu sekmīgi pārstāvējuši Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi, kopā izcīnot 9 medaļas.

U-20 grupā juniorēm 4*100 stafetē mūsu meitenēm – Montai Apeinānei, Līvai Martai Klibiķei, Martai Ragelei un Žaklīnai Staltmanei-   3.vieta.

U-18 grupā Mārim Verečinskim 3.vieta vesera mešanā, arī Endijai Kapelei – 3.vieta, savukārt Patrīcijai Dardecei – 5.vieta vesera mešanā.

Nils Muraška U-20 grupā vesera mešanā ieguva 3.vietu.

Kaspars Vasiļjevs vienīgais no mūsējiem, kļūstot par Latvijas čempionu vesera mešanā, sasniedza sezonas labāko rezultātu šajā vecuma grupā Latvijā. Niks Andersons – 3.vietas ieguvējs vesera mešanā, Danielam Kristapam Veidem – 4.vieta vesera mešanā, Enijai Muraškai – 5.vieta vesera mešanā.

27.jūlijā Kaspars Vasiļjevs pārstāvēs Latvijas izlasi Baltijas čempionātā Viļņā U-16 vecuma grupā.

Zigurds Karols

Neretas dejotāji – daļa no “Saulesvijas” ceļa

No 12.jūlija  “Saulesvijas” ceļā devās īpašs svētku auto, kas savā ceļā fiksēs kolektīvu sagatavotos svētku pārsteigumus 43 pašvaldībās. Ceļš “Saulesvija” veidots kā klātienes mirkļu un video fiksējums norisēs, kurā nepilnas stundas garumā ikvienā pašvaldībā īpašais svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodos svētku organizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, apguva svētku repertuāru, veidoja video sveicienus un video priekšnesumus, piedalījās videoklipu filmēšanā.16.jūlija rītā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas deju kolektīva ‘’Sudrabiņš’’ mazākie dejotāji devās uz Aizkraukli, lai piedalītos un reizē būtu daļiņa no ‘’Saulesvijas’’ ceļa. Savu vēlmi piedalīties izteica 9 skolēni: Alise Jurata Ozola, Enija Mūrniece, Justs Davidāns, Kitija Zvilna, Madara Leite, Mārtiņš Šarkūns, Rajana Al Atriba, Rihards Bokiševs, Rodrigo Jānis Feldmanis.  Īsajās intervijās Neretu pārstāvēja Leišu ģimene –  dejotāji paaudzēs. Paldies Kronīšu kokapstrādei par koka dipdapiem, kuri tika izmantoti intervijās. Paldies Evitai Vīnakalnei par skaistajiem ziedu vainadziņiem, kuri rotājās meiteņu galvās. Paldies sakām arī Neretas pagasta IU “Pavards” vadītājai Aldai Šustiņai par gardajiem pīrādziņiem.

Izsludina bērnu nometņu projektu konkursu

Aizkraukles novada pašvaldība no 12.jūlija līdz 22.jūlijam izsludina bērnu nometņu projektu konkursu, kura mērķis ir piesaistīt nometņu organizatorus un finansēt bērnu un jauniešu nometnes, kurām jānotiek laikā no 2. līdz 31.augustam. Finansējumu nometņu organizēšanai pašvaldībai piešķīris Valsts izglītības satura centrs un kopumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir  31 730 euro.

Par Neretas novada nosaukuma maiņu un Neretas apvienības pārvaldes rekvizītiem

Aizkraukles novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Neretas  novads no 2021.gada 1. jūlija tiek dēvēts par Neretas apvienības pārvaldi, kura pārraudzībā paliek visi 4 iepriekšējo novadu veidojošie pagasti (Neretas, Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagasts).

Iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta ierastajā kārtībā.

Veicot maksājumus, mainās tikai adresāts – Neretas apvienības pārvalde. Kontu numuri un reģistrācijas numuri paliek pašreizējie.

Neretas apvienības pārvaldes rekvizīti:

Neretas  apvienības pārvalde

reģ. Nr.9009116384,

PVN reģ. Nr. LV90009116384

AS Swedbank,

norēķinu konta Nr.LV64HABA0551025939090

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts,  Aizkraukles novads, LV-5118,
e-pasts: dome@neretasnovads.lv

Par Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoru apstiprināts Uldis Riekstiņš, viņa vietnieks – Kaspars Sniedzītis

Aizkraukles novada domes 9.jūlija ārkārtas sēdē deputāti ar 19 balsīm “Par” apstiprināja jauno pašvaldības izpilddirektoru – līdzšinējo Skrīveru novada izpilddirektoru Uldi Riekstiņu. Par viņa vietnieku ar 17 balsīm “Par” apstiprināts līdzšinējais Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Kaspars Sniedzītis. Savus jaunos darba pienākumus abi sāks pirmdien, 12.jūlijā.

Paziņojums par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028. gadam 1.redakcijas projekta publisko apspriešanu

Aizkraukles novada dome 2021.gada 5.jūlijā ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3., 2.p.) “Par Aizkraukles novada Ilgtermiņa Attīstības Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2021.gada 21.jūlija līdz  25.augustam.

 No 2021.gada 1.jūlija Aizkraukles novada administratīvo teritoriju veido sešas teritoriālās vienības – bijušais Aizkraukles novads un bijušie Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadi. Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta  novadiem  kopēja Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības Stratēģija 2021.-2037.gadam un Attīstības programma 2021.-2028.gadam, apvienojot tajās Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novadu  ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 

3. augustā ar:

 • Skrīveru pagasta iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Kokneses apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem plkst. 16.00;

4.augustā ar:

 • Neretas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 10.00;
 • Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
 • Aizkraukles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem  16.00.

Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz tiešsaisti īsi pirms sanāksmes tiks publicēta Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.

 Rakstiskus priekšlikumus Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 25.augustam (ieskaitot):

 • Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē,
 • Pļaviņu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
 • Kokneses Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 1905. gada ielā 7, Koknesē,
 • Skrīveru Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros,
 • Jaunjelgavas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā,
 • Neretas Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā, Neretā,

kā  arī rakstot uz adresi: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads LV-5101, vai elektroniski e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv līdz 25.augustam plkst.23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

 Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotāja Ilona Kāgane (tālr. 65133928; mob. 26394302;  ilona.kagane@aizkraukle.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs  arī  SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv

 Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta materiālus var izlasīt Aizkraukles novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv un tīmekļvietnēs  www.aizkraukle.lvwww.koknese.lvwww.plavinunovads.lvwww.skriveri.lvwww.neretasnovads.lvwww.jaunjelgava.lv.

Aizkraukles novada  Ilgtermiņa  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2028.gadam 1.redakcijas projekta materiāli

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider