Kategorija: Izsoles

Nekustamā īpašuma „Gundegas”-6, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.20 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks dzīvokļa īpašuma  „Gundegas” -6, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001 006, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 64.4 m2 platībā,  izsole.

Nekustamā īpašuma „Gundegas”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks dzīvokļa īpašuma  „Gundegas” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 77.7 m2 platībā,  izsole.

Meža cirsmas “Cūciņas” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 08., 04., 09., 01., 10. un 11. nogabalu – platība 3,8 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 20 700,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23. februārī plkst.12.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23.februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Meža cirsmas “Dēliņi” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05. nogabalu – platība 1,0 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 8280,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis – 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23.februārī plkst.12.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.20. Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 78.1 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 730.00  (septiņi simti trīsdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 73.00 (septiņdesmit trīs euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma “Ziediņi – 4”,Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -4, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 004, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 63.3 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 850.00  (astoņi simti piecdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Atkārtota meža cirsmas “Cūciņas” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla  08., 04., 09., 01., 10. un 11.  nogabalu – platība 3.8   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 23000,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī  plkst.10.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 26.janvārim plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Atkārtota meža cirsmas “Dēliņi” izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05.  nogabalu – platība 1.0   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 9200,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 26.janvārī  plkst.10.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 26.janvārim plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Dzirnavu ielā 19, Neretā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 Dzirnavu ielā 19, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32709000089, izsoles sākumcena EUR 640.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 64.00.

Atkārtota meža cirsmas izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04 un 05  nogabalu – platība 0,94   ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 7820,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 1.jūnijā  plkst.10.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst.9.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider