Ieceres jaunatnes darbā jaunajā gadā

30.novembrī Aizkraukles novada jaunatnes darba speciālisti tikās tiešsaistē, lai izrunātu aizvadītā gada devumu un plānotu aktivitātes nākamajā gadā.

“Ērberģietes” darina dāvanas Ziemassvētkiem

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs – pošam māju, darinām Adventes vainagus, mājās nesam eglīti un to pušķojam, gādājam Ziemassvētku dāvaniņas saviem mīļajiem. “Ērberģietes” arī gatavojas Ziemassvētku cienīgai sagaidīšanai.

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus iekavētā attālināto mācību laikā apguvē

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Mazzalvē 2021./2022.mācību gada 1.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 7 skolēniem, viņiem tiek sniegts papildus atbalsts. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, ir papildus konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā laikā pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas. Skolotāji saskata ieguvumus, ko sniedz šīs projekts, pirmkārt, sekmju uzlabošanā, kā rezultātā ceļas skolēnu pašcieņa un pašapziņa, mazinās risks pārtraukt mācības.

Žanna Miezīte

Aicinām līdz 15.decembrim pieteikties šuvēju kursiem!

18.novembrī aicinām iedzīvotājus piedalīties karogu braucienā!

Audiovizuāls sveiciens Latvijai 103

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedzīvot svētkus un sagaidot Latvijas Neatkarības proklamēšanas 103.gadadienu, vakara pastaigas laikā izbaudīt tos krāsās un mūzikā Ievu gravā, Aizkrauklē. Turpinot pirms gada aizsākto tradīciju, trīs svētku vakarus no 18.novembra, līdz ar tumsas iestāšanos – Ievu grava, Daugavas krasts un novembra debesis iekrāsosies audiovizuālā sveicienā, kā apliecinājums brīvības gaismas dzimšanai. Lai iedvesmojoša Latvijas Valsts dibināšanas diena!

Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros dalībnieki tiešsaistē apgūst amatniecības un dizaina mijiedarbību

12.oktobrī  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros notika  pārrobežu apmācības  tiešsaistē, kurās dalībnieki no katra iesaistītā projekta partnera (amatnieki, radošo industriju pārstāvji, dizaineri, uzņēmēji, publisko iestāžu darbinieki, kultūras un tūrisma nozares speciālisti, jaunieši un citi interesenti ) iepazinās ar amatniecības un dizaina mijiedarbību dažādās valstīs.

Neretas kultūras namā atjauno vairākas gadu desmitiem neremontētas telpas

Par Neretas apvienības pārvaldes un struktūrvienību apmeklētāju pieņemšanu klātienē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  21.10.2021. Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora Rīkojumu Nr.5.1/21/ 83 “Par Aizkraukles novada pašvaldības  iestāžu darbību ārkārtējā situācijā”,

līdz 2021. gada 15.novembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas laiks klātienē Neretas apvienības pārvaldē un struktūrvienībās:

Ir noslēdzies Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Aizkraukles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider