Paldies Krustakroga dārzniecībai!

Pateicamies Krustakroga dārzniecībai par pavasarīgi ziedošajām puķu dobēm pie Neretas novada domes ēkas un ieguldīto darbu to izveidošanā!

Neretas novada pašvaldība

Projekta “Sveiks, kaimiņ!”ietvaros jaunieši izveido kopēju platformu Instagram vidē

Šī gada 7.aprīlī notika pirmā tikšanās sešu jauniešu grupai, kas uzņēmās iniciatīvu un izveidoja Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem kopējo platformu Instagram vidē, ar nosaukumu @sveiks_kaimin, izvirzot sev par mērķi – parādīt sabiedrībai, ka jaunieši var aktīvi iesaistīties un sniegt ieguldījumu savas pašvaldības darbā ar jaunatni.

Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

2020.gada pavasarī Neretas novadā  izsludinātajā  projektu  konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” biedrība “Ērberģietes” iesniedza projektu “Tu neesi viens!” dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Tapusi animācijas filma “Augt dižam Zemgalē”

Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar mākslinieci Taigu Zīli ir izveidojis animācijas filmu “Augt dižam Zemgalē”. Tās izveides mērķis ir palielināt Zemgales reģiona kultūras pievilcību un reģionālo piederības sajūtu, veicināt Zemgales vēsturiski nozīmīgo personību atpazīstamību, kā arī rosināt interesi apmeklēt attiecīgos tūrisma objektus, kuros ir atrodama informācija par Zemgales dižajām personībām. Filmas mērķauditorija ir 1. – 4. klases skolēni, bet tā būs piemērota ikvienam, kas vēlas iepazīt Zemgalē dzimušās izcilās personības – rakstniekus, dzejniekus, politiķus un prezidentus.  

4.maijā aicinām piedalīties auto karogu braucienā “Ar Latviju sirdī”!

Iesaisties akcijā “Uzvelc savu tautas tērpu!”

Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Neretas kultūras nams aicina gan individuālos tautas tērpu īpašniekus, gan kolektīvus 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā, virtuāli piedalīties gājienā “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!”, kura tradīciju kopš 2016. gada iedzīvina Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS.

Lai piedalītos akcijā, jāveic tikai  3 soļi:

  1. uzvelc savu tautas tērpu;
  2. nofotogrāfējies (viens pats vai kopā ar ģimeni);
  3. plkst. 12.00 ievieto foto facebook.com ar tēmturi #tautastērpugājiens.

Tēmturis būs apliecinājums dalībai virtuālajā gājienā, kā arī atļauja rīkotājiem vēlāk izmantot attēlus kopīga video radīšanai.

Organizē: Latvijas Nacionālais Kultūras Centrs Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS.

Neretas novada domes sēde

 

  1. gada 22. aprīlis 16:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par finansiālu atbalstu S. Cvetkovai Žanna MIEZĪTE
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC Rolands KLIBIĶIS
3. Par biedrības “Ērberģietes” projekta “Tu neesi viens” izpildes termiņa pagarinājumu Solvita BUKŠA
4. Par pabalstu piešķiršanu Rolands KLIBIĶIS
5. Par dzīvokļa īpašuma P.Lodziņa ielā 6-8, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu Rolands KLIBIĶIS
6. Par dzīvokļa īpašuma “Gundegas” -3, Sproģi,  Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu Dzintra NOREIKA
7. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-2”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
8. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-28”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
9. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-11”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites E. N. Zeltīte ODIŅA
11. Par telpu nodošanu nomā pašvaldības nekustamajā īpašumā “Ainas”,  Liepu iela 3, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā Zeltīte ODIŅA
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Duķernieki” nomas tiesību izmaiņu  Neretas pagastā Rolands KLIBIĶIS
13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu D.K. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu I.S. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu J.A. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
16. Par nekustamā īpašuma „Blāzmas”  Mazzalves pag. Neretas nov. sadalīšanu Zeltīte ODIŅA
17. Par nekustamā īpašuma „Mālvepri” sadalīšanu Mazzalves pag. Neretas nov. Zeltīte ODIŅA
18. Par nekustamā īpašuma „Cukurnieki”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu Aina VADZĪTE
19. Par nekustamā īpašuma “Putniņi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” Aina VADZĪTE
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apaļi”  Mazzalves pagastā Zeltīte ODIŅA
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūveri”  Mazzalves pagastā Zeltīte ODIŅA
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Upelnieki”, Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas” – 5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas” – 6, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA
25. Par nekustamā īpašuma “Stopāni”,  Neretas pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Rolands KLIBIĶIS
26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L.J.Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
27. (Papildus iekļauts) Par noslēguma pārskata apstiprināšanu projektam “Neretas novads – mūsu mājas” Solvita BUKŠA
28. (Papildus iekļauts) Par izmaiņām Neretas novada Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas sastāvā Arvīds KVIESIS
29. Papildus iekļauts) Par investīciju projekta “Ielu seguma atjaunošana Neretas novadā”īstenošanu Solvita BUKŠA

Rolands KLIBIĶIS

 

 

Neretas  novada domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Kviesis

 

Paziņojums Neretas pagasta iedzīvotājiem!

No 23.-25. aprīlim Neretas pagasta iedzīvotājiem darbnīcu teritorijā, iebraucot no Pasta ielas puses, būs iespēja nodot negabarīta atkritumus konteinerī. Lūdzam iedzīvotājus izmantot iespēju un bez maksas atbrīvoties no negabarīta atkritumiem! Lūgums nemest auto riepas, bīstamos atkritumus (t.sk. šīferi)! Atkritumus konteinerī novietot maksimāli izjauktā veidā!

Aicinājums Mazzalves pagasta iedzīvotājiem šķirot atkritumus, darot to atbildīgi!

Lai mūsu Latvija kļūtu tīra un sakopta, ir nepieciešams apvienot spēkus un labos darbus vides labā darīt kopā. Ikvienam jābūt atbildīgam un jārūpējas par sevis radīto sadzīves atkritumu izmešanu tam paredzētajās vietās.

ØAtkritumu šķirošanas konteineri atrodas  Liepu ielā 3 (aiz ķieģeļu sienas)

Konteineri paredzēti:  papīram– makulatūra, rakstāmpapīrs, iepakojums; plastmasai- PET pudeles, iepakojums, kannas, maisiņi; metālam– kārbas, bundžas un vāciņi.

Ievēro:  pirms izmet – saplacini, drīkst mest tikai tīrus iepakojumus, bez     produktu atliekām!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider