Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

 

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

Projektu kopīgi īsteno Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jaunatnes jomā iesaistītie speciālisti un jaunieši.

Projekta mērķis ir stiprināt iepriekšminēto novadu jaunatnes jomā iesaistīto personu un institūciju kapacitāti, līdzdarbojoties visu novadu jauniešiem un veicinot jauniešu iniciatīvu piedalīties jaunatnes politikas dokumentu izstrādes procesos.

Projektā paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

1) sadarbības novadu jauniešu tikšanās, veidojot vienotu instrumentu gan jauniešu, gan jaunatnes jomā iesaistīto institūciju darba veicināšanai un nolikuma “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” izstrāde un pilotēšana projekta īstenošanas laikā;

2) apzināt, izpētīt, izanalizēt un salīdzināt esošo situāciju jaunatnes jomā Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, pieejamo resursu izvērtēšana un jaunatnes darbinieku viedokļu, novadu vajadzību apkopošana klātienes seminārā par jaunatnes darba organizēšanu novados;

3) iedvesmas – pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes novadu;

4) jaunatnes darbā iesaistīto personu un institūciju apmācības kapacitātes celšanas nolūkos;

5) noslēguma pasākums – 6 novadu jauniešu, jaunatnes darbinieku un politikas īstenotāju tikšanās, projekta rezultātu prezentēšana.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 20.oktobrim.

Projekta finansējums: EUR 4300.00

Šī gada 17.septembrī notika projekta pirmā aktivitāte – darba grupas sanāksme, kurā piedalījās visu projektā iesaistīto novadu jaunatnes jomā strādājošie pārstāvji. Darba grupa veica visa projekta pasākumu detalizētu plānošanu, konkretizēja kā tiks veikta projekta monitorēšana, pārrunāja projekta publicitātes pasākumus, sadalīja pienākumus, lai projektu spētu īstenot kvalitatīvi. Tika izlemts, ka nākamā aktivitāte – Starponovadu sadarbības veicināšanas pasākums “Sveiks, kaimiņ!” notiks šī gada 28.oktobrī Aizkraukles k/n, kur pasākuma laikā tiks prezentētas katra novada aktīvās jaunatnes jomas un to dalībnieki ģenerēs idejas kādas aktivitātes būtu iekļaujamas sistēmā “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”, lai motivētu institucionālo sadarbību novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratni par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem. Vienlaicīgi jaunatnes jomas darbiniekiem būs iespēja veikt savu kompetenču pašvērtējumu projekta sākuma un beigu posmā, lai novērtētu savu izaugsmi.

Plānots, ka šis projekts ir kā pirmais kopējais lielais atskaites punkts sešu novadu sadarbības veidošanā, kuri pēc administratīvi teritoriālās reformas būs vienoti, taču jau ar daudz skaidrāku redzējumu par to, kā attīstīt jaunatnes jomu jaunizveidotajā attīstības centrā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

 

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider