Nekustamā īpašuma „Gundegas”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks dzīvokļa īpašuma  „Gundegas” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 77.7 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 580.00  ( pieci simti astoņdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 58.00 (piecdesmit astoni euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider