Neretas novada domes sēde 2021.gada 28.jūnijā

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis sasauc domes sēdi 2021.gada 28.jūnijā plkst. 14.00  Neretas kultūras namā, P.Lodziņā ielā 1, Neretā, Neretas novadā, un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  6 /2021 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 1/2021 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”apstiprināšanu
 2. Par ikmēneša pabalstu A.Kviesim
 3. Par pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 4. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības amatu sarakstā 2021.gadam
 5. Par finansiālu atbalstu grāmatas “Sēlija. Mikus Skruzītis. Nereta” izdošanai
 6. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Neretas novadā
 7. Par noslēguma pārskata apstiprināšanu projektam “Tu neesi viens”
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Susējas”, dz.2, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu
 10. Par pašvaldības zemes nomu A.D. Zalves pagastā, Neretas novadā
 11. Par pašvaldības zemes nomu A.S. Zalves pagastā, Neretas novadā
 12. Par pašvaldības zemes nomu D.R. Zalves pagastā, Neretas novadā
 13. Par pašvaldības zemes nomu N.S. Zalves pagastā, Neretas novadā
 14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A. Š. Neretas pagastā, Neretas novadā
 15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Jāņi” Neretas pagastā, Neretas novadā
 16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu G. J. Neretas pagastā, Neretas novadā
 17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A. L. Neretas pagastā, Neretas novadā
 18. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes “Damasāni” iznomāšanu Neretas pagastā, Neretas novadā
 19. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 105A” iznomāšanu V.L. Neretas pagastā, Neretas novadā
 20. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu J. P. Neretas pagastā, Neretas novadā
 21. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pasta līcis” nomas tiesību maiņu Neretas pagastā
 22. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu G. G. Neretas pagastā, Neretas novadā
 23. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala iznomāšanu E.G. Mazzalves pagastā
 24. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala iznomāšanu A.Z. Mazzalves pagastā
 25. Par biedrības „Ērberģietes”, reģ. nr.40008057597, telpu nomas līgumu
 26. Par zemes vienības “Krusieši”, Zalves pagasts, Neretas novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un atsavināšanu
 27. Par nekustamā īpašuma “Vērtūži-1 dzīvojamā māja ”, dzīvoklis Nr.2 ,dzīvoklis Nr.3 un dzīvoklis Nr.4, Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 28. Par nekustamā īpašuma „Ozolkalni”, Neretas pagastā, Neretas novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 29. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Neretas muiža” Neretas pagastā
 30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielmēmele 1” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanai
 31. Par nekustamā īpašuma „Eglītes”  Neretas pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
 32. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu N.I. Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
 34. Par Neretas novada autoceļu/ielu fonda vidējā termiņa programmas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu

 

Neretas novada domes sēde

 

 1. gada 22. aprīlis 16:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par finansiālu atbalstu S. Cvetkovai Žanna MIEZĪTE
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Neretas SAC Rolands KLIBIĶIS
3. Par biedrības “Ērberģietes” projekta “Tu neesi viens” izpildes termiņa pagarinājumu Solvita BUKŠA
4. Par pabalstu piešķiršanu Rolands KLIBIĶIS
5. Par dzīvokļa īpašuma P.Lodziņa ielā 6-8, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu Rolands KLIBIĶIS
6. Par dzīvokļa īpašuma “Gundegas” -3, Sproģi,  Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu Dzintra NOREIKA
7. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-2”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
8. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-28”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
9. Par dzīvokļa  īpašuma „J.Jaunsudrabiņa ielā 3-11”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda  izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites E. N. Zeltīte ODIŅA
11. Par telpu nodošanu nomā pašvaldības nekustamajā īpašumā “Ainas”,  Liepu iela 3, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā Zeltīte ODIŅA
12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Duķernieki” nomas tiesību izmaiņu  Neretas pagastā Rolands KLIBIĶIS
13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu D.K. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu I.S. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes ”Kalēju ielā 59” iznomāšanu J.A. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
16. Par nekustamā īpašuma „Blāzmas”  Mazzalves pag. Neretas nov. sadalīšanu Zeltīte ODIŅA
17. Par nekustamā īpašuma „Mālvepri” sadalīšanu Mazzalves pag. Neretas nov. Zeltīte ODIŅA
18. Par nekustamā īpašuma „Cukurnieki”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, sadalīšanu Aina VADZĪTE
19. Par nekustamā īpašuma “Putniņi” sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” Aina VADZĪTE
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Apaļi”  Mazzalves pagastā Zeltīte ODIŅA
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Brūveri”  Mazzalves pagastā Zeltīte ODIŅA
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Upelnieki”, Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas” – 5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundegas” – 6, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA
25. Par nekustamā īpašuma “Stopāni”,  Neretas pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Rolands KLIBIĶIS
26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu L.J.Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
27. (Papildus iekļauts) Par noslēguma pārskata apstiprināšanu projektam “Neretas novads – mūsu mājas” Solvita BUKŠA
28. (Papildus iekļauts) Par izmaiņām Neretas novada Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas sastāvā Arvīds KVIESIS
29. Papildus iekļauts) Par investīciju projekta “Ielu seguma atjaunošana Neretas novadā”īstenošanu Solvita BUKŠA

Rolands KLIBIĶIS

 

 

Neretas  novada domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Kviesis

 

Neretas novada domes sēdes darba kārtība

 

 1. gada 25. marts 15:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piemaksu piešķiršanai pedagogiem un skolotāju palīgiem, kas strādā klātienē Covid – 19 pandēmijas laikā Žanna MIEZĪTE
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piemaksu piešķiršanai pedagogiem un atbalsta personālam par papildus konsultācijām Covid – 19 pandēmijas laikā Žanna MIEZĪTE
3. Par saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos  noteikumos Nr.9/2017  „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas  novadā” apstiprināšanu Aija LAPIŅA

Iveta ARĀJA

4. Par projektu konkursa Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos “nolikuma apstiprināšanu Žanna MIEZĪTE
5. Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem Žanna MIEZĪTE
6. Par pabalstu piešķiršanu Rolands KLIBIĶIS
7. Par dzīvokļu īpašumu Nākotnes ielā 13, dzīvoklis Nr.3 un  dzīvoklis Nr.4,Pilskalnes pagastā, Neretas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un atsavināšanas procesa uzsākšanu Aina VADZĪTE
8. Par nekustamā īpašuma  „Vīksnas” , Mazzalves pag., Neretas nov.,  atsavināšanu Zeltīte ODIŅA
9. Par nekustamā īpašuma  „Vecmēmele 2” , Mazzalves pag., Neretas nov.,  atsavināšanu Zeltīte ODIŅA
10.  Par nekustamā īpašuma „P.Lodziņa ielā 6 -11”, Neretas pagasts, Neretas novads,  atsavināšanu Rolands KLIBIĶIS
11. Par nekustamā īpašuma  „Zemgaļi” , Mazzalves pagasts, Neretas novads,  atsavināšanas procesa uzsākšanu Zeltīte ODIŅA
12. Par nekustamā īpašuma „Pie Kukārēm” , Mazzalves pagasts, Neretas novads,  atsavināšanas procesa uzsākšanu Zeltīte ODIŅA
13. Par nekustamā īpašuma „Kukāres 2” , Mazzalves pagasts, Neretas novads,  atsavināšanas procesa uzsākšanu Zeltīte ODIŅA
14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu R.Š. Neretas pagastā, Neretas novadā Rolands KLIBIĶIS
15. Par pašvaldības zemes nomu N.S. Zalves pagasta Neretas novadā Dzintra NOREIKA
16. Par nekustamā īpašuma „Ceriņi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu Zeltīte ODIŅA
17. Par nekustamā īpašuma  „Zaķēni KL”  Neretas pagastā, Neretas novadā  sadalīšanu Rolands KLIBIĶIS
18. Par nekustamā īpašuma  „Dimanti” Mazalves pagastā, Neretas novadā,  sadalīšanu Zeltīte ODIŅA
19. Par nekustamā īpašuma  „Stiebri”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  sadalīšanu

 

Zeltīte ODIŅA
20. Par nekustamā īpašuma  „Blakus Ramaņiem”, Mazzalves pagasts, Neretas novads,  sadalīšanu

 

Zeltīte ODIŅA
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Upmaļi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanai Zeltīte ODIŅA
22. Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” -12, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA
23.  

 Par nekustamā īpašuma “Ziediņi” -13, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Dzintra NOREIKA
24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā I.K.

 

Dzintra NOREIKA
25. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā J.N.

 

Dzintra NOREIKA
26. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā N.I.

 

Dzintra NOREIKA

 

Neretas  novada domes priekšsēdētājs           A.Kviesis

 

25. februāra Neretas novada domes sēdes darba kārtība

 

 1. gada 25. februāris 15:00

Videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā)

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.p.k. Darba kārtības punkts Ziņotāji
1. Par informācijas apjoma apstiprināšanu,kas iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumiem Nr.671“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanu” Anda ŠIMANOVSKA
2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs Anda ŠIMANOVSKA
3. Par saistošo noteikumu Nr.3 /2021 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.4/2010  “Neretas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu GITA VEGNERE
4. Par Neretas novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu GITA VEGNERE
5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā un štatu sarakstā ROLANDS KLIBIĶIS
6. Par programmas “Latvijas skolas soma” finansējumu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam Solvita BUKŠA
7. Par sadarbību  L.Ķuzānes grāmatas“Mūsu mūžu dienas Sēlijā” izdošanā Žanna MIEZĪTE
8. Par pabalstu piešķiršanu ROLANDS KLIBIĶIS
9. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-11, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
10. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-28, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
11. Par dzīvokļa īpašuma J.Jaunsudrabiņa ielā 3-2, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu ROLANDS KLIBIĶIS
12. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

13. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” -6, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 4, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

Dzintra NOREIKA

ROLANDS KLIBIĶIS

15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziediņi” – 5, Zalves pagasts, Neretas novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu Dzintra NOREIKA

 

16. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Cūciņas ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

17. Par Neretas novada novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ”atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu Zeltīte ODIŅA

ROLANDS KLIBIĶIS

18. Par pašvaldības zemes nomu J.Ceram Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA

 

19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  I.Gabužai Zalves pagastā, Neretas novadā Dzintra NOREIKA
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Biezajam Neretas pagastā, Neretas novadā

 

ROLANDS KLIBIĶIS
21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu M. Mūrniekam Zalves pagastā, Neretas novadā

 

Dzintra NOREIKA
22. Par nekustamā īpašumam  „Selgas”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu

 

ROLANDS KLIBIĶIS
23. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma „Ozolkalni” sadalīšanai Neretas pagastā, Neretas novadā ROLANDS KLIBIĶIS
24. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lielmēmele 1”  Mazzalves pagastā, Neretas novadā Zeltīte ODIŅA

 

25. Par zemes vienību “Vecozolnieki” Zalves pagastā, Neretas novadā,  ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Dzintra NOREIKA
26. (Papildus iekļauts) Par zemes vienības  “Kalnamuiža ” Neretas pagastā atzīšanu par starpgabalu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Rolands KLIBIĶIS
27. (Papildus iekļauts) Par finansējumu prioritāram investīciju projektam Rolands KLIBIĶIS
28. (Papildus iekļauts)Par Neretas novada attīstības programmas aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu Solvita BUKŠA

 

 

Neretas  novada domes

priekšsēdētājs                                                                                                  A.Kviesis

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.18

Neretas novada Neretas  pagastā                                                                   2020. gada 26. novembrī plkst.15.00

Neretas kultūras namā

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu saraksta apstiprināšanu 2021. gadam

      2. Par Neretas novada novadpētniecības muzeja sabiedriskās padomes nolikuma apstiprināšanu

     3. Par grozījumiem pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanā vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs

     4. Par Neretas pagasta pārvaldes valdījumā esošā apkures katla KVS-40 izslēgšanu no pašvaldības bilances

     5. Par finansiālu atbalstu A.A.Gorbačovam

     6. Par pabalstu piešķiršanu

     7. Par nekustamā īpašuma „P.Lodziņa ielā 6 -1”, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu

    8.  Par rezerves zemes fondā ierakstīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošu

         Neretas novada  pašvaldībai

     9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanai Neretas pagastā

     10. Par zemes  īpašuma “Medulāji – 1” Neretas pagastā, Neretas novadā nostiprināšanu  zemesgrāmatā  uz  pašvaldības  vārda

     11. Par nekustamā īpašuma  „Jaunzvanītāji” Neretas pagastā, Neretas novadā,   sadalīšanu

    12. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnu norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

    13. Par adrešu sakārtošanu Mazzalves pagastā

    14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

    15. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles izglītības pārvalde)

   16. Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību

   17. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Aizkraukles novada pašvaldību (Aizkraukles Sporta skola).

  18. Par 2017.gada 23.novembra nolikuma „Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības      nolikuma”  pielikuma apstiprināšanu

    19. Par  saistošo noteikumu Nr. 7/2020 „Neretas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu

   20. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2020„Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” apstiprināšanu

Informatīvais jautājums;1) Dzīvojamo māju “Dzelmes 1” iesniegums (ziņo: Dz.Noreika)

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs        Arvīds Kviesis

 

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 24.septembris plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par apvienojamo Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novada pašvaldību sadarbību jaunveidojamā Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
 2. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā
 3. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”
 4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 5. Par atbrīvošanu no zobārstniecības iekārtu nomas maksas
 6. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
 7. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
 8. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 9. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
 10. Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā
 11. Par pabalstu piešķiršanu
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z. M.  par nekustamo īpašumu [..]
 13. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 14. Par nekustamā īpašuma  „Cielaviņas”  Neretas pagastā, Neretas novadā  sadalīšanu
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Beķeri” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Upmaļi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 17. Par nekustamā īpašuma „Vecumnieki” Mazzalves pagastā, Neretas novadā,  sadalīšanu
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Spodri” Neretas pagastā
 19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                 Arvīds Kviesis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                                  2020. gada 27.augusts plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku nolikumā
 2. Par finanšu līdzekļu ietaupījuma izlietojumu
 3. Par izmaiņām Neretas novada Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā
 4. Par nekustamā īpašuma “Ziediņi – dzīvojamā māja ”, dzīvoklis Nr.5, Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu
 5. Par pabalstu piešķiršanu
 6. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 7. Par  neapdzīvojamo telpu “Radzes -3”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, nomu
 8. Par zemes gabala – starpgabala “Rinķišķi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads atsavināšanu
 9. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu A.J. Neretas pagastā, Neretas novadā
 10. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu N.B. Neretas pagastā, Neretas novadā
 11. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.A.– Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 12. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu L.Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 13. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu I.D. Neretas pagastā, Neretas novadā
 14. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu E.U. Neretas pagastā, Neretas novadā
 15. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu L.Č. Neretas pagastā, Neretas novadā
 16. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā, Neretas novadā
 17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Neretas novada Neretas pagastā
 18. Par mācību darba organizēšanu Neretas pašvaldības izglītības iestādēs Covid-19 izplatības apstākļos
 19. Par Mazzalves pamatskolas pašvērtējuma ziņojuma apstiprināšanu

Informatīvais jautājums: 1) Administratīvās komisijas sekretāres Zigfrīdas Ozoliņas atskaite

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                            Aivars Miezītis

 

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.12

Neretas novada Neretas pagastā                                             2020 gada 23.jūlijs plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

     1 .Par Neretas novada pašvaldības 2020. gada 1. pusgada  budžeta izpildi

 1. Par Neretas novada domes konkursa par granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai 2020.gadā
 2. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Improvement of efficiency and availability of administrational cemetery management  services in cross border regions of Latvia and Lithuania”LLI-437” realizācijai
 3. Par izmaiņām Neretas novada domes Iepirkumu komisijas sastāvā
 4. Par grozījumiem 2013.gada 28.novembra Neretas novada domes Iepirkumu komisijas nolikumā
 5. Par grozījumiem 2014.gada 26.jūnija Neretas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā
 6. Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 7. Par nekustamā īpašuma P.Lodziņa ielā 6, dzīvokli Nr.1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā atsavināšanas procesa uzsākšanu
 8. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 4-11, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Grantiņi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no L.       R. par nekustamo īpašumu „Kurzemnieki”  Neretas  pagastā, Neretas novadā
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lūlas” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 12. Par nekustamā īpašuma “Gerķēni” Zalves pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
 13. Par pabalstu piešķiršanu
 14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu adresē “Parka iela 1-2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads”
 15. Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
 16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mazzalves pagastā
 17. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam

Informatīvais jautājums: 1) Ērberģes draudzes iesniegums (Ziņo: Zeltīte Odiņa)

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                                        Arvīds Kviesis

Neretas novada domes sēde Nr.11

 

Neretas novada Neretas pagastā                                                           2020. gada 25.jūnijs plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi  6/2020 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 1/2020 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
 3. Par telpu nomas maksas atlaidi ģimenes ārsta praksei
 4. Par Neretas novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ” atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par M. Ķ. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 7. Par pabalstu piešķiršanu

 

Neretas novada doms priekšsēdētājs                             Arvīds Kviesis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE NR.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 28.maijs  plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora iecelšanu amatā
 2. Par domes deputātes Agneses Putniņas pilnvaru nolikšanu uz laiku
 3. Par Agneses Putniņas izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva
 4. Par Signes Krievānes deputāta pilnvaru uzsākšanu
 5. Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.T.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu S.S.
 9. Par nekustamā īpašuma “Zariņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Mazdīči” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 1. Par nekustamā īpašuma “Pēteri” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā R.J.
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.A.

13.Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2019./2020.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā

14.Par līdzfinansējumu projekta “Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde” īstenošana

15.Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu

16.Par finansējuma novirzīšanu Grantu konkursam

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                               Aivars Miezītis

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider