Budžets

Pieņemts 2020. gada Neretas novada budžets

23.janvāra pirmajā Neretas novada domes sēdē, visiem 9 domes deputātiem balsojot “par”, tika pieņemts 2020.gada budžets. Šogada novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  4 039 721 EUR apmērā, savukārt izdevumi –  4 950 797 EUR.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pauda gandarījumu, ka pirmo reizi Neretas novada pastāvēšanas laikā pašvaldības budžets pārsniegs 4 miljonus eiro,  kas ir par 327 tūkstošiem EUR vairāk nekā pagājušajā gadā. Lielākā daļa budžeta līdzekļu tiks novirzīta izglītības vajadzībām, pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, sociālajām vajadzībām un kultūrai. Pēc dažu gadu pārtraukuma  varēs palielināt atalgojumu arī pašvaldībā strādājošajiem.

Domes priekšsēdētājs atzinīgi vērtē to, ka šogad ievērojami lielākus līdzekļus spēsim ieguldīt novada attīstībā: „Svarīgs pašvaldības uzdevums ir infrastruktūras sakārtošana, un to mēs mērķtiecīgi veicam jau vairāku gadu garumā. Šogad ceļu būvniecības izmaksas ir ievērojami kritušas, tāpēc vairāk līdzekļu esam novirzījuši ielu, ceļu, ietvju un stāvlaukumu sakārtošanai. Nav aizmirsts par projektu realizāciju, piesaistot ES fondu līdzekļus un komunālās saimniecības pakalpojumu uzlabošanu.”

Kā vienu no būtiskākajiem 2020.gada uzdevumiem pašvaldības vadītājs A.Kviesis min ielu rekonstrukcijas darbu turpināšanu:” Nākamgad sakārtosim Kalēju ielu Neretā par 72 tūkstošiem EUR, ceļu uz Neretas vidusskolu 5,5 tūkstošu EUR vērtībā, stāvlaukumu un pievedceļu pie Neretas novadpētniecības muzeja par 18,8 tūkstoši EUR. Ērberģes ciemā tiks sakārtots ceļs Ērberģe-Skola-DUS Virši 137 tūkstoši EUR vērtībā un veikts Marijas tilta remonts 115 tūkstoši EUR vērtībā. Ielu infrastruktūras uzlabošanas ietvaros ciematā tiks izbūvēts bruģis un stāvlaukums 48 tūkstoši EUR vērtībā. Par LAD projekta līdzekļiem turpināsim sakārtot grants ceļus visos Neretas novada pagastos, piedaloties ar 80 tūkstoši lielu pašvaldības finansējumu un piesaistot lielus  Eiropas Savienības fondu finanšu līdzekļus. ”

Neretas autoostas remontā šogad tiks ieguldīti 12,5 tūkstoši EUR, bet ūdenssaimniecības sakārtošanai Rūpniecības ielā  – 40 tūkstoši eiro, skolēnu deju kolektīva un kora tērpu iegādei piešķirti 1000 EUR, Neretas kultūras namam plānots iegādāties projektoru, elektropulti, drapērijas un uzstādīt gaismas iekārtas 12 000 EUR vērtībā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas informātikas, mūzikas kabineta un otrā stāva trepju telpas remontam – 32 200 EUR.

Mazzalves pagastā šogad iecerēts Ērberģes mežniecības kantora remonts, kam  tiks tērēti 30 tūkstoši EUR, Pasta telpu remontam plānoti 28 000 EUR, bet Ērberģes kapličas atjaunošanai – 20 tūkstoši eiro, Mazzalves pamatskolas internāta telpu  remonta pabeigšanai – 30 tūkstoši eiro.

Pilskalnes pagastā  tiks veikta jumta nomaiņa daudzīvokļu mājai 27 tūkstošu EUR vērtībā un paredzēti līdzekļi logu nomaiņai 6500 apmērā, savukārt Zalves pagastā abos ciemos plānota ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana par 16 312 EUR, ūdensvada sakārtošana 22 tūkstošu EUR vērtībā, Zalves kluba grīdas remonts par 7000 EUR, kā arī logu nomaiņa un remontdarbi dzīvojamās ēkās 8953 EUR vērtībā. 2019.gada nogalē tika uzsākts projekts „Multifunkcionālā centra izveide Sproģos”, kura ietvaros tiks izveidoti grupu dzīvokļi un dienas centrs.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projektu programmas „Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus/ENI-LLB-1-108”ietvaros Ērberģes muižas parkā tiks turpināta estrādes būvniecība. Projekta ietvaros šogad paredzēts piesaistīt 48,5 tūkstošus EUR finanšu līdzekļus.

Kopumā no pamatbudžeta līdzekļiem šogad 30.48% plānots tērēt izglītībai, vispārējo valdības dienestu uzturēšanai – 13.84%, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 15.31%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kas ietver ielu apgaismošanu, ūdensapgādi, kapu uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanu u.c. komunālos pakalpojumus, 16.12% no kopējiem  budžeta izdevumiem, kultūrai sportam un atpūtai  – 8.88%, sociālajai aizsardzībai (Neretas SAC uzturēšana, sociālie pabalsti un invalīdu asistentu  pakalpojumi, Sociālā dienesta funkciju nodrošināšana) – 13.51%.

Pašvaldības vadītājs A.Kviesis pēc 2020.gada budžeta pieņemšanas uzsvēra :” Neretas novadā norit līdzsvarota pagastu attīstība. Lielāki un mazāki darbi dažādās jomās tiks īstenoti ikvienā pagastā.”

Daiga Naroga

 

Pamatbudžeta ieņēmumi

2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 3 429 995 eiro apmērā.

Vislielāko artavu pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu sadaļā dod nodokļu ieņēmumi, kas šogad plānoti 1 773 001 eiro apjomā , no tā iedzīvotāju ienākumu nodoklis – 1 531 853 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis – 241 148 eiro.

Nenodokļu ieņēmumos (valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas) paredzēti 2490 eiro.  Savukārt ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas plānoti 3600 eiro apjomā.

Transferta ieņēmumi (gadskārtējā valsts budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums, ko var veikt viena līmeņa budžeta – valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta, pašvaldību pamatbudžeta, pašvaldību speciālā budžeta – ietvaros vai starp dažāda līmeņa budžetiem). Maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžeta saņemtajiem maksājumiem tiek plānoti 1 362 434 eiro apjomā.  Valsts budžeta transferti, kas ietver mērķdotāciju 1.- 4.klašu ēdināšanai, mācību literatūrai un mācību līdzekļiem, pedagogu algām, deju kolektīvu vadītājiem, izglītības un sociālo asistentu pakalpojumiem, kā arī mērķdotāciju nodarbinātības pasākumam un klientu apkalpošanas centram paredzēti 1 303 263 eiro apjomā. Šajā summā ir ietverti arī pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda transferti (772 941 eiro) un ES projekti ” Sudmalu sala”, kas paredz Neretas brīvdabas estrādes rekonstrukciju, “Atver sirdi Zemgalē”, kas ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu paredz atbalsta sniegšanu personām ar ierobežotām iespējām sevi aprūpēt (pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar jebkāda veida funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas nedzīvo ģimenēs, bet institūcijās) un  projekts “Proti un dari”, kura mērķis ir 15 – 29 gadu vecus jauniešus, kuri nekur nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, veicināt iesaistīt izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas pasākumos u.c.  Šiem trim ES projektiem paredzēti 38 875 eiro.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (noma, īre, dzīvokļu un komunālo pakalpojumi, kā arī citi maksas pakalpojumi) plānoti 288 470 eiro.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017. gadā būs 150 064 eiro. No dabas resursu nodokļa plānoti 4100 eiro ienākumi, savukārt mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondiem – 145 964 eiro.

Izdevumi

Pamatbudžeta izdevumi

2017.gada Neretas novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 3 872 389 eiro apmērā.

Izglītībai Neretas novads tērēs 35, 26%  no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Naudas izteiksmē tie ir 1 365 474 eiro.  Šo naudu paredzēts tērēt pirmsskolas izglītības, dienas centra, vidusskolas un pamatskolu darba nodrošināšanai, mērķdotācijām pedagogu algām, ēdināšanai un mācību līdzekļiem, kā arī savstarpējās izglītības pakalpojumiem.

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai (finansējums deputātu komitejām, komisijām, izpildvaras institūcijām, domes un pagastu pārvalžu administratīvajiem izdevumiem) paredzēts tērēt 581 722 eiro jeb 15, 02% no pamatbudžeta izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi plānoti 40 226 eiro apjomā (bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai), savukārt ekonomiskās darbības nodrošināšanai, kas ietver atbalstu lauksaimniecības, nodarbinātības pasākumiem, būvvaldei, tūrismam, katlu mājas uzturēšanas izmaksām, finansējumu ielu un ceļu rekonstrukcijai plānoti 408 391 jeb 10, 55% procenti no budžeta. No šīs summas 9385 eiro paredzēti projektam “Proti un dari”, savukārt nodarbinātības pasākumam, kas ietver pagaidu sabiedriskos darbus, – 22 521 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (finansējums atkritumu savākšanai, ielu apgaismojumam un ūdensapgādei) paredzēts tērēt 15, 42 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb naudas izteiksmē 597 065 eiro.

Savukārt kultūrai, sportam un atpūtai no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 339  185 eiro jeb 8, 76% no kopējiem izdevumiem. Šī budžeta sadaļa ietver kultūras darbinieku, bibliotekāru, muzeju un sporta metodiķu algas, kā arī naudas piešķīrumu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai. Projekta “Neretas Sudmalu jaukā sala” izmaksas ir 44 323 eiro.

Sociālajai aizsardzībai (Neretas SAC uzturēšana, sociālie pabalsti un invalīdu asistentu pakalpojumi, Sociālā dienesta funkciju nodrošināšana, krīzes centrs) šogad  tērēs 515 452 eiro jeb 13, 31% no pamatbudžeta izdevumiem. Neretas SAC piešķirti 164 784  eiro, Sociālajam dienestam – 63 647 eiro, sociālajiem un citiem pašvaldības pabalstiem  – 147 390 eiro, projektam “Atver sirdi Zemgalē” – 5000 eiro un projekta sociālajiem asistentiem – 59 623 eiro,  krīzes centram – 39 167 eiro, mazgātuvei, kā arī veco un vientuļo aprūpei – 35 841 eiro.

Speciālā budžeta izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā plānoti 252 152 eiro apmērā. 94% no izdevuma kopapjoma, t.i.,  236 945 eiro paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai un remontiem, bet vides aizsardzībai paredzēts izlietot 15 207 eiro.

Finansiālās saistības

Neretas novada pašvaldībai 2017. gadā Valsts Kasei atmaksājamā aizņēmuma pamatsumma ir 94 321 eiro, Vides investīciju fondam – 6739 eiro.

Nākamajos trijos gados atmaksājamā aizņēmumu summa kopā ar procentu maksājumiem paredzama šāda – 2018. gadā – 77 748 eiro, 2019. gadā – 68 958 eiro, 2020. gadā – 50 694 eiro.

Saistību apjoms attiecībā pret pamatbudžetu 2017.gadā un nākamajos trijos gados vidēji būs 3.12%. Savukārt galvojuma summas atlikums uz 1.janvāri  2017.gadā ir 12 718 eiro.

Plašāku informāciju par Neretas novada pašvaldības budžetu varat saņemt novada pašvaldībā pie domes sekretāres, pagastu pārvaldēs, kā arī lasīt novada mājaslapā www.neretasnovads.lv

Daiga Meldere

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider