Bāriņtiesa

No 8.jūnija līdz 21.jūnijam Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Jermuša atrodas atvaļinājumā. I.Jermušu atvaļinājuma laikā aizvieto Iveta Muraška, apliecinājumus veic – Benita Ziemele.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa Neretas novada teritorija

 • Neretas novada bāriņtiesas adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novadā, LV-5118
 • Tālrunis: 65176128
 • Fakss : 65176536
 • E-pasts: barintiesa[et]neretasnovads.lv

 

 • Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja: Inga Jermuša

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00
 • Tālrunis: 65176128,
 • E-pastsinga.jermusa[et]neretasnovads.lv

Apliecinājumus un citas likumā noteiktās funkcijas Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastu iedzīvotāji var veikt Neretas novada bāriņtiesā apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Novada bāriņtiesas locekļi:

 • Novada bāriņtiesas locekle: Benita Ziemele

Mazzalves pagasta pārvaldē:

 • Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00
 • Tālrunis: 65175141
 • E-pasts: benita.ziemele[et]neretasnovads.lv

 

 • Neretas novada bāriņtiesas locekle – lietvede Ligita Iubule

 

Zalves pagasta pārvaldē pieņem bāriņtiesas locekle Iveta Muraška:

 • Otrdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • Tālrunis: 65176253

Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā!

Par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izmantošanu sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumiem

Bāriņtiesas tiesības, kompetence un sadarbība ar citām institūcijām

Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.

Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.

Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.

Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

Bāriņtiesai ir tiesības:

– veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

– uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

– veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;

– pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

– apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Neretas novada administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latus;

– apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

– ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Neretas novada administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

– apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Neretas novada administratīvajā teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;

– apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Neretas novada administratīvajā teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;

– apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

– pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Neretas novada administratīvajā teritorijā;

– apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis dzīvesvietu Neretas novada administratīvajā teritorijā;

– sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider