Dzimtsarakstu nodaļa

 

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Tālrunis: 65176128  22449394
Fakss: 65176536
E-pasts: dzimtsaraksti[et]neretasnovads.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:

 • Inga Jermuša, 65176128, 22449394 e-pasts: inga.jermusa[et]neretasnovads.lv

 

Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem Neretas novada pašvaldības ēkā (pieņem dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Jermuša).

 • Otrdienās: 13.00 – 17.00
 • Piektdienās: 8.00 – 12.00

Pārējās darba dienās vizītes jāsaskaņo ar nodaļas vadītāju.

Dzimtsarakstu nodaļā veic :

 • dzimšanas, laulību un miršanas faktu reģistrāciju;
 • veic baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu;
 • pieņem vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda atzinumus;
 • konsultē juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem, gatavo un apliecina dokumentus;
 • papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes noteikšanas, adopcijas apstiprināšanas, aizgādības tiesību atņemšanas, laulības reģistrus pēc laulības šķiršanas;
 • glabā arhīvā civilstāvokļa aktu reģistrus;
 • veic civilstāvokļa reģistru atjaunošanu, papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
 • pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības;
 • izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem.

Dzimšanas reģistrācija

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par bērna māti ieraksta pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.

Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: laulības apliecību, paternitātes atzīšanas iesniegumu (ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību), bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra (ja līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgo paternitātes atzīšanas iesniegumu. Ja bērna māte 306  dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru.

Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas.

Laulību reģistrācija

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Personas kuras vēlas noslēgt laulību personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai abu parakstītu kopīgu iesniegumu (speciāla veidlapa) un uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Ja persona agrāk ir bijusi citā laulībā uzrāda vienu no šādiem dokumentiem : bijušā laulātā miršanas apliecību, laulības šķiršanas apliecību, likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu, izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību ir nepilngadīga iesniegumam pievienojama šīs personas vecāku, aizbildņa vai bāriņtiesas rakstveida atļauja. Ja persona vēlas noslēgt laulību pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc iesnieguma (citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu ) iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju ir EUR 14

Miršanas reģistrācija

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Personai kura paziņo par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti: ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos un mirušās personas pase.

Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu ir jāiesniedz personīgi jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodeva EUR 71.14 jāsamaksā tai pašvaldībai kuras dzimtsarakstu nodaļai iesniedza iesniegumu.

Reģistra ierakstu atjaunošana, papildināšana, labošana, anulēšana

Izdarot reģistru papildināšanu vai labošanu valsts nodeva ir EUR 7. Valsts nodeva nav jāmaksā gadījumos, kas saistīti ar adopciju vai paternitātes noteikšanu vai jālabo iestādes pieļautā kļūda.

Atkārtotu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšana

Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai var iesniegt : jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, pārstāvniecībā, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā. Šīs iestādes izsniedz šādus civilstāvokļa aktu apliecinošus dokumentus:

 • Laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;
 • Izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrācija;
 • Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu (kopiju) kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formātā;
 • Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku.

Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā pieejami arhīva dokumenti no 1994.gada 01.janvāra, kas reģistrēti Neretas, Pilskalnes, Zalves un Mazzalves pagastu Dzimtsarakstu nodaļās un no 2010.gada 01.janvāra Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Valsts nodeva par atkārtotas apliecības izdošanu EUR 7 , arhīva izziņas sagatavošanu EUR 2.13 . No valsts nodevas ir atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, kā arī personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 vecuma sasniegšanai, daudzbērnu ģimenes ja tām un vismaz trim ģimenes aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžu ģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta vai papildus adrese. Valsts nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās, ja vienai no personām kura reģistrē laulību ir atzīta par trūcīgu ir I vai II grupas invalīds vai bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 vecuma sasniegšanai, daudzbērnu ģimenes ja tām un vismaz trim ģimenes aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžu ģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem ir noteikta viena deklarētā dzīves vieta vai papildus adrese.

Noderīgs saites: www.tm.gov.lv www.latvija.lv www.pmlp.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider