Dzīvokļa “Susējas” 2, Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, izsole

2021.gada 6.augustā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Atpūtas”, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, notiks dzīvokļa īpašuma “Susējas” -2, būves kadastra apzīmējums 3296 009 0060 001 , telpu grupas apzīmējums 3296 009 0060 001 002, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 44.2 m2 platībā, izsole.

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 500 ( pieci simti euro, 00 centi).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) un nodrošinājuma nauda  – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas  EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) jāieskaita Neretas apvienības pārvaldes , reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā  AS Swedbank, kods HABALV22, konta nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  iepriekš norādītajā bankas kontā lūdz 2021.gada 5.augustam.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas apvienības pārvaldes mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma “Stopāni”, Neretas pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Stopāni” atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

“Stopāni”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar kadastra numuru 3270 007 0357, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0357 3,99 ha platībā, no tiem 0.52 ha meža zeme ar mežaudzi.

Nekustamā īpašuma sākumcena: EUR 6140.92 EUR

Reģistrācijas nauda – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas  614 EUR  (seši simti četrpadsmit eiro) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 39090.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 24.maijam

.Izsoles solis: EUR 500

Izsoles norises laiks: 25.05.2021. plkst.10.00

Izsoles norises vieta – Neretas novada pašvaldības administrācijas zālē, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit:

Izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām: 65176155

Dzīvokļa īpašuma “Ziediņi”-13, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 11.maijā plkst.10.30 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Atpūtas” , Zalves pagasts, Neretas novads, notiks dzīvokļa īpašuma “Ziediņi” -13, 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 013, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 78 m2 platībā, izsole.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR  670.00 (seši simti septiņdesmit euro, 00 centi).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 67.00 (sešdesmit septiņi euro 00 centi) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2021. gada 10. maijam.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Dzīvokļa īpašuma “Ziediņi”-12, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 11.maijā plkst.10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Atpūtas” , Zalves pagasts, Neretas novads, notiks dzīvokļa īpašuma “Ziediņi” -12, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 012, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 64. 2 m2 platībā, izsole.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR  680.00 (seši simti astoņdesmit euro, 00 centi).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 68.00 (sešdesmit astoņi euro 00 centi) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 2021. gada 10. maijam.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma „Gundegas”-6, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.20 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks dzīvokļa īpašuma  „Gundegas” -6, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001 006, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 64.4 m2 platībā,  izsole.

Nekustamā īpašuma „Gundegas”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 9.aprīlī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks dzīvokļa īpašuma  „Gundegas” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0134 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 77.7 m2 platībā,  izsole.

Meža cirsmas “Cūciņas” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Cūciņas”, kadastra Nr.3266 013 0081, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 1.kvartāla 08., 04., 09., 01., 10. un 11. nogabalu – platība 3,8 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 20 700,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23. februārī plkst.12.00 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23.februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Meža cirsmas “Dēliņi” atkārtota izsole

Neretas novada dome atklātā atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Neretas novada pašvaldībai piederošā meža īpašuma “Dēliņi”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04. un 05. nogabalu – platība 1,0 ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 8280,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis – 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2021.gada 23.februārī plkst.12.30 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 23. februārim plkst.11.50.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Nekustamā īpašuma „Ziediņi”-5, Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.20. Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -5, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 005, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 78.1 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 730.00  (septiņi simti trīsdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 73.00 (septiņdesmit trīs euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Nekustamā īpašuma “Ziediņi – 4”,Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

2021.gada 23.februārī plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā „Atpūtas”, Zalves pagasts, Neretas novads,  notiks nekustamā īpašuma „Ziediņi” -4, būves kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001,  telpu grupas kadastra apzīmējums 3296 013 0124 001 004, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 63.3 m2 platībā,  izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

 Nekustamā īpašuma sākumcena –  –  EUR 850.00  (astoņi simti piecdesmit  euro, 00 centi )

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro, 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider