Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam „Par sociālo drošību”.

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja:

 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri;
 • tai nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredīts;
 • tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā viens transporta līdzeklis, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • tā nav izsniegusi aizdevumus;
 • tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 143.00 euro un ja:

 • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, vērtspapīri;
 • tai nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts vienīgā īpašuma iegādei un studiju un/vai studējošā kredīts;
 • tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot īpašumā viens transporta līdzeklis, kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu;
 • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
 • tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • tā nav izsniegusi aizdevumus;
 • tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi:

 • pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts krīzes  situācijā;
 • pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
 • pabalsts audžuģimenēm;
 • pabalsts bērna ēdināšanai;
 • pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Neretas novada pašvaldības  Sociālajā dienestā  Neretā  un Neretas  novada pagastu pārvaldēs (Zalves  pagastā, Pilskalnes  pagastā, Mazzalves  pagastā) pie sociālā darbinieka un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda problēmu, kuras dēļ persona vēršas pēc sociālās palīdzības;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ienākumus apliecinošus dokumentus (arī par citiem ģimenes locekļiem);
 • dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuru dēļ ir nepieciešamība pēc sociālās palīdzības (ja to paredz pabalsta izmaksas nosacījumi);
 • citus dokumentus atbilstoši attiecīgajam sociālās palīdzības veidam, ja tos pieprasa sociālā darba speciālists un ja to nepieciešamība ir būtiska pabalsta piešķiršanai.

Klienta līdzdarbības pienākumi:

 • Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
 • Sniegt patiesas ziņas;
 • Izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus;
 • Aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus;
 • Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider