Sociālie pakalpojumi

PAŠVALDĪBAS FINANSĒTI

Neretas  novada pašvaldības finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Neretas  novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra  saistošajiem noteikumiem Nr.3/2013 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību  Neretas  novadā”

Aprūpe mājās

Pakalpojuma sniedzējs: Neretas  novada pašvaldības Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: Aprūpe mājās ir sociālais  pakalpojums personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi.

Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir: Neretas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušiem vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav bērnu vai adoptējamo vai, kuru bērniem vai adoptējamajiem ir faktiski šķēršļi vecākus aprūpēt.

Lai saņemtu Aprūpe mājās pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Neretas  novada pašvaldības  Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku  vai mutvārdos izteiktu iesniegumu. Sociālais darbinieks 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

 • apmeklē personu dzīvesvietā;
 • novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem;
 • aizpilda personas vajadzību novērtēšanas karti;
 • izvērtē, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu;
 • izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu pakalpojumu;
 • sastāda sociālās aprūpes plānu atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim, detalizēti norādot pakalpojuma saturu, apjomu un saņemšanas ilgumu;

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā:

 • sociālā darbiniece   Lāsma Mušperte  tālrunis  65176205 , e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv
 • sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja  tālrunis  65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs: Neretas  novada pašvaldības  Sociālais dienests sadarbībā ar  sociālās aprūpes iestādēm

Pakalpojuma īss raksturojums:  ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.

Lai saņemtu ilgstošo sociālo aprūpi institūcijā, personai jāvēršas Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā:

 • sociālā darbiniece   Lāsma Mušperte  tālrunis  65176205 , e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv
 • sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja  tālrunis  65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv
 • sociālās palīdzības organizatore    Ineta Staģīte   tālrunis  65176486, e-pasts: ineta.stagite@neretasnovads.lv

Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs: Neretas  novada pašvaldības  Sociālais dienests sadarbībā ar  sociālās aprūpes iestādēm

Pakalpojuma īss raksturojums: īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kurām nepieciešami pastāvīgi sociālās aprūpes un veselības aprūpes pakalpojumi.

Lai saņemtu īslaicīgo  sociālo aprūpi institūcijā, personai jāvēršas Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā:

 • sociālā darbiniece   Lāsma Mušperte  tālrunis  65176205 , e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv
 • sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja  tālrunis  65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv
 • sociālās palīdzības organizatore    Ineta Staģīte   tālrunis  65176486, e-pasts: ineta.stagite@neretasnovads.lv

Sociālais darbs

Pakalpojuma sniedzējs: Neretas  novada pašvaldības  Sociālais dienests

Pakalpojuma īss raksturojums: profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

Lai saņemtu sociālā darba pakalpojumu, personai jāvēršas Neretas  novada pašvaldības  Sociālajā dienestā.

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības Sociālajā dienestā:

 • sociālā darbiniece   Lāsma Mušperte  tālrunis  65176205 , e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv
 • sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja  tālrunis  65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv
 • sociālās palīdzības organizatore    Ineta Staģīte   tālrunis  65176486, e-pasts: ineta.stagite@neretasnovads.lv

VALSTS FINANSĒTIE

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs: Neretas  novada pašvaldības  Sociālais dienests

Pakalpojuma raksturojums: Palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta,  uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.) Jo cilvēkam ir vairāk ārpus mājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu piešķir:

 • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim Neretas   novada pašvaldības  Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

 • vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;
 • likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;
 • vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
 • informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;
 • vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības  Sociālajā dienestā

 • dienesta vadītāja   Iveta  Arāja , tālrunis 65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv
 • sociālā darbiniece  Lāsma Mušperte,  tālrunis 65176205, e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv

Sociālā rehabilitācija

Pakalpojuma sniedzējs: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese – Jūrmala, Dubultu prospekts 71, tālrunis 67771034, www.siva.gov.lv

Pakalpojuma īss raksturojums: Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Personas, kuras var saņemt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā;
 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

Lai saņemtu pakalpojumu, Neretas  novada pašvaldības  Sociālajā dienestā jāiesniedz:

 1. Iesniegums;
 2. Ģimenes ārsta atzinums, kurā norādīts:
 • diagnožu kodi saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10;
 • ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Kontaktinformācija:

Neretas  novada pašvaldības  Sociālajā dienestā

 • dienesta vadītāja   Iveta  Arāja , tālrunis 65176211, e-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv
 • sociālā darbiniece  Lāsma Mušperte,  tālrunis 65176205, e-pasts: lasma.musperte@neretasnovads.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider