Neretas novada centrālā bibliotēka

Neretas novada centrālā bibliotēka

P.Lodziņa iela-1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5110

Tālrunis uzziņām: 65176162, mob. 25778880
e-pasts: nerbibl@inbox.lv

Personāls

Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītāja: Regīna Kviese

Vecākā bibliotekāre: Iveta Isakoviča

Bibliotēka atvērta:

katru darba dienu – no plkst. 8.30 līdz 17.00,

 sestdienās (01.09.-31.05.) – no plkst. 10.00 līdz 14.00. 

Brīvdiena – svētdiena.

Bibliotēkas rādītāji 2018.gadā:

 • Aktīvo lietotāju kopskaits – 277

t.sk. bērni un jaunieši – 27

 • Fizisko apmeklējumu kopskaits – 10675
 • Izsniegumu kopskaits – 3846

Krājums:

 • Fizisko vienību kopskaits – 7980

t.sk. grāmatas – 6046

t.sk. bērnu grāmatas – 131

Krājuma komplektēšanai

no pašvaldības budžeta piešķirts – 1600 euro

t.sk. grāmatām – 1100 euro

preses izdevumiem – 500 euro

Neretas novada centrālā ir vietējās nozīmes publiskā bibliotēka ar  kvalitatīvu  krājumu, no pašvaldības līdzekļiem finansēts  informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs, kas

 • kvalitatīvus informācijas pakalpojumus,
 • rūpējas par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamību un attīstību bibliotēkā, par to pieejamību plašam lietotāju lokam,
 • komplektē bibliotēkai nepieciešamos dokumentus atbilstoši tās lietotāju vajadzībām un interesēm,
 • veido elektronisko katalogu, veic bibliogrāfisko uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu,
 • atbalsta vietējās sabiedrības aktivitātes.

Bibliotēkas misija un galvenais mērķis – sadarbībā ar citām novada kultūras un izglītības iestādēm piedalīties kulturālas, izglītotas un zinošas sabiedrības veidošanā Neretas novadā .

Bibliotēka apkalpo Neretas novada  iedzīvotājus, taču  uz vietas bibliotēkā bibliotekārie pakalpojumi pieejami arī citu  novada pagastu cilvēkiem. Informāciju nodrošinām, apmeklētajam  ierodoties klātienē bibliotēkā, vai arī sadarbojoties ar attiecīgā pagasta, novada bibliotēkām (SBA veidā), kur lietotājs dzīvo.

Ieskats vēsturē 1908.gadā Neretā nodibinājās lauksaimniecības biedrība, kuras statūtos bija paredzēts atvērt arī bibliotēku. Grupa latviešu inteliģences ar zemnieku Pēteri Lodziņu priekšgalā, stājās pie bibliotēkas organizēšanas. Pateicoties P.Lodziņa neatlaidībai ,ar Krievijas zemkopības ministra atļauju zem stingras uzraudzības un cenzūras, bibliotēka varēja sākt darbību. Grāmatu skaits bibliotēkā pieauga ļoti lēnām. Grāmatas tika iegādātas ar P.Lodziņa un dažu grāmatu entuziastu personīgiem līdzekļiem.

1914.gadā bija 909 grāmatas ar 77 lasītājiem.

1940.gadā bibliotēka pāriet Neretas pagasta pašvaldības pārziņā.

1945.gadā bibliotēkā ir 6950.grāmatas.

Ar 1948.gada pašvaldības lēmumu pie bibliotēkas tiek atvērta bērnu  literatūras nodaļa ar vienu štata darbinieku.

No 1948.gadā jau bija 9000 grāmatu.

Bibliotēkā nav apgaismojuma un apkures. Tā pārceļas uz jaunām telpām.

1992.gadā grāmatu krājums ir 18049 vienības.

2003.gadā bibliotēkā tiek iegādāts pirmais dators.

2004.gadā tiek izveidots interneta pieslēgums.

No 2005.gada – 2007.gada projekta ietvaros “Trešais tēva dēls” saņemti 7 datori un multifunkcionālā iekārta.

2010.gadā noslēdz sadarbības līgumu ar Jēkabpils Galveno bibliotēku .

….līdz šai dienai bibliotēka darbojas un ir akreditēta kā  vietējās nozīmes publiskā Neretas novada centrālā bibliotēka.

Bibliotēkas darbinieki: Pēteris Lodziņš, Līvija Bullītis, Emīlija Tālis, Silvija Možeika, Ruta Lormane, Rita Krastiņa, Alīda Kancāne, Ērika Zvejniece, Anna Grīnberga u.c.

Bibliotēkā šobrīd darbojas:

 • abonements

 • lasītava, kurā pieejams plašs periodikas, uzziņu un novadpētniecības literatūras klāsts. Šeit lietotājiem pieejami datori un internets, Wi-Fi, iespējams saņemt kopēšanas un izdrukas pakalpojumus.

 • bērnu stūrītis

Pakalpojumu piedāvājums

Bibliotēkā lietotājiem bez maksas sniedz šādus pakalpojumus:

 • bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta (arī bezvadu interneta) un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana,
 • lietotāja reģistrācija bibliotēkā, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi.

!!! Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes – www.letonika.lv un www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā iespējams lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā bibliotekārs palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

Apstiprināti Neretas novada domes

2014.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.1 p.4)

Neretas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumi

N.p.k.PakalpojumsCena bez PVN EURPVN 21%Kopā EUR
1.Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no vienas puses /lapa/ 0.090.030.11
2.Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no abām pusēm 0.170.040.21
3.Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no vienas puses 0.180.040.22
4.Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no abām pusēm 0.350.070.42
5.Izdruka (teksts) A40.090.030.12
6.Izdruka (krāsaina) A40.180.040.22
7.Attēla izdruka A40.360.080.44
8.Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma 0.580.120.70

*Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17.punkta e) apakšpunktu, kas nosaka, ka ar nodokli neapliek „bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus”.

Lasītājiem nepieciešamās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, iespējams pasūtīt no Jēkabpils galvenās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonementu).

Bibliotēka piedāvā saviem lietotājiem 2019. gadā lasīšanai šādu periodisko izdevumu klāstu:

laikrakstus

Neretas Novada Vēstis, Ievas Padomu avīze, Tautas veselības avīze

žurnālus

 Astes, Citādā Pasaule, Dārza Pasaule, Ieva, Ievas Dārzs, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ievas Virtuve, Ilustrētā Junioriem, IR,100 Labi padomi, Kas Jauns, Leģendas,   Mājas Viesis, Mans Mazais, Patiesā Dzīve, Nezināmā Vēsture, Praktiskie Rokdarbi, Planētas Noslēpumi.

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darbs ir ļoti nozīmīga bibliotēkas darba sastāvdaļa.

Bibliotēkas novadpētniecības krājums vienuviet koncentrē to krājuma daļu, kas saistīta ar Neretas novadu. Atsevišķos plauktos izvietota novadam veltītā literatūra, novadnieku darbi, kā arī novadpētniecības materiālu mapes.

Darba virzieni novadpētniecībā

Novadpētniecības darbā bibliotēka veiksmīgi darbojas šādos virzienos:

 • novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana;
 • novadpētniecības mapju aprakstu veidošana elektroniskajā kopkatalogā.
 • novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, kārtošana;

No 2016. gada bibliotēkā tiek veikta pašvaldības periodiskā izdevuma “Neretas Novada Vēstis” elektroniskās versijas ievietošana LNB Digitālajā bibliotēkā.

Pasākumi:

 1. Tikšanās ar grāmatu autoriem

2. Māksliniekiem

3. Izstādes

4. Nozīmīgi svētki

Sadarbība ar citām iestādēm, ar nevalstiskām organizācijām:

Sadarbība ar Lietuvas Republikas pašvaldību bibliotēkām:

Nozīmīgākie sadarbības partneri:

– novada pagastu bibliotēkas – pasākumu kopīga organizēšana un koordinēšana, pieredzes apmaiņas braucieni, nepieciešamības gadījumā – bibliotēku vadītāju konsultēšana par darba jautājumiem u.c.

– Jēkabpils Galvenā bibliotēka – metodiskā palīdzība, semināri, mācības.

–Viesītes novada bibliotēka, Skrīveru pagasta bibliotēkas,  – kopīgi pieredzes apmaiņas braucieni, konsultēšanās par bibliotekārā darba jautājumiem.

Informācija par bibliotēku tīmeklī, sociālajos tīklos

Informācija par bibliotēku atrodama Neretas novada pašvaldības mājas lapā: www.neretasnovads.lv, Jēkabpils galvenās bibliotēkas mājas lapā: www.jgb.lv, portālā: http://kulturaskarte.lv/  

Informācija par bibliotēku atrodama sociālajā vietnē: www.facebook.com

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider