Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Jaunieguvumi 11.06.2019.

Judina D. Lāsts

Gūtmane E.- Viņu laiks Egons un Edīte

Kūlis Ē. – Nemīlētais Herbs un mesjē

Rūmnieks V.- No Raiņa līdz Čakam

Svīrs M. – Stāsti pilnmēness vakariem

Nesbē, JŪ. Doktors un lielā zelta laupīšan

Nesbē , Jū – Makbets

Kreiss R.- Zaglis

Kellija K. –Gads , kas mainīja visu

Šadre D. – Sens attēls

Triks,O.- Vilka jūras šaurums u.c.

 

Ieskats bibliotēkas darbībā un vēsturē.

 • Bibliotēkas vadītāja: Rasma Strode
 • Adrese:  Nākotnes iela 4, Pilsklane, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110
 • Kontakti: tālr. 65176489, mob.:26233264
 • E-pasts: rasma.strode@neretasnovads.lv

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

                                                    PIRMDIENA –     BRĪVDIENA

                                                    OTRDIENA  –      8.00 –  15.00

                                                    TREŠDIENA –     8.00  – 15.00

                                                    CETURTDIENA-  8.00 – 15.00

                                                    PIEKTDIENA –    8.00  – 15.00

                                                    SESTDIENA  –  BRĪVDIENA

                                                    SVĒTDIENA –  BRĪVDIENA

Katra mēneša pēdējā otrdiena: sanitārā diena- apmeklētājiem bibliotēka slēgta.

Pilskalnes pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā.  Pēc arhīva izziņām pirmā Pilskalnes pagasta bibliotēka  tikusi dibināta 1952. gadā, bet pēc pagasta iedzīvotāju nostāstiem, bibliotēka dibināta jau 1949. gadā “Skružos, bet pēc tam “Starastānos”.

2008. gadā Latvijas valsts un Bila &Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros bibliotēkā tika ierīkots ātrgaitas bezvadu internets. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, taču daļa grāmatu tiek iegūtas no dāvinājumiem.

2003.gada 1.decembrī Pilskalnes pagasta bibliotēku reģistrē Latvijas Republikas Kultūras ministrijā – Bibliotēku reģistrā.

 1. gada 20. novembrī bibliotēka akreditēta – tai piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

2012.gada 18.decembrī  Neretas novada dome veic pagasta bibliotēku reorganizāciju un piešķir nosaukumu Neretas novada  Pilskalnes pagasta bibliotēka .

 1. gadā 15. oktobrī bibliotēka tika akreditēta.

  Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros:

  • Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par  fondiem un informācijas meklēšanas iespējām;
  • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
  • Bibliotēkas veidotās datu bāzes ( Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi);
  • Internets – saskaņā ar Bibliotēku likumu;
  • Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
  • Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
  • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
  • Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai novada  bibliotēkām
  • Palīdz  aizpildīt VID deklarācijas, palīdz aizpildīt e-latvenergo līgumus utt., iemāca veikt maksājumus i-bankās, kā arī LAD EPSI palīdz  un  cita veida e-pakalpojumus.

  Datu bāzes:

  • LETONIKA – Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.
  • LURSOFT- Lursoft datu bāzes sadaļa Lursoft laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt    laikrakstus Diena, Neatkarīga Rīta avīze, Lauku Avīze , Vakara Ziņas, Rīgas Balss, u.c. Novadu laikrakstus: Tukuma Ziņotājs, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, Druva,u.c.

  Maksas pakalpojumi;

  • Printēšana, kopēšana – atbilstoši apstiprinātam Neretas novada pašvaldības apstiprinātam cenrādim (sk. www.neretasnovads.lv – pakalpojumi

   Bibliotēkā ir pieejamas vairāk kā 3280  grāmatas bibliotēkas fondā lasīšanai uz vietas un līdzņemšanai saskaņā ar bibliotēkas noteikumiem. Bibliotēka intensīvi strādā pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un regulāri tiek veikta krājuma saturiskā izvērtēšana, kur darbs pie krājuma pilnveides jāturpina.

  Periodikas fondā republikas un reģiona laikraksti un žurnāli.

  Avīzes: Ievas Padomu Avīze 

   Žurnāli: Ieva, Ievas veselība, Ievas stāsti, Praktiskais latvietis , Leģendas, Geo, Dārza pasaule, Agro tops, Kas Jauns, Ievas Dārzs, Ievas māja, 100 labi padomi, Dari Pats, OK!, Astes, Sports.

   Novadpētniecības krājumā pieejami:

  • Grāmatas par novadu un novadniekiem
  • Novadā un novadnieku izdotās grāmatas
  • Novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs
  • Personāliju un nozaru tematiskās mapes
  • Novada avīzes izdevums” Neretas novada vēstis”.
Rādītāji2016. gads2017. gads2018. gads
Krājums (vien.sk.) 402145643763
Reģistrētie lietotāji 908290
Apmeklējums 226722132324
Izsniegums 222621252371
Pašvaldības finansējums1018390759855

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider