Biedrība “Ērberģietes”

  • Reģ. nr. 40008057597
  • Skolas iela 2b, Mazzalves pagasts,
  • Neretas novads, LV – 5133
  • E pasts: erbergietes@inbox.lv;
  • 65175138, fakss 65175241

Valdes priekšsēdētāja:

  • Guna Baltace

Valdes locekļi:

Žanna Miezīte
Vija Loča
Jautrīte Dobrja
Solveiga Koklevska

“Tūkstošiem jūdžu garš ceļojums sākās ar pirmo soli.”

Biedrība “Ērberģietes” darbojas no 2000. gada 6. oktobra, kad tikāmies pirmo reiz un nolēmām dibināt organizāciju. 2001. gada 15. februārī LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ tika reģistrēta sabiedriskā organizācija “Sieviešu apmācības un kultūras centrs “Ērberģietes””. 2006.gada 21.aprīlī reģistrējāmies biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība “Ērberģietes”. Uz šo brīdi organizācijā darbojās 17 aktīvas sievietes.

Tiekamies reizi mēnesī. Ikmēneša tikšanos organizē divas klubiņa biedrenes, liekot lietā savu izdomu, organizējot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dodoties apskatīt dažādas vietas gan mūsu pagastā, gan arī tālākos ceļos. Jau par tradīciju ir kļuvis apciemot un sveikt pagasta vientuļos pensionārus Lieldienās, Jāņos un gaidot Ziemassvētkus, Adventes laikā. Katru gadu organizējam sportiskas aktivitātes bērniem Mazzalves pagasta sporta svētkos. Esam uzņēmušās “šefību” par Kankaļu baznīciņu un pie tās esošajiem kapiem. Sakopjam kapus un izpušķojam baznīcu uz kapusvētkiem, kuri notiek Jāņu dienā.

2013.

Iesaistījāmies Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā A. Saveļjevas izstrādātā projekta “Darīsim kopā Neretas novadā” realizēšanā, kura ietvaros piedalījāmies dažādās radošajās un izzinošajās darbnīcās, apmeklējām nodarbības psiholoģijā, braucām pieredzes apmaiņas ekskursijā.

2014.

Projekta “Darīsim kopā Neretas novadā” ietvaros turpinājām apmeklēt nodarbības psiholoģijā, piedalījāmies radošajās darbnīcās ar Lieldienu, rudens un Ziemassvētku tematiku, gada noslēgumā aktīvākajiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem – teātra apmeklējums.

Ar Ž. Miezītes izstrādāto projektu “Novadpētniecības darbnīca “Mazzalves pagasts – Sēlijas daļa” piedalījāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas valsts mežu atbalstītajā Zemgales kultūras programmas 2014 projektā, un tas guva atbalstu. Šī projekta ietvaros Mazzalves pagastā tika organizētas 6 novadpētniecības darbnīcas – “Virtuves mantojums,” “Sēļu sēta un sadzīve,” “Mūsu valoda,” “Apģērbs un rotājumi,” “Vēsturiskie notikumi,” un “Dziesmas, dejas, rotaļas Sēlijā.”

2015., 2016. gads.

Turpinājām tikties reizi mēnesī, dažādojot tikšanās reižu tematiku. Turpinājām darīt tos darbus, kas kļuvuši par ikgadēju tradīciju – vientuļo pensionāru apciemošana Lieldienās un Adventē ar pašu sarūpētām dāvaniņām, galdu klāšana pensionāru pasākumiem divas reizes gadā, sakopšanas darbi Kankaļu kapos jūnijā, radošās darbnīcas un citas aktivitātes bērniem Marijas tilta svētkos Ērberģē u.c.

2017.

Piedalījāmies vienā no Neretas novada pašvaldības izstrādātā projekta “Esi vesels Neretas novadā” aktivitātēm – proti, Neretas novada sporta svētku organizēšanā un vadīšanā ģimenēm ar bērniem, iegādājoties tam nepieciešamo sporta inventāru un piederumus.

Realizējām A. Saveļjevas izstrādāto un “Aizkraukles rajona partnerības” atbalstīto projektu “Esi aktīvs, būsi vesels”, kā rezultātā Ērberģē tika uzstādīti āra trenažieri dažāda vecuma grupu sportot gribētājiem. Apguvām tematiskos kursus floristikā Lieldienās un Ziemassvētkos.

2018.

INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros Neretas novada pašvaldība un Biržu rajona pašvaldība (Lietuva) laikā no 2017. gada jūnija līdz 2018. gada oktobrim īstenoja kopprojektu Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable. Active and Healthy. Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”). Šī projekta ietvaros uz iepirkuma pamata iesaistījāmies atsevišķu tā plānoto pasākumu organizēšanā – maijā iesaistījāmies Neretas un Biržu skolu sadraudzības spēļu organizēšanā Neretā, iegādājāmies sporta inventāru un piederumus gan šim pasākumam, gan sporta inventāru Neretas komandai, tās dalībai sporta spēlēm Biržos. Savukārt, oktobrī Ērberģes muižā organizējām šī projekta noslēguma pasākumu, iegādājoties nepieciešamo inventāru un materiālus, organizējām ēdināšanas pakalpojumus pasākuma dalībniekiem. Vadījām radošās darbnīcas tradicionālajos Ērberģes muižas un Marijas tilta svētkos Ērberģē. Piedalījāmies Mazzalves pagasta pārvaldes organizētajos sportiskajos pasākumos, palīdzot to organizēšanā un norisē. Turpinām izglītoties, piedalīties pagasta labiekārtošanā, piesaistīt līdzekļus, piedaloties projektos.

 

2021.

2019. 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider