Biedrība “Upmales mantinieki”

Biedrības vadītāja: Lidija Ozoliņa

Reģistrācijas numurs: 40008163471

Adrese: “Pauperi”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV – 5110

Tālrunis: 29353379

E-pasts: lidija.ozolina[et]inbox.lv

 

 Biedrība “Upmales Mantinieki” dibināta 2010.gada 29. jūlijā Pilskalnes pagastā. Biedrības dibinātāji – 6 domubiedri.

2020.gadā biedrībā ir 22 biedri. Biedrības sastāvā izveidojusies senioru kopa. Biedrība veic darbu ar jauniešiem sadarbībā ar NVA Aizkraukles filiāli.

24.02.2011. ar Valsts Ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 8.14-6/12819 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss  šādās darbības jomās: * labdarība;

* pilsoniskas sabiedrības attīstība; * trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana; * kultūras veicināšana.

Biedrības darbības pamatprincipi un ilgspējības vīzija:

 • pašvaldība, pagastu pārvaldes un biedrības = sadarbības partneri;
 • biedrību darbību nosaka Biedrību un nodibinājumu likums (spēkā no 01.04.2004.);
 • šī likuma mērķis – veicināt biedrību un nodibinājumu darbību un ilgtermiņa attīstību, kā arī sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu (Likuma 1.pants);
 • biedrības un nodibinājuma jēdziens: biedrība ir brīvprātīgu personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura (Likuma 2.pants).

Mērķis: sekmēt Pilskalnes pagasta un Neretas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību.

Darbības virzieni:

1) veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;

2) saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu  Pilskalnes pagastā un novadā, izkopt un attīstīt latviešu tautas tradīcijas un popularizēt tās sabiedrībā;

3) organizēt un popularizēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas un nozīmi;

4) organizēt labdarības pasākumus un popularizēt labdarības nozīmi un nepieciešamību;

5) iesaistīt jaunatni brīvprātīgo darba popularizēšanā, biedrības mērķu sasniegšanā;

6) attīstīt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgajām, labdarības iestādēm un organizācijām.

Biedrības sadarbības partneri:

 • Neretas novada dome un tās iestādes;
 • pagastu pārvaldes;
 • novada biedrības
 • nodarbinātības valsts aģentūra;
 • fondi un biedrības Latvijā;
 • Aizkraukles rajona partnerība;
 • Zemgales plānošanas reģiona pārvalde;
 • Lauku atbalsta dienests (LAD);
 • novada uzņēmēji.

Biedrības sekmīgas darbības pamatprincipi:

 • statūti un to ievērošana;
 • regulāri nomaksāta biedra nauda;
 • atbildīgs biedrības vadītājs un valde;
 • profesionāls grāmatvedis;
 • spēja ieklausīties pretējā viedoklī, pieņemt un izvērtēt kritiku;
 • darbs sabiedrības labā;
 • precizitāte finanšu lietās, pārskatos un atskaitēs;
 • spēja uzņemties risku;
 • atbildība par savas rīcības sekām.

Biedrības veiksmīgākās aktivitātes:

2010.gads. Darbības virzienu meklējumi. Pirmā kopāsanākšana dārza svētkos augusta pēdējā piektdienā – “Cepuru balle”.

2011.gads. Sadarbība ar 1) Latvijas mazturīgo atbalsta biedrību „Dace”;

2) Sieviešu tiesību institūtu;

3) biedrību „Rites Tautskola” Viesītes novadā;

4) biedrību „Latvijas Mazpulki”.

Neretas novada biedrību kultūras pasākums sadarbības veicināšanai “Pankūku balle” Pilkalnes muižā 2011.gada janvārī.

Sadarbībā ar Neretas novada domi un Pilskalnes pagasta pārvaldi noorganizēti Pļavas svētki Neretas novada iedzīvotājiem 2011.gada 3.jūlijā Gricgalē, kur programmā  sacensības pļaušanā ar rokas izkapti, dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.

Dārza svētki 2011.gada augustā biedrības biedriem un Pilskalnes pagasta sabiedrībai.

Sadarbība ar Latvijas mazturīgo atbalsta biedrību „Dace”, saņemta palīdzību VSAC „Latgale” filiāles ”Mēmele” darbinieku un Mazzalves pagastā dzīvojošām trūcīgajām, maznodrošinātajām, daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm apģērba iegādē.

Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazpulki” noorganizēts Sēlijas mazpulku Rudens forums Neretā 2011.gada 24.septembrī.

2012.gads. Sadarbībā ar biedrību „Latvijas Mazpulki” noorganizētas Latvijas Mazpulku sporta spēles 2012.gada 28.aprīlī Neretā.

Realizēts ES fondu LEADER projekts Pilskalnes pagasta pašdarbības kopas „Upmalietes” tērpu un mūzikas instrumentu iegādei projektā “”Upmalietes” izdzied novada tautas dziesmas starp trijām upēm”.

Ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda finansiālu atbalstu izveidots biedrības centrs „Saimnieču pasaule” Neretā (īrētās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas telpās), kur notiek saieti, semināri un kopīga pavārmākslas zināšanu papildināšana.

Izveidojusies laba sadarbība ar Neretas novada domi un pagastu pārvaldēm, kā rezultātā: 1) Neretas sociālās aprūpes centrā biedrība īrē telpas senioru nodarbībām rokdarbos un datorapmācībā;

2) par tradīciju kļuvuši 2011.gadā aizsāktie novada Pļavas svētki jūlija pirmajā sestdienā, Dzejas dienu organizēšana septembrī.

3) izveidojusies laba sadarbība ar Neretas novada biedrībām, kā arī ar biedrību „Rites Tautskola” Viesītes novadā.

 1. Biedrība sadarbojas Nodarbinātības valsts aģentūru jauniešu nodarbinātības un iesaistīšanas darba tirgū programmās (iesaistījušies 3 jaunieši, apgūstot projektu vadības iemaņas, guvuši pirmo darba pieredzi).
 2. Sadarbībā ar dažādie fondiem un biedrībām Latvijā realizēti vairāki īslaicīgi kultūras un izglītojošo, kā arī fiziskās aktivitātes rosinoši projekti gan Pilskalnes pagastā, gan Zalves pagastā. Sadarbībā ar novada bibliotēkām organizēti dažādi tematiski literāri pasākumi un radošas nodarbības.

2013.gads. Latvijas Kopienu iniciatīvu centra atbalstīts projekts programmā «Atbalsts kopienu centriem». Īstenošanas laiks: 01.02.2013. – 31.08.2013.

Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” jūlijā noorganizēta Latvijas mazpulku nometne “Visu daru es ar prieku” Neretā.

2014.gads. Sociālā atbalsta projekts par A/S Latvijas valsts meži ziedojumu novada senioriem “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” laikā no 20.032014.līdz 31.12.2014.

2015.gads. Projekts “Senā un jaunā Sēlija deju kolektīva “Sēļi” dejās” Zemgales plānošanas reģiona projektu konkursā “Zemgales kultūras programma 2014” iegādāti tautu tērpi.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu finansēts projekts deju kolektīva “Sēļi” dalībai Folkloras un sieru festivālā Austrijā 2015.gada septembrī.

2016.gads. Sadarbībā ar Neretas novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu izdota grāmata novadpētniecības jomā “Neretas novads: daba, kultūrvēsture, personības” ar mērķi saglabāt novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Veidojot ciešāku sadarbību ar Neretas novada biedrībām, realizēti  vairāki pasākumi un nodarbības floristikā un rokdarbos Neretas novada ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un senioriem: noorganizētas un novadītas 15 nodarbības rokdarbos, floristikā un dažādās mākslās, lai dažāda vecuma cilvēki iemācītos gatavot jaunas lietas gan ģimenei, gan dāvināšanai un ģimenes budžeta papildināšanai.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrība iesaistījusies ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” jauniešu pirmo darba iemaņu apguvē, iesaistot projektā 4 jauniešus, tā popularizējot jauniešu brīvprātīgo darbu un palīdzot šiem jauniešiem apgūt nepieciešamās komunikāciju iemaņas darba kolektīvā, kā arī veicot brīvprātīgo darbu.

2017.gads. Fonds Ziedot.lv Radošās darbnīcas – saņemtais finansējums 1480.-EUR.

Fonds Ziedot.lv – Projekts saturīga brīvā laika pavadīšanai vasaras brīvlaikā bērniem “Štābiņš”.

Sabiedrības integrācijas fonds – Animācijas nometne diasporas un Latvijas bērniem un jauniešiem.

ZPR-KKF-LVM – Nodarbības radošajās darbnīcās “Pļava savus svētkus svin” no aprīļa līdz septembrim.

Realizēts LAD atbalstīts LEADER projekts – “Neretas novada novadpētniecības muzeja izveide”.

2018.gads. Sadarbībā ar biedrību “Latvijas Mazpulki” noorganizēta Sēlijas mazpulku vasaras nometne Rites tautskolā. Nometnes ietvaros ar biedrības atbalstu apkopota un izdota “Sēlijas novada tautasdziesmu izlase”, kurā ievietotas 50. Sunākstes mazpulka, Daudzeses 438.mazpulka, 286. Bārbeles un 116. Neretas mazpulka izvēlētas un ilustrētas tautasdziesmas.

2019.gads. Dalība projektā „Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”  izstrādāto tūrisma piedāvājumu prezentācijas pasākumu īstenošana projekta aktivitātes  “Atbalss Salās” ietvaros. Biedrība iesaistījās 15. daļas “Pilskalne – Muižu zemju medus sala” realizēšanā un tūrisma produkta prezentācijas pasākuma īstenošanā.

Projekts “Neretas novads – mūsu mājas” – realizēts projekts, piedaloties atklātā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

2020.gads. LAD atbalstīts LEADER projekts “Satikšanās vieta – krogs”, āra terases un ekspozīcijas klāja ierīkošanai Gricgales kroga “Medņi” stadulā.

Citas biedrības regulāri organizētās aktivitātes atbilstoši novadā, valstī rīkotiem pasākumiem:

 • dalība ar radošajām darbnīcām Neretas novada un Pilskalnes pagasta svētkos;
 • Andas Skrupskas Lieldienu un Ziemassvētku radošās darbnīcas Neretā;
 • Baltā galdauta svētki Gricgales Medņu krogā;
 • rakstnieka J. Veseļa piemiņas vietas sakopšana, pasākumi rakstnieka piemiņas saglabāšanai sadarbībā ar Pilskalnes pagasta pārvaldi, Neretas Centrālo bibliotēku, Neretas novada domi;
 • Baltu vienības dienas pasākums Strobuku pilskalnā sadarbībā ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider